Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Programa d'Accions de l'Estratègia Ambiental fins a 2020. Augment de la potència instal·lada d'energia renovable, almenys en 900 MW, en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic 2018-2022.
Creixement de la potència renovable de baixa o nul·la emissió en línia amb l'estratègia de clima i aire. Desenvolupament d'un mínim de dos projectes d'innovació en gas renovable.
Desenvolupament de projectes en matèria de gas renovable. Impulsar la utilització del gas natural en mobilitat terrestre i marítima per millorar la qualitat de l'aire, posant en servei almenys 25 noves estacions de servei de gas natural i duplicant el nombre de vaixells sobre els quals es realitzen operacions de bunkering (proveïment de gas natural ) al llarg de l'any.
Avanç en la certificació de nous sistemes de gestió ambiental d'acord amb ISO 14001. Implementació de cent, o més, iniciatives de biodiversitat a nivell nacional i internacional.
Promoció de la mobilitat sostenible. Revisió de la Política de Medi Ambient de Naturgy.
Extensió de Plans d'Acció en Biodiversitat. Integrar la variable de canvi climàtic en la cadena de subministrament a través de la iniciativa CDP Supply Chain.
Grau d’acompliment: 
Acabat Avanç elevat Avanç intermedi Avanç escàs No iniciat


Gestió ambiental

La gestió ambiental dels processos

El compromís d'una gestió responsable del medi ambient es vertebra amb el lideratge de la Direcció a través de:

 • Una estructura organitzativa que defineix les responsabilitats ambientals de les diferents àrees de la companyia.
 • La integració del medi ambient al llarg de la cadena de valor dels negocis, inclosos els processos de presa de decisions, la gestió de riscos i oportunitats, la planificació i l'execució de les activitats.
 • Un sistema de gestió ambiental certificat i auditat externament, basat en indicadors i objectius ambientals per al seguiment centralitzat i la millora contínua dels processos.
 • Plans d'actuació anuals alineats amb els objectius de medi ambient.
 • Metodologies i eines específiques de gestió ambiental.
 • Innovació en tecnologies i models de negoci ecoeficients i menys intensius en CO2.
 • Comunicació, sensibilització i formació dels empleats, empreses col·laboradores i parts interessades.
 • Elaboració d'informes periòdics d'acompliment ambiental i participació en índexs internacionals de sostenibilitat.

La gestió ambiental de Naturgy s'articula sobre tres eixos ambientals estratègics:

 1. Clima i aire: contribuir a la mitigació del canvi climàtic, a la transició energètica i a la millora de la qualitat de l'aire.
 2. Economia circular: impulsar l'ecoeficiència en l'ús dels recursos per reduir impactes ambientals negatius.
 3. Capital natural i biodiversitat: fomentar la conservació del patrimoni natural i cultural en els entorns d'actuació.

Processos per país amb gestió ambiental certificada

País Exploració i producció Aprovisionament i transport Generació Distribució de gas i electricitat Comercialització majorista i comptes globals Comercialització minorista Servei al client Gestió dels recursos físics Gestió de tecnologia i enginyeria
Argentina                
Brasil            
Xile            
Costa Rica                
Espanya  
Marroc                
Mèxic          
Panamà          
República Dominicana              
Certificat, En procés de certificació

Riscos ambientals

Naturgy identifica, registra i analitza els successos ambientals ocorreguts per tal de definir, aplicar i difondre mesures preventives per reduir els riscos i danys sobre el medi ambient.

Per a això, s'avaluen les instal·lacions amb risc ambiental emprant com a referència estàndards reconeguts.

El primer element per a la gestió dels riscos ambientals són els plans d'autoprotecció, en els quals s'identifiquen els riscos i les respostes més adequades davant potencials accidents i situacions d'emergència. De forma complementària, es compta amb procediments i sistemes globals i homogenis en els diferents negocis i geografies per al report, la classificació, el seguiment i la gestió dels successos ambientals (Prosafety). Aquest enfocament permet actuar de manera preventiva, ja que no solament s'analitzen els accidents, sinó que també es registren i gestionen els incidents ambientals, que no arriben a generar danys significatius, però que són font d'aprenentatge i prevenció de successos de major entitat.

Succés Localització Actuació de Naturgy
Dos vessaments d'oli (260 litres i 60 litres) en parcs eòlics en operació. Espanya Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat.
Fuga de 200.000 litres aigua salada des d'arqueta de captació i abocaments en una central de cicle combinat. Espanya Construcció d'un dic de contenció per evitar que l'abocament afecti al sòl dels terrenys confrontants. Buidat mitjançant camions cisterna.
Quatre vessaments d'oli dielèctric (1000, 100, 134 i 200 litres) en instal·lacions de transport i distribució d'electricitat. Espanya Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat.
Nou vessaments d'oli dielèctric (1000, 727, 2100, 200, 280, 2500, 10000 i 150 litres) en instal·lacions de transport i distribució d'electricitat. Xile Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat.
Dos vessaments d'oli dielèctric (306 i 94 litres) en instal·lacions de transport i distribució d'electricitat. Panamà Neteja i retirada de residus per gestor autoritzat.
Trencament d'una mànega a bomba de llançament de formigó. Abocament de 200 litres d'oli hidràulic. Brasil Recollida del sòl contaminat i gestió per empresa acreditada.
Vessament de 800 litres d'oli en àrea del compressor de gas en una central de cicle combinat. Mèxic Recollida de l'oli i el material absorbent i lliurament a un gestor autoritzat.

Formació i conscienciació

Formació

La formació ambiental és una eina bàsica per prevenir i reduir els impactes ambientals i per millorar el seu control operacional en les nostres activitats.

En 2018 s'han impartit un total de 3.115 hores a 1.192 participants, amb un acompliment del 183% i 117% respectivament a les hores i participants d'acord amb el que s'havia planificat. L'increment del percentatge sobre el planificat es deu a l'activitat en hores i participants realitzada a Xile i no prevista inicialment.

Comunicació

Naturgy va desenvolupar en 2018 un Pla de Comunicació Ambiental per donar suport a la difusió de coneixement, la sensibilització en matèria de medi ambient i l'impuls d'un diàleg constructiu amb els diferents grups d'interès.

Entre les activitats desenvolupades cal destacar:

 • Publicació d'informes anuals de petjada de carboni, biodiversitat, gestió de l'aigua i petjada ambiental.
 • Participació a la conferència de les Nacions Unides sobre canvi climàtic de 2018 (COP24, Katowice).
 • Patrocini i participació en el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA, Madrid).
 • Col·laboració amb la Fundació Empresa i Clima en el desenvolupament i presentació de l'Informe de situació de les emissions de CO2 en el món 2016.
 • Participació en el Grup Espanyol de Creixement Verd, del qual Naturgy n'és soci fundador.
 • Participació en altres iniciatives que tenen com a objectiu la millora del medi ambient, com la Comissió d'Economia Circular de la Cambra de Comerç d'Espanya, la Plataforma per l'aire net o els Clúster de Canvi Climàtic de Forética.

La fundació ha continuat desenvolupant accions de voluntariat ambiental corporatiu per fomentar, entre els empleats i les seves famílies, una actitud positiva en la conservació de la natura.

Finalment, cal assenyalar que, per assegurar l'efectiva comunicació amb les parts interessades externes, hi ha diferents mecanismes formals de reclamació. Rebre adequadament les queixes ambientals resulta de gran valor ja que suposen una oportunitat de millora de la gestió ambiental. Durant 2018, es van registrar 109 queixes o reclamacions en matèria ambiental, i totes han estat resoltes durant l'any.

Requisits legals

Naturgy realitza un seguiment continu del desenvolupament de la legislació en matèria ambiental, per conèixer anticipadament la repercussió en la seva activitat, definir-ne el posicionament i adaptar-se als nous requisits. La companyia participa proactivament en els processos de consultes i informació pública, tant en el context internacional com en l'europeu i nacional.

En 2018, la companyia no ha rebut sancions significatives (import superior als 60.000€) en matèria ambiental.

Inversions ambientals

Naturgy realitza un esforç significatiu en matèria de protecció ambiental, proporcionant els mitjans i els recursos necessaris per garantir el compliment de la legislació vigent, reduir els impactes ambientals, prevenir la contaminació, mitigar el canvi climàtic, controlar i reduir les emissions, els abocaments i els residus, per garantir, millorar i certificar la gestió ambiental de les instal·lacions, els sistemes de gestió i informació ambiental, i per incrementar la formació i sensibilització ambiental dels seus empleats, clients, subministradors i altres grups d'interès.

Les actuacions ambientals realitzades en l'exercici 2018 han assolit un total de 494 milions d'euros (96 milions d'euros en l'exercici 2017), dels quals 396 milions corresponen a inversions ambientals i 98 milions a despeses incorregudes en la gestió ambiental de les instal·lacions, exclosos els derivats del mercat de carboni. Dins de les inversions realitzades, destaquen les corresponents als nous projectes de generació renovable (314 milions d'euros ), fonamentalment parcs eòlics i fotovoltaics, que contribuiran a reduir les emissions específiques de CO2 i altres contaminants atmosfèrics.


Desglossament d'inversions i despeses ambientals (milions d'euros)


Clima i aire

Compromís

Les principals línies estratègiques d'actuació en matèria de clima, per contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la transició energètica, són:

 • Afavorir la mitigació del canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, augmentant la participació del gas i l'electricitat renovable, que desplacen a altres combustibles més intensius en carboni, i la promoció de l'estalvi i de l'eficiència energètica tant en instal·lacions pròpies com dels clients.
 • Contribuir a una economia baixa en carboni mitjançant el desenvolupament de xarxes intel·ligents que afavoreixin la integració de l'electricitat i el gas renovable.
 • Donar suport a les negociacions internacionals de canvi climàtic i mecanismes de carbon pricing cost eficient que incentivin la neutralitat tecnològica i la competitivitat industrial, impulsant el desenvolupament de les tecnologies més adequades en cada etapa de la transició energètica.

Per a això, l'acció climàtica en Naturgy es recolza en els següents pilars:

 • Govern de canvi climàtic, on el màxim responsable de la supervisió de l'estratègia de canvi climàtic de la companyia és el Consell d'Administració.
 • Gestió de riscos i oportunitats del canvi climàtic i la transició energètica alineada amb les recomanacions del Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board. Aquest procés permet identificar, valorar, prevenir, gestionar i supervisar els riscos i les oportunitats lligades al canvi climàtic, integrant així la variable de clima i transició energètica al mapa global de riscos de la companyia.

Per a això, Naturgy compta amb una eina específica, desenvolupada en MS Excel i @Risk, per estimar l'exposició als riscos, a nivell agregat i desagregat per negoci, geografia, tecnologia i àmbit temporal (curt, mitjà i llarg termini). Així, s'estima l'impacte dels diferents escenaris de canvi climàtic (IPCC) a través d'indicadors físics, mediambientals, de negoci i econòmics. A més, es poden simular escenaris d'avaluació d'impacte basats en nous productes i serveis o actuacions d'R+D+i.

Així mateix, Naturgy compta amb un model estocàstic de desenvolupament propi, amb simulació Monte Carlo, que permet determinar el cost d'abatiment òptim a la Unió Europea per complir amb els objectius de reducció GEH a 2030.

 • Objectiu de reducció de GEH alineats amb la ciència per evitar un increment de temperatura superior a 2 ºC (Science Based Targets Initiative. Tool V8): reducció del 26% de les emissions totals, abast 1 i 2, per al període 2013-2025 prenent com a any base el 2012.
 • Eines de mesura i control de les emissions de GEH i dels plans operatius desenvolupats per reduirles, entre les quals destaca aquella que el grup utilitza per al càlcul anual de la petjada de carboni.
 • Transparència i difusió de la informació, publicant l'informe de petjada de carboni i participant en els índexs internacionals de referència en canvi climàtic, com el cens, així com en altres iniciatives relacionades amb el clima.

Pel que fa a la gestió de la cobertura de les instal·lacions regulades per la Directiva Europea de Comerç d'Emissions a la Fase III (2013-2020), Naturgy realitza una gestió integral de la seva cartera per a l'adquisició del 100% dels drets d'emissió equivalents a la seva generació, ja que, des de l'1 de gener de 2013, el sector elèctric no rep assignació gratuïta. Per a això es participa activament tant en el mercat primari, a través de les subhastes, com en el secundari. En 2018, les emissions totals de CO2 afectades per la normativa que regula el Sistema Europeu de Comerç d'Emissions han estat de 9,1 milions de tones de CO2


La gestió del canvi climàtic a Naturgy en xifres

Les emissions totals de GEH (abast 1 i 2) van ser de 19,4 MtCO2eq, amb una reducció de l'11,2% respecte a 2017.

La reducció d'emissions de GEH abast 1 i 2 en 2018 respecte a 2012 ha estat del 25,9%, la qual cosa implica un grau de compliment del 99,6% de l'objectiu SBTI previst per al 2025.

Les emissions específiques de CO2 procedents de la generació elèctrica van baixar a 342 g CO2/kWh generats, fet que suposa una reducció del 12% respecte a l'any anterior.

Les emissions evitades van representar en 2018 un total de 126,2 MtCO2, de les quals la major part (93%) es deuen a l'ús del gas natural com a substitut d'altres combustibles fòssils més emissors.

Les emissions de metà per quilòmetre de xarxa de transport i distribució de gas van ser de 9,4 tCO2eq/km.

Indicadors principals
2018 2017 2016
Emissions directes de GEH (MtCO2eq) 18,3 20,5 19,5
Emissions indirectes de GEH (ktCO2eq) 106.658 114.506 107.062
Factor d'emissió amb nuclear (tCO2/GWh) 342 388 371
Emissions evitades (MtCO2eq/año) 126,2 132,4 107,5
Emissions per fuites en xarxes de gas (tCO2eq/km xarxa) 9,4 9,6 9,3
Emissions directes de GEH. Total Naturgy (MtCO2eq y gCO2/kWh generat) [305-1]

Iniciatives per reduir emissions de GEH i estalvis d'energia associats (GWh) [302-4], [302-5] y [305-5]
Emissions evitades Emissions evitades 2018 (tCO2eq) Estalvi d'energia 2018 (GWh) Emissions evitades 2017 (tCO2eq) Estalvi d'energia 2017 (GWh)
Gas Natural 117.087.372 154.450 123.863.986 162.859
Gas natural millor energia fòssil per desplaçament d'altres combustibles fòssils
Producció d'electricitat 72.032.142 125.395 76.474.255 132.923
Indústria 22.474.173 10.006 24.657.729 11.035
Residencial/comercial 12.125.495 12.785 11.733.509 12.313
Transport 2.702.044 2.707 2.809.704 2.812
Cogeneració 7.753.518 3.557 8.188.789 3.776
Gestió dels Recursos Naturals 4.764.285 16.853 3.170.359 10.685
Generació renovable per desplaçament de combustibles fòssils
Parcs eòlics 1.835.989 6.335 1.810.365 5.915
Producció hidràulica 2.853.530 10.129 1.336.842 4.650
Producció fotovoltaica 74.766 389 23.152 120
Estalvi i Eficiència Energètica 1.238.398 3.125 1.824.028 7.541
Actuacions d'estalvi i eficiència energètica en les instal·lacions o a les del client final
Instal·lacions pròpies: pla operatiu d'eficiència energètica
Renovació xarxes en T&D gas 739.793 544 1.060.899 779
Actuacions en distribució elèctrica 56.601 296 93.031 160
Cicles combinats 78.837 412 313.786 1.545
Centrals de carbó 39.576 115 31.273 87
Centrals de fuel 7.036 26 2.791 10
Client final
Serveis energètics 316.555 1.732 322.248 4.960
Altres 3.095.565 (10.662) 3.577.125 (11.581)
Producció nuclear 3.095.565 (10.662) 3.577.125 (11.581)
Total 126.185.620 163.766 132.435.498 169.504

Emissions a l’atmosfera

En 2018, s'ha donat compliment a la Directiva d'Emissions Industrials, que limita les emissions en l'activitat de generació d'electricitat, registrantse una disminució de les emissions absolutes i relatives de NOx, SO2 i partícules a l'atmosfera. Aquest fet s'ha degut a la reducció de la generació amb carbó i a l'augment de la generació renovable a Espanya per la major hidraulicitat.

Quant a altres contaminants, es van emetre 0,06 tones de mercuri, 0,01 tones de HCFC i 0,9 tones de freó R22.


Compliment d'objectius d'emissions atmosfèriques totals (kt) [305-7]
Valor objectiu Senda 2018 2018 2017 2016
SO2 17,6 10,7 19,2 18,2
NOx 30,6 18,4 29,3 30,8
Partícules - 1,4 1,8 1,5
Principals èxits aconseguits en 2018 en clima i aire
Línia d'acció Assoliments i fets destacats el 2018
Gestió climàtica Naturgy ha estat reconeguda externament per la seva gestió climàtica, obtenint la màxima qualificació de CDP (A List). A més, ha estat l'única companyia energètica espanyola i una de les cinc companyies de serveis públics a nivell global que ho han aconseguit, de les 6.937 empreses que hi han participat.
Foment de l'electricitat renovable Increment de la potència renovable en 210 MW, als parcs eòlics que han entrat en operació a Austràlia i Espanya i a les centrals fotovoltaiques del Brasil.
Reducció d'emissions de GEH i altres contaminants atmosfèrics En 2018 ha cessat la seva activitat la CT Anllares, un cop autoritzat el seu tancament, que utilitzava carbó com a combustible. Aquesta mesura implica una reducció de les emissions de GEH i altres contaminants atmosfèrics.
Desplaçament de combustibles intensius en carboni

La distribució i la comercialització de gas natural a usos en què substitueix a combustibles de majors emissions (carbó, derivats del petroli) han suposat la reducció de 117 milions MtCO2eq, així com altres contaminants atmosfèrics (SO2, partícules, NOx).

S'han implementat dos projectes innovadors que permetran l'arribada de gas natural liquat (GNL) fins a zones en què fins ara no era viable, impulsant la substitució de combustibles intensius en carboni i altres contaminants atmosfèrics:

 • Projecte DirectLink LNG: primer sistema flotant per a la transferència de GNL de vaixell a terra, compatible amb qualsevol tipus de vaixell metaner i amb mínim impacte ambiental sobre l'ecosistema marí.
 • LNG on Wheels: possibilitar la distribució de GNL a clients industrials a petita i mitjana escala fins i tot en ubicacions remotes.
Potenciació del binomi gas renovable en generació Més de 9.200 MW de potència instal·lada en cicles combinats, que és la tecnologia tèrmica convencional més ecoeficient i que actua de suport de la generació renovable, afavorint la seva penetració en el sistema elèctric.
Reducció d'emissions fugitives de GEH

Renovació de canonades i escomeses a la xarxa de gas de l'Argentina i el Brasil, i optimització de l'operació per reducció d'emissions fugitives.

Implantació a la xarxa de distribució de gas de Nedgia a Espanya de mesures per a la reducció de les emissions de metà a l'atmosfera:

 • En la posada en servei de nous trams de xarxa s'ha implantat l'ús de bombes de buit per la purga de l'aire intern en els nous trams abans de la seva posada en servei, evitant el purgat directe a l'atmosfera.
 • Implantació d'un nou procediment de recirculació del gas liquat a les plantes de GNL amb suport del camió cisterna que aconsegueix baixar la temperatura del gas liquat, evitant així la ventilació de seguretat automàtica que es produïa per increment de pressió en condicions de baix consum i temperatura elevada.

Projecte pilot de regeneració de SF6 no apte (gas d'efecte hivernacle) d'equips Unión Fenosa Distribució. S'han realitzat els assaigs de comprovació de qualitat necessaris, que han demostrat que es pot obtenir gas d'acord amb la norma UNE EN 60480, vàlid per a la seva reutilització en equips d'alta tensió. Amb això s'evita la gestió de residu gas SF6 no apte, així com la compra de gas nou evitant la seva fabricació, que és el procés on es produeixen les majors fuites a l'atmosfera. Es preveu estendre la pràctica a partir de 2019.

Economia circular

Naturgy, en el seu afany per reduir l'impacte ambiental, es compromet a impulsar l'economia circular mitjançant la utilització eficient dels recursos. Per a això, desenvolupa diferents línies d'acció centrades en:

 • Impulsar l'economia circular i la millora de l'ecoeficiència en l'ús dels recursos, l'energia i l'aigua, reduint la contaminació, els residus i els seus impactes sobre el medi.
 • Fomentar la innovació en gas renovable com a vector energètic i d'emmagatzematge que faciliti la transició a un model d'economia circular i baix en carboni.
 • Oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim, que redueixin les emissions i millorin la qualitat de l'aire.

Recursos energètics i materials

L'any 2018, el consum de combustibles i productes químics ha baixat a causa del menor funcionament de les centrals tèrmiques de carbó. És important destacar també la desaparició del consum de magnetita per la desinversió a la mina de carbó de Kangra, a Sud-àfrica.


Consum energètic total dins de l'organització (GWh) [302-1]

Nota: A diferència de 2018, les dades de 2016 i 2017 inclouen els consums de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica.


Consum energètic total fora de l'organització(GWh)

Nota: A diferència de 2018, les dades de 2017 inclouen el consum de Sud-àfrica.


Materials utilitzats (tones)
Quantitat
Combustibles 6.728.514
Gas natural 4.735.782
Carbó 1.630.253
Derivats del petroli 351.730
Urani 10.749
Altres materials 29.808
Carbonat de calci 25.280
Oli lubricant/hidràulic 1.180
Àcid sulfúric 972
Nitrogen 486
Hipoclorit de sodi 945
Hidròxid de calci 945
Total 6.758.322

Ràtios d'intensitat de consum d'energia dins de l'organització per segment d'activitat [302-3]
Gas i electricitat EMEA LatAm Nord LatAm Sud Corporació Total
Consum d'energia dins de l'organització (GWh) 54.104 2.345 818 3.264 83 60.614
Import net xifra de negoci (milions d'euros) 19.560 2.419 1.367 5.080 0 28.426
Ràtio (GWh/import net xifra de negoci) 2,77 0,97 0,60 0,64   2,13

Aigua

En Naturgy, la major part del consum d'aigua correspon al funcionament de les centrals tèrmiques de generació elèctrica; en concret, a l'evaporació de l'aigua a les torres de refrigeració. En 2018, s'ha produït un descens significatiu del volum d'aigua consumida, degut, principalment, a la menor activitat de les centrals tèrmiques de carbó.

La major part de l'aigua captada és retornada al medi i el percentatge consumit en 2018 de tan sols el 3,4%. En funció del seu origen, la principal font d'aprovisionament és la mar (97%), on l'aigua dolça representa una contribució molt menor.

Pel que fa a l'abocament, en les centrals tèrmiques es realitza el seguiment i l'anàlisi no només dels efluents, sinó també de les aigües del medi receptor dels abocaments. Durant 2018, no es van generar impactes significatius en els ecosistemes aquàtics on es realitzen els abocaments.

 

Captació, consum i abocament d'aigua. Compliment d'objectius (hm3)
Valor objetiu senda 2018 2018
Volum total d'aigua captada del medi   777,48
Consum total d'aigua 31,00 26,54
Volum total abocament   753,72

Gestió dels residus

En el marc del sistema integrat de gestió, Naturgy desenvolupa procediments de gestió i control orientats a reduir al màxim els residus que són eliminats en abocadors, per mitjà de la prevenció, la reutilització, el reciclatge o la valorització energètica.

En 2018, la generació de residus no perillosos ha disminuït significativament respecte a 2017. Destaca la reducció de residus de les centrals tèrmiques de carbó, especialment cendres, escòries i guixos, per un menor funcionament d'aquestes instal·lacions.

Finalment, cal assenyalar les actuacions que es realitzen per impulsar el gas renovable. Aquest vector energètic pot provenir de la conversió dels excedents de les energies renovables o de la transformació de residus orgànics. Aquest gas redueix les emissions de CO2 en ser neutre en carboni (fins i tot pot arribar a ser un embornal), evita els impactes negatius ambientals i socials que produeixen els residus dels quals prové i impulsa l'activitat econòmica en el món rural.

Residus no perillosos gestionats i compliment d'objectius (kt)
Tipo Valor objectiu senda 2018 Quantitat
Terres i enderrocs   143,6
Cendres   196,1
Guixos   48,3
Llots   8,3
Escòries   34,5
Residus vegetals   2,7
Resta   7,9
Total 1.001,21 441,4
Generació i reciclatge de cendres (kt)

Gestió de residus perillosos (%)
Valor objectiu 2018 2018 2017 2016
Reciclat i valorització energètica 62,9 87,8 86,0 86,0
Incineració i abocament 37,1 12,2 14,0 14,0
Residus perillosos gestionats i compliment d'objectius (kt)
Tipus Valor objectiu senda 2018 Quantitat
Hidrocarburs més aigua   3,6
Llots d'oli i combustible   1,5
Residus sòlids contaminats amb hidrocarburs   1,2
Oli usat   0,5
Terres contaminades amb hidrocarburs   0,3
Resta   1,3
Total 7,6 8,4
Productes venuts per a la seva reutilització (kt)
Producte 2018
Cendres 148,1
Escòries 9,4
Llots d'oli i combustible 1,5

En 2018, Naturgy ha continuat amb l'eliminació de bifenils policlorats (PCB). En l'actualitat, queden per retirar 172 tones d'olis dielèctrics amb concentracions de PCB per sobre de 50 ppm.

Iniciatives i actuacions

A continuació, s'indiquen els èxits i fets destacats en economia circular en 2018:

Línia d'acció Assoliments i fets destacats el 2018
Incrementar l'eficiència energètica en instal·lacions pròpies i en els clients

Pla Operatiu d'Eficiència Energètica en instal·lacions pròpies, que ha aconseguit evitar l'emissió de 0,92 MtCO2eq.

Renovació de calderes, il·luminació eficient i climatització elèctrica en clients.

Reduir el consum d'aigua

Utilització d'aigües residuals urbanes per al funcionament de diverses centrals de cicle combinat (Hermosillo, Naco i Norte Durango a Mèxic, i Màlaga a Espanya), que majoritàriament es troben a zones d'alt estrès hídric, evitant-se el consum d'aigua dolça. La utilització d'aigua reciclada en els tres últims anys ha suposat un estalvi de 20,6 hm3, la qual cosa equival a 8.228 piscines olímpiques.

Millores en l'operació de diverses centrals tèrmiques per reduir la captació i el consum d'aigua: ajustament dels cicles de concentració de l'aigua de refrigeració, reutilització d'efluents líquids, millores del rendiment de la planta de tractament d'aigua, seguiment i reducció de fuites d'aigua.

Mesures en flotes de vehicles (rentat sec) i oficines (temporitzadors en aixetes, cartelleria i campanyes de conscienciació d'estalvi d'aigua, etc.).

Promoure el gas renovable Posada en marxa i operació de dues plantes d'upgrading de biogàs a l'EDAR Bens (La Corunya) i projecte Metarmophosis (Lleida) per potenciar la viabilitat tecnicoeconòmica del gas renovable.
Aconseguir una mobilitat sostenible

Ampliació de la infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic, incloent la participació en programes de la Unió Europea per crear corredors per al transport per carretera de camions que utilitzin GNL.

Millora de l'eficiència de les estacions de subministrament de gas natural.

Impuls del gas natural en diferents ports espanyols.

Capital natural i biodiversitat

Biodiversidad y capital natural

Naturgy està compromesa amb la conservació del capital natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural en els entorns de les seves instal·lacions, amb especial atenció als espais i les espècies protegides. Per això, des del principi de precaució, es realitzen estudis ambientals i arqueològics previs en tots els projectes que ho requereixen, per reduir els impactes negatius del cicle complet de vida. Així mateix, s'estableixen mesures per mitigar els impactes de les instal·lacions sobre l'entorn i el patrimoni cultural, sobretot en aquelles que estan a l'àrea d'influència de zones d'alt valor o protegides. Si no és possible evitar completament l'afecció, s'estableixen les mesures compensatòries necessàries.

Durant la fase de funcionament de les instal·lacions, la companyia aplica rigorosos procediments de control operacional i de gestió de riscos (plans d'emergència ambiental, simulacres, etc.) per prevenir possibles incidents o minimitzar-ne els danys.

A la taula següent s'analitzen els impactes sobre la biodiversitat que poden originar-se per les operacions de la companyia:


  Upstream Transport i distribució Generació d’electricitat
      Gas Electricitat Tèrmica Hidràulica Eòlica
Construcció i operació de plantes i infraestructures de transport La construcció i operació de les plantes i les infraestructures de transport i distribució de gas i electricitat poden produir afeccions sobre la vegetació i la fauna presents en l'entorn. Les principals causes d'aquests impactes són l'ocupació del sòl, l'eliminació local de la vegetació i les afeccions a la fauna pel funcionament de les instal·lacions.

Contaminació Les emissions degudes a l'operació poden afectar el medi abiòtic i biòtic en els entorns de les instal·lacions.

Introducció d'espècies invasives, plagues i patògens Cap de les operacions comporta la introducció d'espècies exòtiques invasores. L'únic risc relatiu a aquestes espècies podria ser la seva proliferació a causa de la transferència involuntària o la creació de condicions favorables per al seu assentament.

Reducció d'espècies La construcció i l'operació de les plantes i infraestructures poden comportar la reducció d'exemplars de determinades espècies a la zona. No obstant això, la magnitud d'aquests impactes no comporta en cap cas la desaparició total d'aquestes espècies.

Transformació d'hàbitats Els canvis en l'ús del sòl i la presència permanent de les instal·lacions en el medi natural poden produir transformacions dels hàbitats existents en l'entorn. Els embassaments associats a les centrals hidràuliques són aquells que poden produir transformacions més rellevants sobre la biodiversitat, que poden ser negatives o positives.

Canvis en els processos ecològics fora del seu rang natural de variació Els efectes més significatius són produïts pels abocaments líquids en l'operació de les instal·lacions, que poden induir canvis en les variables del medi que afecten l'ecosistema aquàtic.

: Afecció baixa, : Afecció mitjana, : Afecció significativa, : Afecció no significativa

Per a la gestió de la biodiversitat, hi ha un grup de treball específic, transversal a la companyia i en el qual participen tots els negocis i geografies. Igualment, els empleats de la companyia estan convidats a participar en programes de voluntariat ambiental que fomenten el desenvolupament d'actituds i comportaments individuals de respecte i conservació del medi natural.

Indicadors

Les activitats de negoci de Naturgy requereixen l'ocupació de sòl, ja sigui de manera temporal durant la fase de construcció, com permanent en fase d'operació de les instal·lacions. A la taula següent es mostra la superfície total d'instal·lacions que es troben a l'interior o adjacents a àrees d'alta biodiversitat o espais naturals protegits. Per determinar les instal·lacions que es troben adjacents a aquest tipus d'espais, no s'han considerat únicament els seus límits físics, sinó determinats ràtios d'afecció per tipologia d'instal·lació. Així, es classifiquen les infraestructures com interiors (dins d'espais d'alta biodiversitat), adjacents (ràdio d'afecció dins de l'espai protegit) o exteriors (quan estan fora).

Descripció de terrenys en propietat, arrendats, gestionats dins o adjacents a espais naturals protegits o àrees d'alta biodiversitat no protegides [304-1]
Negoci Tipus d'operació Ubicació respecte a l'àrea protegida Superfície (ha) Valor de biodiversitat
Gas Exploració Dins de l'àrea 114 LIC, ZEPA, ENP, RAMSAR
Transport i distribució Dins de l'àrea i junt a l'àrea 7.343 ENP, LIC, ZEPA, RAMSAR, RB, RN, RPC, SIE, APA, JB, ZCE, AUS, AICA, RNP, SP, RME, AP, RBO
Electricitat Generació Dins de l'àrea i junt a l'àrea 21.100 LIC, ZEPA, ENP, RAMSAR, RB, AICA, ARN
Transport i distribució Dins de l'àrea i junt a l'àrea 42.207 LIC, ZEPA, ENP, RAMSAR, RB, MN,RN, PP, MNA, ARN, PN, MN, RFS,CONAF, CM, MN, RNA, BP, HUM, SP
LIC: llocs d'importància comunitària (Espanya); ZEPA: zones d'especial protecció per a les aus (Espanya); ENP: espais naturals protegits; RAMSAR: aiguamoll catalogat pel Conveni Ramsar (internacional); RB: reserva de la Biosfera definida per la UNESCO (internacional); RN: reserva natural (el Marroc, l'Argentina); RPC: reserva permanent de caça (el Marroc); SIE: lloc d'interès ecològic (el Marroc); APA: àrea de protecció ambiental (el Brasil); RNA: àrea d'esbarjo nacional (Panamà); AICA: àrea d'importància per a la conservació de les aus (Mèxic); MN: monument nacional (Espanya i Xile); PP: paisatge protegit (República Dominicana); MNA: monument natural (Panamà); AR: àrea recreativa (Panamà); PN: parc nacional (Panamà); RFS: refugi de vida silvestre (Panamà); CONAF: àrees designades per la Corporación Nacional Forestal (Xile); CM: consell de monuments (Xile); RNA: Reserva nacional (Xile); JB: jardí botànic (Xile); BP: bosc Protector (Panamà); ZCE: Zona Conservació Ecològica (Mèxic); AUS: Àrea d'Ús Sostenible (Mèxic); RNP: Reserva natural privada (Xile); SP: Lloc Prioritari (Xile); HUM: Aiguamolls (Xile); RME: Reserva Municipal Educativa (l'Argentina); AP: Àrea Protegida (l'Argentina); RBO: Reserva Bosc (l'Argentina)..
Nombre d'espècies els hàbitats de les quals es troben en àrees afectades per les operacions* [304-4]
Classe Espècies en perill crític Espècies en perill Espècies vulnerables Espècies gairebé amenaçades
Mamífers 2 1 6 11
Aus 2 3 9 28
Rèptils 3 8 13 15
Amfibis 20 15 12 14
Peixos 5 8 13 3
*Segons el catàleg d'espècies de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (llista vermella de la UICN).

Iniciatives i actuacions

Línia d'acció Assoliments i fets destacats el 2018
Protecció de la biodiversitat Més de 300 iniciatives de biodiversitat en marxa a nivell internacional.
Estudis de l'entorn[EU13]

S'han realitzat més de 200 estudis, especialment en l'àmbit de les instal·lacions de generació (tèrmiques, hidràuliques i parcs eòlics) i distribució elèctrica, per tal de realitzar el seguiment de l'estat ambiental i ecològic de l'entorn. En el cas de les centrals tèrmiques i hidràuliques, s'inclou la realització de campanyes de mostreig amb les quals es determina la qualitat fisicoquímica i biològica del medi aquàtic (rius, embassaments, etc.).

Els últims estudis realitzats confirmen la normalitat que s'ha observat al llarg de la sèrie temporal i conclouen que les instal·lacions estudiades produeixen un impacte admissible en l'entorn.

Actuacions sobre el medi natural [304-3]

S'han desenvolupat més de 110 iniciatives orientades a la conservació d'espècies i espais naturals, tant de caràcter voluntari com derivades de les autoritzacions ambientals dels projectes i instal·lacions, incloent-se mesures compensatòries en altres àrees d'interès per a la biodiversitat.

En 2018 ha començat la plantació de lavandula per a la protecció de l'alosa en l'entorn dels parcs eòlics de Fuentelsaz, amb l'objectiu de crear corredors ecològics per a l'espècie. El projecte contempla també la socioeconomia local, en impulsar-se activitats productives i sostenibles a la zona lligades a l'agricultura ecològica i la producció d'essències.

Accions de difusió i sensibilització

Tenen l'objecte de difondre coneixement relacionat amb la biodiversitat i de sensibilitzar ambientalment tant els empleats de la companyia com altres grups d'interès. Entre les activitats desenvolupades s'inclouen jornades de voluntariat ambiental, xerrades, publicacions especialitzades, materials formatius i campanyes de comunicació a Internet.

En 2018 s'ha publicat la Guia pràctica de restauració ecològica, coordinada per la Fundació Biodiversitat, en què Naturgy ha participat compartint les seves experiències, lliçons apreses i casos d'èxit.

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica

Convenis i aliances amb tercers

Per donar suport a algunes iniciatives incloses en els anteriors apartats, s'estableixen acords de col·laboració amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i també amb administracions públiques, que proporcionen el coneixement tècnic necessari per assegurar l'eficàcia de les actuacions realitzades.

En 2018 ha finalitzat el projecte desenvolupat en col·laboració amb GREFA, CSIC i el Museu Nacional de Ciències Naturals, per posar en valor antigues construccions industrials en desús (transformadors) per generar biodiversitat. Així, s'han rehabilitat diversos centres de transformació elèctrica per afavorir la nidificació d'aus i el refugi de ratpenats. Els resultats del projecte han estat difosos públicament en CONAMA 2018.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar