Informe Anual Integrat 2018
Español English

L'any 2018 està marcat per una sèrie d'esdeveniments corporatius clau:

 • El nomenament, el 6 de febrer de 2018, del Sr. Francisco Reynés Massanet com a president executiu de Naturgy.
 • La venda de la participació del 20,1% de Repsol sobre Naturgy a Rioja Bidco, una companyia controlada per fons assessorats per CVC i en la qual Corporació Financera Alba participa en un 25,7%, completada el 18 de maig de 2018.
 • L'aprovació el 27 de juny de 2018 del nou Pla Estratègic 2018-2022 que fixa les bases de l'estratègia de creació de valor, posicionant Naturgy per a la transició energètica.

Al llarg de l'any, Naturgy s'ha avançat en el desenvolupament de la seva pròpia estratègia de creació de valor basada en quatre pilars:

1. Simplicitat i accountability

Al llarg de l'any, Naturgy ha dut a terme canvis rellevants en el seu govern corporatiu, basats en una estructura més simple per facilitar l'agilitat en la presa de decisions. El Consell d'Administració es va reduir de 17 a 12 membres, amb 6 membres dominicals (Criteria Caixa, GIP i Rioja, amb 2 membres cadascun), 5 independents i 1 president executiu.

Addicionalment, es va canviar l'estructura organitzativa amb un nou perímetre consistent en quatre unitats de negoci principals, que inclou: Gas i Electricitat, Infraestructures EMEA, Infraestructures LatAm Sud i Infraestructures LatAm Nord. Això ha permès Naturgy simplificar la seva estructura de gestió i augmentar l'accountability dels diferents negocis. Un dels primers impactes d'aquesta mesura ha estat reduir el nombre de filials. A més, Naturgy ja ha reemplaçat la majoria dels Consells d'Administració de les filials per administradors conjunts i ha reduït les funcions de suport a nivell corporatiu, reassignant alguna d'aquestes, en funció d'estrictes necessitats funcionals, a cadascuna de les unitats de negoci.

Finalment, com a part del nou pla estratègic, Naturgy va portar a terme una revisió del valor dels actius basada en les hipòtesis del nou pla que ha resultat en un deteriorament del valor dels actius de 4.851 milions d'euros per adequar el valor de la base d'actius. Addicionalment, i amb anterioritat a l'aprovació del pla, es van registrar altres deterioraments per 54 milions d'euros.

2. Optimització

Al llarg del 2018 Naturgy ha aconseguit progressos substancials pel que fa a optimització.

Al setembre de 2018, Naturgy va finalitzar l'acord per renovar i estendre el contracte de subministrament de gas amb Sonatrach fins el 2030 sota millors condicions. D'altra banda, va obtenir un laude favorable al CIADI en relació amb el procediment arbitral d'Unión Fenosa a Egipte.

Addicionalment, com a part del nou pla estratègic, Naturgy va llançar un nou pla d'eficiències amb un objectiu de 500 milions d'euros d'estalvis en 2022. Naturgy ha accelerat aquest pla i ha incorregut en 180 milions d'euros de costos de captura en 2018 que resultaran en una reducció de les despeses operatives ordinàries futures. En 2018 la base d'Opex ordinària s'ha reduït aproximadament en 200 milions d'euros respecte a 2017.

Al llarg de 2018, la companyia també va progressar en l'optimització de la seva estructura de capital. En aquest sentit, part de l'excés de liquiditat va ser utilitzat per amortitzar tot el seu deute bancari corporatiu, incloent 1.270 milions d'euros denominats en euros, així com 390 milions d'euros denominats en USD. Addicionalment, Naturgy va completar recompres de bons a nivell corporatiu per import de 333 milions d'euros i refinançat/emès nou deute a Amèrica Llatina per un import total aproximat de 1.073 milions d'euros, incloent noves emissions de bons per 389 milions d'euros i emetent/refinançant nou deute bancari per 684 milions d'euros, sent consistent amb la seva estratègia financera de reduir deute a nivell corporatiu i maximitzar el finançament des de les unitats de negoci.

3. Disciplina de capital

Naturgy està totalment compromesa amb la disciplina de capital i amb les regles d'or establertes en el Pla Estratègic 2018-2022.

Consistent amb l'objectiu de creixement en renovables que estableix el Pla Estratègic 2018-2022, Naturgy ha continuat avançant en el desenvolupament dels projectes eòlics i solars adjudicats l'any passat a les subhastes a Espanya, invertint aproximadament 382 milions d'euros en l'exercici 2018. En 2019, s'espera començar a operar sobre 900 MW de capacitat renovable addicional.

Addicionalment, al setembre del 2018, es va adjudicar a Global Power Generation (GPG) un projecte eòlic de 180 MW a Austràlia que suposarà una inversió total de 259 milions d'AU$ —que equivalen aproximadament a 166 milions d'euros— i s'espera que contribueixi a l'ebitda amb aproximadament 22 milions d'euros, una vegada que estigui en ple funcionament. El projecte, que compleix amb tots els criteris d'inversió i rendibilitat establerts per Naturgy en el seu Pla Estratègic 2018-2022, permet a la companyia reforçar la seva presència a economies estables, augmentar la predictibilitat dels seus fluxos de caixa i augmentar la seva exposició a fonts de energia renovable.

D'altra banda, es van adquirir dos projectes fotovoltaics a Minas Gerais (Brasil) el desenvolupament dels quals fa un total de 83 MW de capacitat i han requerit aproximadament una inversió de 95 milions d'euros, entrant en operació al desembre de 2018.

Finalment, el 2018, Naturgy va completar la venda dels seus negocis a Itàlia i Colòmbia, així com del 20% d'una participació minoritària a Nedgia, i va obtenir un agregat d'uns 2.600 milions d'euros. Naturgy contínua amb el procés de venda de diversos negocis non core seguint els criteris de posicionament del nou pla estratègic.

4. Remuneració a l'accionista

Naturgy ha començat a complir els seus objectius de remuneració.

Com a part del nou Pla Estratègic 2018-2022, Naturgy va incrementar la seva política de remuneració incrementant el dividend un 30% fins a 1,30 euros per acció el 2018, amb un increment mínim anual del 5% a partir de llavors. A més, s'ha llançat un pla de recompra d'accions de fins 400 milions d'euros, a falta d'inversions inorgàniques que compleixin les regles d'or d'inversió.

Com a part de la nova política de remuneració, Naturgy va completar el pagament d'un dividend de 0,28 euros per acció corresponent al primer dividend a compte de 2018, pagat el 31 de juliol de 2018, i un pagament de 0,45 euros per acció corresponent al segon dividend a compte pagats el 31 d'octubre de 2018.

Addicionalment, des de l'inici del pla estratègic i fins a la data de tancament de 2018, s'han adquirit 121 milions d'euros d'accions pròpies com a part del pla de recompra de fins a 400 milions d'euros per any fins juny de 2019.

Finalment, com a part del nou pla estratègic, Naturgy ha fixat un nou pla d'incentius a llarg termini (ILT), l'objectiu del qual és alinear els interessos dels accionistes, la materialització del pla estratègic i la retribució variable plurianual dels directius. El nou pla està lligat en exclusiva al rendiment de l'acció.

Resultats de l'any 2018

 • Des del punt de vista dels negocis, els resultats de 2018 han estat marcats per un sòlid comportament en el negoci de Gas i Electricitat, que ha estat parcialment mitigat per elements no ordinaris i per l'impacte negatiu dels tipus de canvi.
 • L'ebitda en 2018 va arribar als 4.019 milions d'euros, incloent els elements no ordinaris. Sense considerar aquests últims, l'ebitda ordinari va créixer un 11,8% fins els 4.413 milions d'euros, principalment recolzat per la millora en el negoci de gas i electricitat, així com en l'estabilitat dels negocis d'infraestructures; tot això ha permès més que compensar l'efecte negatiu dels tipus de canvi per un import de 218 milions d'euros.
 • El resultat net de 2018 va arribar a una pèrdua de 2.822 milions d'euros principalment com a resultat del deteriorament d'actius de 4.905 milions d'euros dut a terme en la primera meitat de l'any. Excloent aquest impacte i altres elements no ordinaris, el resultat net ordinari va créixer un 57,0% fins els 1.245 milions d'euros per la major activitat, menor amortització i menors despeses financeres resultat de l'optimització del deute del grup.
 • En 2018, Naturgy ha invertit 2.321 milions d'euros, un 30,2% més que el 2017. Més del 70% del Capex ha estat emprat en el creixement de la base d'actius de la companyia a través del desenvolupament de nova capacitat renovable en diferents geografies, en l'adquisició de dos metaners sota arrendaments financers i en altres projectes generadors d'ingressos.
 • El flux de caixa després de minoritaris va créixer de 746 milions d'euros a 3.054 milions d'euros, la qual cosa reflecteix el major focus de la companyia en la generació de caixa i la finalització de diversos processos de venda durant el període.
 • El 31 de desembre de 2018, el deute net va aconseguir 13.667 milions d'euros, 9,8% menys que el 31 de desembre de 2017. La caiguda en deute net/ebitda a 3,4x des de 3,9x en l'exercici 2017, juntament amb la millora de l'ebitda/cost del deute financer net fins 7,5x des de 6,4x a tancament de l'any passat, posa de manifest l'enfortiment de la solidesa financera de la companyia el 2018.
 • En conclusió, aquests resultats de 2018 representen el progrés de Naturgy cap a la implementació del nou Pla Estratègic 2018-2022.
Ebitda
Milions d'euros
4.019

Free cash Flow
després de minoritaris milions d'euros
3.054
Capex
Milions d'euros
2.321

Deute financer net
Milions d'euros
13.667

Comparabilitat de la informació i partides no ordinàries

Variacions en el perímetre de consolidació

Durant l'exercici 2018 s'han completat les següents transaccions:

 • La venda de la participació restant de 41,9% del negoci de distribució de gas a Colòmbia per 334 milions d'euros, igual al seu valor comptable, net de dividends rebuts, sense impacte en el compte de pèrdues i guanys consolidat.
 • La venda del negoci de distribució i comercialització de gas a Itàlia, junt amb la venda del contracte d'aprovisionament de gas, per 766 milions d'euros, generant una plusvàlua de 188 milions d'euros després d'impostos reconegut en l'epígraf “Resultats de l'exercici procedents d'operacions interrompudes després d'impostos” del compte de pèrdues i guanys. 
 • La venda d'una participació minoritària del 20% en el negoci de distribució de gas natural a Espanya (Nedgia) per un import de 1.500 milions d'euros que va resultar en un increment de 1.016 milions d'euros en “Patrimoni net” en el Balanç de consolidació. 

Partides no ordinàries

A continuació es detallen les partides no ordinàries:

Milions d'euros Ebitda Resultat net
  2018 2017 2018 2017
         
Retroactivitat transport i proveïment de gas (50) 20 (38) 15
Despeses extraordinàries Xile (44) - (28) -
Costos de reestructuració (180) (126) (137) (99)
Deteriorament d'actius - - (3.824) -
Operacions interrompudes i minoritaris1 - - 49 494
Efecte fiscal fusions Xile - - 42 116
Altres (120) 61 (131) 41
Total (394) (45) (4.067) 567

1. Inclou 188 milions d'euros de beneficis després d'impostos de la venda d'Itàlia i els deterioraments de Kangra, Moldàvia i Kenya per un import de 104 milions d'euros, 73 milions d'euros i 5 milions d'euros, respectivament.

 • Pel que fa a l'ebitda, les partides no ordinàries ascendeixen a −394 milions d'euros; la més significativa correspon als costos de captura de 180 milions d'euros deguts a la implementació del Pla d'Eficiències.

Altres partides no ordinàries inclouen costos de transport i de proveïment de gas per 50 milions d'euros, costos extraordinaris de prevenció d'incendis, judicis i penalitzacions a Xile per 44 milions d'euros i altres provisions per 120 milions d'euros, bàsicament relacionades amb litigis existents en procés pendents de resolució, així com altres provisions i regularitzacions puntuals.

 • Pel que fa al resultat net, les partides no ordinàries ascendeixen a −4.067 milions d'euros, principalment a causa del deteriorament d'actius anunciat durant la presentació del pla estratègic.

Impacte dels tipus de canvi

La fluctuació dels tipus de canvi i el seu efecte es detallen a continuació:

2018 Medi acumulat % Canvi Ebitda Resultat net
€/USD 1,18 4,4 (34) (17)
€/MXN 22,72 6,6 (13) (3)
€/BRL 4,31 19,7 (46) (10)
€/ARS1 43,11 130,9 (107) (67)
€/CLP 757,34 3,4 (15) (4)
Altres - - (3) (2)
Total - - (218) (103)
1. Tipus de canvi a 31 de desembre de 2018 com a conseqüència de considerar l'Argentina com una economia hiperinflacionària.

Hiperinflació a l'Argentina

Des de l'1 de juliol de 2018, segons els criteris establerts per la NIC 29 “Informació financera en economies hiperinflacionàries”, ha de considerar-se l'economia argentina com hiperinflacionària amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2018. La informació financera presentada en exercicis precedents no serà reexpresada.

Les taxes d'inflació utilitzades han estat l'índex de preus interns a l'engròs (IPIM) fins el 31 de desembre de 2016, i l'índex de preus al consum (IPC) a partir de l'1 de gener de 2017.

Els principals impactes a 31 de desembre de 2018 han estat:

 • Un increment en patrimoni net com a conseqüència d'aplicar la variació de la inflació al cost històric dels actius no monetaris des de la seva data d'adquisició o incorporació al balanç de situació consolidat i registrar el corresponent passiu per impost diferit.

L'efecte acumulat de la reexpressió comptable que corregeixi els efectes de la hiperinflació corresponent a exercicis anteriors a 2018 queda reflectit en les diferències de conversió a l'inici del mateix exercici 2018. 

 • Un ajust a les diferents partides d'ingressos i despeses per aplicar la variació de la inflació des de la data en què es van incorporar al compte de resultats, així com per reflectir les pèrdues derivades de la posició monetària neta.
 • La conversió a euros de les xifres així ajustades en els estats financers consolidats aplicant el tipus de canvi de tancament del pes argentí front l'euro.
Principals impactes en els estats financers consolidats a 31 de desembre de 2018 (milions d'euros)
Import net de la xifra de negocis (38)
Ebitda 10
Resultat financer (14)
Resultat net (8)
Patrimoni net atribuït 55
Inversions (4)

Anàlisi dels resultats consolidats

Import net de la xifra de negocis

(milions d'euros)
2018 % s/total 2017 % s/total % 2018/2017
Gas i Electricitat 19.560 80,4 17.692 76,2 10,6
Comercialització de gas, electricitat i serveis 13.064 53,7 12.236 52,7 6,8
GNL internacional 3.529 14,5 2.629 11,3 34,2
Generació Europa 2.050 8,4 1.935 8,3 5,9
Generació internacional 917 3,8 892 3,8 2,8
Infraestructures EMEA 2.419 9,9 2.438 10,5 (0,8)
Xarxes gas Espanya 1.254 5,2 1.261 5,4 (0,6)
Xarxes electricitat Espanya 855 3,5 873 3,8 (2,1)
Infraestructures Magreb 310 1,3 304 1,3 2,0
Infraestructures LatAm Sud 5.080 20,9 5.695 24,5 (10,8)
Electricitat Xile 2.137 8,8 2.382 10,3 (10,3)
Gas Xile 738 3,0 1.022 4,4 (27,8)
Gas Brasil 1.565 6,4 1.811 7,8 (13,6)
Gas i Electricitat Argentina 635 2,6 479 2,1 32,6
Gas Perú 5 - 1 - -
Infraestructures LatAm Nord 1.367 5,6 1.343 5,8 1,8
Gas Mèxic 596 2,4 546 2,4 9,2
Electricitat Panamà 771 3,2 797 3,4 (3,3)
Resta 220 0,9 343 1,5 (35,9)
Ajustaments consolidació (4.307) (17,7) (4.304) (18,5) 0,1
Total 24.339 100,0 23.207 100,0 4,9

L'import net de la xifra de negocis arriba als 24.339 milions d'euros, un 4,9% més que el de l'exercici 2017, principalment a causa de majors volums de venda i majors preus en el negoci del gas.

Ebitda

(milions d'euros))
2018 % s/total 2017 % s/total % 2018/2017
Gas i Electricitat 1.360 33,8 980 25,1 38,8
Comercialització de gas, electricitat i serveis 164 4,1 49 1,3 -
GNL internacional 496 12,3 276 7,1 79,7
Generació Europa 411 10,2 379 9,7 8,4
Generació internacional 289 7,2 276 7,1 4,7
Infraestructures EMEA 1.802 44,8 1.770 45,3 1,8
Xarxes gas Espanya 884 22,0 888 22,8 (0,5)
Xarxes electricitat Espanya 630 15,7 603 15,4 4,5
Infraestructures Magreb 288 7,2 279 7,1 3,2
Infraestructures LatAm Sud 791 19,7 859 22,0 (7,9)
Electricitat Xile 243 6,0 293 7,5 (17,1)
Gas Xile 211 5,3 223 5,7 (5,4)
Gas Brasil 223 5,5 282 7,2 (20,9)
Gas i Electricitat Argentina 118 2,9 65 1,7 81,5
Gas Perú (4) (0,1) (4) (0,1) -
Infraestructures LatAm Nord 232 5,8 273 7,0 (15,0)
Gas Mèxic 161 4,0 169 4,3 (4,7)
Electricitat Panamà 71 1,8 104 2,7 (31,7)
Resta (166) (4,1) 21 0,5 -
Total 4.019 100,0 3.903 100,0 3,0

L'ebitda consolidat de l'exercici 2018 assoleix els 4.019 milions d'euros: un 3,0% més que el 2017.

L'efecte negatiu de l'evolució dels tipus de canvi de −218 milions d'euros es mitiga principalment per l'evolució positiva del negoci de gas i electricitat. Sense considerar els impactes no ordinaris, l'ebitda ordinari creixeria un 11,8%.

Resultat d'explotació

Les dotacions a amortitzacions i pèrdues per deteriorament fins al 31 de desembre de 2018 ascendeixen a 6.007 milions d'euros (1.621 milions d'euros en l'exercici 2017) a causa del deteriorament d'actius de 4.333 milions d'euros dut a terme en la primera meitat de l'any 2018.

Les provisions per morositat se situen en 179 milions d'euros, front els 154 milions d'euros de l'any anterior: un 16,0% més.

El resultat d'explotació de l'exercici 2018 ascendeix a −2.167 milions d'euros com a resultat dels deterioraments registrats en el primer semestre de l'exercici.

Resultat financer

(milions d’euros)
2018 2017 Variación (%)
Cost deute financer net (538) (611) (11,9)
Altres despeses/ingressos financers (147) (87) 69,0
Resultat financer (685) (698) (1,9)

El resultat financer millora un 1,9% a causa d'unes taxes menors en les noves emissions realitzades per substituir bons vençuts o recompres de bons i a la cancel·lació de deute bancari. El cost brut mitjà del deute és del 3,1% (3,4% el 2017) i un 87% del deute és a tipus fix.

Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació

El resultat de les entitats valorades pel mètode de la participació ascendeix a −513 milions d'euros, bàsicament com a conseqüència del deteriorament realitzat sobre la participació d'Unión Fenosa Gas (−538 milions d'euros) i Ecoeléctrica (−34 milions d'euros).

Impost sobre beneficis

La taxa efectiva de 2018, sense considerar els impactes dels deterioraments i l'efecte impositiu positiu de les fusions de Xile (43 milions d'euros), ascendeix a 21,5%, la mateixa que el 2017.

Resultat d’operacions interrompudes

(milions d'euros)
2018 2017
Colòmbia gas 7 430
Itàlia 194 37
Kenya (5) (19)
Moldàvia (56) 12
Kangra (150) (12)
Total (10) 448

El resultat d'Itàlia inclou 188 milions d'euros corresponents a la plusvàlua de la venda del negoci esmentada anteriorment.

El resultat de Moldàvia inclou deterioraments per 73 milions d'euros, i el de Kangra per 141 milions d'euros, conseqüència dels processos de venda realitzats o en curs.

Participacions no dominants

(milions d'euros)
2018 2017 Variación (%)
EMPL (54) (56) (3,6)
Nedgia (57) (7) -
Altres participacions (55) (214) (74,3)
Altres instruments de patrimoni (60) (60) -
Total (226) (337) (32,90%)

En altres participacions s'inclouen societats de generació elèctrica internacional, societats de distribució de gas a Xile, el Brasil, Mèxic i l'Argentina, i societats de distribució elèctrica a Xile i Panamà.

En altres instruments de patrimoni s'inclouen els interessos meritats per les obligacions perpètues subordinades i les accions preferents.

Resultat net

El resultat net consolidat ascendeix a −2.822 milions d'euros en l'exercici 2018. El resultat net ordinari arriba als 1.245 milions d'euros en l'exercici 2018 (793 milions d'euros en l'exercici 2017), cosa que representa un increment del 57%.

Anàlisi de balanç consolidada

Inversions

Inversions (milions d'euros)
2018 2017 %
Inversions materials i intangibles 2.321 1.782 30,2
Inversions financeres 35 44 (20,5)
Total inversions brutes 2.356 1.826 29,0
Desinversions i altres (2.640) (229) -
Total inversions (284) 1.597 (117,8)

Les inversions materials i intangibles de l'any 2018 arriben als 2.321 milions d'euros, amb un augment del 30,2% respecte a les de l'exercici anterior, a causa del increment d'inversió en renovables tant a Espanya com a nivell internacional i a l'adquisició de dos nous vaixells metaners sota règim d'arrendament financer.

Detall per activitats de les inversions materials
(milions d’euros)
2018 2017
Gas i Electricitat 1.135 394 1,9
Comercialització de gas, electricitat i serveis 61 48 27,1
GNL internacional 380 - -
Generació Europa 462 178 -
Generació internacional 232 168 38,1
Infraestructures EMEA 473 475 (0,4)
Xarxes gas Espanya 240 212 13,2
Xarxes electricitat Espanya 228 252 (9,5)
Infraestructures Magreb 5 11 (50)
Infraestructures LatAm Sud 459 496 (7,5)
Electricitat Xile 207 229 (9,6)
Gas Xile 131 80 63,0
Gas Brasil 60 120 (50,0)
Gas Argentina 41 37 10,8
Electricitat Argentina 7 11 (36,4)
Gas Perú 13 19 (31,6)
Infraestructures LatAm Nord 183 225 (18,7)
Gas Mèxic 80 115 (30,4)
Electricitat Panamà 103 110 (6,4)
Resta 71 192 (63,0)
Total Capex 2.321 1.782 30,2

El Capex de manteniment en 2018 ascendeix a 683 milions d'euros front els 853 milions d'euros del 2017, una reducció del 19,9% a conseqüència de l'optimització de Capex de manteniment en els negocis d'infraestructura i en la resta d'activitats.

El Capex de creixement en 2018 representa el 70% del Capex total i ascendeix a 1.638 milions d'euros front els 929 milions d'euros del 2017. Bàsicament, inclou:

 • 380 milions d'euros corresponents a l'adquisició de dos vaixells metaners sota règim d'arrendament financer.
 • 382 milions d'euros invertits en el desenvolupament de diferents projectes renovables a Espanya —eòlica i solar— amb 32,6 MW posats en operació en 2018 a les Illes Canàries i altres 929 MW que s'espera que entrin en operació abans de 2020.
 • 106 milions d'euros vinculats a l'adquisició i el desenvolupament de projectes solars al Brasil de 85 MW, que han entrat en operació en el quart trimestre de 2018.
 • Finalment, s'han destinat 75 milions d'euros per al desenvolupament de 96 MW de capacitat eòlica a Austràlia, que han entrat en operació en el quart trimestre de 2018.

A més, l'adjudicació de 180 MW en un projecte de parc eòlic a Austràlia i 324 MW d'eòlica i solar a Xile seran desenvolupats al tercer trimestre de 2020 i al primer trimestre de 2021, respectivament.

Desinversions

Desinversions

Les desinversions inclouen la venda dels negocis a Itàlia per 746 milions d'euros, els ingressos de la venda d'una participació minoritària del 20% en Nedgia per 1.500 milions d'euros i els ingressos de la venda del 41,9% pendent del negoci de distribució de gas a Colòmbia per 334 milions d'euros.

Deute i gestió financera

Deute i gestió financera
 • Naturgy està avançant en l'optimització de la seva estructura de capital, com es va indicar en el seu Pla Estratègic 2018-2022.
 • Al gener de 2018, Naturgy va realitzar una emissió de bons sota el seu “Programa EMTN” per valor de 850 milions d'euros amb venciment a deu anys i un cupó de 1,5%, els recursos del qual es van destinar a una oferta de recompra de bons per un import de 916 milions d'euros d'obligacions amb venciments entre 2019 i 2023. Així mateix, durant 2018 han arribat a venciment 2 bons per import total de 1.099 milions d'euros i un cupó mitjà de 4,59%.
 • Durant l'últim trimestre de l'any 2018, la companyia va completar amb èxit recompres de bons per valor de 333 milions d'euros, amb venciments que van des del 2019 fins el 2021.
 • A més, la companyia va emprar part del seu excés de liquiditat en l'amortització de tot el deute bancari, incloent 1.270 milions d'euros denominat en euros, així com 390 milions d'euros denominat en USD.
 • La companyia està en procés d'optimitzar el finançament assignat a cadascuna de les unitats de negoci per augmentar l'accountability i l'autonomia financera en la mateixa moneda on s'originen els fluxos de caixa, obtenint major flexibilitat. En aquest sentit, la companyia va refinançar/emetre nou deute a Amèrica Llatina per un import total aproximat de 1.073 milions d'euros, incloent noves emissions de bons per 389 milions d'euros i nou deute bancari/refinançament per 684 milions d'euros.
Evolució del deute net (milions d’euros)

Evolució del deute net

Venciments del deute net
(milions d’euros)

Venciments del deute net

Evolució dels principals ràtios aplicats referents al deute financer net
2018 2017
Ebitda/cost deute financer net vegades 7,5 6,4
Deute financer net/Ebitda vegades 3,4 3,9
Deute financer net/Ebitda (NIIF 16) vegades 3,8 4,2
Detall del deute financer net, cost mitjà del deute brut i percentatge de deute fix brut per país i moneda
      Grupo Xile Brasil Argentina Perú Mèxic Panamà Holding i altres
    Des'18 Des'17 CLP USD BRL ARS USD MXN USD EUR/USD
Deute financer net MEuros 13.667 15.154 1.995 14 244 (34) 55 367 506 10.520
Cost mitjà deute brut % 3,1 3,4 5,9 3,8 7,9 40,9 4,6 8,6 4,1 2,3
% Fix (deute brut) % 87 88 72 - - 1 - 53 59 95
Qualificació creditícia del deute de Naturgy a curt i llarg termini
Agència Curt termini Llarg termini
Fitch F2 BBB
Moody's P-2 Baa2
Standard & Poor's A-2 BBB
Liquiditat i recursos de capital

El 31 de desembre de 2018, la tresoreria i altres actius líquids equivalents, juntament amb el finançament bancari disponible, fan un total d'una liquiditat de 6.950 milions d'euros, fet que suposa la cobertura de venciments superior als 24 mesos, segons el detall següent: 

Font de liquiditat Límit Disposat Disponibilitat
Línies de crèdit disponibles 5.468 (234) 5.234
Préstecs no disposats - - -
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents - - 1.716
Total 5.468 (234) 6.950
Detall del fons de maniobra a 31 de desembre 2018 2017
Actius corrents operatius1 5.799 5.536
Passius corrents operatius2 (4.468) (4.069)
  1.331 1.467
1. Inclou existències, clients per vendes i prestacions de serveis i altres deutors.
2. Inclou proveïdors, altres creditors i altres passius corrents sense considerar el dividend a pagar.

Addicionalment, els instruments financers disponibles en el mercat de capitals el 31 de desembre de 2018 situen en 7.691 milions d'euros i inclouen el programa Euro Medium Term Notes (EMTN) per un import de 5.292 milions d'euros, el programa d'Euro Commercial Paper (ECP) per 1.000 milions d'euros i els programes de Certificats Borsaris en la Borsa Mexicana de Valors, de Valors Comercials al Panamà, d'Obligacions Negociables a l'Argentina i les línies de bons a Xile, que conjuntament suposen 1.399 milions d'euros.

Flux d'efectiu

Evolució del flux d'efectiu de l'exercici 2018

Evolució del flux d'efectiu de l'exercici 2018

1. 1. Sense considerar els 380 milions d'euros corresponents a dos vaixells de GNL adquirits en règim d'arrendament financer.
2. Net de cessions

Anàlisi de compromisos contractuals i garanties

El detall de compromisos contractuals i garanties de Naturgy s'inclou a la Nota 35 de la Memòria dels Comptes Anuals Consolidats.

Anàlisi de resultats per segments 

Gas i electricitat

Comercialització de gas, electricitat i serveis

Aquest negoci agrupa les activitats de proveïment i comercialització de gas majorista en el mercat liberalitzat espanyol, l'activitat de comercialització de gas i electricitat i la comercialització d'altres productes i serveis relacionats amb la comercialització minorista al mercat liberalitzat a Espanya, i la comercialització de gas a tarifa d'últim recurs (TUR) i el subministrament d'electricitat a preu voluntari petit consumidor (PVPC) a Espanya.

Es produeix un increment de l'ebitda a causa de majors marges per majors preus en comercialització de gas, a l'impacte positiu del nou acord de subministrament de gas amb Sonatrach i a un menor Opex.

Resultats (milions d'euros)

2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 13.064 12.236 6,8
Proveïments (12.428) (11.686) 6,3
Marge brut 636 550 15,6
Altres ingressos d’explotació 10 20 (50,0)
Despeses de personal (134) (110) 21,8
Tributs (63) (62) 1,6
Altres despeses d’explotació (285) (349) (18,3)
Ebitda 164 49 -
Depreciació i provisions (139) (97) 43,3
Resultat d'explotació 25 (48) -
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes de gas (GWh) 237.379 237.945 (0,2)
Clients industrials 160.779 155.026 3,7
Residencial Espanya 27.740 25.381 9,3
Mercat elèctric 17.112 20.788 (17,7)
Tercers 31.749 36.749 (13,6)
Vendes d’electricitat (GWh) 35.437 35.640 (0,6)
Mercat liberalitzat 30.384 30.587 (0,7)
PVPC 5.053 5.053 -
Contractes minoristes Espanya (milers, el 31/12) 11.470 11.719 (2,1)
Gas 4.174 4.241 (1,6)
Electricitat 4.490 4.605 (2,5)
Contractes de serveis energètics 2.806 2.873 (2,3)
Nombre de contractes per clients 1,52 1,52 -
Quota de mercat contractes gas 53,3 54,4 (1,2) p.p.

Les vendes de gas de l'exercici 2018 es mantenen estables respecte al 2017, ja que els creixements en els segments de “clients industrials” i “residencial Espanya” (+3,7% i 9,3%, respectivament), compensen les menors vendes de gas per a generació elèctrica (−17,7%) i a tercers (−13,6%).

Les vendes d'electricitat també s'han mantingut estables en comparació amb 2017; mentre que els marges van experimentar una pressió significativa a la baixa en la primera meitat de l'any 2018, com a resultat dels contractes de venda a preus fixos basats en preus forward per sota dels preus actuals del pool. Les mesures adoptades per reemplaçar aquests contractes per altres a preu variable o indexats van aconseguir una recuperació dels marges en la segona meitat de l'any.

Proveïment

Al juny de 2018, Sonatrach i Naturgy van enfortir la seva relació en estendre els contractes de compra de gas algerià fins el final de la propera dècada. Amb l'aliança entre les dues companyies s'assegura el subministrament estable de gas a Espanya.

La renovació dels contractes permet a Naturgy mantenir un volum molt rellevant i assegura un repartiment òptim de gas natural (GN) i gas natural liquat (GNL) en el seu mix d'aprovisionaments.

El 21 de juny de 2018 es va descarregar el primer carregament de GNL del contracte de llarg termini signat amb l'empresa russa Yamal LNG. Es tracta del primer carregament d'un total de 37 vaixells anuals que arribaran al sud-oest d'Europa fins l'any 2041. Amb aquest contracte s'amplia la cartera de proveïdors estratègics amb què compta Naturgy i es reforça la diversitat de subministrament en aquesta regió d'Europa amb el primer contracte de subministrament de GNL a llarg termini provinent de Rússia.

Entorn de mercat

La demanda de gas del mercat espanyol aconsegueix els 347.539 GWh el 2018 (349.223 GWh el 2017), dels quals 55.670 GWh corresponen al mercat residencial (52.082 GWh el 2017), 230.286 GWh al mercat industrial i proveïment a tercers (221.787 GWh el 2017) i 61.583 GWh al mercat elèctric (75.354 GWh el 2017).

La demanda de distribució elèctrica a Espanya es va situar al desembre del 2018 en 248.987 GWh (248.631 GWh al desembre del 2017), fet que suposa un creixement del 0,1% segons balanç de Red Eléctrica de España (REE).

L'evolució dels principals índexs de preus en els mercats del gas, l'electricitat i relacionats ha estat la següent (dades acumulades anuals):

Evolució dels principals índexs de preus en els mercats del gas, l'electricitat i relacionats
(dades acumulades anuals)
2018 2017 %
Brent (USD/bbl) 71 54,3 30,8
Henry Hub (USD/MMBtu) 3 3,1 (3,2)
NBP (USD/MMBtu) 8,1 5,8 39,7
TTF (€/MWh) 22 17 29,4
PPreu mitjà ponderat del mercat diari (€/MWh) 58 53.6 8,2
Carbó API 2 CIF (USD/t) 91,9 84,5 8,8
CO2 EUA (€/ton) 15,9 5,8 174,1

Demanda de gas Espanya

Demanda de gas Espanya
GWh
347.539
55.670 mercat residencial
230.286 mercat industrial
61.583 mercat elèctric

Demanda de distribució elèctrica Espanya

Demanda de distribució elèctrica Espanya
GWh
248.987
+0,1% vs. 2017

GNL Internacional

Inclou la comercialització de gas natural liquat en els mercats internacionals i el transport marítim.

L'ebitda del negoci de GNL va arribar als 496 milions d'euros en 2018, un 79,7% respecte l'any anterior.

Vendes de gas
GWh
140.669
+15,2% vs. 2017
Capacitat flota transport marítim
m3
1.293.040
+ 37,5% vs. 2017
Resultats
(milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 3.529 2.629 34,2
Proveïments (3.003) (2.316) 29,7
Marge brut 526 313 68,1
Altres ingressos d’explotació 2 3 (33,3)
Despeses de personal (23) (21) 9,5
Tributs - - -
Altres despeses d’explotació (9) (19) (52,6)
Ebitda 496 276 79,7
Depreciació i provisions (75) (51) 47,1
Resultat d'explotació 421 225 87,1
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes de gas (GWh) 140.669 122.087 15,2
Capacitat flota transport marítim (m3) 1.293.040 940.440 37,5

Generació Europa

Inclou les activitats de generació d'electricitat a Espanya tant convencional com renovable.

L'ebitda de l'exercici 2018 s'ha incrementat un 8,4% respecte al de l'exercici 2017 a causa bàsicament d'una major contribució de generació hidràulica i una menor contribució de la generació tèrmica, amb preus majors en els mercats majoristes. Aquests impactes van ser parcialment contrarestats amb preus més elevats de CO2, que van reduir els marges de la generació tèrmica i la suspensió dels pagaments per capacitat a les centrals de cicle combinat a partir de juliol 2018.

La generació renovable ha crescut un 12,5% durant l'exercici 2018, mentre que la producció hidràulica ha multiplicat la seva producció per tres vegades, el que ha permès que la producció tèrmica total es mantingués estable, tot i la caiguda de producció del carbó, conseqüència de l'augment de costos.

Naturgy continua augmentant la contribució de capacitat en renovables amb el desenvolupament de 667 MW eòlics i de 250 MW de projectes solars adjudicats en les subhastes a Espanya. D'aquesta manera, la capacitat en operació al final de l'any 2018 ha ascendit a 1.179 MW.

Resultats
(milions d'euros)
2018 2017 %
       
Import net de la xifra de negocis 2.050 1.935 5,9
Proveïments (1.091) (977) 11,7
Marge brut 959 958 0,1
Altres ingressos d’explotació 16 20 (20,0)
Despeses de personal (140) (147) (4,8)
Tributs (247) (262) (5,7)
Altres despeses d’explotació (177) (190) (6,8)
Ebitda 411 379 8,4
Depreciació i provisions (4.279) (442) -
Resultat d'explotació (3.868) (63) -
Principals magnituds. Capacitat de generació elèctrica
2018 2017 %
Capacitat de generació elèctrica (MW) 12.504 12.715 (1,7)
Generació 11.325 11.569 (2,1)
   Hidràulica 1.954 1.954 -
   Nuclear 604 604 -
   Carbó 1.766 2.009 (12,1)
   Cicles combinats 7.001 7.001 -
Renovable i cogeneració 1.179 1.147 2,8
   Eòlica 1.012 979 3,3
   Minihidràuliques 109 110 (0,5)
   Cogeneració i altres 58 58 (36,8)
Principals magnituds. Energia elèctrica produïda i vendes d'electricitat
2018 2017 %
Energia elèctrica produïda (GWh) 28.307 27.953 1,3
Generació 25.736 25.668 0,3
   Hidràulica 3.359 1.126 -
   Nuclear 4.431 4.578 (3,2)
   Carbó 3.694 5.953 (37,9)
   Cicles combinats 14.252 14.011 1,7
Renovable i cogeneració 2.571 2.285 12,5
   Eòlica 1.958 1.800 8,8
   Minihidràuliques 549 407 34,9
   Cogeneració i altres 64 77 (17,1)
Quota mercat generació 17,4 17,1 0,3 pp
Generació renovable
+12,5%

Generació renovable

250 MW

(projectes solars adjudicats en les subhastes a Espanya)

667 MW

667 MW

Generació internacional (GPG)

Integra tots els actius i participacions de generació internacional al Brasil —entrada en operació comercial al setembre 2017—, Mèxic, Puerto Rico, República Dominicana, Panamà, Costa Rica i els projectes de generació a Austràlia i Xile, així com els actius que s'exploten per tercers a través de la societat del Grup O&M Energy.

L'ebitda de l'exercici 2018 ha assolit els 289 milions d'euros, amb un creixement del 4,7%. Aquest creixement es va veure recolzat per l'entrada en operació de les plantes solars Sobral I i Sertao I al Brasil el setembre de 2017, així com per millors marges de l'excedent d'energia a Mèxic i per la major producció eòlica. L'anterior s'ha vist parcialment compensat per un impacte negatiu per l'evolució dels tipus de canvi respecte a l'exercici anterior.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 917 892 2,8
Proveïments (527) (511) 3,1
Marge brut 390 381 2,4
Altres ingressos d’explotació 10 12 (16,7)
Despeses de personal (39) (37) 5,4
Tributs (3) (4) (25,0)
Altres despeses d’explotació (69) (76) (9,2)
Ebitda 289 276 4,7
Depreciació i provisions (152) (121) 25,6
Resultat d'explotació 137 155 (11,6)
Ebitda per països (milions d’euros)
2018 2017 Variació (%) Tipus de canvi Variació ajustada (%)
Mèxic 243 258 (5,8) (14) (0,4)
Resta 46 18 - (3) 172,2
Total 289 276 4,7 (17) 10,9
Principals magnituds. Capacitat de generació elèctrica
2018 2017 %
Capacitat de generació elèctrica (MW) 3.093 2.732 13,2
Mèxic (cicles combinats) 2.289 2.109 8,5
Mèxic (eòlic) 234 234 -
Brasil (solar) 153 68 -
Costa Rica (hidràulica) 101 101 -
Panamà (hidràulica) 22 22 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Austràlia (eòlica) 96 - -
Principals magnituds. Energia elèctrica produïda i factor de disponibilitat
2018 2017 %
Energia elèctrica produïda (GWh) 18.351 18.436 (0,5)
Mèxic (cicles combinats) 15.923 16.340 (2,6)
Mèxic (eòlic) 701 656 6,9
Brasil (solar) 155 48 -
Costa Rica (hidràulica) 330 369 (10,6)
Panamà (hidràulica) 94 98 (3,7)
República Dominicana (fuel) 1.092 925 18,1
Factor de disponibilitat
Mèxic (cicles combinats) 92,1 96,6 (4,8)
Costa Rica (hidràulica) 93,5 97,5 (4,0)
Panamà (hidràulica) 87,0 90,5 (3,5)
República Dominicana (fuel) 90,2 92,1 (1,9)
Austràlia (eòlica) 56 - -

Naturgy, a través de la seva filial Global Power Generation (GPG), va adquirir dos projectes fotovoltaics solars al Brasil al març de 2018 de 83 MW de capacitat i que han entrat en operació comercial el 12 de desembre de 2018.

A més, al novembre de 2018, va entrar en operació comercial el parc eòlic Crookwell II a Austràlia.

Capacitat de generació elèctrica
internacional MW
3.093
+13,2% vs. 2017
Energia elèctrica produïda
internacional MW
18.351
(0,5)% vs. 2017

Infraestructures EMEA

Distribució de gas a Espanya

Aquest negoci inclou l'activitat retribuïda de distribució i transport de gas, així com les activitats no retribuïdes amb càrrec al sistema de distribució —lloguer de comptadors, connexions de servei a clients, etc.— i l'activitat de gas liquat del petroli canalitzat (GLP).

L'ebitda del període ha baixat un 0,5% fins els 884 milions d'euros. El bon comportament operatiu i l'increment de la demanda no ha estat suficient per compensar la menor retribució pel lloguer de comptadors (−40 milions d'euros) i, en menor mesura, els menors marges del GLP i un menor Opex a causa de l'avanç en les eficiències.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 1.254 1.261 (0,6)
Proveïments (75) (68) 10,3
Marge brut 1.179 1.193 (1,2)
Altres ingressos d’explotació 40 39 2,6
Despeses de personal (118) (94) 25,5
Tributs (28) (27) 3,7
Altres despeses d’explotació (189) (223) (15,2)
Ebitda 884 888 (0,5)
Depreciació i provisions (320) (307) 4,2
Resultat d'explotació 564 581 (2,9)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes/ATR (GWh) 197.313 195.586 0,9
Xarxa de distribució (km) 56.124 53.369 5,2
Increment de punts de subministrament, en milers 31 58 (46,0)
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 5.403 5.371 0,6

Distribució d’electricitat a Espanya

El negoci a Espanya inclou l’activitat regulada de distribució d’electricitat i les actuacions de serveis de xarxa amb els clients, principalment els drets de connexió i enganxament, mesurament dels consums i altres actuacions associades a l’accés de tercers a la xarxa de distribució de l’àmbit de Naturgy.

L'ebitda de l'exercici 2018 ascendeix a 630 milions d'euros. L'estalvi en Opex causa de l'aplicació dels plans d'eficiència ha compensat la menor retribució dels actius nets.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 855 873 (2,1)
Proveïments - - -
Marge brut 855 873 (2,1)
Altres ingressos d’explotació 26 26 -
Despeses de personal (94) (130) (27,7)
Tributs (30) (29) 3,4
Altres despeses d’explotació (127) (137) (7,3)
Ebitda 630 603 4,5
Depreciació i provisions (252) (233) 8,2
Resultat d'explotació 378 370 2,2
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes/ATR (GWh) 32.698 32.039 2,1
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 3.740 3.721 0,5
TIEPI (minuts) 46 47 (0,3)

Infraestructures al Magrib

Inclou l'operació del gasoducte Magrib-Europa.

L'ebitda del període s'incrementa un 3,2% respecte al del període anterior, a causa fonamentalment a l'augment de tarifa i volums, cosa que va ajudar a compensar l'impacte negatiu de la depreciació de l'USD front l'Euro (−14 milions d'euros).

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 310 304 2,0
Proveïments - - -
Marge brut 310 304 2,0
Altres ingressos d’explotació - - -
Despeses de personal (6) (6) -
Tributs - - -
Altres despeses d’explotació (16) (19) (15,8)
Ebitda 288 279 3,2
Depreciació i provisions (44) (38) 15,8
Resultat d'explotació 244 241 1,2
Principals magnituds. Transport internacional de gas
2018 2017 %
Transport de gas/EMPL (GWh) 117.526 100.371 17,1
Portugal-Marroc 41.263 38.787 6,4
Espanya (Naturgy) 76.263 61.584 23,8

Infraestructures LatAm Sud

Correspon a l'activitat regulada de distribució de gas a l'Argentina, el Brasil, Xile i el Perú, així com a l'activitat de distribució d'electricitat a l'Argentina i Xile. A Xile inclou, a més, l'activitat de proveïment i comercialització de gas i l'activitat de transmissió d'electricitat.

Distribució de gas a Argentina

L'ebitda ha augmentat un 134,8% respecte al mateix període de l'any anterior, recolzat per l'aplicació final de la revisió tarifària i de l'augment de la demanda parcialment impactat per l'efecte negatiu de tipus de canvi de 107 milions d'euros.

L'aplicació de la NIC29 té un impacte positiu en l'ebitda de 10 milions d'euros.

Des d'abril de 2018, l'economia argentina ha presentat una sèrie de canvis en les condicions macroeconòmiques que van provocar una brusca variació en la paritat entre el peso argentí i el dòlar estatunidenc, cosa que va alterar les circumstàncies econòmiques tingudes en compte en les bases i condicions, i plasmades en els contractes amb els productors de gas. Aquest increment en el tipus de canvi, no reconegut en el quadre tarifari vigent, implicava haver d'abonar als productors un preu del gas que superava àmpliament el preu que la societat pot traslladar a tarifa.

Finalment, a través del Decret 1053/2018 de novembre de 2018, l'Estat Nacional va assumir, amb caràcter excepcional, el pagament de les diferències diàries acumulades mensualment entre el valor del gas comprat per les prestadores del servei de distribució de gas natural per xarxes

i el valor del gas natural inclòs en els quadres tarifaris vigents entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de març de 2019, generades exclusivament per variacions del tipus de canvi i corresponents a volums de gas natural lliurats en aquest mateix període, aclarint la incertesa provocada per la Resolució del Secretari de Govern d'Energia 41/2018.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 513 355 44,5
Proveïments (316) (201) 57,2
Marge brut 197 154 27,9
Altres ingressos d’explotació 31 35 (11,4)
Despeses de personal (15) (29) (48,3)
Tributs (22) (27) (18,5)
Altres despeses d’explotació (83) (87) (4,6)
Ebitda 108 46 134,8
Depreciació i provisions (15) (10) 50,0
Resultat d'explotació 93 36 158,3
Vendes de gas en el període
+5,8%
a causa del creixement de tots els segments de clients
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes activitat de gas (GWh) 76.287 72.084 5,8
   Vendes de gas 30.651 30.127 1,7
   ATX 45.636 41.957 8,8
Xarxa de distribució (km) 26.179 25.865 1,2
Increment de punts de subministrament, en milers 14 19 (26,5)
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 1.665 1.651 0,8

Distribució de gas a Brasil 

L'ebitda disminueix un 20,9% a causa del impacte d'una menor demanda i un efecte negatiu dels tipus de canvi (−46 milions d'euros).

L'absència d'ajustos negatius de tarifa retroactius, presents en períodes anteriors (+15 milions d'euros), i les majors vendes en el segment del gas vehicular van ser compensades per menors vendes a la generació elèctrica i al segment industrial a causa de la menor utilització i producció de les plantes tèrmiques per la situació macroeconòmica.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 1.565 1.811 (13,6)
Proveïments (1.217) (1.387) (12,3)
Marge brut 348 424 (17,9)
Altres ingressos d’explotació 39 84 (53,6)
Despeses de personal (31) (42) (26,2)
Tributs (4) (3) 33,3
Altres despeses d’explotació (129) (181) (28,7)
Ebitda 223 282 (20,9)
Depreciació i provisions (75) (69) 8,7
Resultat d'explotació 148 213 (30,5)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes activitat de gas (GWh) 72.079 89.080 (19,1)
   Vendes de gas 58.866 74.344 (20,8)
   ATX 13.213 14.736 (10,3)
Xarxa de distribució (km) 7.678 7.536 1,9
Increment de punts de subministrament, en milers 27 53 (49,9)
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 1.116 1.090 2,4

Distribució i transmissió d'electricitat a Xile

L'ebitda de l'exercici 2018 ascendeix a 243 milions d'euros, amb un decrement del 17,1% a causa de menors ingressos per regularitzacions de períodes anteriors i d'altres impactes en la demanda, així com d'impactes negatius pel tipus de canvi de 10 milions d'euros. 

Vendes activitat electricitat
+2,6%
(vendes d'electricitat més energia transportada)
Punts de subministrament
+2,5%
Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 2.137 2.382 (10,3)
Proveïments (1.592) (1.795) (11,3)
Marge brut 545 587 (7,2)
Altres ingressos d’explotació 24 13 84,6
Despeses de personal (128) (131) (2,3)
Tributs (7) (8) (12,5)
Altres despeses d’explotació (191) (168) 13,7
Ebitda 243 293 (17,1)
Depreciació i provisions (166) (152) 9,2
Resultat d'explotació 77 141 (45,4)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes activitat d’electricitat (GWh) 15.082 14.573 3,5
   Vendes d’electricitat 12.220 13.182 (7,3)
   ATX 2.862 1.391 105,8
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 2.928 2.857 2,5
Energia transportada (GWh) 14.636 14.403 1,6
Xarxa de transport (km, a 31/ 12) 3.528 3.528 -

Distribució i comercialització de gas a Xile

L'ebitda decreix un 5,4% respecte al de l'exercici anterior, amb un impacte de 8 milions d'euros negatius per tipus de canvi.

El decrement de la demanda en el segment residencial i comercial va ser compensat per majors vendes en altres segments i marges unitaris majors en el segment residencial i comercial.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 738 1.022 (27,8)
Proveïments (441) (722) (38,9)
Marge brut 297 300 (1,0)
Altres ingressos d’explotació 5 11 (54,5)
Despeses de personal (29) (28) 3,6
Tributs (2) (2) -
Altres despeses d’explotació (60) (58) 3,4
Ebitda 211 223 (5,4)
Depreciació i provisions (57) (49) 16,3
Resultat d'explotació 154 174 (11,5)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes distribució de gas (GWh) 10.957 10.933 0,2
   Vendes comercialització de gas a tercers (GWh) 4.761 5.192 (8,3)
   ATX (GWh) 29.686 29.522 0,6
Xarxa de distribució (km) 7.557 7.211 4,8
Increment de punts de subministrament, en milers 24 18 31,3
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 626 602 3,9

Infraestructures LatAm Nord

Correspon a l'activitat regulada de distribució de gas a Mèxic i a l'activitat de distribució d'electricitat a Panamà.

Distribució de gas a Mèxic

L'evolució positiva del negoci, a causa d'una indexació més gran en la tarifa, juntament amb l'increment en els marges de venda, no ha estat suficient per compensar l'impacte negatiu d'11 milions d'euros de tipus de canvi i les majors despeses operatives derivades del reposicionament comercial.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 596 546 9,2
Proveïments (352) (305) 15,4
Marge brut 244 241 1,2
Altres ingressos d’explotació 10 12 (16,7)
Despeses de personal (28) (26) 7,7
Tributs (1) (1) -
Altres despeses d’explotació (64) (57) 12,3
Ebitda 161 169 (4,7)
Depreciació i provisions (79) (56) 41,1
Resultat d'explotació 82 113 (27,4)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes activitat de gas (GWh) 58.178 57.617 1,0
   Vendes de gas 21.284 21.166 0,6
   ATX 36.894 36.451 1,2
Xarxa de distribució (km) 22.461 21.940 2,4
Increment de punts de subministrament, en milers 23 115 (80,4)
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 1.796 1.773 1,3

Distribució d’electricitat a Panamà

L'ebitda del negoci disminueix un 31,7% afectat per una climatologia més suau i un impacte negatiu per tipus de canvi de 5 milions d'euros, que ha estat parcialment compensat pel creixement en els punts de subministrament.

Resultats (milions d'euros)
2018 2017 %
Import net de la xifra de negocis 771 797 (3,3)
Proveïments (644) (634) 1,6
Marge brut 127 163 (22,1)
Altres ingressos d’explotació 3 2 50,0
Despeses de personal (13) (13) -
Tributs (5) (6) (16,7)
Altres despeses d’explotació (41) (42) (2,4)
Ebitda 71 104 (31,7)
Depreciació i provisions (39) (37) 5,4
Resultat d'explotació 32 67 (52,2)
Principals magnituds
2018 2017 %
Vendes activitat d’electricitat (GWh) 5.178 5.107 1,4
   Vendes d’electricitat 4.888 4.956 (1,4)
   ATX 289 152 90,9
Punts de subministrament, en milers (a 31/12) 669 641 4,2

Capítols relacionats

1. Estratègia 2. Desempeño financiero

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar