Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Acció social sobre vulnerabilitat energètica.
Consolidar el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica i aconseguir suficients recursos per rehabilitar el màxim nombre d'habitatges de col·lectius vulnerables.
Energia i mobilitat intel·ligent per millorar la qualitat de l'aire.
Consolidar i estendre la formació en matèria de gas natural vehicular a centres de formació professional.
Llançar accions en suport a la difusió del Pla de Vulnerabilitat i promoció de l'eficiència energètica.
Implantar el procediment general de Patrocini i Donació en tots els països i societats.
Revisar i actualitzar la Norma General de Patrocini i Donació.

Grau d’acompliment:
Acabat, Avanç elevat, Avanç intermedi, Avanç escàs, No iniciat

Aportacions econòmiques

Les aportacions a programes socials tenen l'objectiu d'elevar el compromís amb la societat que envolta la companyia. Per això, els programes als quals es dirigeixen els recursos estan contemplats en l'estratègia de desenvolupament de negoci. En 2018, la quantia de les aportacions va ascendir a 11,01 milions d'euros.

Naturgy disposa d'eines que li permeten avaluar la reputació dels programes socials que desenvolupa per mesurar-ne el seu resultat. Igual que en anys anteriors, la companyia ha aplicat, el 2018, la metodologia London Benchmarking Group (LBG), que permet obtenir una visió de conjunt de la inversió social i comparar els resultats assolits amb els d'altres companyies.Distribució per tipus d’acció (%)

Motivació de les iniciatives (%)*

Àrea d'actuació (%)*

Evolució de les aportacions
(milions d'euros)

Generació de riquesa i benestar on la companyia és present

Naturgy desenvolupa el seu compromís amb la societat per mitjà de quatre línies d'actuació prioritàries, alineades amb les àrees clau de la companyia.

Línies d'actuació
Patrocini, mecenatge i
donacions
Acció social. Centre
Operatiu Integrat de
l’Amèrica Llatina (COIL)
Relació amb les comunitats.
Impacte social
Vulnerabilitat energètica
Cultural
Social
Energia i medi ambient
Fundació Naturgy
Negocis inclusius
Consum responsable
Promoció del talent
Govern Corporatiu
Gestió ambiental
Infraestructura
Productes i serveis
Ocupació
Habilitats i formació
Proveïdors
Impostos
 

Naturgy col·labora activament en prestigioses institucions sectorials i empresarials, d'àmbit nacional i internacional, a les quals aporta la seva experiència, coneixement i recursos.

També forma part dels òrgans de govern de les patronals del sector elèctric (Unesa) i del sector del gas (Sedigas), la Cambra de Comerç Internacional i el Club Espanyol de l'Energia. A més, Naturgy és membre de Forética i de l'Associació Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides. Així mateix, la companyia participa en la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental, i en Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership.

 

Aportació a la societat (milions d’euros)

Impost sobre societats.
Inversions intangibles.
Contribució al PIB per països (%)

2016.
2017.
2018.
Nota: la contribució al PIB de les societats de Colòmbia, Itàlia, Kenya, Moldàvia i Sud-àfrica que apareixen com 0 és com a conseqüència de les desinversions produïdes en aquests països i l'explicació es pot veure en l'abast d'aquesta memòria.

 

 

Resiliència

Les empreses han d'estar degudament preparades per enfrontar-se a escenaris de crisi que puguin posar en perill els seus objectius o la pròpia societat (subministrament de serveis essencials, incendis, abocaments, etc.). En aquest context és fonamental la col·laboració amb entitats públiques i privades.

Naturgy disposa d'un model de resiliència amb el qual anticipar i afrontar situacions de crisi reduint el seu impacte en el negoci, els clients i la societat. Aquest model contempla el desenvolupament de Plans de Gestió de Crisi (PGC), l'execució de programes de formació i entrenament per als Comitès de Gestió de Crisi i equips involucrats, i la relació amb els stakeholders i els grups d'interès afectats.

Actualment, Naturgy disposa de PGC al Marroc, Egipte, Kenya, Moldàvia, Xile, el Brasil, Mèxic i Espanya. L'any 2018, s'han realitzat cinc simulacres de crisi, l'objectiu dels quals va ser assegurar l'eficàcia en l'actuació dels equips i verificar l'operativitat i la coherència dels protocols establerts en els PGC.

Acció contra el frau energètic

Un esment a part mereix el frau energètic, que més enllà de l'impacte econòmic que pot ocasionar a la companyia, suposa:

 • La disminució de la recaptació d'impostos per a l'Hisenda Pública.
 • Majors costos de l'energia per a l'usuari final.
 • La competència deslleial entre empreses.
 • Risc per a la seguretat de les persones per les connexions il·legals.

Durant 2018, s'han desenvolupat 1.699 casos d'accions d'investigació i antifrau, distribuïdes a l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Panamà, Mèxic, Espanya i Moldàvia. D'aquestes accions, 1.428 casos han correspost a investigacions planificades i projectes antifrau en l'àmbit de la distribució elèctrica i de gas, i altres 271 casos a petició de les diferents àrees i negocis de la companyia.

Totes aquestes actuacions han suposat la recuperació de volums rellevants d'energia mitjançant la facturació de l'energia defraudada, reduint les pèrdues en l'àmbit de la distribució elèctrica i de gas, concretament 2,89 GWh d'energia elèctrica, la qual cosa ha suposat un import recuperat de 0,388 milions d'euros i 5,31 milions de m3 equivalents a 4,522 milions d'euros.

Aquest programa posa de manifest la proactivitat i el ferm compromís de l'empresa davant de les conductes delictives i de corrupció.

Vulnerabilitat energètica

Naturgy desenvolupa la seva activitat en zones en què el subministrament d'energia no arriba a tota la població. Per a la companyia, és una prioritat atendre les persones que viuen en aquestes àrees. Per això, treballa activament en el desenvolupament de les seves xarxes de distribució, per oferir-los un servei segur.

Model Inclusiu de Gasificació Integral (Argentina)

Argentina continua desenvolupant un model inclusiu per proporcionar accés a la xarxa de gas als habitants de barris de baixos recursos. Així, en 2018, Naturgy, en el marc de la Revisió Tarifària Integral acordada amb l'Estat Nacional, ha estès la xarxa de gas a més d'una desena de barris dels partits de Moreno, Tigre, José C. Paz i Zárate, executant-se un total de 231.319 metres de xarxa en benefici d'11.388 habitatges.

Coneixent la limitació de l'accés al crèdit per a l'adequació de les instal·lacions internes de gas a les llars d'hàbitat precaritzat, Naturgy ha continuat desenvolupant accions que permetin a aquestes llars accedir al servei. Així, té en marxa línies de crèdit en col·laboració amb el municipi de Pilar, amb la Secretaria d'Habitatge mitjançant el programa PROCREAR Mejor Hogar, gràcies al qual 7.146 llars romanen connectades a la xarxa i més de 6.000 obres en procés, i juntament amb el Banco Ciudad, pel qual 115 llars estan connectades i hi ha més de 626 en procés.

Accés a l'energia a clients vulnerables

Naturgy és sensible als diferents temes i situacions que comprometen el pagament del subministrament. Per aquest motiu, la companyia facilita, mitjançant diferents mecanismes, la continuïtat del subministrament i la protecció dels clients vulnerables. Entre d'altres mecanismes, es troba el pagament fraccionat, que s'aplica en situacions concretes.

La companyia ha desenvolupat sempre una política proactiva contra la pobresa energètica, que cobreix més del 94% dels seus clients a Espanya, basada en convenis i en la cooperació i informació dels serveis socials municipals.

Fins a la data, les administracions han traslladat a la companyia 26.562 casos de clients vulnerables, de 885 poblacions arreu del país, als quals s'ha evitat tallar el subministrament per manca de pagament.

En 2018, en l'àmbit d'Espanya, Naturgy ha seguit signant nous acords amb diferents administracions, per protegir clients vulnerables i evitar el tall del subministrament, segons la informació rebuda dels serveis socials.

Pla de Vulnerabilitat Energètica a Espanya

Durant 2018, Naturgy ha continuat amb el Pla de Vulnerabilitat Energètica, implementat a tot Espanya per protegir els clients vulnerables.

Amb el pla es pretén intensificar les actuacions que ja es realitzaven, sistematitzar la gestió de clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb administracions públiques i entitats del tercer sector.

En concret, Naturgy ha posat en marxa un paquet específic de 20 mesures amb una dotació econòmica de 4,5 milions d'euros i un equip de 60 empleats. Les iniciatives són de caràcter tant operatiu com social, la qual cosa permetrà fer un seguiment i un desenvolupament integral cap a la vulnerabilitat energètica.

Amb aquest Pla, la companyia vol donar una resposta proactiva, enfocada a la generació de solucions adaptades que optimitzin l'estalvi a les llars de famílies que es troben en risc de vulnerabilitat. Alguns dels indicadors de 2018 són:

 • Naturgy està protegint a 26.562 clients de 885 poblacions.
 • S'han atès 142.000 trucades al servei d'atenció a clients vulnerables.
 • S'han gestionat 75.160 correus electrònics amb els serveis socials.
 • S'han tramitat 406 projectes de rehabilitació de llars vulnerables per millorar l'eficiència energètica a través del Fons Solidari de la Fundació.

S'ha realitzat una acció massiva d'assessorament telefònic a clients vulnerables sobre la millor opció de contractació.

Relació amb les comunitats

Naturgy, en el marc de la seva Política de Drets Humans, adquireix un compromís ferm amb el respecte de les comunitats locals. Per a la consecució d'aquest compromís, són aspectes clau l'avaluació de l'impacte social que les activitats de la companyia puguin tenir sobre les comunitats i la contribució a la millora de les condicions de vida d'aquestes.

Naturgy disposa d'una sistemàtica basada en la metodologia Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), l'objectiu de la qual és ajudar a definir iniciatives i programes per a gestionar de manera efectiva els impactes socials associats a l'activitat de la companyia.

Actualment, la companyia prioritza la realització d'avaluacions d'impacte social en aquelles ubicacions on aquesta vulgui abordar nous projectes d'inversió. En aquestes avaluacions es mesuren nombrosos impactes, entre els quals hi ha l'impacte sobre els drets humans.

Com a resultat d'aquestes avaluacions d'impacte social, Naturgy posa en marxa programes adaptats a les necessitats de les comunitats, per millorar la qualitat de vida de les persones que l'envolten. Els programes més destacats es duen a terme a:

 • Central hidroelèctrica Bujagali (Uganda).
 • Parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic).
 • Central cicle combinat Naco Nogales (Mèxic).
 • Central cicle combinat Durango (Mèxic).
 • Central cicle combinat Hermosillo (Mèxic).
 • Central hidroelèctrica Torito (Costa Rica).
 • Central hidroelèctrica La Joya (Costa Rica).
 • Central hidroeléctrica La Joya (Costa Rica)
 • CGE (Xile).
 • Planta fotovoltaica Sobral I (Brasil).

Planta fotovoltaica Sobral I (Brasil)

Des de la posada en operació el 2017 de la planta fotovoltaica Sobral I, situada al municipi de São João do Piauí, s'està duent a terme la implantació del Projecte Bàsic Ambiental Quilombola (PBAQ), com a mesura de mitigació i compensació dels impactes que la planta pugui causar a les comunitats quilombolas dels territoris de Riacho dos Negros i Saco/ Curtume.

El PBAQ és un programa d'accions resultat del diàleg i la participació de les comunitats segons els criteris de la Fundació Cultural Palmares, qui és responsable del seguiment de la implantació d'aquest. Les accions realitzades en 2018 com a part del PBAQ han estat:

 • Mobilització de l'equip tècnic social necessari per dur a terme la comunicació contínua amb la comunitat.
 • Reunions i accions de divulgació i diàleg amb la Comissió de Veïns de la Comunitat Quilombola.
 • Recuperació de les vies d'accés a les comunitats quilombolas d'Elisiê i Estreito.
 • Recuperació del canal d'aigua dolça localitzat en Saco/Curtume.
 • Instal·lació d'un equip de bomba solar al pou de la comunitat quilombola de Riacho do Anselmo.
 • Construcció d'un centre didàctic en la comunitat de Malhada.
 • Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Acadèmia de Formació Sul do Piauí, gràcies al qual es concediran 40 beques de formació en seguretat laboral i infermeria durant el curs 2019/20.

Parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic)

Es tracta d'un projecte de generació d'energia eòlica que produeix 234 MW. Està integrat per 117 aerogeneradors i es troba a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, (Mèxic).

Naturgy, atenent el seu ferm compromís de respecte dels Drets Humans i, concretament, de les maneres de vida tradicionals, ha col·laborat permanentment amb la comunitat. Així, ha posat en marxa programes que responen a les necessitats de la comunitat i contribueixen a millorar les seves condicions de vida. Les línies d'acció són: salut, educació, infraestructura, projectes productius i medi ambient.

És important esmentar que, després dels sismes de 2017 que van tenir lloc a la regió de l'Istme, la població i la zona van quedar molt afectades, i presentaven necessitats noves i diferents. Davant d'això, es van impulsar els següents projectes: aixecament de runes, reconstrucció del teixit social a través de tallers i consultes, suport extraordinari pel sisme a propietaris d'habitatges i col·laboradors, participació dins del Fons Oaxaca-AMDEE per a suport a bombers, infraestructura escolar i capacitació de personal mèdic i psicològic.

Programes derivats del projecte del parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic) el 2018
Suport al desenvolupament local Adquisició de material per al desenvolupament de les activitats de les comunitats de pescadors i millora de la infraestructura viària des de Platja Vicente.
Activitats de relació i socials amb els arrendadors Activitats de relació i socials amb els arrendadors dels terrenys per afavorir un diàleg clar i fluid.
Activitats socials i educatives per a la comunitat Tallers d'educació ambiental, activitats lúdiques i esportives, tallers psicoemocionals i de salut amb arribada a més de 600 beneficiaris.

Acció social a Amèrica Llatina

Per a Naturgy és imprescindible que les seves activitats d'acció social se centrin en els àmbits geogràfics en els quals està present i que es desenvolupin de manera alineada amb l'activitat de la companyia. Per garantir aquest objectiu, el 2011 es va crear el Centre Operatiu Integrat de l'Amèrica Llatina (COIL) de gestió de projectes d'acció social, que sota el lema “Energia per a créixer” desenvolupa tres tipologies de projectes:

Negocis inclusius

Iniciatives que promouen la inclusió dels sectors socials més desfavorits per mitjà de la implementació de programes inclusius, com el Programa d'Energia del Sabor i el Programa Aules de Formació.

Consum responsable

Accions que promouen el coneixement de l'energia, la seguretat i l'ús eficient del gas. A més, busquen conscienciar diversos públics d'interès sobre la importància de preservar el medi ambient. Dins d'aquesta línia, es van dur a terme els tradicionals programes: Programa Consum Responsable del Gas i Programa Sembrant Futur.

Promoció del talent

Projectes que fomenten els estudis i la inserció laboral dels fills i familiars dels col·laboradors de Naturgy Argentina. Destaquen aquests tres programes: Projectant el teu Futur, Vocació Natural i Pràctiques d'Estiu.

Patrocini i mecenatge

Els recursos destinats a programes culturals, socials i mediambientals se centren en aquells projectes que generen un major valor per a la societat, alhora que permeten reforçar el compromís adoptat per la companyia per integrar-se, de manera positiva, a cada comunitat i país on desenvolupa la seva activitat de negoci.

A través de la Norma General de Patrocini i Donació de Naturgy, s'estableixen els principis generals de gestió de l'activitat de patrocini i donació, així com la definició dels processos que regulen, controlen i asseguren la total transparència del seu desenvolupament. Les línies d'actuació de la companyia són:

 • Suport a l'educació: a través d'activitats de col·laboració, participació o patrocini de diferents entitats educatives a Espanya i Amèrica Llatina.
 • Acció social orientada a col·lectius desfavorits: la companyia promou l'educació, la riquesa cultural, la salut, la investigació i la inclusió dels col·lectius més desfavorits a través de la inversió social.
 • Promoció de la cultura musical, teatral i cinematogràfica: contribuint al desenvolupament de la cultura amb iniciatives com ara cicles musicals i temporades artístiques.

Voluntariat corporatiu i participació dels empleats

Naturgy ha definit els objectius del programa de voluntariat corporatiu en tres plans (corporatiu, empleats i entorn) i una estructura integrada de comitès en els quals estan incloses les àrees tant de Persones com de Comunicació i Medi Ambient de tots els països que formen part del programa (l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Moldàvia, Panamà i la República Dominicana).

Al llarg de 2018, els empleats han destinat més de 7.757 hores al voluntariat, en el qual han participat 1.267 treballadors a tot el món. S'han dut a terme, a nivell global, 32 accions de voluntariat ambiental, 49 accions de voluntariat social i 3 accions de voluntariat energètic.

Día Solidario
 

Associació creada el 1997 i gestionada pels propis empleats. Consisteix en la donació voluntària, per part dels participants, d'un dia de sou a l'any per a l'execució de projectes destinats a promoure l'educació i la formació de la infància i la joventut en els països on Naturgy desenvolupa la seva activitat.

La companyia, per la seva banda, dona a “Día Solidario” un import igual al recaptat entre els empleats i assumeix les despeses de gestió per tal que el cent per cent de la recaptació es destini al projecte anual seleccionat. Prop de 1.500 empleats de tot el món participen en aquesta iniciativa. En 2018 aquests empleats van donar 240.000 euros dels seus sous i la companyia va fer una aportació addicional pel mateix valor, a més d'assumir els costos de gestió de l'associació. Des del seu inici, Día Solidario ha recaptat 2,5 milions d'euros en donacions d'empleats i una quantitat igual aportada per l'empresa.
Durant 2018, Día Solidario ha finançat l'educació d'aproximadament 330 estudiants en ensenyament escolar, tècnic i universitari, dins dels projectes ordinaris en marxa que s'estan executant a l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, el Marroc, Mèxic, Moldàvia, Nicaragua, Panamà i Portugal.

La recaptació de Día Solidario a 2018 es destinarà a l'execució de nous projectes educatius a l'Argentina, que començaran el 2019.

Fundació Naturgy

Com en anys anteriors, la Fundació Naturgy està en els primers llocs del rànquing de transparència que elabora la Fundació Compromís i Transparència.

Els eixos troncals de la fundació es basen en la formació, la divulgació i la sensibilització en matèria d'energia i medi ambient./p>

Durant 2018, s'han realitzat quinze seminaris a Espanya, entre altres presentacions sobre aquestes matèries, amb una participació de més de 1.667 persones. Com a novetat, en l'exercici s'han iniciat dues noves línies d'actuació dins l'àmbit de l'energia: energia i tecnologia, i energia i mobilitat intel·ligent.

La previsió per a 2019 és seguir desenvolupant aquestes línies d'actuació a través de seminaris, fòrums i formacions, amb la signatura de convenis de col·laboració amb empreses i comunitats autònomes.

El Pla de Vulnerabilitat Energètica, programa iniciat el 2017, s'ha convertit en un assumpte prioritari per a la Fundació. En aquesta línia s'han renovat els acords amb entitats del tercer sector, com Càritas i Creu Roja, i se n'han sumat altres de nous amb diferents entitats.

Durant 2018, s'ha consolidat el programa de voluntariat energètic Assessoria Energètica en Llars, en el qual han participat 481 voluntaris i els resultats han estat de més de 1.200 famílies que van assistir als tallers d'assessorament energètic rebent un equip d'eficiència energètica, 437 famílies que van ser ateses presencialment en els seus habitatges i, d'elles, es van realitzar 108 rehabilitacions exprés. 

També ha crescut l'activitat formativa de l'Escola d'Energia, formant en temes energètics a treballadors socials d'entitats públiques, ONG i famílies, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones vulnerables. Al llarg de l'any, l'escola ha impartit 832 sessions amb una participació de 9.361 persones, de les quals el 60% són famílies.

Relacionat amb el conveni signat amb Càritas, s'han desenvolupat més de 450 actuacions tant en centres i habitatges propis de l'entitat com en llars de famílies ateses, de les quals s'han beneficiat més de 8.000 persones.

Dins el Pla de Vulnerabilitat, cal destacar les següents iniciatives:

 • Creació del Fons Solidari de Rehabilitació Energètica: l'objectiu és finançar millores en llars vulnerables amb donacions de particulars i de la fundació.
 • Projecte Cercle d'Ocupació: curs de formació per a persones aturades de llarga durada, per rehabilitar quinze habitatges i que compta amb el compromís de les empreses de contractar el 25% dels participants.
 • Emprenedors socials: l'objectiu és que els empleats de Naturgy impulsin iniciatives promogudes per organitzacions sense ànim de lucre que estiguin relacionades amb l'energia i el medi ambient. En 2018, el projecte beneficiari de la primera edició del concurs a Espanya ha estat “Custodiando el bosque atlántico en el río Mandeo (Galicia)”.

La fundació té, a més, un ambiciós programa d'educació i divulgació en l'àmbit de l'energia, per traslladar a la societat els valors d'eficiència, consum energètic responsable i coneixement del patrimoni industrial, i fomentar vocacions tecnològiques i científiques per a un futur millor per a tots.

En 2018, amb l'objectiu de donar un nou impuls a la seva activitat educativa i facilitar l'accés al seu programa didàctic en tot el territori, la fundació ha multiplicat la seva participació en nombroses efemèrides innovadores, flexibles i adaptades a tots els públics. En 2018, les activitats educatives i divulgatives, sumades a l'exposició itinerant Energytruck, van generar 217.940 usuaris.

En l'àmbit internacional, concretament a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Xile, el Marroc, Mèxic, Panamà i Sud-àfrica, es van desenvolupar seminaris i programes amb l'objectiu de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

 

Activitats de la Fundació Naturgy. Espanya
2018 2017 2016
Convenis actius amb comunitats autònomes 24 24 24
Seminaris i cursos realitzats 19 19 20
Jornades realitzades del Programa Primera Exportació (PPE) 0 16 28
Pressupost destinat a actes (% sobre el total) 50 20 45
Publicacions 1 1 0
Articles sobre energia i medi ambient 2 3 0


Activitats internacionals de la Fundació Naturgy
2018 2017 2016
Activitats 12 15 17
Pressupost d'activitats internacionals (% sobre total) 12 14 24
Països en els quals desenvolupa la seva activitat 7 9 11

 

La web www.fundacionnaturgy.org posa a disposició informació detallada sobre l'activitat de la Fundació Naturgy.

 

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar