Informe Anual Integrat 2018
Español English

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

En un entorn desafi ant, Naturgy actua amb l'objectiu de mantenir un perfi l financer i de negoci sòlid. El Model de Negoci de Naturgy busca un equilibri entre les activitats regulades o contractades i les no regulades, i segueix una estricta política financera.

Quin és el nostre compromís?

Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

Presència en índexs i ratings d'inversió socialment responsable

L'acompliment de la companyia en matèria social, mediambiental i de bon govern ha permès que se situï en posicions de referència en els principals índexs de sostenibilitat. Naturgy forma part des de fa catorze anys, de manera ininterrompuda, del Dow Jones Sustainability Index, i el 2018 ha aconseguit el lideratge mundial en el sector Gas Utilities per segon any consecutiu. De la mateixa manera, la companyia pertany al FTSE4GOOD des de la seva creació, el 2001, obtenint el lideratge global del sector Multiutilities. Així mateix, durant 2018, Naturgy ha estat avaluada per agències de ràting com ara Oekom, Sustainalytics o Vigeo. La companyia forma part de les tres variants d'Euronext Vigeo: World 120, Europe 120 i Eurozone 120. Naturgy també va obtenir la màxima classifi cació, AAA, de l'agència de ràting MSCI i forma part dels índexs MSCI Global Climate Index i MSCI ESG Leaders Index.

En 2018, Naturgy ha estat reconeguda com a líder mundial per la seva acció front al canvi climàtic, en ser inclosa en l'índex The Climate Change A List de Carbon Disclosure Project (CDP). La companyia ha obtingut la màxima valoració possible en aquest índex de canvi climàtic, en reconeixement per les seves accions de reducció d'emissions, mitigació dels riscos climàtics i el desenvolupament d'una economia baixa en carboni.

Presència en índexs i ràtings d'sostenibilitat

Presència en índexs i ràtings d'sostenibilitat
Bons verds i finançament sostenible

En 2017, Naturgy va desenvolupar un marc de referència (framework) per a l'emissió de bons verds destinats al fi nançament d'energies renovables. En aquest marc, el 15 de novembre de 2017, es va formalitzar una emissió de bons verds per un import de 800 milions d'euros i venciment al maig de 2025. Aquesta emissió es va fi xar amb un cupó anual del 0,875%. El preu d'emissió dels nous bons va ser d'un 99,77% del seu valor nominal. Així mateix, el 2017 els auditors de la companyia van certificar el compliment dels compromisos adquirits en el framework i el Comitè de Bons Verds de Naturgy es va reunir al desembre de 2018 per avaluar la idoneïtat i l'avanç dels projectes, així com l'adequació dels seus desenvolupaments als objectius marcats en l'emissió. 

A més, i per cobrir les seves necessitats de fi nançament i en coherència amb els seus avenços en sostenibilitat, el 2017 Naturgy va signar amb ING Wholesale Banking un crèdit sostenible per un import total de 330 milions d'euros a quatre anys amb possibilitat d'un addicional, en el qual, el cost està parcialment indexat al comportament ambiental, social i de govern corporatiu de la companyia, segons la valoració atorgada per l'agència de ràting Sustainalytics, entitat independent que emet un informe i la qualificació al respecte.

A la primera revisió del crèdit esmentat, i gràcies a la millora en la puntuació atorgada per aquesta agència, es van millorar les condicions de finançament amb un descens del tipus d'interès.

Excel·lència en el servei

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

El client és el centre de les operacions de Naturgy. A través d'un diàleg actiu, la companyia li proporcionarà un servei àgil i eficient que, a més de complir amb els requisits legals i de rendibilitat, estigui d'acord amb les seves necessitats.

Si la companyia no ofereix productes i serveis de qualitat, té un servei d'atenció al client millorable i falla en la fluïdesa comunicativa amb el client, pateix el risc que el client sol·liciti la finalització del contracte o presenti queixes.

La inadaptació o la manca d'agilitat front el context actual de descarbonització i digitalització del sector pot ocasionar ineficiències i pèrdues de quota de mercat.

Quin és el nostre compromís?

Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?
Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

 Índex de satisfacció de la qualitat del servei

 Índex de satisfacció de la qualitat del servei

*Xile ha estat calculat d'acord amb una escala 1-7, a diferència de la resta de països en els quals s'ha utilitzat una escala 0-10.

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Anàlisi dels resultats 2018

El client al centre

En 2018, la companyia comença una nova etapa amb una marca renovada que reflecteix la transformació que està vivint: una evolució que arriba després de 175 anys d'experiència i que avala el nostre compromís amb el client per adaptar-nos al present i al futur.

Aquesta nova etapa reafirma la nostra vocació customer centricity com a pilar fonamental del Pla Estratègic 2018-2022, posant el client en el centre de totes les decisions per oferir un servei excel·lent de forma més simple, més innovadora, més digital, més propera i més respectuosa amb l'entorn.

La nostra proposta de valor és oferir els nostres clients solucions simples, properes i pràctiques, que l'acompanyin facilitant el seu dia a dia, recolzant-nos en la digitalització i la innovació, amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en el servei.

Qualitat i fiabilitat del servei

Per a Naturgy, el manteniment de les seves instal·lacions de gas i electricitat és essencial per assolir un nivell de qualitat i fiabilitat del servei satisfactori per als seus clients, i per complir amb els requisits reglamentaris dels països en els quals opera i amb els estàndards de la indústria més exigents. L'objectiu del manteniment és millorar la seguretat i fiabilitat de les xarxes de gas i d'electricitat, així com preservar un alt nivell de qualitat de servei.

Naturgy utilitza mètodes i equips de treball moderns i innovadors, que s'inclouen en procediments de treball i operació segurs i eficaços. Així mateix, la companyia promou una estreta col·laboració amb les empreses contractistes en una recerca permanent per aconseguir les millors pràctiques en el desenvolupament de la seva activitat.

Es realitzen un conjunt d'accions d'inspecció i avaluació que ajuden a definir les corresponents mesures preventives i de mitigació per garantir un subministrament segur i continu, maximitzant la vida útil dels actius, i que s'inclouen al Pla de Manteniment per a cada tipus d'instal·lació.

Els processos de manteniment preventiu i correctiu se sotmeten periòdicament a les revisions de les àrees de Qualitat Tècnica, Seguretat, Auditoria Interna, Compliance i Control Intern.

Les actuacions de manteniment que duu a terme la companyia es reflecteixen en l'evolució dels principals indicadors de qualitat I servei que han mostrat una notable millora en els últims anys. Aquests indicadors mesuren els temps de resposta davant l'avís d'un error o una situació anòmala a la xarxa, el temps d'interrupció per client o potència instal·lada, els quilòmetres de xarxa i les instal·lacions inspeccionades, i el nombre d'incidents per quilòmetre de xarxa, entre altres.

Per tal de garantir el subministrament segons la demanda, Naturgy revisa periòdicament les condicions d'operació de les seves xarxes, a fi d'assegurar el seu correcte dimensionament o, si escau, determinar les possibles necessitats de repotenciació o ampliació d'aquestes. A més, Naturgy participa en diversos projectes d'I+D+i per a l'emmagatzematge de l'energia en bateries, el desenvolupament de xarxes intel·ligents, l'aplicació de drons al manteniment d'instal·lacions i la implementació de tècniques de manteniment predictiu dels principals equips de la xarxa.

Productes i serveis adaptats a les necessitats i prioritats del client

L'oferta comercial de Naturgy està dirigida a llars, negocis i grans clients. Els productes oferts no es limiten al subministrament de gas i electricitat, sinó que també abasten altres àmbits.

El desenvolupament de productes nous es realitza d'acord amb les necessitats detectades mitjançant els mecanismes habilitats per la companyia. L’oferta comercial busca l’eficàcia i l’eficiència per sobre d’altres factors. Eficàcia, per satisfer la demanda dels clients, i eficiència, per aconseguir la màxima competitivitat.

En 2018 s'ha renovat el catàleg comercial amb noves tarifes i nous serveis per oferir al client un ventall més ampli d'elecció i per trobar les solucions més adequades a les seves necessitats, alhora que s'ha buscat simplificar la cartera per facilitar una experiència més senzilla i completa als clients. En l'àmbit domèstic s'ha replantejat l'esquema de promocions aplicant avantatges segons les característiques i els hàbits dels clients.

Productes i serveis adaptats a les necessitats i prioritats del client

Servei d’atenció al client

Naturgy té implantat un Model de Servei al Client innovador i totalment adaptat a les característiques i les necessitats dels clients: ofereix, de forma propera i accessible, solucions que permeten una major comoditat i agilitat davant les peticions dels nostres clients. Aquest model està inclòs en el sistema de gestió de qualitat que es troba certificat segons la ISO 9001 per AENOR.

Els canals d'atenció que Naturgy posa a disposició dels clients tenen l'objectiu d'oferir una atenció personalitzada que cobreixi les seves expectatives i, amb especial focus en els canals digitals, que vagin d'acord amb l'evolució de la societat, que aconsegueixin una ràpida i àgil resolució amb autonomia de gestió, simplicitat i siguin sostenibles amb el medi ambient.

Model d'Atenció al Client

Eixos del model

Model operatiu i formatiu: busca anticipar-se a les necessitats que plantegen els clients a través de models predictius i anàlisi de dades.

Model tecnològic: apostant per una revolució tecnològica que impulsi l'autogestió dels clients.

Model de contractació i econòmic: construint un model de partnership amb els proveïdors i un alineament dels objectius win-to-win.

Mitjans d'Atenció al Client de Naturgy

Canal digital

Canal telefònic

Oficina de Garantia

Centres d'atenció

Gestor personal

La companyia gestiona les reclamacions des de tres àmbits diferents: comercialització minorista, comercialització majorista i distribució de gas i electricitat.

En l'àmbit minorista, a Espanya es van tramitar més de 650.000 reclamacions de clients, estant aproximadament la meitat d'elles relacionades amb temes de facturació. El següent procés amb major nombre de reclamacions va ser la contractació i, fi nalment, es troben les reclamacions relacionades amb el cobrament. Aquestes tres tipologies de reclamacions agrupen aproximadament el 90% de les reclamacions rebudes, sent altres processos, com ara altes de nous subministraments, gestió d'impagats o problemes amb les lectures, les reclamacions que completen la totalitat d'aquestes. El temps mitjà de resolució de les reclamacions va ser aproximadament una setmana.

En l'àmbit majorista, es van tramitar prop de 8.000 reclamacions, amb una reducció aproximada d'un 20% respecte a l'any anterior. La majoria de les reclamacions van estar relacionades amb els processos de facturació i mesura, i cap d'elles de caràcter rellevant. Pel que fa a la resolució d'aquestes, la majoria d'elles, al voltant d'un 80%, es van resoldre dins dels terminis establerts.

En l'àmbit de distribució de gas i electricitat, qualsevol reclamació o queixa que es rep dels clients en els diferents canals establerts, ja sigui a través del seu comercialitzador de gas o electricitat per tractar-se de temàtiques la responsabilitat del qual rau en el distribuïdor —lectures, qualitat de subministrament, altes noves, etc.—, directament al distribuïdor d'electricitat o gas del Grup Naturgy pels canals d'atenció al client dels distribuïdors, a través dels contactes de les pàgines web, per correu postal o a través d'algun organisme amb competències en la matèria, queda recollida i gestionada en el nostre sistema integrat de gestió de reclamacions de manera centralitzada a la Direcció de Serveis Compartits.

L'organització no només atén clients del sistema elèctric o gasista a la seva zona d'explotació, sinó que qualsevol persona física o jurídica que pot tenir una reclamació o queixa per l'acció o la inacció dels nostres actius de distribució —obres en realització, elements tècnics en via pública, etc.— és atesa com si d'un client es tractés.

Pel que fa a la transparència i la comunicació de les reclamacions o queixes presentades, tant els negocis de distribució d'electricitat a Espanya (UFD) com de distribució de gas a Espanya (Nedgia) compleixen amb les obligacions derivades de la circular 2 de 2016 de la CNMC en la matèria, reportant trimestralment les dades i la situació de les reclamacions comptabilitzades segons els formats i terminis establerts pel regulador.

Temps mitjà resolució reclamacions àmbit minorista
1 setmana
Reclamacions àmbit majorista
-20%
vs. 2017

Satisfacció i experiència de client

Naturgy escolta i incorpora les opinions dels seus clients en la presa de decisions per tal de desenvolupar productes i serveis innovadors d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

La companyia compta amb un Model de Mesura de l'Experiència dels Clients, a través del qual monitora de forma permanent i contínua la seva satisfacció i el nivell de recomanació.

Eixos del model

Mesura: Naturgy recull l'opinió dels clients a través d'enquestes que es classifiquen en dos blocs complementaris: enquestes generals i enquestes d'interacció amb la companyia.

Anàlisi: els resultats s'incorporen als informes de gestió diaris, cosa que permet incorporar la veu del client en la presa de decisions.

Reprocessament o close the loop: procés pel qual s'assegura una actuació correctiva immediata, realitzada mitjançant la gestió d'alertes que s'activen quan no s'assoleixen els llindars mínims de satisfacció i recomanació exigits per mantenir l'estàndard de qualitat que la companyia s'imposa en la relació amb els seus clients.

Programa “Customer experience” (CeX)

El programa “Customer experience”, de transformació cultural, va néixer el 2015 en l'àmbit de grup amb el propòsit de convertir la companyia en el referent internacional pel que fa a satisfacció del client en el sector de l'energia, mesurat en termes de recomanació.

Amb CeX la companyia aplica una nova metodologia mitjançant la qual el client està en el centre de la presa de decisions, adaptant la forma de fer les coses per satisfer les seves necessitats i expectatives i, sobretot, sent sensibles a com els percep la companyia i a com és la seva experiència amb ella.

Com a resposta al compromís cap al client, s'ha formalitzat l'“experiència del client” com a procés transversal de grup i s'ha desenvolupat la Política Global de Customer experience per al grup.

Aquesta política estableix el marc d'actuació de Naturgy per garantir que l'experiència del client s'integri en l'operativa i en la presa de decisions de la companyia.

Producte d'aquesta política, durant aquest any s'ha implementat, a l'àrea de facturació de servei al client (SAC), en clients i mercats minoristes i en Infraestructures Espanya, el projecte “Comunicació Clara”, dotant de coneixement i eines perquè les persones desenvolupin una comunicació més clara i més simple per al client.

Pilars del programa

La privacitat i seguretat de les dades del client

Naturgy, dins del seu compromís amb la privacitat i la seguretat de les dades dels empleats i clients, ha actualitzat la Política de Seguretat de la Informació i el cos normatiu de seguretat de la informació per assegurar l'adequat tractament de les dades en tot el seu cicle de vida, des de la recollida i el tractament fins a l'eliminació o la custòdia quan finalitza la relació amb aquests.

La política i el cos normatiu es comunica a empleats, proveïdors i clients, i es desenvolupa seguint tots els requeriments legals que regeixen el tractament de la informació, els estàndards i les millors pràctiques internacionalment acceptades.

L'esmentat cos normatiu inclou una norma tècnica específica per garantir la protecció de les dades de caràcter personal a Naturgy, que és aplicable a totes les unitats organitzatives i empreses de la companyia que recullin o tractin dades de caràcter personal, així com a socis i proveïdors que col·laborin en aquests tractaments. Aquesta norma compleix amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de l'UE.

La seguretat forma part fonamental del disseny, el desenvolupament i l'explotació de tots els processos i sistemes, especialment d'aquells que tracten informació. Tots els sistemes de Naturgy inclouen procediments d'autenticació i gestió d'autoritzacions i accessos, que s'han dissenyat per garantir que la seva utilització preserva la seguretat de les dades que tracten.

Gestió responsable del medi ambient

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Naturgy és conscient dels impactes ambientals de les seves activitats en l'entorn on es desenvolupen, de manera que la companyia presta una atenció especial a la protecció del medi ambient i l'ús eficient dels recursos naturals per satisfer la demanda energètica.

En el respecte al medi ambient Naturgy actua més enllà del compliment dels requisits legals i altres requisits ambientals que voluntàriament adopta, involucrant els proveïdors, treballant amb els diferents grups d'interès i fomentant l'ús responsable de l'energia.

La inadequada gestió del canvi climàtic i dels seus riscos associats pot suposar pèrdues substancials per a la companyia, causades per l'increment de l'exposició als desastres naturals, la tendència de descarbonització del sector i la pèrdua d'afinitat per part dels grups d'interès.

Una gestió ambiental indeguda pot ocasionar impactes ambientals i el deteriorament de les condicions naturals i de la biodiversitat a les zones en què opera la companyia. Això, a més de l'impacte directe a l'entorn natural, pot ocasionar un dany reputacional a la companyia. El risc és més gran si la companyia disposa d'infraestructures o realitza operacions en àrees protegides.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

Unitat 2018 2017
Emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) MtCOsub2 eq 18,3 20,5
Factor d'emissió de generació1 tCO2/GWh 342 388
Capacitat instal·lada lliure d'emissions1 % 27,5 26,4
Producció neta lliure d'emissions1 % 24,9 19,6
Activitat amb certifi cació ambiental2 % 88,7 87,7
Consum d'aigua Hm3 26,5 28
Consum de matèries primeres Kt 6.729 7.580
Gas natural Kt 4.736 4.638
Carbó Kt 1.630 2.480
Derivats del petroli Kt 352 452
Urani Kt 11 11
Consum directe d’energia3 GWh 60.614 64.728
Consum indirecte d'energia (per ús final del gas natural distribuït/comercialitzat). GWh 577.647 613.181
Recursos dedicats a la prevenció de riscos ambientals4 Milions d'euros 494 96

1. Inclou generació hidroelèctrica, eòlica, nuclear i solar.
2. Percentatge d'ebitda certifi cat pel que fa al certifi cable. L'ebitda utilitzat per calcular aquest percentatge correspon a tancament de novembre.
3. Inclou els consums de recursos renovables, no renovables i electricitat, i es detrau l'electricitat i la calor venuda.
4. La dada de 2018 inclou la inversió en energies renovables.
Nota: No inclou la informació de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Les dades de Moldàvia són: Emissions de GEH: 0,002 MtCO2eq.Consum de matèries primeres: 0,5 Kt (0,0001 Kt gas natural, 0,5 Kt derivats del petroli). Consum directe d’energia: 254 GWh.

Provisions i garanties per a riscos ambientals

La companyia realitza provisions financeres per cobrir la materialització de possibles riscos ambientals.

A més, Naturgy disposa de garanties per cobrir l'ocurrència de riscos ambientals en les assegurances que té contractades. Les assegurances que la companyia té contractades en les quals hi ha cobertures mediambientals són:

 • Assegurança de responsabilitat mediambiental: límit contractat per valor de 150 milions d'euros per sinistre i en l'agregat anual.
 • Cobertura de responsabilitat civil per contaminació sobtada i accidental a la Pòlissa de Responsabilitat Civil General: límit de 700 milions d'euros per sinistre.
 • Assegurança de protecció i indemnització: límit màxim de 500 milions d'USD per esdeveniment, d'acord amb les Regles de l'UK P&I CLUB 2018 (Charterers), per cobrir les responsabilitats per pol·lució derivades de l'activitat de noliejador de vaixells.

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Creixement de les energies renovables

Creixement de les energies renovables, en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic 2018-2022 —triplicar la potència instal·lada— per contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la transició energètica.

Impulsar la innovació i el desenvolupament de projectes en matèria de gas renovable

Impulsar la innovació i el desenvolupament de projectes en matèria de gas renovable com a vector energètic i d'emmagatzematge que facilitin la transició a un model d'energia circular i descarbonitzat.

Oferir solucions de mobilitat sostenible

Oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim que millorin la qualitat de l'aire.

Protegir la biodiversitat en les operacions

Protegir la biodiversitat en les operacions, aplicant un enfocament preventiu, implementant les millors pràctiques i promovent la creació de capital natural.

Anàlisi dels resultats 2018

Gestió ambiental

La gestió responsable del medi ambient és un pilar estratègic per Naturgy, que plasma el seu compromís en la Política de Responsabilitat Corporativa aprovada i supervisada pel Consell d'Administració. Aquesta política recull els principis d'actuació de la companyia i posa especial èmfasi en impulsar el desenvolupament sostenible de la societat mitjançant el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient.

Els efectes actuals i previsibles més significatius de les activitats de la companyia sobre el medi ambient són els següents:

 • Contribució al canvi climàtic.
 • Contaminació de l'aire, l'aigua i el medi terrestre.
 • Pèrdua de biodiversitat.
 • Consum de matèries primeres no renovables.
Eixos estratègics

Clima i aire

Clima i aire: contribuir a la mitigació del canvi climàtic, a la transició energètica i a la millora de la qualitat de l'aire.

Economia circular

Economia circular: impulsar l'ecoeficiència en l'ús dels recursos per reduir impactes ambientals negatius.

Capital natural i biodiversitat

Capital natural i biodiversitat: fomentar la conservació del patrimoni natural i cultural en els entorns d'actuació.

Per minimitzar aquests efectes, Naturgy utilitza un enfocament preventiu al llarg de tota la cadena de valor del seu negoci:

 • Sistema de gestió ambiental certificat i auditat externament orientat a prevenir la contaminació i la reducció dels impactes ambientals al llarg de tota la cadena de valor, involucrant a empleats, subministradors i altres parts interessades. En la fase de disseny de les noves instal·lacions i del desmantellament s'estudien els condicionants ambientals de l'entorn i s'adapten els projectes incloent les mesures preventives, correctores i compensatòries necessàries. Durant la fase de funcionament, es realitzen estrictes seguiments operacionals per garantir el compliment de la legislació i el manteniment dels impactes dins dels límits prevists.
 • Integració del medi ambient en la gestió de riscos i oportunitats, i en els processos de decisió, fent especial atenció al canvi climàtic i a la transició energètica.

Per garantir la consistència i l'homogeneïtat en els processos clau de gestió ambiental de la companyia, hi ha metodologies i eines globals de gestió ambiental que s'utilitzen en els diferents negocis i geografies, entre les quals cap citar:

 • Themis, per a la identificació, el registre, el seguiment i la gestió del compliment dels requisits legals.
 • Prosafety, per al registre i la gestió de les troballes, les no conformitats, les observacions i les oportunitats de millora de la gestió ambiental.
 • Enablon, per al registre i la gestió centralitzada dels indicadors ambientals relatius a emissions atmosfèriques, consums de matèries primeres, aigua i altres recursos, abocaments, residus, etc. El sistema també s'utilitza per al seguiment dels objectius i plans d'acció en medi ambient.
 • Sistema d'informació geogràfica de biodiversitat, on es localitzen els espais naturals protegits, les instal·lacions del grup i les iniciatives dutes a terme per protegir i millorar el capital natural.
 • Petjada de carboni, per determinar les emissions de gasos d'efecte hivernacle al llarg de tota la cadena de valor, incloses les emissions indirectes produïdes per tercers aigües amunt i aigües avall de les activitats del grup.
 • Petjada ambiental, per mesurar l'acompliment ambiental de la companyia, diferenciant els components d'atmosfera, residus, canvi climàtic, aigua, biodiversitat i recursos.
 • DAMES, per identificar i avaluar els aspectes ambientals directes i indirectes de la companyia, cosa que permet establir els aspectes més rellevants que s'han de tenir en compte tant en la gestió ambiental d'aquests com en els objectius ambientals que es defineixen anualment.
 • Planificació ambiental, mitjançant la qual es defineixen línies d'acció que són implementades i supervisades per a la reducció de l'impacte ambiental i la millora contínua.
 • Auditories ambientals, tant externes com internes, realitzades en l'àmbit del sistema integrat de gestió.

Sistema integrat de gestió (SIG)

Naturgy compta, des de fa anys, amb un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient, seguretat i salut (SIG), certificat segons els requisits de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, que és auditat externament tots els anys.

Els processos certificats per aquest sistema són:

 • Extracció i injecció de gas natural.
 • Transport i operació del gasoducte Magrib-Europa.
 • Generació d'electricitat (origen tèrmic, hidràulic, eòlic i solar).
 • Distribució de gas natural i electricitat.
 • Comercialització majorista i minorista de gas natural i electricitat.
 • Desenvolupament i execució de projectes d'enginyeria.
 • Gestió de l'energia en els mercats ibèrics organitzats d'electricitat.
 • Activitats corporatives de servei a clients, facturació i cobrament, formació i gestió d'edificis d'oficines.

Clima i aire

Naturgy identifica, registra i analitza tots els riscos i successos ambientals ocorreguts per tal de definir, aplicar i difondre mesures preventives per reduir els eventuals danys sobre el medi ambient. Per a això, s'avaluen les instal·lacions amb risc ambiental emprant com a referència estàndards reconeguts. El primer element per a la gestió són els plans d'autoprotecció i els seus procediments associats, en els quals s'identifiquen els riscos i les respostes més adequades davant els potencials accidents i les situacions d'emergència que puguin produir un dany ambiental.

De forma complementària, es compta amb procediments i sistemes globals i homogenis en els diferents negocis i geografies per al report, la classificació, el seguiment i la gestió dels successos ambientals (Prosafety).

Aquesta metodologia permet no només un seguiment adequat i homogeni dels esdeveniments ambientals, sinó també la identificació, l'anàlisi, el desenvolupament, l'aplicació i l'intercanvi de mesures preventives i bones pràctiques en la gestió de riscos a nivell global.

Per a la gestió del risc de canvi climàtic, Naturgy compta amb una eina específica, desenvolupada en Ms Excel i @Risk, que permet estimar l'exposició del grup als riscos a nivell agregat i desagregat per negoci i geografia. Aquesta eina analitza l'impacte del canvi climàtic en els diferents negocis i tecnologies, àmbits temporals (curt, mitjà i llarg termini) i geografies. Això permet estimar l'impacte dels diferents escenaris de canvi climàtic (IPCC) a través de diferents indicadors:

 • Físics: previsions d'impacte en energia (produïda, comercialitzada, adquirida, etc.), cota de nivell de l'aigua pel que fa a l'altura de les instal·lacions de la corporació, disponibilitat de recursos hídrics, etc.
 • Mediambientals: emissions de CO2.
 • Negoci: quotes de mercat i nivells de penetració.
 • Econòmics: previsions d'impacte en nivell d'ingressos, ebitda, flux de caixa i valor actual del negoci, així com estimacions de valor en risc per a diferents nivells de confiança.
 • A més, permet simular nous escenaris basats en nous productes i serveis, etc. i la implantació d'actuacions d'I+D+i, generant diferents escenaris per avaluar l'impacte.

  Naturgy considera que el canvi climàtic és un repte ambiental a nivell global i es compromet a oferir als seus clients productes i serveis energètics ecoeficients i menys intensius en CO2 per contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la transició energètica.

Línies estratègiques d'actuació en matèria de clima

Afavorir la mitigació del canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire

Afavorir la mitigació del canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, desplaçant combustibles intensius en carboni i fomentant la promoció de l'estalvi i de l'eficiència energètica, tant a instal·lacions pròpies com a les dels clients.

Contribuir a la descarbonització del sistema

Contribuir a la descarbonització del sistema, augmentant la participació del gas i l'electricitat renovable i afavorint la seva integració mitjançant el desenvolupament de xarxes intel·ligents.

Donar suport a les negociacions internacionals de canvi climàtic

Donar suport a les negociacions internacionals de canvi climàtic i els mecanismes que incentivin la neutralitat tecnològica i la competitivitat industrial, impulsant el desenvolupament de les tecnologies més adequades en cada etapa de la transició energètica.


Naturgy compta amb un objectiu voluntari per a la reducció de GEH. Aquest objectiu està alineat amb la ciència per evitar un increment de temperatura superior a 2ºC (Science Based Targets Initiative. Tool V8): reducció mitjana del 26% de les emissions totals directes per al període 2013-2025, prenent com a any base el 2012.

Objectiu reducció d'emissions 26%

Principals línies d'acció dutes a terme per reduir les emissions de GEH

Desplaçament de combustibles intensius en carboni

Fomentar l'electricitat renovable

Promoure el gas renovable

Potenciar el binomio

Reduir emissions fugitives

Incrementar l'eficiència energètica a les nostres instal·lacions

Promoure l'eficiència energètica entre els nostres clients

Explorar i desenvolupar tecnologies per reduir emissions

Per a la gestió del canvi climàtic es compta amb els següents mitjans:

Eines de mesura i control de les emissions de GEH i dels plans operatius desenvolupats per reduir-les, entre les quals cal citar el càlcul anual de la petjada de carboni del grup.

Transparència i difusió de la informació, per això es publica l'Informe de Petjada de Carboni i es participa en els índexs internacionals de referència en canvi climàtic, com el CDP.

Participació en les següents iniciatives relacionades amb l'acció climàtica:

 • Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC).
 • Caring for Climate.
 • Declaració del deure fi duciari i la divulgació en el canvi climàtic.
 • Compromís corporatiu amb la política climàtica Iniciativa Science Based Targets.

Economia circular

Naturgy es compromet a impulsar l'economia circular mitjançant la utilització eficient dels recursos per reduir impactes ambientals. Per a això, es desenvolupen diferents línies d'acció centrades bàsicament en:

 • Millorar l'ecoefi ciència en l'ús dels recursos, l'energia, l'aigua i les matèries primeres, reduint la contaminació, els residus i els seus impactes sobre el medi.
 • Innovar per al foment del gas renovable (biometà i hidrogen) com a vector energètic i d'emmagatzematge que faciliti la transició a un model d'economia circular i descarbonitzat.
 • Oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim, que redueixin la contaminació atmosfèrica i millorin la qualitat de l'aire.

En el marc del sistema integrat de gestió, Naturgy desenvolupa procediments de gestió i control orientats a reduir al màxim els residus que són eliminats en abocadors, per mitjà de la prevenció, la reutilització, el reciclatge o la valorització energètica.

La major part del consum d'aigua en Naturgy es deu al funcionament de les centrals tèrmiques de generació elèctrica. En concret, la major part es produeix per l'evaporació de l'aigua a les torres de refrigeració; la resta correspon als consums en altres processos, en el cicle aigua-vapor i en altres serveis auxiliars. La major part de l'aigua captada es retorna al medi. En funció del seu origen, la principal font d'aprovisionament és la mar, on l'aigua dolça representa una contribució molt menor. És important assenyalar que Naturgy, conscient de l'escassetat d'aigua existent als entorns d'algunes de les seves centrals, va implementar sistemes per a la reutilització d'aigües residuals en aquestes instal·lacions.

Pel que fa a l'abocament, en les centrals es realitza el seguiment i l'anàlisi no només dels efl uents, sinó de les aigües del medi receptor dels abocaments. Durant 2018, els equips i sistemes de depuració van funcionar acord amb el que s'esperava i es va complir amb els permisos ambientals. A més, segons els estudis de medi receptor realitzats, no es van generar impactes significatius als ecosistemes aquàtics on es realitzen els abocaments.

De forma complementària, Naturgy promou l'efi ciència energètica, tant a les instal·lacions pròpies com a les dels clients, de manera que contribueix a la reducció dels impactes ambientals per l'energia no consumida. D'altra banda, s'estan desenvolupant nombroses iniciatives d'innovació en matèria de gas renovable, per tal d'impulsar aquest nou vector energètic, que permet la valorització de residus orgànics i redueix les emissions de GEH.

Capital natural

Naturgy està compromesa amb la conservació del capital natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural en els entorns de les seves instal·lacions, amb especial atenció als espais i les espècies protegides. Per a això, es basa en el principi de precaució, realitzant estudis ambientals previs, durant la fase de disseny, que minimitzin els impactes negatius del cicle complet de vida de les instal·lacions.

L'establiment de mesures addicionals de caràcter voluntari contribueix al coneixement i la mitigació dels impactes derivats del desenvolupament de nous projectes i de l'operació de les instal·lacions després de la seva posada en funcionament. Així mateix, la companyia té en consideració l'opinió dels grups d'interès presents als llocs on es desenvolupen les activitats i els projectes.

D'altra banda, a l'entorn de les instal·lacions, sobretot a aquelles que estan pròximes a zones protegides o d'alt valor per a la biodiversitat, es realitzen estudis per millorar el coneixement dels espais naturals i reduir els impactes.

El desenvolupament de les activitats de Naturgy requereix d'una ocupació de sòl. En la fase de disseny de les instal·lacions es realitzen els estudis d'impacte ambiental, en els quals s'analitzen els espais protegits que tenen un elevat valor ecològic, adaptant el projecte per evitar o reduir al mínim els impactes sobre la biodiversitat. En aquells casos en què no és possible evitar completament l'afecció, s'estableixen les mesures compensatòries necessàries.

Un cop les instal·lacions estan en operació, s'integren en un sistema d'informació geogràfic, on es creuen amb els espais naturals protegits per identificar, quantificar i fer el seguiment dels impactes sobre la biodiversitat.

Durant la fase de funcionament, la companyia aplica procediments de control operacional i, a les instal·lacions en què pugui existir una major afecció potencial, es duen a terme estudis d'avaluació de riscos ambientals i es defineixen plans d'emergència ambiental per prevenir l'incident abans que passi, o per minimitzar-ne els danys. També es realitzen de manera periòdica simulacres d'emergència ambiental en els quals es posen a prova els procediments definits.

Els principals impactes sobre la biodiversitat que poden originar-se per l'operació de la companyia a l'àrea dels emplaçaments i a les àrees adjacents als mateixos són els següents:

 • Afecció temporal sobre la fauna present a l'entorn, com a conseqüència de la construcció d'infraestructures de transport i distribució de gas i electricitat.
 • Afecció permanent sobre avifauna i vegetació arbòria, com a conseqüència de l'operació de xarxes de transport i distribució d'electricitat.
 • Afecció al medi abiòtic i biòtic dels entorns de les instal·lacions, com a conseqüència de les emissions derivades de la combustió.
 • Afecció a les poblacions d'espècies presents a l'entorn, com a conseqüència de canvis en l'ús del sòl i la presència permanent de les instal·lacions al medi natural.
 • Afecció al medi aquàtic, com a conseqüència dels abocaments.
 • Afecció rellevant a la biodiversitat, positiva i negativa, com a conseqüència de la creació dels embassaments associats a les centrals hidràuliques.

Interès per les persones

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Per a Naturgy és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat, basat en el respecte, la diversitat i el desenvolupament personal i professional. Així mateix, té un Codi Ètic on s'estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic de tots els seus empleats en el seu acompliment diari i, específicament, pel que fa a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès.

Les persones que pateixen algun tipus de discriminació o que no se senten justament recompensades tendeixen a reduir el seu orgull de pertinença i, per tant, baixen la seva productivitat. Així mateix, segons investigacions, l'augment de la desigualtat salarial s'associa amb una reducció de la rendibilitat, la productivitat i la competitivitat empresarial.

La gran transformació del sector energètic i la digitalització demanden nous coneixements i habilitats que, si no es cobreixen àgilment, situaran la companyia en desavantatge front els seus competidors, amb les corresponents conseqüències que això pot tenir en el negoci.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

12700 empleats

Nombre de empleats 18-35 (%)1 36-50 (%) >50 (%) Equip directiu Caps intermedis Tècnics Llocs operatius
       
Alemanya 7 14,3 57,1 28,6 - - - - 71,4 28,6 - -
Argentina 767 21,3 37,4 41,3 3,7 0,8 13,7 3,5 15,1 4,8 45 13,4
Austràlia 8 50,0 37,5 12,5 - - - - 25,0 - 62,5 12,5
Bèlgica 3 66,7 33,3 - 33,3 - - 33,3 - 33,3 - -
Brasil 478 25,7 61,5 12,8 5,2 2,9 12,8 7,1 15,5 11,5 29,3 15,7
Xile 3.046 27,2 49,1 23,7 2,2 0,8 12,6 3,2 26,5 11,0 33,7 10,0
Colòmbia 84 36,9 48,8 14,3 10,7 13,1 6,0 9,5 17,9 22,6 8,3 11,9
Costa Rica 20 20,0 65,0 15,0 5,0 - 5,0 - 10,0 - 75,0 5,0
Espanya 6.532 11,1 59,9 29,0 11,1 4,4 15,2 4,6 19,9 15,0 19,2 10,6
França 66 57,6 40,9 1,5 10,6 3,0 6,1 7,6 28,8 31,8 3,0 9,1
Països Baixos 7 28,6 71,4 - 14,3 - 14,3 - 28,6 28,6 14,2 -
Irlanda 40 50,0 45,0 5,0 12,5 2,5 12,5 5,0 32,5 27,5 7,5 -
Israel 15 73,3 26,7 - - - 13,3 6,7 53,3 26,7 - -
Marroc 93 7,5 43,0 49,5 3,2 1,1 39,8 2,2 11,8 2,1 29,0 10,8
Mèxic 989 37,1 54,5 8,4 5,8 1,3 16,5 4,0 23,7 10,5 27,2 11,0
Panamà 362 37,0 36,2 26,8 5,0 2,5 21,3 9,9 12,7 11,6 25,4 11,6
Perú 21 52,3 42,9 4,8 - 4,8 14,3 4,8 33,3 14,3 9,5 19,0
Portugal 18 38,9 61,1 - - 11,1 - - 16,7 44,4 5,6 22,2
Puerto Rico 5 20,0 20,0 60,0 40,0 - 40,0 - - - - 20,0
Rep. Dominicana 84 19,0 66,7 14,3 1,2 2,4 23,8 9,5 3,6 7,1 50,0 2,4
Singapur 4 75,0 25,0 - 25,0 - - - 75,0 - - -
Uganda 51 66,7 29,4 3,9 2,0 - 39,2 5,9 - 2,0 43,1 7,8
Total 12.700 20,1 54,3 25,6 7,4 2,9 14,8 4,5 21,0 12,8 25,8 10,8

1. Els indicadors que representen l'evolució al llarg de l'any recullen la informació de les societats mantingudes per a la venda (Moldàvia) o venudes abans del tancament de l'exercici (Kenya i Sud-àfrica), sempre que no s'especifiqui el contrari, mentre que els indicadors que representin informació al tancament d'any no inclouran la informació d'aquestes societats.

Mitjana anual de contractes indefinits i temporals per edat, sexe i classificació professional
Plantilla per tipus de contracte 2018
Contractes fixos 67,7%
30,1%
Contractes temporals 1,2%
1,0%
Total   100,0%
Mitjana anual plantilla contracte temporal per categoria professional 2018
 
Directiu 2 -
Tècnic 102 70
Administratiu - -
Operatiu 109 62
Total 213 132
Mitjana anual plantilla contracte temporal per edat 2018
 
18-35 136 92
36-50 68 38
>50 9 2
Total 213 132
Índex de rotació i rotació voluntària
  2018 2017
Rotació 17,4% 6,4%
Rotació voluntària 2,5% 2,9%
Nombre d'acomiadaments per edat, sexe i classificació professional
Acomiadaments per categoria professional i gènere
 
Directiu 9 2
Tècnic 111 32
Administratiu - -
Operatiu 70 55
Total 190 89
Acomiadaments per edat i gènere
 
18-35 60 23
36-50 72 44
>50 58 22
Total 190 89
Bretxa salarial1

A continuació es detalla la mesura de bretxa salarial segons la qual un percentatge superior a zero representa el percentatge que la dona cobra menys que l'home:

Directiu Tècnic Administratiu Operatiu
Argentina 21,4% 12,8% 11,6% 17,8%
Brasil 22,7% 14,7% - 24,1%
Xile 38,1% 6,1% 18,0% 17,8%
Colòmbia 10,2% 28,0% (2,4%) -
Espanya 13,1% 4,5% 6,2% 13,3%
França 23,7% 18,1% 8,2% -
Irlanda 38,9% 19,6% - -
Marroc 4,5% 6,7% 7,1% -
Mèxic 4,5% (2,1%) (26,6%) (30,1%)
Moldàvia 2,3% 2,5% (17,9%) (2,1%)
Panamà (20,4%) (16,1%) 15,9% -
Rep. Dominicana - (10,0%) 22,7% -
1. Es faciliten les dades més rellevants per a Naturgy. La diferència salarial que mostren els resultats està en línia amb el context sectorial i està generada principalment per la composició històrica de gènere de la companyia, que es tradueix en una major antiguitat mitjana dels homes davant de les dones. Les caselles en blanc són perquè no hi ha empleats d'un gènere o un altre per a aquesta categoria professional.
Remuneració mitjana per edat, sexe i classificació professional (euros)
2018 Equip directiu Caps intermedis Tècnics Llocs operatius
Argentina 59.279 46.587 22.995 20.060 17.868 15.799 20.135 16.555
Brasil 51.148 39.534 21.571 18.399 - 18.494 14.887 11.306
Xile 156.804 96.992 46.327 43.515 28.184 23.125 17.951 14.456
Colòmbia 83.685 75.116 15.804 11.377 6.156 6.305 - -
Espanya 102.177 88.797 45.203 43.135 33.346 31.269 31.691 27.498
França 100.743 76.888 52.909 43.353 35.231 32.339 - -
Irlanda 99.000 60.500 56.000 45.000 - - - -
Marroc 93.061 88.902 34.577 32.248 13.090 12.155 17.532 -
Mèxic 33.186 31.693 14.442 14.747 6.828 8.646 6.567 8.544
Panamà 38.576 46.463 17.256 20.036 18.896 15.899 14.128 -
Rep. Dominicana - 73.110 23.216 25.545 12.210 9.439 11.946 -
S'inclou solament la remuneració fixa.
Salari mitjà per edat a Espanya
18-35 34.446
36-50 48.737
50 56.196
Índex d'integració de persones amb discapacitat
2018 2017
Empleats amb discapacitat a Espanya (%) 2,4 2,57
Percentatge de treballadors coberts per conveni col·lectius
2018 2017
  Exclosos de conveni Inclosos en conveni Exclosos de conveni Inclosos en conveni
Alemanya - 100,0 - 100,0
Argentina 19,3 80,7 23,0 77,0
Austràlia - 100,0 - 100,0
Bèlgica 33,3 66,7 18,2 81,8
Brasil 25,5 74,5 24,6 75,4
Xile 4,6 95,4 4,8 95,2
Colòmbia 47,6 52,4 45,5 54,5
Costa Rica - 100,0 - 100,0
Espanya 32,0 68,0 29,8 70,2
França 72,7 27,3 71,3 28,7
Països Baixos - 100,0 - 100,0
Irlanda 100,0 - 95,1 4,9
Israel - 100,0 - -
Marroc 34,4 65,6 33,0 67,0
Mèxic 19,0 81,0 18,3 81,7
Panamà 61,9 38,1 59,9 40,1
Perú - 100,0 0 100,0
Portugal - 100,0 0 100,0
Puerto Rico - 100,0 44,4 55,6
Rep. Dominicana 3,6 96,4 3,9 96,1
Singapur 100,0 - 100,0 -
Uganda - 100,0 - 100,0
Total 24,1 75,9 22,8 77,2
Formació1
2018 2017
Plantilla formada (%) 91 93,7
Total d'hores de formació 645.311 613.623
2018
  Equipo directiu Caps intermedis Tècnics Llocs operatius
Total d'hores de formació 113.262 137.823 204.617 189.609
1 No inclouen Kenya ni Sud-àfrica. No s'inclouen les dades de societats i/o països que no tenen accés a la plataforma Success factor (Energía de San Juan, S.A., Irlanda i Israel).

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Aplicació del nou Model de Persones.

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Projecte “TEAM” sobre noves formes de treball.

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Llançament de la Transformational Leadership Academy.

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Pla de Comunicació Interna Naturgy focalitzat en prioritats de la companyia, paper executiu en la comunicació i foment de la participació.

Anàlisi dels resultats 2018

Model de Gestió de Persones

Durant 2018, l'estratègia de gestió de persones a Naturgy ha girat entorn de la transformació i la creació de valor, com marca el full de ruta de la companyia. L'apoderament de les persones és una de les palanques que accionen la transformació que la companyia està portant a terme i, en aquest sentit, la Direcció de Persones ha centrat els seus esforços en definir el seu Model de Gestió de Persones, connectant els nous objectius estratègics amb les persones i simplificant els seus processos per acompanyar la creació de valor.

El Model de Gestió de Persones es concep com un ecosistema dinàmic que permet a les persones ser part de l'evolució de la companyia, sent una de les palanques clau juntament amb clients i els accionistes en la creació de valor. El Model de Gestió de Persones Naturgy s'aplica a nivell corporatiu i integra tres grans àrees, on conflueixen una sèrie d'eixos i els seus processos associats que asseguren la coherència i la solidesa del model.

Mesures per promoure l'ocupació

Naturgy disposa d'un planter de joves professionals amb sòlida formació tècnica i de gestió, a través dels programes anuals de pràctiques professionals i dels acords per a l'FP Dual. Un planter que permet respondre a les necessitats de la companyia i atreure el millor talent en els àmbits de coneixement en què Naturgy és líder:

 • Programa de pràctiques professionals: Naturgy manté aliances amb les principals universitats i centres de cicle superior als diferents països on té activitat, a través de les quals realitza la selecció dels joves que s'incorporen en pràctiques a la companyia cada any.
 • L'FP Dual: ofereix a Naturgy l'oportunitat de participar en la formació professional dels joves, desenvolupant continguts acadèmics adaptats a les necessitats de la companyia, garantint una ràpida adaptació a l'entorn laboral.
Eixos del model de gestió de persones

Compromís i fidelització

Compromís i fidelització: que treballa els eixos d'atracció, fidelització i segmentació del talent.

Compensació total

Compensació total: que vincula la classificació professional, la retribució i l'entorn de treball.

Formació

Formació: com a element d'evolució i desenvolupament dels professionals de la companyia.

Diversitat i igualtat

Per a Naturgy és fonamental el foment de la diversitat i la igualtat d'oportunitats i vetllar per mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb capacitats diferents, fent extensible aquest últim compromís als proveïdors i a les empreses col·laboradores.

El 2013, Naturgy estableix un pla d'igualtat a nivell corporatiu juntament amb la representació sindical que es publica al BOE amb Núm. de Registre 90100073112013. Parteix de 14 fortaleses a mantenir i 14 debilitats a corregir identificades per un expert extern, la qual cosa dona origen a 32 accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l'assetjament , mesurament i seguiment.

La creació i l'activació d'un protocol específic contra l'assetjament, el protocol de bones pràctiques als processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d'intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que, juntament amb el Pla Integral de Diversitat aprovat a finals de 2015, han propiciat importants avenços en matèria de diversitat i igualtat.

El protocol contra l'assetjament sexual estableix unes accions preventives per evitar situacions d'assetjament que inclouen la comunicació a tots els empleats de l'existència del protocol, la formació en la matèria a tota la plantilla —i en especial als empleats amb personal al seu càrrec—, l'obligatorietat i la responsabilitat per part de cada empleat d'establir les seves relacions des del respecte i la dignitat, així com l'obligació de cada empleat de posar en coneixement del seu superior jeràrquic qualsevol cas d'assetjament.

El procediment d'actuació, en cas de detectar una situació d'assetjament, estableix dues vies:

 • Procediment informal: mitjançant el qual l'afectat posa en coneixement del presumpte agressor que aquest comportament no és ben rebut, que és ofensiu i interfereix en el seu treball. I, en cas que no se solucioni aquesta situació, es procedirà al procediment formal.
 • Procediment formal: mitjançant el qual es comunica la situació d'assetjament seguint els següents passos:
  • Notificació a la Comissió del Codi Ètic, o denúncia davant el superior jeràrquic o davant la Direcció de Recursos Humans, qui decidirà si és admesa a tràmit.
  • Investigació, recopilant la informació i portant a terme entrevistes amb els afectats i testimonis, si n'hi ha.
  • Possibilitat d'adopció de mesures cautelars.
  • Informe de conclusions i resolució del procediment, que inclourà les mesures correctores i l'adopció d'una de les següents solucions: arxiu de la denúncia o incoació d'expedient disciplinari, en funció de la gravetat de la falta.

El protocol ofereix una sèrie de garanties, com el total anonimat del denunciant, i s'efectuarà en el menor temps possible, es podrà sol·licitar la intervenció dels representants dels treballadors, es garanteix una audiència imparcial i un tractament just per a tots els afectats, no s'admetran represàlies i s'ha de protegir la identitat dels informants, entre d'altres.

En 2018, el compromís de la companyia per la diversitat continua sent ferma, de manera que es consolida el Pla Integral de Diversitat que aglutina iniciatives específiques, en totes les geografies i territoris, per a la gestió de persones, classificades en tres àmbits d'actuació: gènere, capacitats diferents i edat.

Pel que fa a la integració i l'accessibilitat de persones amb capacitats diferents, des de la Direcció de Naturgy s'impulsen diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional:

 • Plan Família: ofereix als familiars d'empleats l'assessorament de professionals i experts en discapacitat i integració laboral perquè puguin desenvolupar des de les primeres edats competències i habilitats que permeten a les persones amb discapacitat incrementar la seva autonomia i ocupabilitat.
 • Plan Capacitas: té per objectiu fomentar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social per raó de discapacitat. 
 • Plan Aflora: fomenta que aquells empleats de Naturgy amb algun grau de discapacitat, contactin amb la companyia per informar-se sobre les noves mesures destinades específicament a aconseguir la total integració de tots en un únic entorn de diversitat.
 • Certificat Bequal Plus: Naturgy va renovar en 2018 aquesta distinció que acredita el grau de compromís en matèria de responsabilitat social empresarial i discapacitat.

Dins del pla d'igualtat s'ha desenvolupat un protocol de bones pràctiques per evitar la discriminació en els processos de selecció, que inclou les següents mesures:

 • Obrir l'espectre de fonts de reclutament a associacions i fundacions amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats d'accés al treball en la companyia.
 • En la publicació d'ofertes:
  • No utilitzar terminologia discriminatòria.
  • Posar primer el gènere femení i després el masculí.
  • La separació de gèneres es farà sempre amb barres.
  • No utilitzar com a requisit qualsevol anotació que no posi en igualtat de condicions diferents candidats/es per raons de gènere, físic, discapacitat, edat, religió o creences personals de qualsevol tipus.
  • Indicar només la necessitat de carnet de conduir quan ho requereixi l'acompliment del lloc de treball.
  • No utilitzar com a requisit la necessitat de disposar de vehicle propi.
  • No utilitzar com a requisit residir en el lloc de treball.
 • En el procés de selecció:
  • En el cas de candidats/es discapacitats/des, assegurem que compten amb l'accessibilitat necessària per arribar a l'entrevista amb nosaltres.
   • Evitar prejudicis i estereotips associats a gènere, físic, discapacitat, edat, religió, creences religioses de qualsevol tipus.
   • Transmetre imatge d'empresa.
   • Evitar preguntes personals i, en cas necessari, justificar-les.
   • Evitar un tracte preferencial.
 • En finalitzar el procés:
  • Comunicar el resultat del procés.
  • Comunicar els passos a seguir en cas de superació.
 • En l'acollida:
  • Informar de les polítiques d'igualtat.
  • Transmetre valors.
  • Beneficis socials sense discriminació.
  • Plans de carrera basats en mèrits i capacitats.

Formació i desenvolupament

La formació és una de les àrees clau del Model de Gestió de Persones a Naturgy. El Model de Formació i Desenvolupament de Naturgy s'articula a través de la Universitat Corporativa Naturgy, que suposa una palanca estratègica de transformació al servei del negoci per a construir futur, crear valor i aconseguir els objectius marcats en el pla estratègic.

La missió de la Universitat Corporativa és contribuir a desenvolupar professionals que facin realitat la visió de Naturgy, i el seu objectiu és garantir l'adequació entre el lloc i la persona, l'adquisició de coneixements vinculats a les noves necessitats de l'organització i el desenvolupament d'habilitats i competències relacionades amb el Model de Lideratge i Cultura de Naturgy.

El seu Consell Assessor assegura la connexió permanent entre l'estratègia de la companyia i l'activitat de la Universitat Corporativa, i està format per representants de l'alta direcció de l'empresa i assessors externs de prestigioses institucions acadèmiques.

La Universitat Corporativa disposa d'un sistema de gestió de la qualitat segons la Norma ISO 9001:2015, renovat el 2017, i amb l'acreditació CLIP (Corporate Learning Improvement Process), que atorga l'European Foundation for Management Development (EFMD) des de 2003 i ha estat renovada per última vegada el 2018 per a un període de cinc anys. Aquesta certificació reconeix la qualitat dels processos d'aprenentatge i desenvolupament de persones a les organitzacions d'educació empresarial.

En 2018 s'ha consolidat la implantació d'Evolution com a plataforma en línia de formació de la Universitat Corporativa i l'evolució del nou Model de Formació de la companyia sobre la base de tres palanques: experiència de l'empleat, customització de l'oferta formativa i operativa global centralitzada.

El Model de Gestió de la Universitat Corporativa dona resposta a les necessitats de formació a través de les seves dues acadèmies:

 • La Tech Academy garanteix la transferència del coneixement tècnic específic en cada negoci, permetent el seu desenvolupament eficient i assegurant la qualitat i l'homogeneïtat a tots els països.
 • La Transformational Leadership Academy orientada a la transformació a través del desenvolupament de lideratge de l'equip executiu, directiu i gerencial de Naturgy.

Flexibilitat

Naturgy aposta per l'equilibri entre la vida professional i personal mitjançant l'aplicació de mesures de flexibilització laboral, serveis i beneficis adaptats a les necessitats dels empleats.

Certificació EFR Global

Naturgy és un referent de la nova cultura sociolaboral i empresarial. Així ho reconeix la certificació Empresa Familiarment Responsable (EFR) Global, obtinguda el 2013, renovada el 2016 per tres anys i revisada el 2017 i el 2018, respectivament. Ha estat la primera i única companyia que ha obtingut aquesta qualificació, que emet la Fundació Más familia, i ha estat auditada per AENOR, a més d'avalada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Aquesta certificació suposa un suport a les mesures locals pròpies de cada país en matèria de conciliació i desenvolupament, però a més la identificació de 20 mesures comunes a tots els que es promouen a nivell corporatiu. Entre aquestes 20 mesures, cal destacar aquelles que expressament estan relacionades amb els principis recollits en la Norma 1000/23 EFR Global de flexibilitat temporal (jornada flexible i permisos retribuïts), suport a l'entorn personal (suport a l'entorn familiar i espais d'integració entre empleats i familiars), desenvolupament personal, amb activitats d'integració extralaborales, i qualitat en l'ocupació (ús d'eines tecnològiques per evitar desplaçaments i mesures de seguretat, salut i benestar).

Banc de Temps

Naturgy posa a disposició dels seus empleats un espai, tant físic com virtual, on poden delegar la realització de tasques quotidianes de manera que s'incrementa el temps lliure que poden dedicar a aspectes de la seva vida personal més enriquidors. El ventall de serveis que se'ls ofereix és molt ampli i s'estructura en tres blocs:

 • Gestions administratives: serveis d'assessorament i acompanyament per a la realització de gestions freqüents.
 • Club d'avantatges: espai virtual exclusiu on gaudir de més de 500 ofertes.
 • Espai easylife: serveis de proximitat i adquisició de productes.

El Banc de Temps ofereix, a més, serveis contractats sota pressupost, com ara serveis tècnics, serveis de missatgeria, servei de canvi i devolució de peces, o serveis especials que es presten en campanyes com Nadal o la tornada a l'escola, entre d'altres.

Addicionalment, a l'abril de 2018 es va implantar el servei Easybox, que permet realitzar totes aquestes tasques de forma encara més senzilla i flexible, a través d'una taquilla interactiva i d'una pàgina web, on els usuaris poden sol·licitar més de 20 serveis diferents, amb l'avantatge de lliurament i recollida en el moment que més els convingui.

L'accés a aquests serveis està integrat dins de la plataforma “Els meus Beneficis”, de la intranet corporativa. Els programes de lideratge i talent han permès promoure el desenvolupament i la formació professional, consolidant el potencial humà de la companyia.

Compensació i retribució

La Política Retributiva de Naturgy es regeix per l'equitat en l'àmbit intern i per la competitivitat des del punt de vista del mercat. Se'n distingeixen dos models:

 • El nivell retributiu dels empleats inclosos en el conveni col·lectiu s'estableix en funció del grup i subgrup professional al qual pertanyen.
 • Per a aquells empleats no inclosos dins del conveni col·lectiu, les retribucions es defineixen individualment, segons la política retributiva aprovada per la Comissió de Nomenaments i Retribucions del Consell d'Administració de la companyia.

El paquet retributiu dels empleats de Naturgy es complementa amb un sistema de previsió social, en el qual està inclòs el pla de pensions, principal vehicle de finançament dels compromisos postocupació.

En el cas d'Espanya, el Pla de Pensions de Promoció Conjunta dels Empleats del Grup Naturgy és un pla de pensions d'aportació definida per a la contingència de jubilació i de prestació definida per a les contingències de mort i incapacitat en actiu.

El pla compta actualment amb un patrimoni per sobre dels 500 milions d'euros, que es reparteix entre més de 6.300 empleats actius, i té prop de 2.000 beneficiaris.

En l'àmbit internacional, la política de previsió del grup té com a directriu disposar, a totes les empreses, d'instruments d'estalvi per a la jubilació i de cobertures de defunció i incapacitat en actiu. Aquests instruments complementen en benefici dels empleats als sistemes públics de seguretat social, i sempre es desenvolupen considerant les particularitats i les necessitats en qüestions de previsió social de cadascun dels països.

Així mateix, la companyia ofereix una sèrie de beneficis socials que complementen el paquet retributiu de tots els empleats, amb independència del tipus de jornada que realitzin.

Comunicació interna amb els empleats

La comunicació interna a Naturgy té com a propòsit contribuir al compliment dels objectius estratègics de la companyia, alineant tota l'organització i reforçant la cultura i els valors corporatius.

Naturgy compta amb nombrosos canals per difondre aquests missatges, com són l'intranet corporativa, anomenada NaturalNet; la revista Natural, que es distribueix a nivell internacional; i la xarxa social corporativa Yammer. El febrer d'aquest any es va posar en marxa un nou canal, Naturalnews, que funciona com el diari digital de Naturgy i que concentra totes les novetats informatives de la companyia.

Relacions laborals

El respecte a la llibertat sindical, als drets fonamentals, a la negociació col·lectiva i a la cultura de l'acord constitueixen principis essencials de la nostra actuació, així com el respecte als representants dels treballadors elegits lliurement a tots els països en què la companyia és present, establint a més canals de comunicació amb aquests representants com a part substancial dels seus principis d'actuació corporatius.

Els convenis col·lectius recullen diferents canals de comunicació amb els representants, sota la forma de comissions per tractar diferents i múltiples aspectes d'interès general.

Un dels mecanismes de consulta i participació dels empleats són les reunions periòdiques de seguretat i salut que se celebren en tots els àmbits de la companyia. Això suposa que tots els empleats tenen habilitat un canal de participació directa mitjançant les reunions conjuntes entre la direcció i els empleats, de manera que així està el 100% de la plantilla representada en les reunions.

Convé destacar que la celebració d'aquestes reunions no és substitutiva dels diferents comitès de seguretat i salut que per legislació laboral corresponen a cada país. Els assumptes principals, formalment tractats durant l'any 2018 en aquest tipus de reunions amb els representants dels treballadors, van ser els següents:

 • Compromís de seguretat i salut.
 • Anàlisi de l'accidentalitat.
 • Llançament de noves normatives.
 • Salut integral.
 • Seguiment trimestral de mesures preventives.

Seguretat i salut

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Naturgy planifi ca i desenvolupa les seves activitats assumint que res és més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones. En aquest sentit, l'actuació de la companyia va més enllà del compliment de les obligacions legals i altres requisits que voluntàriament adopta, impulsant la millora contínua en les condicions de treball i en la gestió de la seguretat, la salut i el benestar, de manera que no només involucra les persones que formen Naturgy, sinó també els proveïdors, les empreses col·laboradores, els clients i altres grups d'interès, amb l'objectiu d'evitar i prevenir els accidents i els danys a la salut, proporcionant un ambient segur i saludable així com promocionant la seva salut i benestar.

Una companyia amb alta accidentalitat i que no té cura de la salut dels seus empleats ha d'afrontar els costos associats a l'absència d'aquests o al descens de la seva productivitat. Així mateix, pot tenir infl uència negativa en l'atracció i la retenció del talent, així com en la percepció de la companyia per part dels grups d'interès.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

IIndicadors de sinistralitat 2018
Total
Nombre d'accidents amb baixa (nombre de empleats) 28 25 3
Dies perduts 1.524 1.497 27
Víctimes mortals - - -
Índex de freqüència 1,00 1,30 0,35
Índex de gravetat 0,055 0,078 0,003
Índex d’incidència 1,99 2,58 0,69
No inclou les dades de les societats de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Els indicadors de sinistralitat incloent Moldàvia i Sud-àfrica són: 34 accidents amb baixa; 1.745 dies perduts; 1 víctima mortal; 1,138 índex de freqüència; 0,058 índex de gravetat; 2,204 índex de freqüència.
Malalties professionals
No s'ha registrat cap malaltia professional durant 2018.
Absentisme
Total hores perdudes1
Espanya 382.146
Xile 250.980
Argentina 33.912
Brasil 15.749
Colòmbia 3.160
Costa Rica 813
França 3.836
Kenya 1.072
Marroc 2.899
Mèxic 9.840
Moldàvia 33.415
Panamà 8.790
Perú 152
Rep. Dominicana 3.184
Sud-àfrica 54.720
Uganda 313
Total 804.981
1. S'han considerat les hores d'absentisme per malaltia laboral i malaltia no laboral, sent el nombre total d'hores treballades en 2018 de 30.010.519.

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

objectius per a 2019

Horus: anàlisi preventiu analític multifactorial.

objectius per a 2019

Integra: intercanvi de bones pràctiques i aprenentatges mitjançant la col·laboració amb empreses col·laboradores.

objectius per a 2019

Kepler: continuïtat i innovació aplicada a la prevenció.

objectius per a 2019

Optimizar l'abordatge dels casos de càncer de còlon.

objectius per a 2019

Optimitzar l'abordatge de les lesions osteomusculars.

Anàlisi dels resultats 2018

Estratègia de seguretat i salut

La seguretat com a estratègia guia la manera d'actuar de Naturgy. La seguretat i la salut són elements essencials dins de l'estratègia empresarial de la companyia, cosa que s'anomena el Pla Compromís amb la Seguretat i Salut, un dels compromisos principals establerts en la Política de Responsabilitat Corporativa. S'ha aconseguit una cultura comuna en què tots els àmbits de la companyia, liderada pel Consell d'Administració, han adquirit un compromís ferm per aconseguir la millora contínua en aquest àmbit.  

La cultura preventiva de seguretat i salut en Naturgy s'ha consolidat gràcies a l'evolució en 2018 del Pla Compromís amb la Seguretat i Salut al llarg de tota la companyia. El lema “No hi ha res més important que la seguretat i la salut” ha guiat les actuacions en tots els àmbits de l'organització.

Des de 2017, l'estratègia en seguretat i salut pivota sobre quatre pilars, a partir dels quals s'han desenvolupat diferents objectius estratègics i metes a aconseguir.

El Pla de Compromís amb la Seguretat i la Salut, desenvolupat entre 2012 i 2016, va suposar la superació de la fase d'implantació fins a arribar al Compromís de Seguretat i Salut.

En primer lloc, es va dur a terme el diagnòstic de la situació inicial, que va permetre caracteritzar la integració i gestió del compromís de la companyia. Seguidament es van establir responsabilitats per a cada una de les àrees de treball definides i se'n van reforçar les eines de gestió i divulgació. Tot això va comportar un fort impuls per a la nova cultura de seguretat i salut.

La consolidació definitiva del pla va arribar en 2016 amb el “Compromís de Seguretat i Salut”. Assolir el compromís ha suposat la integració de la seguretat i la salut com un valor continu i estable, tingut en compte per totes les persones que integren l'organització.

Aquest nou enfocament ha tancat un cicle el motor del qual ha estat la millora contínua integrada en el dia a dia de la companyia, l'increment dels esforços per assolir els objectius desitjats i la proposta d'iniciatives innovadores.

Aquests nous passos de l'estratègia mantenen els quatre eixos d'actuació del Compromís de Seguretat i Salut: lideratge, empleats, empreses col·laboradores, i instal·lacions i processos, i cada un compta amb la seva pròpia “xarxa” encarregada de liderar el seu impuls. D'altra banda, les xarxes transversals continuen treballant buscant donar suport en àrees com la comunicació, els sistemes, la formació i els aspectes corporatius.

El canvi cultural ha servit per a transferir els principis de seguretat i salut de la companyia a l'activitat diària, i es fa arribar a les empreses col·laboradores i als nous negocis que s'incorporen a Naturgy.

Pilars estratègics

Pilars estratègics

Consolidar la seguretat i la salut com a palanca estratègica per alinear i capturar eficiències.

Pilars estratègics

MMantenir a Naturgy com a referent mundial en matèria de seguretat i salut.

Pilars estratègics

Reduir de forma dràstica la sinistralitat de les empreses col·laboradores.

Pilars estratègics

Implantar el compromís en tots els països que es van integrant a la companyia.

Lideratge en seguretat i salut

Es considera que el lideratge és el motor del canvi cultural a la companyia. Suposa un esforç a tots els nivells organitzatius i es promou des de la Direcció, de manera sòlida i ferma, perquè es percebi en la presa de decisions que sempre tenen en compte la seguretat i la salut. El compromís de Naturgy amb l'objectiu de zero accidents es veu reforçat per la involucració de l'Alta Direcció en la gestió de la seguretat al llarg de totes les seves activitats.

L'Alta Direcció i els diferents comitès tenen les eines necessàries i la potestat per a controlar i aplicar les mesures oportunes davant qualsevol indici o anomalia en matèria de seguretat en totes les activitats i geografies.

Prevenció de riscos

Prevenció de riscos

Per garantir la seguretat en les activitats de Naturgy, s'han establert actuacions orientades a la prevenció d'accidents i incidents. La prevenció de riscos és un factor clau que regeix el lideratge empresarial i que es recolza en els principis següents:

Aquest és el compromís de Naturgy, i també aquell que han de compartir i aplicar les seves empreses col·laboradores.

Així mateix, s'han desenvolupat mecanismes que permeten aprendre dels successos ocorreguts per evitar-los en el futur. Aquestes actuacions s'han configurat entorn dels principals eixos culturals de seguretat i salut de la companyia, els pilars del seu compromís.

Avaluació del risc i mecanismes de gestió

El procés d'avaluació de riscos laborals té per objectiu estimar la magnitud d'aquells que no s'han pogut evitar. En aquests casos, la companyia obté informació per adoptar mesures preventives efectives.

Naturgy té un procediment general d'aplicació a tot el grup, que estableix les pautes i principis que s'han de seguir per a la identificació, la avaluació i el control dels riscos laborals. S'hi estableixen els períodes de revisió següents:

 • Avaluacions de riscos cada tres anys.
 • Controls anuals de les condicions de seguretat i salut.
 • Seguiments de les mesures preventives que s'han d'implantar com a conseqüència de l'avaluació de riscos i controls trimestrals.

Prevenció de riscos en empreses col·laboradores: proveïdors, contractistes i subcontractistes

Naturgy adquireix el compromís d'oferir un entorn de treball segur no només per als seus empleats, sinó per a tots aquells que fan que l'activitat de la companyia sigui possible. Per aquest motiu, el creixement de la implicació de les empreses col·laboradores dins de la cultura de seguretat i salut ha resultat imprescindible.

La seguretat és una condició indispensable de contractació per a totes les empreses col·laboradores, que es té molt en compte en la valoració i la resolució de les licitacions i els concursos. A més, s'aplica el criteri de línies vermelles infranquejables, el trencament de les quals pot suposar l'extinció del contracte, o fins i tot, la deshomologació del proveïdor.

Naturgy desenvolupa mecanismes orientats a garantir que el nivell de seguretat de les empreses col·laboradores sigui el mateix que el del personal propi. En els últims anys s'ha implantat un pla d'impacte per al conjunt de les empreses col·laboradores de Naturgy. Aquest pla abasta, entre altres, la realització d'inspeccions en obres, la implantació d'itineraris formatius, l'aplicació del “Programa d'observació preventiva de seguretat” (OPS), la creació de llistes de verificació prèvies a l'inici de treballs i la planificació de reunions de coordinació.

Formació i sensibilització

La formació de cada un dels empleats en matèria de prevenció dels riscos laborals i seguretat industrial associats al seu lloc de treball constitueix l'eina bàsica per assolir l'objectiu de reduir el nombre d'accidents laborals. Per proporcionar la formació adequada, la companyia es recolza en la gestió des de l'Aula de Prevenció de Riscos Laborals, eina amb la qual compta la Universitat Corporativa per complir amb els objectius establerts.

Certificacions

Tal com s'inclou en les línies estratègiques del compromís, la certificació sota estàndards de seguretat i salut permet homogeneïtzar i estandarditzar les condicions laborals de Naturgy.

La companyia té un Pla de Certificació Global del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, l'objectiu del quals consisteix a aconseguir la certificació global segons la norma internacional OHSAS 18001. Per al compliment d'aquesta s'han creat grups de treball multidisciplinaris assessorats pel Servei de Prevenció.

Auditories de seguretat i diagnòstics de processos

Amb la finalitat de verificar el compliment de la reglamentació i la normativa vigent del país, des de Naturgy s'han realitzat auditories de seguretat als diferents processos tècnics de la companyia, dels procediments tècnics establerts pel grup i de la normativa interna pròpia de la unitat de negoci. 

Amb l'objectiu d'aportar valor a les línies de negoci i ajudar en la millora contínua dels processos, es realitza un seguiment i control dels riscos operacionals relatius a tecnologia, accidents i avaries i impactes sobre el medi ambient, i dels paràmetres rellevants de gestió.

Pel que fa a diagnòstics, aquests es realitzen sobre processos tècnics i a petició de les diferents unitats de negoci. Amb això es pretén posar de manifest el grau de control que tenen els negocis dels mecanismes de supervisió del procés perquè, en cas que es trobin anomalies, es puguin realitzar les accions oportunes per a la seva correcció.

Seguretat entre els clients i la societat

Naturgy realitza campanyes de prevenció d'accidents per als clients de la companyia a través de la difusió de consells i comunicats mitjançant canals globals de comunicació. 

Addicionalment, la companyia utilitza la factura com a canal de comunicació directe amb el client. En aquesta, s'introdueixen , entre d'altres les campanyes de conscienciació i informació sobre actuacions correctes davant de situacions de risc i les campanyes que recorden el bon ús dels aparells i el manteniment d'aquests.

Salut

Naturgy manté el ferm compromís d'oferir als seus empleats un ambient de treball saludable i de benestar. La Unitat d’Assistència Mèdica i Salut Integral treballa des de l'excel·lència i la innovació contínua per posar al servei dels empleats, els seus familiars, les empreses col·laboradores, els clients i de l'entorn social en què la companyia opera, una estratègia global de salut i benestar que abasti tot allò necessari per al seu benefici, tant en la prevenció, la promoció i l'atenció de la salut, de manera personalitzada, com en la formació i informació respecte a hàbits saludables, tenint en compte tant les necessitats individuals com les particularitats de cada país.

Pla Director de Salut

Aquest pla defineix les línies estratègiques i estableix el marc general d'actuació de Naturgy en matèria de salut, ergonomia i psicosociologia. Les responsabilitats derivades del pla corresponen a totes les àrees de negoci i països que integren el grup. A més, els serveis d'assistència mèdica i salut integral actuen com a assessors per al desenvolupament, seguiment i control del pla en cada un dels àmbits d'aquest.

Objectius del Pla Director de Salut
Actuacions homogènies Vetllar per la salut dels treballadors, desenvolupant actuacions homogènies respectant les diferències inherents en cada país.
Compliment de la normativa Vigilar el compliment de la normativa corresponent a cada àmbit en matèria de salut.
Desenvolupament d'activitats per part de col·laboradors externs Coordinar el desenvolupament de les activitats per part dels col·laboradors externs així com establir-ne les mesures del seguiment i control.
Definició d'indicadors Definir els indicadors necessaris per a avaluar la implantació i desenvolupament del Pla Director de Salut així com totes i cadascuna de les activitats que el componen.
Formació contínua Garantir la formació contínua dels professionals que integren l'activitat, la informació referent a novetats tecnològiques punteres i promoure la creativitat per a la innovació.

Cadena de subministrament responsable

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Els proveïdors i les empreses col·laboradores són actors fonamentals en l'òptim funcionament de la cadena de valor de Naturgy, amb què la companyia promou el manteniment de relacions de confiança, estables, sòlides i de benefici mutu, sota els principis de transparència i gestió del risc.

Naturgy estableix mecanismes objectius i imparcials d'avaluació i selecció de proveïdors, vetllant perquè la cadena de subministrament compleixi amb els principis que estableix el Codi Ètic del Proveïdor, al qual s'han d'adherir tots els proveïdors i el contingut del qual emana del Codi Ètic de Naturgy, de la Política de Drets Humans, de la Política de Seguretat i Salut, de la Política Anticorrupció, així com principis de bon govern internacionalment reconeguts.

Els riscos per a la companyia s'estenen més enllà d'on acaba la seva activitat, ja que es pot veure greument impactada per un acompliment inadequat dels seus proveïdors i contractistes en matèria de medi ambient, seguretat i salut, drets humans, pràctiques laborals o corrupció.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

2018 2017
Nombre total de proveïdors 8.670 9.877
Volum total de compra adjudicat (en milions d'euros) 3.147 3.428
Avaluació de proveïdors ESG1 (nombre) 6.906 4.758
Nombre de proveïdors crítics 2.584 2.457
Proveïdors suspesos d'homologació 1 7

Environmental, Social and Governance (ESG). L'avaluació de proveïdors que es realitza a les principals filials del grup on està implantada l'eina Achilles, mitjançant la qual s'efectua la classificació empresarial de proveïdors.
Nota: Dos terços de l'import total adjudicat es corresponen amb proveïdors de serveis que intervenen fonamentalment en les àrees de negoci següents:
• Desenvolupament i manteniment de xarxes, tant de gas natural com d'electricitat.
• Operadors i mantenidors de plantes d'energia.
• Serveis de gestió comercial.
El terç que en resta correspon a proveïdors que subministren materials necessaris per a la construcció i el manteniment de les xarxes i plantes, a més d'aquells serveis complementaris de suport a l'activitat general.
El desenvolupament d'aquesta activitat s'efectua fonamentalment a les següents àrees geogràfiques: l'Argentina, Austràlia, el Brasil, Xile, Costa Rica, Espanya, Kenya, el Marroc, Mèxic, Moldàvia, Panamà, el Perú i la República Dominicana i Sud-àfrica. La diferència respecte a 2017 és com a conseqüència que Itàlia i Colòmbia no formaven part del Grup Naturgy el 2018.

L'evolució de les dades respecte a 2017 mostra una disminució del volum de compra, del nombre de proveïdors i del nombre de proveïdors avaluats. La disminució del volum de compra es deu a la desinversió d'Itàlia, d'algunes societats de Colòmbia (aquelles que representaven més volum) i al menor volum de negoci a Mèxic (−135 milions d'euros) i Austràlia (−85 milions d'euros) fonamentalment. En general, ha disminuït a la resta de països, excepte a Xile, que el 2018 aporta major import (160 milions d'euros més) pel creixement del negoci.

Pel que fa al nombre de proveïdors totals i proveïdors avaluats, la variació es deu a la sortida d'Itàlia i les societats de Colòmbia; l'increment dels proveïdors crítics es deu a l'entrada de nous proveïdors a Xile per l'increment de negoci generalment associat a activitats crítiques.

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Monitoratge trimestral de proveïdors adjudicataris segons Ràtings Reputacionals, Econòmic-Financers i d'RSC de fonts de dades externes.

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Implantació de la matriu de riscos actualitzada a tot el grup.

Anàlisi dels resultats 2018

La cadena de subministrament de Naturgy

Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs són actors fonamentals en l'òptim funcionament i en la gestió sostenible de la cadena de valor, i el compromís de Naturgy es manifesta com a empresa eficient, responsable i innovadora, en un procés de millora contínua que garanteixi la seguretat, la fiabilitat i la competitivitat de la cadena de subministrament.

En 2018, Naturgy ha establert relacions comercials amb un total de 8.670 proveïdors, cosa que va implicar un import total adjudicat de 3.147 milions d'euros.

Naturgy realitza les contractacions d'obres, béns i serveis, així com l'avaluació, el seguiment i el desenvolupament de proveïdors d'acord amb els principis generals establerts en polítiques, normes i procediments de la companyia, i en els principis de bon govern internacionalment reconeguts, garantint un model homogeni, eficient i sostenible.

Els principals objectius de Naturgy en matèria de sostenibilitat respecte a la cadena de subministrament són:

 • Estendre la cultura de la companyia a la cadena de subministrament de forma sostinguda, transmetent l'objectiu d'excel·lència en el servei.
 • Garantir una gestió sostenible de la cadena de subministrament en continu, preservant la reputació del grup.
 • Fomentar la millora contínua i impulsar el desenvolupament de proveïdors identificant oportunitats de col·laboració i innovació.
Valors transmesos

Cadena de subministrament de Naturgy - Transparència

Cadena de subministrament de Naturgy - Integritat

Cadena de subministrament de Naturgy - Sostenibilitat

Cadena de subministrament de Naturgy - Compromís amb els resultats

La gestió de la cadena de subministrament

Model de Compres i Gestió de Proveïdors

El Model de Compres i Gestió de Proveïdors estableix un procés de gestió amb criteris unificats i universals per a tot l'àmbit d'actuació de Naturgy. La Unitat Corporativa és responsable de definir la política, els principis generals i el model d'aplicació, i de vetllar pel seu compliment. Les Unitats de Negoci desenvolupen, implanten i asseguren la traçabilitat dels processos de contractació i gestió de proveïdors, aplicant els principis establerts.

Es fomenta en l'agregació de la demanda a les compres que hi hagi un mercat de proveïdor únic que cobreixi de manera majoritària les necessitats dels negocis i països del grup. En la resta de casos, es fomenta la contractació de proveïdors del país o la regió on la companyia desenvolupa les seves activitats, donant suport a la generació d'impacte social positiu a través de la creació de riquesa i inversió en la comunitat local, generant inclusió econòmica a les zones d'influència de la companyia.

Transparència en les compres

Naturgy es compromet, en matèria de contractació, a assegurar la lliure competència, l'objectivitat, la imparcialitat, la transparència i la traçabilitat al llarg de tot el procés de contractació.

La utilització de mitjans electrònics segurs, (plataforma Jaggaer Advantage) per a la gestió de totes les licitacions aporta més transparència al procés de contractació i assegura la traçabilitat de la informació. A més, s'han establert canals de comunicació amb el proveïdor que faciliten l'accés a tota la informació necessària per a la seva participació en els processos de contractació.

Naturgy participa de manera activa en associacions, fires nacionals i internacionals en matèria de gestió de la cadena de subministrament. En aquest sentit, la companyia és membre de l'Associació de Professionals de Compres, Contractació i Proveïments a Espanya (Aerce) i RePro a l'Argentina, el Brasil, Xile i Espanya.

Així mateix, la companyia està subscrita a la xarxa mundial Procurement Leaders i ha participat durant 2018 de manera activa al "Congrés de CPOnet".

Drets humans a proveïdors

Naturgy disposa d'una Política de Drets Humans que s'estén al Codi Ètic del Proveïdor, traslladant d'aquesta forma a la cadena de subministrament el compromís per a la protecció dels drets humans en el seu àmbit d'influència, especialment, atès que el creixement internacional li ha portat a operar en alguns entorns on la protecció d'aquests cobra una especial importància.

Codi Ètic del Proveïdor

Naturgy promou l'extensió de la cultura d'empresa a la cadena de subministrament vetllant perquè les empreses col·laboradores compleixin els principis establerts en el Codi Ètic del Proveïdor, al qual s'han d'adherir tots els proveïdors del grup des de 2016.

Canal de notificacions

Tots els proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores externes de Naturgy que vulguin denunciar una violació del Codi Ètic que puguin haver observat en l'exercici de les seves funcions poden posar-se en contacte amb la Comissió del Codi Ètic a través del correu electrònic publicat al Codi Ètic del Proveïdor de Naturgy.

Procés de gestió de la cadena de subministrament

En honor de promoure la gestió responsable en la cadena de subministrament, Naturgy estableix un procés integral de compres, amb l'aplicació de condicions contractuals unifi cades i universals per a tot l'àmbit d'actuació de la societat i de públic accés al web de Naturgy “Condicions generals de contractació del grup” i en la qual adquireix vital importància la gestió dels proveïdors.

Procés de gestió de la cadena de subministrament

Gestió de riscos en la cadena de subministrament

Els factors de risc de la cadena de subministrament són elements, condicionants o situacions inherents a aquesta que es consideren significatius per a la consecució dels objectius. 

Factors de riscos avaluats

Seguretat i salut

Seguretat i salut: mesura el risc potencial d'una actuació incorrecta, una fallada del servei o producte en relació amb la vida o la integritat física de les persones.

Qualitat

Qualitat: impacte que suposaria en Naturgy l'incompliment per part del proveïdor dels nivells de qualitat esperats o acordats.

Enviromental, social and corporate governance (ESG): mesura el risc existent d'adquisició de productes i contractació de serveis que no siguin respectuosos amb el medi ambient, estiguin fabricats o generats en condicions socialment injustes, o amb pràctiques laborals èticament no correctes. Naturgy desenvolupa la “compra responsable” a través d'un procés de gestió que afavoreix l'adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i fabricats en condicions socialment justes.

Risc operatiu: impacte en l'operativa en què pot incórrer Naturgy com a conseqüència d'una falta de continuïtat en el subministrament d'un bé o servei, per part dels proveïdors adjudicataris.

Risc legal: possibilitat de violacions i incompliments per part dels proveïdors amb les lleis, regles i pràctiques que els apliquin.

Avaluació de proveïdors

L'avaluació de proveïdors s'estableix en els processos de classificació empresarial de proveïdors i d'homologació de proveïdors i productes.

Avaluació de proveïdors

Amb l'avaluació dels riscos de les subfamílies de compra que es gestionen mundialment i analitzant els riscos dels països en què la companyia contracta, s'obté el risc de cada categoria de compra en funció de l'activitat d'aquesta i el país on es desenvolupa. Aquesta combinació d'activitat i país permet assignar a cada categoria de compres un risc alt, mitjà o baix, que s'integra en el mapa, i així s'obté el nivell de risc de cada categoria de compra per país. Els proveïdors amb alt nivell de risc en qualsevol dels factors de risc avaluats associats amb les categories de compra que subministren seran considerats per la companyia com a proveïdors crítics. Naturgy també identifica els proveïdors amb alt risc en sostenibilitat, considerant aquells que presenten un nivell de risc alt en els factors de seguretat i salut i ESG. .

Classificació de proveïdors

Es basa en l'avaluació del compliment en l'àmbit empresarial d'allò que exigeix el grup Naturgy en els diferents factors de risc per poder participar en els processos de compres de béns i serveis. Tot proveïdor ha de superar aquest procés abans de mantenir relacions comercials amb Naturgy.

La classificació es realitza mitjançant qüestionaris autodeclaratius on es tenen en compte criteris legals, econòmico-financers, penals, de solvència, experiència, organització empresarial, qualitat, seguretat, drets humans, ambientals, socials i de pràctiques laborals.

Homologació i gestió de la qualitat de proveïdors

Naturgy té establert l'objectiu que tots els proveïdors que realitzen activitats crítiques per estar definides amb risc alt en algun dels factors de risc ESG, qualitat i seguretat i salut han d'estar homologats.

El procés d'homologació es basa en la realització d'auditories, que s'efectuen a les instal·lacions del proveïdor o en remot, segons criticitat, per verificar el compliment dels requisits específics definits per al servei o material. Les “no conformitats” detectades durant les auditories deriven en accions correctives que el proveïdor ha d'implementar en els terminis acordats entre Naturgy i el proveïdor, sent el termini sempre inferior a un any.

Naturgy també homologa els Proveïdors Non tier 1 corresponents a categories de compra de productes crítics, sobre els quals es realitzen auditories basades fonamentalment en aspectes relacionats amb la qualitat.

Els productes corresponents a categories crítiques es poden sotmetre a inspeccions, recepcions tècniques o FAT als centres de producció abans de l'expedició del material.

Anualment, es realitzen plans d'homologació per auditar in situ a proveïdors adjudicataris amb vigència d'homologació indefinida en funció de la criticitat del servei o producte i del volum de compra.

El procés d'homologació pot aflorar anomalies que derivin en un pla d'accions correctives, o en la no homologació del proveïdor, cosa que l'inhabilitaria per  desenvolupar aquesta activitat per a Naturgy.

El pla d'acció correctiva identifica les accions de desenvolupament i les accions correctives a implementar per aconseguir el compliment dels requisits exigits i els estàndards establerts per la companyia.

Durant l'any 2018 es va suspendre l'homologació i es va inhabilitar a un proveïdor amb relació contractual amb Naturgy per incompliments significatius relacionats amb la seguretat, la qualitat i altres aspectes.

Monitoratge, seguiment i desenvolupament de proveïdors

El Codi Ètic del Proveïdor estableix que els proveïdors han de posar la màxima cura en preservar la imatge i la reputació de Naturgy en les seves actuacions professionals, i en vigilar el respecte i l'ús correcte de la imatge i la reputació corporativa de Naturgy per part dels seus empleats i de les seves empreses subcontractades.

A més, es realitzen anàlisis addicionals basats en el risc reputacional i de responsabilitat social corporativa als proveïdors avaluats com a aptes en nivell de risc alt.

En 2018 no es va inhabilitar a cap proveïdor per motius de frau o pràctiques no ètiques.

El seguiment de l'acompliment es realitza sobre els proveïdors més rellevants amb relació contractual amb la companyia, i consisteix en la realització d'enquestes a les unitats de Naturgy per tal de mesurar el seu grau de satisfacció amb els proveïdors.

Respecte al desenvolupament de proveïdors, un dels aspectes més importants consisteix a estendre la cultura de Naturgy a la cadena de subministrament, realitzant accions que permetin traslladar els valors de la companyia.

Durant 2018, Naturgy va continuar formant part de Bettercoal, iniciativa de les principals companyies de serveis públics europees per a la compra de carbó a proveïdors que compleixen una sèrie de criteris socials, ambientals i de govern corporatiu, i va estar representada al seu Consell d'Administració. Durant l'exercici, el 94% del carbó comprat per Naturgy va anar a mines que havien acceptat seguir un procés d'avaluació respecte a aquests criteris.

Compromís social

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Naturgy està compromesa amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en què desenvolupa les seves activitats, aportant coneixements i capacitat de gestió, així com dedicant part dels beneficis a la inversió social. El diàleg fluid i permanent amb la societat permet conèixer les expectatives i els interessos de les comunitats on opera i poder implicar-se en el seu desenvolupament.

Una gestió inadequada en l'accés a l'energia podria ocasionar costos significatius per impagaments i robatoris d'electricitat. Així mateix, podria causar un impacte en la reputació de la companyia el fet de privar de subministrament d'energia a col·lectius vulnerables.

La manca d'involucració i participació amb les comunitats locals i les seves necessitats en els territoris en què opera la companyia podria ocasionar cert rebuig i malestar a la comunitat, cosa que pot provocar la posada en marxa d'accions de pressió perquè la companyia interrompi la seva operació en aquests territoris.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment?

Com mesurem el nostre acompliment?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Seguir fomentant el Pla de Vulnerabilitat Energètica.

Aprovació del Procediment General de Patrocini i Donació i implantació a tots els països i societats.

Energia i mobilitat intel·ligent per millorar la qualitat de l'aire.

Anàlisi dels resultats 2018

Valor econòmic distribuït (en milions d'euros)

Valor econòmic distribuït

Inversió en patrocini i acció social

Per a Naturgy constitueixen una part important del seu compromís les aportacions econòmiques a programes de patrocini i d'inversió social. En 2018, la quantia de les aportacions va ascendir a 11 milions d'euros.

L'objectiu de la companyia és generar un major nivell de compromís amb la societat que l'envolta. Per això, els programes als quals es dirigeixen els recursos estan contemplats en l'estratègia de desenvolupament de negoci.

Generació de riquesa i benestar on la companyia és present

Naturgy desenvolupa el seu compromís amb la societat per mitjà de quatre línies d'actuació prioritàries que estan alineades amb les àrees clau de la companyia.

1. Vulnerabilitat energètica

Naturgy desenvolupa la seva activitat en zones en què el subministrament d'energia no arriba a tota la població. Per a la companyia, és una prioritat atendre les persones que viuen en aquestes àrees. Per això, treballa activament en el desenvolupament de les seves xarxes de distribució, per oferir-los un servei segur.

La companyia té una àmplia experiència en aquest sentit. Així, el projecte desenvolupat en Cuartel V, a l'Argentina, o els convenis del grup CGE, a Xile, han permès facilitar l'accés a energies netes i segures a desenes de milers de persones.

Pla de Vulnerabilitat Energètica a Espanya

Durant 2018, Naturgy, juntament amb la Fundació, ha continuat desenvolupant el Pla de Vulnerabilitat Energètica a tota Espanya per protegir els clients vulnerables. Aquest pla s'ha convertit en un nou eix troncal; les accions per pal·liar la pobresa energètica són ara prioritàries per a la Fundació.

Els objectius del pla són:

 • Millorar la gestió i la relació amb el client en els casos de vulnerabilitat energètica.
 • Optimitzar l'intercanvi d'informació amb ajuntaments per a una millor identifi cació de les situacions de vulnerabilitat.
 • Desenvolupar activitats amb les associacions que treballen per pal·liar els casos de pobresa energètica i detectar situacions de vulnerabilitat.
 • Durant aquest any s'han llançat tres noves iniciatives:

 • S'ha creat el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, amb l'objectiu de finançar millores en llars vulnerables amb donacions de particulars i aportacions de la Fundació.
 • Projecte Cercle d'Ocupació: inici d'un curs de formació per tal de rehabilitar 15 habitatges, realitzat per persones en atur de llarga durada amb el compromís de les empreses de contractar per a això el 25% dels participants al curs.
 • Emprenedors socials: s'ha reforçat el voluntariat corporatiu amb aquesta iniciativa, l'objectiu de la qual és que els empleats de Naturgy impulsin iniciatives promogudes per organitzacions sense ànim de lucre que estiguin relacionades amb l'energia (pobresa energètica, eficiència energètica) i el medi ambient.

2. Relacions amb les comunitats

Naturgy, en el marc de la seva Política de Drets Humans, adquireix un compromís ferm amb el respecte de les comunitats locals. Per a la consecució d'aquest compromís, són aspectes clau l'avaluació de l'impacte social que les activitats de la companyia puguin tenir sobre les comunitats afectades i la contribució a la millora de les condicions de vida d'aquestes.

Naturgy disposa d'una sistemàtica basada en la metodologia Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), l'objectiu de la qual és ajudar a definir iniciatives i programes per gestionar de manera efectiva els impactes socials associats a l'activitat de la companyia.

La companyia es basa en els principis següents per a la seva relació amb les comunitats:

 • Realitzar una identificació de les comunitats afectades per l'activitat de la companyia, conèixer-ne les necessitats i aspiracions.
 • Analitzar els impactes i potencials riscos ambientals i socials que la seva activitat pugui produir en les comunitats, per mitjà de la metodologia d'avaluació de l'impacte social dissenyada per a tal fi.
 • Informar i convidar a participar a la comunitat en les diferents fases del projecte per mitjà d'un procés de consulta que permeti recaptar-ne l'aportació, les preocupacions i les preguntes.
 • Incorporar, en els estudis d'avaluació de l'impacte, les oportunitats identificades en el diàleg amb les comunitats que fomenten el desenvolupament sostenible de la comunitat.
 • Establir una sistemàtica de comunicació i relació amb les comunitats que garanteixi que aquestes reben informació del projecte clara, actualitzada i eficaç.

Actualment, la companyia prioritza la realització d'avaluacions d'impacte social en aquelles ubicacions on la companyia vulgui abordar nous projectes d'inversió. En aquestes avaluacions es mesuren nombrosos impactes —positius i negatius— que pot generar la companyia com a conseqüència de la seva activitat, tant a les comunitats locals com al territori, sent alguns d'ells:

 • Impacte en els drets humans.
 • Desplaçament o reubicació de comunitats locals.
 • Modificació de formes de vida tradicionals.
 • Canvis en els usos tradicionals del territori.
 • Atracció de noves tecnologies.
 • Creació de llocs de treball qualificats i no qualificats.
 • Ocupació temporal de les vies de comunicació.
 • Impacte paisatgístic.
 • Soroll.

Els projectes més destacats en aquest àmbit són:

 • Central Hidroelèctrica Bujagali (Uganda): amb programes de compres locals, desenvolupament de proveïdors, salut i prevenció, formació i lluita contra la pobresa energètica.
 • Parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic): amb actuacions de suport a pescadors, millora de carretera i lliurament de material, suport al cos de bombers, campanyes de salut, millora de les infraestructures d'educació, suport a la cultura i la tecnologia, visites guiades al parc.
 • Central tèrmica de Nairobi (Kenya): amb programes de suport a l'educació, campanyes de salut, protecció del medi ambient i promoció de l'art i la cultura locals.
 • Central hidroelèctrica Torito (Costa Rica): amb suport a les escoles de l'entorn amb el subministrament de material escolar. Així com millores en els camins veïnals limítrofs a la central.
 • Central hidroelèctrica La Joya (Costa Rica): amb suport a les escoles de l'entorn amb el subministrament de material escolar.
 • CGE (Xile): desenvolupament d'un pla de relacions amb organitzacions socials per fomentar el seu vincle amb juntes de veïns, a través de trobades participatives.

Durant 2018 s'ha començat la implantació del “Projecte bàsic ambiental Quilombola” (PBAQ), associat a la planta fotovoltaica Sobral I, situada al municipi de São João do Piauí (Piauí, el Brasil) com a mesura de mitigació i compensació dels impactes que aquesta explotació pugui causar a les comunitats quilombolas dels territoris de Riacho dos Negros i Saco/ Curtume. Per al desenvolupament d'aquest projecte s'ha mobilitzat un gestor social, que és l'encarregat de canalitzar la comunicació contínua entre la companyia i la comunitat local, donant suport a la implantació de les mesures desenvolupades en el PBAQ.

El projecte compta amb quatre línies d'acció i dotze activitats, de les quals s'han desenvolupat aquest any les següents:

 • Mobilització de l'equip tècnic social necessari per dur a terme la comunicació contínua amb la comunitat, i implantació de mesures del PBAQ.
 • Reunions i tallers de divulgació i recopilació d'informació.
 • Compilació d'informació sobre els pous de la regió que poguessin millorar-se amb la instal·lació d'un kit de bomba solar.
 • Compilació d'informació sobre les necessitats i les expectatives de formació tècnica i superior dels joves de la regió.

3. Acció social

Durant l'any 2011, quan es va crear el Centre Operatiu de l'Amèrica Llatina, es van establir pilars i es van dissenyar programes d'inversió social per a desenvolupar en forma unificada en tots els països on està present la companyia.

Tipologies de projectes del COIL

Negocis inclusius

Projectes que promouen la inclusió dels sectors socials més desfavorits per mitjà de programes inclusius. Dins d'aquesta tipologia, es va continuar amb el programa denominat “Energia del sabor”, sorgit en 2016, la finalitat del qual és promoure la inclusió social de col·lectius desfavorits per mitjà de la capacitació en oficis vinculats a la gastronomia.

A través del programa “Aules de formació”, s'ofereix un taller de formació en la tècnica de ceràmica, que des de l'any passat integra persones amb discapacitat mental lleu.

Consum responsable

Abasta projectes que promouen el coneixement de l'energia en general, la seguretat i l'ús eficient, tant del gas com de l'electricitat. També promouen la cura del medi ambient entre els clients i la societat. Dins d'aquest pilar, es van dur a terme els tradicionals programes:

 • "Consum responsable del gas", en les seves versions infantils i per adults.
 • "Consum responsable de l'electricitat", en les seves versions infantils i per adults.

En 2018 es va crear el programa “Sembrant futur”, a través del qual es va crear un hort en un col·legi situat a Buenos Aires juntament amb els alumnes. Per aconseguir-ho, els estudiants van ser capacitats i formats en l'adquisició de coneixements i el desenvolupament d'habilitats teoricopràctiques amb la finalitat que poguessin muntar-lo i mantenir-lo amb el transcurs del temps.

Promoció del talent

Aquest pilar promou projectes que fomenten els estudis i la inserció laboral dels fills i les famílies dels col·laboradors:

 • “Projectant el teu futur” proporciona una beca econòmica per a aquells que estan iniciant els seus estudis universitaris.
 • “Vocació natural” busca contribuir al procés de decisió vocacional i professional que travessen els familiars de col·laboradors.
 • “Passanties d'estiu” ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques laborals a la companyia en els mesos d'estiu.

4. Patrocini, mecenatge i donacions

Els recursos destinats a programes culturals, socials i mediambientals se centren en aquells projectes que generen un major valor per a la societat, alhora que permeten reforçar el compromís adoptat per la companyia per integrar-se, de manera positiva, a cada comunitat i país on desenvolupa la seva activitat de negoci.

Mitjançant la Norma General de Patrocini i Donació de la companyia, s'estableixen els principis generals de gestió de l'activitat de patrocini i donació, així com la definició dels processos que en regulen i controlen el desenvolupament. D'aquesta manera, les activitats relacionades amb patrocini i donacions estan subjectes a un procés de total transparència. La norma també estableix línies prioritàries d'actuació que es resumeixen en acció social, cultura i energia i medi ambient.

 • Suport a l'educació: Naturgy realitza activitats educatives adreçades a joves sobre el bon ús de l'energia i el desenvolupament sostenible. Així mateix, la companyia va desenvolupar nombroses activitats de col·laboració, participació o patrocini de diferents entitats educatives a Espanya i Amèrica Llatina.
 • Acció social orientada a col·lectius desfavorits: la companyia impulsa i dona suport a projectes orientats a integrar els col·lectius socials més vulnerables i a pal·liar problemes derivats de l'exclusió social. Per a això, col·labora econòmicament amb fundacions i associacions l'objecte social de les quals és ajudar a pal·liar o minimitzar aquests problemes en alguns dels països en què la companyia desenvolupa la seva activitat.
 • Promoció de la cultura musical, teatral i cinematogràfica: Naturgy manté el seu compromís de contribuir al desenvolupament de la cultura que va més enllà de la seva activitat empresarial i que es concreta en una àmplia tasca de patrocini en iniciatives que generen un alt valor per a la societat. Patrocinem cicles musicals i temporades artístiques de diferents institucions a tot el territori.
 • El suport de la companyia al Gran Teatre del Liceu i al Teatre Reial s'ha reforçat amb dues celebracions declarades com “esdeveniment d'excepcional interès públic”.

Voluntariat corporatiu i participació dels empleats

Per mitjà del voluntariat corporatiu, Naturgy pretén fomentar la cohesió social, els valors i l'esperit de solidaritat.

Per aconseguir-ho, Naturgy ha definit els objectius del programa en tres plans de forma simultània —corporatiu, empleats i entorn—, i una estructura integrada de comitès en què estan incloses les àrees tant de persones com de comunicació i medi ambient de tots els països que formen part del programa.

Al llarg de 2018, la companyia ha seguit promovent accions de voluntariat ambiental, de voluntariat social i de voluntariat energètic, en les quals els empleats han col·laborat oferint el seu temps i les seves capacitats tant personals com professionals.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada el 1992 per Naturgy i amb presència als països on la companyia té activitat, té com a missió la difusió, la formació, la informació i la sensibilització de la societat en temes d'energia i medi ambient, així com el desenvolupament de programes d'índole empresarial i acadèmica. També desenvolupa programes d'acció social tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Durant 2019, la fundació va continuar realitzant seminaris sobre energia i medi ambient a Espanya, així com presentacions del llibre Qualitat de l'aire a les ciutats. Un repte mundial, aprofitant les presentacions per a realitzar exposicions temporals sobre la qualitat de l'aire a Barcelona i Guadalajara. També es va realitzar una exposició sobre “Smart Ports” a Màlaga. Com a novetat, en aquest exercici s'han iniciat dues noves línies d'actuació dins l'àmbit de l'energia: “energia i tecnologia” i “energia i mobilitat intel·ligent”.

En 2018, amb l'objectiu de donar un nou impuls a la seva activitat educativa i facilitar l'accés al seu programa didàctic a tot el territori, la fundació va cessar la seva agenda al Museu del Gas per convertir-la en itinerant. D'aquesta manera, al llarg de l'any, es va multiplicar la participació de la fundació en nombroses efemèrides relacionades amb l'educació de la tecnologia en l'àmbit de l'energia, mitjançant propostes innovadores, flexibles i adaptades a tots els públics.

Les activitats internacionals de la fundació s'han desenvolupat a set països: Algèria, l'Argentina, el Brasil, Xile, el Marroc, Mèxic i el Panamà. 

Integritat i transparència

Què significa per Naturgy? Riscos i enfocament de gestió

Naturgy considera que la confiança dels seus grups d'interès es fonamenta en la integritat, entesa com l'actuació ètica, honesta, responsable i de bona fe de cadascuna de les persones que treballen en i pel grup.

Per donar resposta als riscos relacionats amb la integritat i la transparència, Naturgy ha desenvolupat una sèrie de mecanismes que estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic i transparent dels administradors i empleats de la companyia en el seu acompliment diari, tal com ve recollit en el Codi Ètic, la Política Anticorrupció, la Política de Drets Humans i la Política Fiscal de Naturgy.

La corrupció, el frau i el suborn poden tenir un impacte molt elevat per a la companyia, que pot comportar sancions per part de les administracions, pèrdua de contractes, conseqüències legals, pèrdua de clients i una pèrdua de reputació que poden ocasionar també la sortida d'inversors o la no entrada al capital d'inversors que tinguin en compte aquests aspectes en les seves decisions d'inversió.

Quin és el nostre compromís?

Com mesurem el nostre acompliment

Consultes i denúncies al Codi Ètic 2018 2017
Consultes 76 37
Denúncies 123 104
Total 199 141
Nombre de comunicacions rebudes per cada 200 empleats  3,18 1,67

Quines són les nostres principals fites en 2018?

Anàlisi, disseny de continguts i redacció de la Política de Conflicte d'Interessos Llançament del Pla de Comunicació de Compliance

Quins són els nostres objectius per a 2019?

Aprovació i difusió de la Política de Conflicte d'Interessos.

Actualització de la Política de Responsabilitat Corporativa.

Auditar la implantació de la Política de Drets Humans.

Aprovar l'actualització del text de la Política de Drets Humans als conceptes i la terminologia dels principis rectors sobre empreses i Drets Humans de Nacions Unides.

Anàlisi dels resultats 2018

Model de Gestió del Codi Ètic

El Codi Ètic de Naturgy, formulat i aprovat pel Consell d'Administració, és el document que estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels administradors i empleats de Naturgy en el seu acompliment diari, pel que fa a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Les pautes d'actuació estan relacionades amb la corrupció i el suborn, el respecte a les persones, el desenvolupament professional, la igualtat d'oportunitats, la relació amb empreses col·laboradores, la seguretat i la salut en el treball i el respecte al medi ambient, entre d'altres.

Des de la seva aprovació el 2005, el codi ha estat renovat periòdicament per adaptar-lo a les noves realitats a què s'enfronta la companyia. S'hi recullen els compromisos assumits per Naturgy en matèria de bon govern, responsabilitat corporativa i qüestions relacionades amb l'ètica i el compliment normatiu.

Així mateix, Naturgy disposa d'una política anticorrupció, que estableix els principis que han de guiar la conducta de tots els empleats i administradors de les empreses del grup pel que fa a la prevenció, la detecció, la investigació i el remei de qualsevol pràctica corrupta en el si de l'organització.

La companyia compta, a més, amb un Model de Gestió del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció, liderat per la unitat de Compliance, i té com a objectius vetllar pel seu coneixement, aplicació i compliment.

Aquest model de gestió estableix, a més, que la Comissió d'Auditoria del Consell d'Administració haurà de rebre informes periòdics del Comitè d'Ètica i Compliment en què es tractin les matèries més rellevants relacionades amb la difusió i el compliment del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció. El Comitè d'Ètica i Compliment, que en l'exercici 2018 ha assumit íntegrament les funcions que prèviament exercia la Comissió del Codi Ètic, és responsable de vetllar per la divulgació i el compliment del Codi Ètic i la Política Anticorrupció mitjançant la supervisió i el control dels sistemes de salvaguard:

 • Canal de denúncies (denominat Canal del Codi Ètic): a través del qual tots els empleats i proveïdors poden dirigir-se al Comitè d'Ètica i Compliment per realitzar consultes o notificacions d'incompliments del codi, de bona fe, de manera confidencial i sense por a represàlies.
 • Procediment de declaració recurrent, a través del qual tots els empleats declaren de manera recurrent que han llegit, comprenen i compleixen el codi.
 • Cursos en línia: sobre els aspectes inclosos en el Codi Ètic i la Política Anticorrupció, d'obligat compliment per a tots els empleats. Igualment es realitzen a determinats col·lectius d'empleats sessions de formació presencial sobre matèries diverses en l'àmbit del compliment normatiu, entre les quals s'inclou el contingut del Codi Ètic.

Durant 2018, un 24% de les denúncies rebudes van tenir per objecte presumptes fraus, sense que cap d'aquestes tingués impacte significatiu.

No es van rebre denúncies relatives a qüestions d'explotació laboral o infantil o en relació amb els drets de les comunitats locals i els drets humans.

Un 24% de les denúncies va tenir relació amb la gestió de les persones, resolent-les totes de manera adequada.

En 2018, no va ser necessària la reparació de danys relativa a impactes relacionats amb casos detectades en matèria de drets humans.

En 2018, el pla de treball del Comitè d'Ètica i Compliment incloïa:

 • Projecte de millora de la cadena del Codi Ètic.
 • Accions formatives i divulgatives del Codi Ètic, de la Política Anticorrupció i la Política d'Atencions Empresarials dirigides als empleats de la companyia.
 • Col·laboració amb la Unitat de Compres en la implantació de millores en la comunicació i l'avaluació de proveïdors relacionades amb el compliment del Codi Ètic.
 • Actualització del Codi Ètic.

La companyia ha establert comitès locals en els països de major activitat de la companyia, la missió principal de la qual és la divulgació i la comunicació del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció, així com reproduir a cada país les funcions que el comitè desenvolupa a Espanya per a tot l'àmbit d'actuació de la companyia.

Capítol del Codi Ètic al qual fan referència les comunicacions (%)
Consultes Denúncies Total
Respecte a la legalitat, als drets humans i als valors ètics 3 3 6
Respecte a les persones 1 35 36
Desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats 2 13 15
Cooperació i dedicació - 2 2
Seguretat i salut en el treball - 2 2
Corrupció i suborn 17 23 40
Ús i protecció d'actius - 3 3
Pagaments irregulars i blanqueig de capitals - - -
Imatge i reputació corporativa 2 1 3
Lleialtat a l’empresa i conflicte d’interessos 30 13 43
Tractament de la informació i del coneixement 3 1 4
Relacions amb els clients 13 14 27
Relacions amb els accionistes - 1 1
Relacions amb empreses col·laboradores i proveïdors 5 10 15
Respecte al medi ambient - 2 2
Total 76 123 199

Model de Prevenció Penal

La companyia disposa d'un Model de Prevenció Penal que és actualitzat anualment. Així, l'any 2018, el model ha estat objecte d'un procés d'adequació a la nova estructura organitzativa operada en el si de Naturgy.

El model incorpora l'estructura de control intern ja existent a Naturgy a fi de prevenir de manera eficaç l'ocurrència dels delictes que preveu la Llei Orgànica 5/2010 sobre la Reforma del Codi Penal, segons la qual s'introdueix a Espanya la responsabilitat penal de les persones jurídiques, i s'estableixen atenuants en el cas que hi hagi models de control intern eficaços.

El model conté 18 delictes identificats sobre els quals defineix impacte i probabilitat d'ocurrència, mecanismes per al seu control i minimització i responsabilitats pel que fa al compliment d'aquest.

En l'àmbit internacional, el grup té implantats models de prevenció penal als països amb legislació en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica.

Durant 2018, s'ha seguit amb el curs online de formació, obligatori per a tots els empleats, sobre el Model de Prevenció Penal, el Codi Ètic i la Política Anticorrupció, a fi d'emfatitzar en la rellevància del seu compliment, d'assegurar l'execució d'activitats preventives de control i de donar a conèixer a tots els empleats l'estat actual en aquestes matèries.

Polítiques i plans antifrau i anticorrupció

Si bé el frau i la corrupció estan contemplats en el sistema de prevenció penal, la companyia ha treballat en la millora i l'actualització de la normativa interna i en la definició de protocols i mecanismes específics en aquesta matèria.

La Política Anticorrupció de Naturgy dona compliment a la legislació nacional i internacional en matèria de corrupció i suborn, principalment.

Aquesta política té per objecte establir els principis que han de guiar la conducta de tots els empleats i administradors de les empreses de Naturgy pel que fa a la prevenció, la detecció, la investigació i el remei de qualsevol pràctica corrupta en el si de l'organització. Així, queden sota un únic instrument totes les accions realitzades en aquest àmbit per eel vitar qualsevol conducta que pogués constituir frau o corrupció i que derivés en situacions perjudicials per a la companyia, els administradors i els empleats d'aquesta des del punt de vista legal o de reputació.

La política estableix catorze principis d'actuació, entre els quals es troben aspectes com el foment de la integritat i la transparència en el tractament de la informació, el blanqueig de capitals, els conflictes d'interès i les relacions amb tercers.

L'enfocament del programa anticorrupció de Naturgy comprèn tres àrees clau:

 • Establiment d'una cultura antifrau i anticorrupció mitjançant la formació i conscienciació.
 • Implantació de mesures proactives per a l'avaluació del risc de frau i corrupció, el monitoratge i els controls.
 • Desenvolupament de mesures i plans de resposta davant de situacions que constitueixin frau i corrupció.

Aquests plans i mesures preveuen la investigació dels episodis, la definició de solucions i l'establiment de mesures disciplinàries.

Pel que fa al programa, cal assenyalar que Naturgy porta a terme accions recurrents de formació a fi de divulgar el seu compromís en la lluita contra la corrupció i assegurar que els administradors, empleats i proveïdors d'aquesta disposin de la informació adequada i suficient per actuar en aquesta matèria.

Entre altres accions, de manera periòdica es realitza el següent:

 • Actualització de l'espai del NaturalNet dedicat al Codi Ètic i la Política Anticorrupció.
 • Publicació d'informació sobre les activitats del Comitè d'Ètica i Compliment (notificacions rebudes, activitats realitzades, etc.).
 • Curs de formació del Model de Prevenció Penal, del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció.
 • Formació específica en relació amb el Model de Prevenció Penal i la Política Anticorrupció a nous empleats i administradors.
 • Presentacions en Consells d'Administració i Comitès de Direcció del Model de Prevenció Penal.
 • Declaració recurrent de compliment del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció.

Així mateix, Naturgy té implantada una Política d'Atencions Empresarials, en el marc del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció. L'objecte d'aquesta política és regular les condicions en què administradors i empleats de Naturgy poden acceptar i oferir atencions empresarials de/a contraparts de negoci en el marc de l'acompliment de les seves funcions professionals, de manera que s'asseguri el compliment efectiu dels principis establerts en el Codi Ètic i en la Política Anticorrupció de Naturgy.

Els administradors i empleats del grup no podran acceptar o oferir, directament o indirectament, atencions empresarials que tinguin per objecte influir de manera impròpia en les seves relacions comercials, professionals o administratives, tant amb entitats públiques com privades.

L'any 2018 s'ha realitzat una campanya de divulgació específica sobre la Política d'Atencions Empresarials, dirigida a tots els empleats; i, addicionalment, un dels mòduls de la campanya “Compliance Cafè” realitzada en aquest mateix exercici estava dedicat en exclusiva a aquesta política.

A més, en totes les operacions de risc, la companyia realitza processos de due dilligence de manera sistemàtica, tant en proveïdors d'alt risc, com en relacions de la companyia amb tercers (socis, joint ventures, etc.).

El procediment de due diligence de contrapart té per objectiu assegurar que, de manera generalitzada, s'executin les anàlisis i avaluacions del risc de reputació i de corrupció d'una manera eficient i homogènia quan intervinguin tercers en les relacions de negoci de les companyies que formen el grup.

Naturgy disposa de mecanismes, procediments i polítiques que persegueixen prevenir i, si escau, detectar i reaccionar davant d'aquells possibles incompliments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals es detectin en l'exercici de la seva activitat.

Podem dividir aquestes mesures en tres nivells de control que persegueixen prevenir, detectar i, si escau, reaccionar davant el blanqueig de capitals:

 • Prevenció: tant el Codi Ètic de Naturgy com la seva Política Anticorrupció compten amb apartats específics que estableixen expressament la prevenció del blanqueig de capitals com un dels principis que han de presidir l'actuació de la companyia i tots els seus empleats. Tots els empleats de Naturgy reben formació sobre el contingut del Codi Ètic, la Política Anticorrupció i les pautes de conducta que han de respectar.

  Addicionalment, Naturgy disposa d'altres polítiques i procediments més específics que estableixen tot un seguit de controls en la seva operativa diària i en les operacions que realitza, que, entre altres fins, tenen per objecte prevenir el blanqueig de capitals. Entre ells podem destacar el “Procediment de due diligence de contrapart”, la “Norma general de contractació externa”, el “Procediment sobre atorgament del nivell de signatura” o el “Procediment de control intern per a la tramitació de pagaments i moviment d'efectiu”, entre altres.

 • Detecció: algunes de les polítiques i els procediments descrits anteriorment també permeten dur a terme una tasca de detecció del risc de blanqueig de capitals.

  Anualment, els responsables dels controls de Naturgy se sotmeten a una autoavaluació en el Model de Prevenció Penal sobre el compliment d'aquests; entre ells, aquells que tenen risc de possible blanqueig de capitals. A més, per vetllar per l'eficàcia d'aquest model, aquest és revisat periòdicament i auditat de forma anual per un expert independent.

  Periòdicament, Auditoria Interna realitza revisions dels diferents processos de Naturgy per detectar possibles incompliments que s'hagin pogut donar en els diferents riscos operacionals i, entre ells, es troben les revisions d'ingressos i pagaments que poguessin ocasionar el risc de blanqueig de capitals.

  A més, Naturgy compta amb un Sistema de Control Intern de la Informació Financera, que és auditat anualment per un expert independent.

  Addicionalment, Naturgy posa a disposició tant dels seus empleats com dels seus grups d'interès, canals perquè puguin posar en coneixement del Comitè d'Ètica i Compliment qualsevol incompliment o comportament irregular o sospitós en aquesta matèria. Així, podran servir-se del canal web del Codi Ètic de Naturgy per poder realitzar aquestes comunicacions, o bé fer-ho mitjançant correu ordinari o correu intern. A més, d'acord amb allò que permet la nova legislació en matèria de protecció de dades, aquestes comunicacions podran realitzar-se de forma anònima.

 • Reacció i resposta: Naturgy compta amb un protocol d'investigació i resposta, així com amb un règim sancionador per, en cas de tenir constància d'alguna denúncia o irregularitat, poder posar tots els mitjans al seu abast per esmenar i, si escau, adoptar les mesures necessàries per impedir la seva repetició en el futur.

  Així mateix, Naturgy col·labora amb les autoritats competents de cada país en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament d'activitats terroristes, aportant tota la informació que sol·licitin d'acord amb les normes vigents en la matèria, així com denunciant les operacions sospitoses.

Polítiques fiscals

Estratègia fiscal i Política de Control i Gestió de Riscos Fiscals

El Consell d'Administració, en la sessió de 9 de gener de 2018, ha aprovat l'estratègia fiscal i la Política de Control i Gestió de Riscos Fiscals, que regula els principis bàsics que han de guiar la funció fiscal de Naturgy, així com les principals línies d'actuació per a mitigar i guiar el control correcte dels riscos fiscals.

Els principis bàsics que regeixen l'estratègia fiscal de Naturgy són els següents:

 • Responsabilitat en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Perfil de risc fiscal baix.
 • Adopció de tractaments fiscals sobre la base de motius econòmics.
 • Transparència de la informació fiscal.
 • Cooperació amb les Administracions tributàries.

Així mateix, les línies bàsiques de la Política de Control i Gestió de Riscos Fiscals són les següents:

 • Govern fiscal clarament definit.
 • Procediments per al control del risc fiscal derivat del compliance.
 • Procediments per a l'avaluació i el control dels tractaments fiscals incerts.
 • Supervisió del funcionament del marc de control fiscal.
 • Informació periòdica de la situació fiscal al Consell d'Administració.

Totes aquestes polítiques fiscals de Naturgy estan alineades amb:

 • La Política de Responsabilitat Social Corporativa de Naturgy, que estableix com un dels compromisos i principis d'actuació el d'“actuar amb responsabilitat en la gestió dels negocis i complir amb les obligacions fiscals en totes les jurisdiccions en què opera la companyia, assumint el compromís de transparència i col·laboració amb les administracions tributàries corresponents”.
 • El Codi Ètic de Naturgy, que estableix que “tots els empleats del grup han de complir les lleis vigents als països on desenvolupen la seva activitat, atenent a l'esperit i la finalitat d'aquestes i observant en totes les seves actuacions un comportament ètic”.
 • El Codi de Bones Pràctiques Tributàries (CBPT) aprovat, amb data 20 de juliol de 2010, pel ple del Fòrum de Grans Empreses, òrgan constituït per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb les principals empreses espanyoles, entre les quals es troba Naturgy Energy Group, S.A. Aquest CBPT conté recomanacions de les autoritats fiscals, voluntàriament assumides per Naturgy, que tendeixen a millorar l'aplicació del sistema tributari per mitjà de l'increment de la seguretat jurídica, la reducció de la litigiositat, la cooperació recíproca basada en la bona fe i la confiança legítima, i l'aplicació de polítiques fiscals responsables.

Per alinear les pràctiques tributàries de Naturgy amb aquests principis, el grup té una Norma General del Marc de Control Fiscal que s'ha dissenyat d'acord amb les directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a empreses multinacionals, així com per al disseny i la implementació d'un tax control framework.

D'altra banda, Naturgy té un mapa de riscos en el qual s'identifiquen específicament els riscos fiscals i les controvèrsies sobre la interpretació o l'aplicació del marc jurídic fiscal. La informació sobre les principals actuacions amb transcendència fiscal es detalla en la Nota 21 de “Situació fiscal” dels Comptes Anuals Consolidats.

Paradisos fiscals

La creació o adquisició de participacions en entitats domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals s'ha d'informar al Consell d'Administració, per mitjà de la Comissió d'Auditoria.

En tancar l'exercici 2018, el Grup Naturgy no té cap societat en cap territori amb consideració de paradís fiscal, atenent a la normativa espanyola que determina els països que tenen la consideració de paradisos fiscals (Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol i Reial Decret 116/2003, de 31 de gener).

Per a la participació del 95% en Buenergía Gas & Power, Ltd., societat tenidora indirectament d'una única participació industrial que desenvolupa l'activitat de generació elèctrica per cicle combinat de gas a Puerto Rico (Ecoeléctrica, L.P.), que es trobava domiciliada a les Illes Caiman el 2 de febrer de 2018, es va completar el canvi de domicili social a Puerto Rico.

Per a la participació del 52,2% al Gasoducto del Pacífico (Cayman), Ltd., societat sense activitat incorporada al grup com a conseqüència de l'adquisició del Grup CGE, que es trobava domiciliada a les Illes Caiman el 12 de gener de 2018, es va completar la liquidació de la societat i la seva dissolució es va produir amb la baixa efectiva del registre públic de companyies el 12 d'abril de 2018.

Contribució fiscal

Naturgy presta una atenció prioritària al compliment de la seva obligació de pagar els impostos que, d'acord amb les normes aplicables, s'hagin de deure en cada territori.

La contribució fiscal total de Naturgy va ascendir en l'exercici 2018 a 3.268 milions d'euros (3.272 milions d'euros en l'exercici 2017). En la taula següent es mostra el desglossament dels tributs efectivament pagats per Naturgy per països i segmentat entre aquells que comporten una despesa efectiva per al grup (anomenats tributs propis), i aquells que retenen o repercuteixen al contribuent final (anomenats tributs de tercers):

Contribució fiscal de Naturgy (milions d'euros)
Tributs propis Tributs tercers
País Impost
sobre
beneficis1
Altres2 Total IVA Impostos
sobre
hidrocarburs
Altres3 Total Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Espanya 62 112 621 537 683 649 1.056 845 409 342 270 228 1.735 1.415 2.418 2.064
Argentina 10 15 17 67 27 82 9 19 - - 39 34 48 53 75 135
Brasil 52 51 46 67 98 118 73 74 - - 13 7 86 81 184 199
Colòmbia - 60 - 57 - 117 - - - - - 11 - 11 - 128
Xile 31 101 13 11 44 112 60 81 - - 47 22 107 103 151 215
Mèxic 71 66 2 4 73 70 39 57 - - 13 19 52 76 125 146
Panamà 6 10 7 9 13 19 - - - - 4 4 4 4 17 23
Resta Amèrica Llatina 7 8 2 1 9 9 5 4 - - 8 4 13 8 22 17
Total Amèrica Llatina 177 311 87 216 264 527 186 235 - - 124 101 310 336 574 863
Europa 24 15 8 35 32 50 161 170 80 111 3 14 244 295 276 345
Total 263 438 716 788 979 1.226 1.403 1.250 489 453 397 343 2.289 2.046 3.268 3.272
1. Correspon a l'impost sobre beneficis efectivament pagat en l'exercici que figura en l'estat de fluxos d'efectiu dels Comptes Anuals Consolidats. No inclou quantitats meritades. La informació sobre la conciliació entre l'”impost sobre beneficis” registrat i el que resultaria d'aplicar el tipus nominal de l'Impost vigent al país de la societat dominant (Espanya) sobre el “resultat abans d'impostos” es detalla en la Nota 21 “Situació Fiscal” dels Comptes Anuals Consolidats.
2. Inclou tributs energètics que a Espanya ascendeixen a 306 milions d'euros en 2018 (260 milions d'euros en 2017), tributs locals, la seguretat social per la quota empresarial i altres tributs propis específics de cada país.
3. Inclou bàsicament retencions a treballadors i seguretat social per la quota de l'empleat.
Beneficis per país
Milions d'euros
Espanya (3.297)
Argentina 41
Brasil 37
Xile 106
Mèxic 104
Panamà 13
Resta Amèrica Llatina (63)
Total Amèrica Llatina 238
Europa 237
Total (2.822)
Subvencions rebudes

El moviment de subvencions de capital rebudes es detalla a la Nota 15 dels Comptes Anuals Consolidats. L'import rebut ascendeix a 1 milió d'euros en 2018 (4 milions d'euros el 2017). L'import de les subvencions d'explotació rebudes es detalla a la Nota 24 dels Comptes Anuals Consolidats i l'import rebut ascendeix a 1 milió d'euros en 2018 (1 milió d'euros el 2017).

Política de Drets Humans

El compromís de la companyia amb el respecte i la protecció dels drets humans s'expressa tant en la Política de Responsabilitat Corporativa com en el Codi Ètic. La Política de Drets Humans, aprovada el 2011 pel Comitè de Direcció, ve a formalitzar i establir de manera precisa com la companyia creu que ha d'incorporar aquest assumpte en la seva gestió empresarial.

La Política de Drets Humans adquireix tot el seu sentit en aquelles ubicacions en què la legislació local no ofereix un nivell adequat de protecció dels drets humans i el seu compliment està integrat horitzontalment a la companyia i és responsabilitat de cadascuna de les àrees de negoci.

La política estableix deu principis, els quals s'han determinat a partir dels riscos principals detectats en la companyia, en matèria de drets humans, i accepta els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empresa i Drets Humans. A més, se centra en els principis més rellevants que més afecten al negoci de la companyia.

Principis de la Política de Drets Humans

1. Evitar pràctiques discriminatòries o que menyscaben la dignitat de les persones.

2. Eradicar l'ús del treball infantil.

3. Facilitar la llibertat d'associació i la negociació col·lectiva.

4. Protegir la salut de les persones.

5. Oferir una ocupació digna.

6. Compromís amb les persones vinculades a proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores.

7. Donar suport i promoure públicament el respecte dels drets humans.

8. Respectar les comunitats indígenes i les formes de vida tradicionals.

9. Protegir les instal·lacions i les persones des del respecte als drets humans.

10. Contribuir a combatre la corrupció.

El coneixement i compliment de la política es reforça des de la companyia mitjançant un pla de comunicació i formació, que inclou un curs en línia de seguiment obligat per tots els empleats, seminaris basats en l'explicació dels principis i els conflictes que puguin aparèixer, i sessions informatives sobre la política i la implicació en el negoci.

Naturgy es compromet a dedicar els recursos necessaris per assegurar la implantació efectiva d'aquesta Política de Drets Humans. En aquest sentit, la companyia analitzarà periòdicament els assumptes de drets humans que resulten aplicables per a la seva activitat i implantarà mecanismes que li permetin valorar el risc d'incompliment d'aquests en els entorns on opera.

Durant els processos inicials dels projectes d'inversió, i en les anàlisis d'impacte social i ambiental, la companyia prendrà en consideració el seu impacte en la protecció i la promoció dels drets humans i definirà indicadors al respecte. De la mateixa manera, la companyia implantarà mesures específiques per a la gestió dels potencials impactes i riscos sobre els drets humans dels projectes i inversions, i s'assegurarà que es destinen els recursos adequats per a la implantació de les mesures correctores identificades.

En els processos de due diligence previs a la formalització d'acords de col·laboració, també amb agències governamentals, la companyia es compromet a avaluar les polítiques i les pràctiques en matèria de drets humans de les seves contraparts i a actuar de conformitat amb els principis establerts en la política.

Els incompliments, tant de la política com de qualsevol altre aspecte relacionat amb el respecte als drets humans, s'analitzaran d'acord amb els procediments interns, la normativa legal i els convenis vigents, i podran donar lloc a les mesures disciplinàries o laborals que la normativa interna i la legislació determinin.

Els empleats de Naturgy tenen l'obligació de posar en coneixement de la companyia, de manera confidencial i fora de perill de represàlies, qualsevol incompliment dels compromisos recollits en aquesta política que poguessin observar. També podran reportar aquelles persones que, sense ser empleats de la companyia, observin potencials males pràctiques en aquest àmbit.

Capítols relacionats

1. Estratègia 2. Evolució i resultat dels negocis

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar