Informe Anual Integrat 2018
Español English

El passat 28 de juny de 2018 es va presentar a Londres el nou Pla Estratègic 2018-2022 a través del qual el grup estableix el seu Model de Negoci centrat en la creació de valor.

Naturgy s'enfoca en donar resposta al seu propi Model Industrial basat en:

Considerar la transició energètica com una oportunitat

En la transició energètica cap a energies amb menors emissions de CO2, necessària per complir amb els objectius marcats en l'Acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic, Naturgy considera que el gas natural i les energies renovables tindran un paper molt rellevant.

Per això, s'han fixat les següents línies d'actuació:

 • Triplicar la capacitat instal·lada en renovables l'any 2022.
 • Aprofitar el lideratge de Naturgy en plantes de cicle combinat i en el mercat global de GNL.
 • Desenvolupar el gas natural en el transport.
 • Desenvolupar el gas renovable.

D'altra banda, en el procés d'electrificació i millora de l'eficiència energètica, els actius d'infraestructures de Naturgy jugaran també un paper clau en els propers anys, recolzant una major electrificació, així com la major penetració del gas als països on ja es opera.

Ser una empresa competitiva i àgil

Es defineixen unes palanques sòlides i tangibles per aconseguir els compromisos d'eficiència marcats en el pla estratègic:
 • Organització: els negocis seran unitats autònomes totalment responsables, que cerquin l'optimització del personal propi. Per a això, a nivell organitzatiu, s'han implementat canvis tant en el govern corporatiu com en l'estructura organitzativa que faciliten la presa de decisions i l'autonomia, i la responsabilitat de les unitats de negoci, sempre garantint el control per part de la corporació.
 • Reenginyeria de processos: es revisen els contractes de serveis de proveïdors i, sempre que sigui necessari, es realitzen noves relacions de col·laboració amb proveïdors per aconseguir l'automatització o l'outsourcing de tasques definides com a “no fonamentals” (non core tasks).
 • Gestió d'actius: recerca de millors pràctiques per optimitzar el manteniment d'actius, basades en models predictius i en centres d'excel·lència.

Naturgy presenta un nou pla d'eficiències i es compromet a una reducció de despeses operatives anuals de 500 milions d'euros en 2022.

Transformar-se a través de la digitalització

Pel que fa a la digitalització, es defineixen les palanques clau per al 2022:
 • Relació amb el client: un 75% dels serveis prestats a través de canals digitals i un 20% de penetració a través de l'Internet de les Coses (IoT).
 • Processos i operacions: més del 80% d'automatització de processos interns i operacions.
 • Control remot dels actius: referit al control dels actius, a aconseguir un nivell del 80% de sensorització i de control remot en l'any 2022, en contrast amb el 56% de finals del 2017.
 • Tècniques avançades d'anàlisi: implementar més del 90% de gestió basada en les dades (datadriven management) en tot el grup. En aquest aspecte, els principals projectes que es portaran a terme seran en els següents camps: desenvolupar models predictius de manteniment d'actius; a l'àrea de clients, aplicar models per buscar la segmentació de clients, per a la predicció d'abandonament i cancel·lació de contractes de clients i models de preus avançats.

Aquests projectes clau lideraran la transformació del grup gràcies a la digitalització.

Posicionar el client en el centre del model

Es busca reforçar el nostre compromís amb el client situant-lo en el centre de l'estratègia de Naturgy, basada en:

 • Un únic Model d'Experiència del Client (customer experience).
 • Definir serveis i solucions que aportin el client més valor afegit.
 • Millorar la segmentació dels clients.
 • Innovació i digitalització.

Per a això, seran clau les noves innovacions tecnològiques, com ara Smart apps, Smart meters, control remot, autoconsum elèctric, emmagatzematge d'energia, etc.

Pla Estratègic 2018-2022

El nou Pla Estratègic 2018-2022 té com a principal objectiu orientar la companyia cap a la creació de valor i estableix les bases del nou Model Industrial del grup. El compromís de Naturgy amb la creació de valor s'assenta sobre quatre pilars bàsics: simplicitat i accountability, optimització, disciplina d'inversió i remuneració a l'accionista.

Simplicitat i accountability

Govern Corporatiu y estructura organitzativa

Pel que fa al govern corporatiu, els canvis clau han estat la reducció dels membres del Consell d'Administració, que han passat de 17 a 12 membres: el president executiu, sis consellers dominicals i cinc independents. També es simplificaran les normes internes de govern per aconseguir una estructura més eficient i perquè el procés de presa de decisions sigui més àgil.

Es defineix una nova i simplificada estructura organitzativa amb quatre unitats de negoci (Gas i Electricitat, Infraestructures EMEA, Infraestructures LatAm Sud i Infraestructures LatAm Nord) i que redueix les funcions corporatives amb l'objectiu que els negocis operin de forma autònoma i totalment responsable, i perquè la corporació se centri en tasques de valor afegit i en garantir el control de forma centralitzada.

Es crea un nou Comitè d'Opex i Capex, la responsabilitat del qual és assegurar l'execució del pla d'eficiències de la companyia, així com el compliment de la disciplina d'inversió establerta en el pla estratègic.

Amb aquests canvis, Naturgy simplifica el seu govern corporatiu per agilitzar la presa de decisions, i redissenya la seva estructura organitzativa donant més autonomia i responsabilitat a cadascun dels negocis.

Posicionament estratègic

Naturgy estableix els següents criteris per definir el seu posicionament estratègic:

On invertir On desinventir

Mercats

 • Mercats grans amb potencial de creixement elevat.
 • Mercats petits o amb poc potencial de creixement.
 
 • Amb una rellevant quota de mercat o mida crucial.
 • Risc regulador elevat.
 
 • Que fomentin la seguretat jurídica.
 • Elevada concentració.
 
 • Entorns macroeconòmics estables (països tipus UE, Amèrica del Nord, OCDE).
 • Entorns macroeconòmics volàtils.

Negocis

 • Xarxes d'electricitat o gas.
 • Poca integració o sinergies amb la resta del Grup.
 
 • Vendes d'energia elèctrica amb contractes.
 • Volatilitat sense cobertura.
 
 • Serveis al client.
 • Participacions financeres sense control societari.
 
 • Participacions amb control societari.
 

Rentabilitat

 • Dins dels criteris de rendibilitat.
 • Dins dels criteris de rendibilitat.

S'han identificat 5.300 milions d'euros de Capex en creixement i s'espera aconseguir 300 milions d'euros per desinversions, addicionals a les ja realitzades.

Així mateix, Naturgy treballarà per equilibrar el pes dels seus negocis en el seu mix d'activitats i posarà major ambició en augmentar la contribució de les activitats regulades i un perfil més elèctric. En el futur, la companyia espera que almenys el 70% del seu negoci estigui lligat a activitats regulades (actualment, el pes és del 52%) i la meitat al negoci elèctric (actualment, el pes del negoci elèctric és del 40%). També s'espera que el pes de l'activitat de serveis s'incrementi fins representar aproximadament un 10%, reforçant la seva vocació de compromís amb el client.

Addicionalment, d'acord amb els canvis esdevinguts a l'entorn i consistent amb les hipòtesis i bases del nou pla estratègic, Naturgy ha revisat el valor dels seus actius, cosa que ha resultat en un ajust no recurrent per un import de 4.851 milions d'euros, abans d'impostos, d'aplicació en els resultats de l'any 2018. Aquest ajustament no té cap impacte en la remuneració a l'accionista i, a partir de 2019, tindrà un efecte positiu en els resultats del grup a causa de menors amortitzacions.

Simplicitat i accountability. Posicionament estratègic

Avui

Àrees geogràfiques

Àrees geogràfiques

Espanya 57%
Trading global 8%
Principals 5 mercats 34%
Altres 1%
Balanç de riscos

Balanç de riscos

Regulat 52%
Risc de divises 48%
Major importància del gas

Major importància del gas

Gas 57%
Electricitat 40%
Serveis 3%

Futur

Àrees geogràfiques

Àrees geogràfiques

Espanya Máx. 40%
Trading global 10%
Altres (màx. 9) Mín. 50%
Principalment regulat

Principalment regulat

Regulat Mín 70%
Risc de divises 30%
Major pes de l'electricitat

Major pes de l'electricitat

Gas Máx- 40%
Electricitat Mín. 50%
Serveis 10%
Equilibri de la cartera: major visibilitat del flux de caixa i menor volatilitat

Optimització

Les línies estratègiques financeres se centraran en la reducció de l'Opex i l'optimització del Capex, així com en una estricta disciplina d'inversió, potenciant el desenvolupament orgànic. Qualsevol optimització se sotmetrà a la supervisió del nou Comitè d'Opex i Capex.

Dins del Pla Estratègic 2018-2022, la companyia mantindrà l'optimització dels negocis amb noves mesures d'eficiència que comprometen una reducció de despeses operatives anuals de 500 milions d'euros en 2022. Aquestes eficiències estaran centrades en l'anàlisi d'aquelles activitats non core de la companyia, així com en l'assignació de les funcions operatives en cadascuna de les unitats de negoci corresponents; tot això, recolzat pels processos de digitalització que ja s'estan implantant.

La previsió de Naturgy és reduir de mitjana en 200 milions d'euros el Capex anual del grup front la mitjana del període 2015-2017, si bé augmentant el pes de les inversions de creixement orgànic respecte als anys anteriors. Així, de mitjana, l'objectiu és que un 63% de les inversions es destinaran a creixement en el període 2018-2022 front una mitjana del 54% en el període 2015-2017.

Disciplina d'inversió

Es defineixen quatre regles d'or (golden rules) per assegurar la creació de valor i el creixement rendible tant en les inversions orgàniques com en les inorgàniques:

 • Fixació d'un llindar en la taxa de retorn del capital, marcant uns objectius de rendibilitat mínims per negocis, activitats i països que assegurin la creació de valor.
 • Posicionament clar amb focus en els mercats i negocis objectius.
 • Lideratge industrial a través de subsidiàries controlades.
 • Gestió del risc, minimitzant la volatilitat dels preus de commodities i tipus de canvi.

Seguint aquestes regles, Naturgy té previst invertir 8.400 milions d'euros durant els propers cinc anys, dels quals 5.300 milions d'euros es dedicaran a creixement, per augmentar així la proporció d'inversions dedicades al creixement, que representen un 63% del total del període:

La disciplina financera permetrà enfortir el cash flow lliure, que sustentarà una atractiva remuneració a l'accionista.

Creixement del Capex per negoci a 2022

5.300

milions d'euros

Creixement del Capex per negoci a 2022 - Gas i electricitat

Gas i electricitat

Creixement del Capex per negoci a 2022 - Infraestructures EMEA

Infraestructures EMEA

Creixement del Capex per negoci a 2022 - Infraestructures LatAm Sud

Infraestructures LatAm Sud

Crecimiento del Capex por negocio a 2022 - Infraestructures LatAm Nord

Infraestructures LatAm Nord

Creixement del Capex completament identificat

Remuneració a l'accionista

La companyia augmentarà el dividend a càrrec dels resultats de 2018 un 30% fins als 1,30 euros per acció.

D'acord amb el Pla Estratègic 2018-2022, Naturgy es compromet amb els seus accionistes a incrementar el dividend, en efectiu, un mínim d'un 5% anual fins a finalitzar el període i a executar tres pagaments per dividend:

 • En finalitzar el primer semestre (20% de l'import total del dividend).
 • En finalitzar el tercer trimestre (35%).
 • Un cop celebrada la Junta General d'Accionistes (45% restant).

Per reforçar la nova política de retribució a l'accionista i, en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d'inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d'euros en el període a la recompra d'accions pròpies (share buy back) amb un màxim de 400 milions per any.

Dividends
(€/acció)

Dividends

Recompra d'accions
(milions d'euros, fins a 2.000 milions d'euros)

Recompra d'accions

Perspectives per negocis

A continuació, es detallen les perspectives de creixement per negoci definides en el Pla Estratègic 2018-2022:

Gas i Electricitat

En el Pla Estratègic 2018-2022, es fixa un objectiu d'ebitda d'aquest negoci el 2022 de 1.700 milions d'euros, i un Capex per al període 2018-2022 de 2.700 milions d'euros. El creixement es basarà en un creixement orgànic i un increment de l'eficiència en l'explotació dels actius. Els objectius i oportunitats definits per a cadascuna de les unitats de negoci incloses en aquest negoci són els següents:

Objectiu d'ebitda 2022
Milions d'euros
1.700
Capex 2018-2022
Milions d'euros
2.700
Oportunitats Objectius (M€)
 • Comercialització gas, electricitat i serveis
 • Definir un nou model comercial integrat.
 • Ebitda 2022 = 549
 • Maximitzar el valor a través de l'enfocament al client.
 • Capex 18-22 = 452
 • Explotar l'alt potencial de creixement en els negocis de serveis i solucions.
 • 74% Capex creixement
 • GNL internacional
 • Cartera de contractes d'aprovisionaments diversificada i flexible.
 • Ebitda 2022 = 422
 • Vendes contractades segures amb clients finals.
 • Capex 18-22 = 392
 • Entrada en mercats nous i atractius (Floating Storage Regasification Unit, FSRU, Small Scale solutions, Bunkering).
 • 100% Capex creixement
 • Generació Europa
 • Duplicar la mida de les energies renovables reduint el cost total.
 • Ebitda 2022 = 507
 • Augmentar el factor de càrrega dels cicles combinats.
 • Capex 18-22 = 1.296
 • Ajustar el cost al parc de generació convencional.
 • 64% Capex creixement
 • Generació internacional
 • Creixement en renovables.
 • Ebitda 2022 = 270
 • Generació de flux recurrent de caixa.
 • Capex 18-22 = 568
 
 • 68% Capex creixement

Infraestructures EMEA

L'objectiu d'ebitda per aquest negoci s'estableix al voltant dels 1.645 milions d'euros, amb un Capex total del període 2018-2022 entorn dels 2.310 milions d'euros. Els objectius i oportunitats definits per a cadascuna de les unitats de negoci incloses en aquest negoci són els següents:

Objectiu d'ebitda 2022
Milions d'euros
1.645
Capex 2018-2022
Milions d'euros
2.310
Oportunitats
 • Xarxes gas Espanya
 • Cercar el creixement orgànic explotant el potencial de penetració del gas al territori.
 • Limitar el risc regulador de l'activitat.
 • Incrementar l'eficiència a través de la transformació digital.
 • Xarxes electricitat Espanya
 • Treballar per a un sistema de distribució més flexible i digitalitzat.
 • Necessitats futures d'inversió per compensar riscos reguladors.
 • Cercar l'eficiència de l'activitat mitjançant la digitalització.
 • EMPL
 • Ingressos garantits fins al venciment de la concessió (2021).
 • Negociacions a l'alça per a la renovació del gasoducte Magrib-Europa.

Infraestructures LatAm Sud

L'objectiu d'ebitda per aquest negoci s'estableix al voltant dels 1.200 milions d'euros, amb un Capex total del període 2018-2022 entorn dels 2.300 milions d'euros. Els objectius i oportunitats definits per a cadascuna de les unitats de negoci incloses en aquest negoci són els següents:

Objectiu d'ebitda 2022
Milions d'euros
1.200
Capex 2018-2022
Milions d'euros
2.300
Oportunitats Objectius (M€)
 • Electricitat Xile
 • Pel que fa a la distribució, s'espera una millora en el Model Regulatori el 2020 per capturar l'actualització en tecnologia i qualitat del servei.
 • Ebitda 2022 = 436
 • Pel que fa a la transmissió, s'espera una millora gràcies a l'actualització de la xarxa i a la nova normativa per abordar el coll d'ampolla derivat del creixement de les renovables.
 • Capex 18-22 = 1.105
 
 • 60% Capex creixement
 • Gas Xile
 • Creixement orgànic a través d'una major penetració i una creixent demanda de calefacció.
 • Ebitda 2022 = 245
 • Potenciar l'intercanvi de gas entre l'Argentina i Xile a través dels gasoductes existents.
 • Capex 18-22 = 497
 
 • 85% Capex creixement
 • Gas Brasil
 • Creixement orgànic a través d'incrementar la penetració en el mercat del gas, a més de buscar noves concessions.
 • Ebitda 2022 = 322
 • Desenvolupar el gran potencial de creixement del negoci de serveis.
 • Capex 18-22 = 399
 
 • 57% Capex creixement
 • Gas Argentina
 • Creixement orgànic suportat a través de l'actualització de xarxes i de la implementació de noves xarxes, incrementat l'extensió de xarxes en el territori.
 • Ebitda 2022 = 159
 • Desenvolupament del gran potencial de creixement del negoci de serveis.
 • Capex 18-22 = 323
 
 • 41% Capex creixement

Infraestructures LatAm Nord

L'objectiu d'ebitda per aquest negoci s'estableix al voltant dels 400 milions d'euros, amb un Capex total del període 2018-2022 entorn dels 1.000 milions d'euros. Els objectius i oportunitats definits per a cadascuna de les unitats de negoci incloses en aquest negoci són els següents:

Objectiu d'ebitda 2022
Milions d'euros
400
Capex 2018-2022
Milions d'euros
1.000
Oportunitats Objectius (M€)
 • Gas Mèxic
 • Creixement orgànic a través de la major penetració en el mercat de gas i de noves concessions.
 • Ebitda 2022 = 247
 • Fort potencial de creixement dels serveis a través de la base de nous clients i els ja existents.
 • Capex 18-22 = 616
 
 • 22% Capex creixement
 • Electricitat Panamà
 • S'espera un creixement elevat i un risc moderat en l'economia del país, amb una remuneració estable en dòlars estatunidencs.
 • Ebitda 2022 = 146
 • Expectatives positives en la revisió de tarifes del període 2019-2022.
 • Capex 18-22 = 341
 • Millora significativa de les eficiències operatives i menors pèrdues d'energia.
 • 30% Capex creixement
 • Captura d'avantatges competitius en serveis i solucions.
Objectius financers clau de Naturgy per 2022 (milions d'euros)

Ebitda

Ingressos nets

Mitjana de FCF anual

Deute net

Resum d'objectius per negocis fixats en el pla estratègic (milions d'euros)

Resum d'objectius per negocis fixats en el pla estratègic

Estratègia financera

Com a suport a l'estratègia de negoci, l'estratègia financera defineix un objectiu de deute financer net al final del 2022 al mateix nivell que en l'exercici 2017 (16.400 milions d'euros amb l'aplicació de l'IFRS 16) gràcies a la forta generació de caixa que permetrà el repartiment de dividends (6.900 milions d'euros) i destinar 2.000 milions d'euros a les possibles compres d'accions o al creixement inorgànic.

La política que s'aplicarà financerament es basa en mantenir el ràting financer, mantenir el palanquejament financer mentre es gestiona l'estructura de deute per fer-la més efectiva. Aquesta estructura serà diversificada, prioritzant els mercats de capitals i els fons institucionals, amb un mínim del 70% del deute a cost fix i buscant una cobertura “natural”, en buscar el finançament de filials en la mateixa moneda que la generació dels seus fluxos de caixa.

Pel que fa als negocis, a cadascuna de les unitats de negoci se'ls adequarà amb la liquiditat necessària i amb el nivell d'endeutament necessari per al seu funcionament autònom.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar