Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English

Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Incrementar i estendre a tots els països el nombre d'auditories ESG a proveïdors.
Monitoratge trimestral de proveïdors adjudicataris segons ràtings de reputació, econòmic-financers i de RSC, de fonts de dades externes.
    Implantació a tot el grup de la matriu de riscos actualitzada.

Grau d’acompliment:
 Acabat, Avanç elevat, Avanç intermedi, Avanç escàs,  No iniciat

La cadena de subministrament de Naturgy

La companyia realitza les contractacions d'obres, béns i serveis, així com l'avaluació, el seguiment i el desenvolupament de proveïdors d'acord amb els principis generals establerts en polítiques, normes i procediments de la companyia (a part dels principis de bon govern internacionalment reconeguts), garantint un model homogeni, eficient i sostenible que va més enllà del mer compliment regulatori.

En 2018, Naturgy ha establert relacions comercials amb un total de 8.670 proveïdors, cosa que ha suposat un import total adjudicat de 3.147 milions d'euros.

 

Proveïdors amb contractes en vigor existents

 

Volum total de compres adjudicat (milions d’euros)

 

 

Principals indicadors i objectius

*Nota: en 2018 s'ha modificat el sistema de càlcul de l'indicador “percentatge de volum de compra amb acceptació del Codi Ètic”. En 2017 es va utilitzar l'import global adjudicat per país i el valor reportat va ser del 82,3%, i el 2018 el càlcul té en compte aquells proveïdors que estan registrats a la plataforma Achilles i s'adhereixen al Codi Ètic del Proveïdor de Naturgy, per la qual cosa s'ha recalculat l'indicador del 2017 amb aquest criteri.


Els proveïdors de Naturgy segons la naturalesa de la seva activitat

Dos terços de l'import total adjudicat es corresponen amb proveïdors de serveis que intervenen fonamentalment en les àrees de negoci següents:

  • Desenvolupament i manteniment de xarxes, tant de gas natural com d'electricitat.
  • Operadors i mantenidors de plantes d'energia.
  • Serveis de gestió comercial.

El terç que en resta correspon a proveïdors que subministren materials necessaris per a la construcció i el manteniment de les xarxes i plantes, a més d'aquells serveis complementaris de suport a l'activitat general. El desenvolupament d'aquesta activitat s'ha efectuat fonamentalment a l'Argentina, el Brasil, Xile, Espanya, Mèxic, Moldàvia i Panamà, i, en menor mesura, a Austràlia, Colòmbia, Kenya, el Marroc, Perú, la República Dominicana i Sud-àfrica.

La gestió de la cadena de subministrament


Model de compres

El Model de Compres i Gestió de Proveïdors de Naturgy estableix un procés de gestió amb criteris unificats i universals per a tot l'àmbit d'actuació de la companyia.

De forma general, es fomenta la contractació de proveïdors del país o la regió on la companyia desenvolupa les seves activitats, donant suport a la generació d'impacte social positiu a través de la creació de riquesa i la inversió en l'entorn local, generant inclusió econòmica a les zones d'influència de la companyia.

Les palanques i mesures que activen el model de compres de Naturgy es resumeixen en el següent gràfic:

 

Palanques i mesures que activen el model de compres de Naturgy

 

Elements destacables en la gestió de la cadena de subministrament de Naturgy
Política de Responsabilitat Corporativa Estableix compromisos, accions i indicadors de la companyia per a la gestió responsable de la seva cadena de subministrament.
Codi Ètic del Proveïdor Des del 2016, tots els proveïdors del grup han d'adherir-se al Codi Ètic del proveïdor.
Política de Drets Humans La Política de Drets Humans de Naturgy s'estén al Codi Ètic del proveïdor. En l'avaluació de proveïdors s'inclouen qüestions relatives a les pràctiques de drets humans que són excloents en cas de resposta no satisfactòria. En 2018 no s'ha detectat cap incompliment en matèria de drets humans a proveïdors.
Transparència en les compres i la comunicació amb els proveïdors

S'han establert mecanismes i canals de comunicació amb el proveïdor que asseguren lliure competència, objectivitat, imparcialitat i transparència, i faciliten l'accés a la informació necessària per a la seva participació en els processos de contractació:

  • Utilització de mitjans electrònics segurs per a la gestió de les licitacions i un apartat específic per a proveïdors a la pàgina web de Naturgy.
  • El Portal del Proveïdor, per traslladar als proveïdors la normativa tècnica d'aplicació en les categories de compra adjudicades, notificar actualitzacions de normativa i gestionar les comandes.
  • El Canal del Proveïdor, per a la resolució de dubtes o incidències en el procés de contractació i per realitzar consultes o suggeriments.
Canal de notificacions Tots els proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores externes poden posar-se en contacte amb el Comitè d'Ètica i Compliment a través del correu electrònic publicat en el Codi Ètic del proveïdor de Naturgy.

Procés de gestió de la cadena de subministrament

En nom de promoure la gestió responsable en la cadena de subministrament, Naturgy estableix un procés integral de compres a través de l'aplicació de condicions contractuals unificades i universals per a tot l'àmbit d'actuació de la societat.


Polítiques i procediments per a la supervisió de la gestió d'activitats subcontractades
Norma General de Contractació Externa Estableix els principis generals d'aplicació necessària a tota adjudicació i contractació d'obres, béns i serveis duts a terme pel grup, garantint un model homogeni, eficient i de qualitat per a la gestió del procés de compres en Naturgy.
Norma General de Qualitat de Proveïdors Constitueix els principis dels processos d'avaluació, homologació, seguiment i desenvolupament dels proveïdors.
Procediment de Due Diligence de Contrapart Persegueix donar cobertura als principals riscos legals i reputacionals que intervenen en les relacions de negoci amb tercers i, en particular, la cobertura dels delictes associats al risc de corrupció.

Gestió de riscos en la cadena de subministrament

El procés de gestió global de la cadena de subministrament es basa en la valoració dels factors de risc intrínsecs a l'externalització d'un servei o al subministrament d'un producte. Això permet establir els controls que minimitzin els riscos i garantir un nivell de compliment per part dels proveïdors equivalent a les exigències que el grup compleix en les activitats que realitza internament.

El procés de gestió global de la cadena de subministrament es basa en la valoració dels factors de risc intrínsecs a l'externalització d'un servei o al subministrament d'un producte. Això permet establir els controls que minimitzin els riscos i garantir un nivell de compliment per part dels proveïdors equivalent a les exigències que el grup compleix en les activitats que realitza internament.

En el procés d'avaluació de proveïdors de Naturgy, es tenen en compte els següents factors de risc

A més, la companyia ha establert per als proveïdors amb risc alt, entre d'altres, mecanismes d'anàlisi d'aspectes que puguin afectar negativament la seva reputació i sostenibilitat, i pot arribar a excloure a proveïdors per aquest motiu. D'acord amb el Compromís de Seguretat i Salut de la companyia, s'ha establert normativa específica de classificació del risc de seguretat i salut dels proveïdors, mitjançant la definició d'aspectes i criteris de valoració objectius, requisits per a classificació, selecció i avaluació d'ofertes en processos d'adjudicació; i, de forma complementària, en aquells proveïdors que realitzen activitats classificades de risc alt, es realitza mesurament de l'acompliment d'aquests utilitzant mètriques objectives i el mètode establert en la norma de Naturgy “Estàndard de Seguretat i Salut: Avaluació de l'acompliment en seguretat i salut d'empreses col·laboradores”.

Naturgy ha desenvolupat especificacions ambientals particulars per a proveïdors i contractistes que s'adjunten als contractes corresponents, on es recullen requisits de gestió ambiental mínims d'aplicació durant la contractació.

El 40,20% del volum de compra a proveïdors crítics posseeix un sistema de gestió ambiental amb certificació externa.

Així mateix, pel que fa al risc ESG (medi ambient, social i de bon govern), Naturgy disposa d'una matriu de risc ESG de la seva cadena de subministrament que ha estat revisada en 2018, i s'ha determinat com a bona pràctica la diferenciació dins de l'aspecte “Atmosfera” entre “Canvi climàtic” i “Pol·lució”, així com la introducció d'un nou aspecte social “Llibertat”, que seran implementats en el procés de compres en 2019.

Mapa de procés i criteris de sostenibilitat inclosos en la matriu de riscos ESG

Mapa de riscos per categoria de compra

Avaluació de proveïdors

L'avaluació de proveïdors es compon dels processos de classificació empresarial i d'homologació per activitat. Tots dos processos s'articulen en funció del mapa de riscos per categoria de compra.

Amb l'avaluació dels riscos de les 324 categories de compra que es gestionen a nivell mundial i després de l'anàlisi dels riscos de 50 països en els quals la companyia habitualment contracta, s'obté el risc de cada categoria de compra en funció de l'activitat d'aquesta i del país on es desenvolupa.

Aquesta combinació d'activitat i país permet assignar a cada categoria de compres un risc alt, mitjà o baix, que s'integra en el mapa, i obté així el risc de cada categoria de compra per país. La companyia considera com a proveïdors crítics aquells proveïdors amb alt nivell de risc en qualsevol dels factors de risc avaluats associats amb les categories de compra que subministren.

En 2018, el nombre de proveïdors amb contracte vigent en activitats crítiques ha estat de 2.584, la qual cosa suposa el 61,27% del volum de compra. A més, el nombre de proveïdors crítics non-tier 1 identificats per la companyia ha estat de 116 proveïdors, fonamentalment corresponents a categories de compra de productes crítics que representen l'1,46% del volum de compra total.

Naturgy també identifica els proveïdors amb alt risc en sostenibilitat, considerant aquells que presenten un nivell de risc alt en els factors de seguretat i salut i ESG. En 2018, el nombre de proveïdors considerats en aquesta categoria ha estat de 1.234 proveïdors, la qual cosa representa el 43,17% del total del volum de compra. A més, s'han identificat huit proveïdors non-tier 1 amb alt risc en sostenibilitat.

Classificació empresarial de proveïdors

La classificació empresarial es basa en l'avaluació del compliment en l'àmbit empresarial d'allò que exigeix Naturgy en els diferents factors de risc per poder participar en els processos de compres de béns i serveis. Així, tot proveïdor ha de superar aquest procés abans de mantenir relacions comercials amb la companyia. 

La classificació es realitza mitjançant qüestionaris autodeclarativos on es tenen en compte criteris legals, econòmico-financers, penals, de solvència, experiència, organització empresarial, qualitat, seguretat, drets humans, ambientals, socials i de pràctiques laborals. L'extensió i profunditat del qüestionari és creixent en funció de nivell de risc de la categoria de compra segons la matriu de risc de Naturgy i es realitza, fonamentalment, mitjançant la inscripció a la plataforma Achilles (sistema de classificació de proveïdors), sent a més requisit de Naturgy que els proveïdors crítics s'inscriguin a la Comunitat Repro del sector energètic del sud d'Europa i Sud-amèrica.

En 2018, Naturgy ha avaluat un total de 6.979 proveïdors, incloent potencials i en actiu, que s'han d'avaluar amb una periodicitat anual. El resultat de tot aquest procés configura un arbre de proveïdors en el qual aquests estan classificats segons les categories per a les quals són capaços de subministrar serveis o productes, i per a les quals han resultat qualificats com a aptes en el nivell de risc associat.

A més, Naturgy ha gestionat l'avaluació ESG a 6.906 proveïdors, realitzada a les principals filials del grup, on està implantada l'eina Achilles. El pes de les qüestions ESG plantejades als proveïdors de nivell de risc alt durant el procés de classificació empresarial representa el 65,6% del total.

El procés de classificació per als nivells alt i mitjà inclou l'obtenció d'una puntuació que permet valorar de forma diferenciada als proveïdors aptes en funció de criteris objectius i mesurables, perquè es pugui utilitzar en les diferents fases dels processos de licitació. A més, durant el procés es realitza la valoració dels proveïdors en matèria de sostenibilitat, i es quantifica la posició relativa de cada proveïdor respecte al mercat. Tota la informació està a disponibilitat dels proveïdors perquè emprenguin les accions que estimin oportunes per a la seva millora.

Homologació i gestió de la qualitat de proveïdors

Naturgy té establert l'objectiu que tots els proveïdors que realitzen activitats crítiques, per estar definides amb risc alt en algun dels factors de risc ESG, qualitat i seguretat i salut, estiguin homologats.

El procés d'homologació es basa en la realització d'auditories, que s'efectuen a les instal·lacions del proveïdor o en remot, segons criticitat, per verificar el compliment dels requisits específics definits per al servei o material. Les “no conformitats” detectades durant les auditories deriven en accions correctives que el proveïdor ha d'implementar en els terminis acordats entre Naturgy i el proveïdor, sent el termini sempre inferior a un any.

Així mateix, la companyia també homologa els proveïdors non-tier 1 corresponents a categories de compra de productes crítics, sobre els quals es realitzen auditories basades fonamentalment en aspectes relacionats amb la qualitat.

En 2018 s'han realitzat 782 auditories a proveïdors i subproveïdors, de les quals 373 han estat a les instal·lacions del proveïdor (129 auditories d'homologació i 244 inspeccions de materials en origen). Si en el procés d'homologació sorgeixen anomalies, això pot derivar en un pla d'accions correctives o en la no homologació del proveïdor, la qual cosa l'inhabilitaria per desenvolupar aquesta activitat per Naturgy.

El 60% de les auditories d'homologació realitzades in situ a proveïdors ha resultat amb la necessitat de presentar un pla d'acció correctiva. D'altra banda, a un proveïdor se li ha suspès o retirat l'homologació per no aconseguir superar aquest procés per incompliments relacionats amb la seguretat, la qualitat i altres aspectes.

Monitoratge, seguiment i desenvolupament de proveïdors

Monitoratge de proveïdors

Criteris considerats en el monitoratge
Imatge i reputació corporativa

Addicionalment a allò que estableix el Codi Ètic, es realitzen anàlisis basades en el risc reputacional i de responsabilitat corporativa als proveïdors avaluats com a aptes en nivell de risc alt. Al llarg de l'any 2018 s'han realitzat 1.838 anàlisis addicionals sobre 1.069 proveïdors.

De forma complementària, es realitzen due diligenge reputacionals per analitzar l'alineament amb els compromisos de responsabilitat corporativa de Naturgy. En funció de les troballes, es valoren el risc i les accions a realitzar.

En 2018 no es va inhabilitar cap proveïdor per motius de frau o pràctiques no ètiques.

Informació econòmico-financera

Els principals proveïdors potencials o en actiu de Naturgy són analitzats des del punt de vista econòmic-financer per tal de prevenir incompliments contractuals per part dels proveïdors.

A més, en el procés d'avaluació es valora la ràtio de dependència econòmica del proveïdor respecte a Naturgy i es té en compte en l'scoring global del proveïdor que es pot utilitzar en la valoració del proveïdor durant l'estratègia d'adjudicació.

Seguiment de proveïdors

Criteris considerats en el monitoratge
Seguiment de l'acompliment

Es realitza als proveïdors més rellevants i consisteix en la realització d'enquestes a les unitats de Naturgy per tal de mesurar el seu grau de satisfacció amb els proveïdors i aspectes detallats de les dimensions de qualitat, seguretat i salut, operativa i aspectes ESG.

En 2018, s'han realitzat 627 avaluacions d'acompliment als responsables de les unitats usuàries de l'Argentina, el Brasil, Xile, Espanya, Mèxic, Moldàvia i la República Dominicana, avaluant un total de 305 proveïdors. Els resultats i la classificació obtinguda es traslladen al proveïdor, indicant també els seus punts febles i aquells que ha de millorar. En 2018, s'han acordat plans d'acció amb 19 proveïdors la puntuació dels quals en el mesurament d'acompliment ha resultat insuficient.

Auditories ESG

En els proveïdors classificats amb nivell de risc alt s'exigeix l'aportació d'evidències documentals o la realització d'auditories efectuades des del punt de vista de la responsabilitat corporativa. En 2018, s'han realitzat 116 auditories in situ a proveïdors de Naturgy, majoritàriament crítics o amb gran volum de compra, per verificar les dades aportades prèviament al qüestionari de classificació i per obtenir més informació d'aspectes relacionats amb els sistemes de responsabilitat corporativa, qualitat, seguretat, salut i medi ambient.

En 2018 s'han inclòs proveïdors crítics non-tier 1 en el procés d'auditories ESG, realitzant dues auditories a proveïdors tier 2 i tier 3 de material considerat d'alta criticitat des del punt de vista ESG.

En el cas de proveïdors de categories de compra crítiques amb adjudicacions en vigor, s'acorden mecanismes d'autoavaluació i control de qualitat previs al lliurament de productes o serveis, es realitzen auditories de seguiment basades en el nivell de risc de la categoria de compra, es realitza control de calibratge d'equips i es verifica que el personal que efectua activitats de risc alt estigui habilitat o certificat per a la realització d'aquestes atorgant acreditacions o identificacions.

Addicionalment, els productes corresponents a categories crítiques se sotmeten a inspeccions, recepcions tècniques i FAT en els centres de producció.

Desenvolupament de proveïdors

La Universitat Corporativa, a través de la seva Universitat Estesa, ofereix una àmplia oferta formativa a empreses col·laboradores externes, clients i proveïdors de Naturgy, tant tècnica com de gestió, la qual cosa fomenta que les empreses millorin la seva eficiència operativa, incorporin metodologies innovadores i desenvolupin habilitats orientades a l'excel·lència en les operacions i el servei.

D'aquesta manera, la Universitat Estesa contribueix a l'establiment d'un model comú de planificació i gestió, afavorint la professionalització de les empreses que participen en la cadena de valor de Naturgy. La Universitat Estesa està plenament consolidada com a sòcia estratègica dels negocis, amb una activitat recurrent de més de 14.000 participants anuals i 100.000 hores de formació.

A més, es realitzen accions de segmentació de proveïdors mitjançant anàlisi de l'import incorregut i es gestionen les relacions amb els proveïdors estratègics i importants per tal d'obtenir un benefici mutu i durador, en un entorn de col·laboració i eficiència entre les dues parts, compartint informació, alineant estratègies, buscant la millora contínua i fomentant la innovació.

Bettercoal: garantia de compra responsable de carbó

En 2013, Naturgy es va incorporar a Bettercoal, una associació formada per un grup de grans empreses energètiques europees que impulsa la millora contínua de la responsabilitat corporativa en la cadena de subministrament del carbó. En concret, aquesta iniciativa busca incloure pràctiques socials, ambientals i ètiques en la cadena de subministrament de carbó, amb l'objectiu de produir canvis que beneficiïn els empleats, les comunitats, els negocis i el medi ambient.


Així mateix, durant l'any 2018, la companyia va adquirir 1.299.493 tones de carbó (el 94% del total adquirit) sota acord formal amb els proveïdors, per atendre els requisits definits pel Codi Bettercoal.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar