Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English

Indicadors de Model de Negoci

Capacitat instal·lada per font d'energia i règim de reglamentació 
Tancament 2018
(MW)
Tancament 2017
(MW)
Potència instal·lada en règim ordinari. Espanya 11.325 11.569
     Hidràulica 1.954 1.954
     Nuclear 604 604
     Carbó 1.766 2.010
     Cicle combinat 7.001 7.001
Potència instal·lada en règim especial. Espanya 1.179 1.147
     Eòlica 1.012 979
     Minihidràulica 109 110
     Cogeneració 58 58
Potència instal·lada total. Espanya 12.504 12.716
Potència instal·lada en règim ordinari. Internacional 3.093 2.732
     Hidràulica 123 123
     Fuel 198 198
     Cicle combinat 2.289 2.109
     Eòlica 330 234
     Solar 153 68
Potència total 15.597 15.448

 

Eficiència mitjana per tecnologia i règim regulador 
Règim Tecnologia Eficiència* * (%) 2018
Ordinari. Espanya Cicle combinat 53,7
Tèrmica carbó 34,7
Internacional Cicle combinat 54,4
Fuel 40,4
* Eficiència sobre poder calorífic inferior (PCI) calculada com la mitjana ponderada per la producció real de cada tecnologia.

 

Producció neta d'energia per font i règim de reglamentació
Tancament 2018
(GWh)
Tancament 2017
(GWh)
Tancament 2016
(GWh)
Producció en règim ordinari. Espanya 25.736 27.953 28.504
     Hidràulica 3.359 1.126 3.933
     Nuclear 4.431 4.578 4.463
     Carbó 3.694 5.953 5.687
     Cicle combinat 14.252 14.011 11.963
Producció en règim especial. Espanya 2.571 2.285 2.458
     Eòlica 1.958 1.800 1.844
     Minihidràulica 549 407 562
     Cogeneració 64 77 52
Producció total Espanya 28.307 25.668 26.046
Producció en règim ordinari. Internacional 18.351 18.436 17.857
     Hidràulica 424 467 496
     Fuel 1.092 925 920
     Cicle combinat 15.923 16.340 15.648
     Eòlica 757 656 793
     Solar 155 48 -
Producció total 46.658 46.389 46.361

 

Factor de disponibilitat mitjà per tecnologia i règim regulador 
Règim Tecnologia Disponibilitat 2018 (%) Disponibilitat 2017 (%) Disponibilitat 2016 (%)
Ordinari. Espanya Hidràulica 93,15 93,28 92,64
Tèrmica carbó 91,70 91,50 89,65
Nuclear 89,91 92,98 90,60
Cicle combinat 93,91 94,36 86,41
Especial. Espanya Eòlica 98,20 97,65 97,19
Minihidràulica 99,13 99,22 98,66
Cogeneració 75,20 93,00 89,00
Internacional Hidràulica 92,34 96,25 93,45
Fuel 90,19 92,11 89,41
Cicle combinat 92,11 96,61 93,43

 

Pèrdues d'energia elèctrica en transport i distribució (%) 
2018 2017 2016
Règim ordinari. Espanya 8,46 8,58 8,90
Argentina 10,36 7,03 9,40
Xile 7,92 8,44 8,55
Panamà 11,70 11,74 11,95

Indicadors d'excel·lència en el servei

Argentina Brasil Xile Espanya Mèxic Moldàvia Panamà Portugal Total
Clients desconnectats per impagament classificats segons la durada total entre la desconnexió per impagament i el pagament del deute  Negoci de gas Menys de 48 horas 39.046 56.104 - 605 - - -
Entre 48 hores i una setmana 25.724 26.421 - 419 - - -
Entre una setmana i un mes 14.640 22.413 - 725 - - -
Entre un mes i un any 12.546 9.252 - 406 - - -
Més d’un any 19 0 - 44 - - -
Negoci elèctric Menys de 48 hores - - 400.487 14856 - - 34.158
Entre 48 hores i una setmana - - 82.328 2280 - - 5.739
Entre una setmana i un mes - - 96.249 4321 - - 6.297
Entre un mes i un any - - 61.806 1661 - - 5.388
Més d’un any - - 2 - - - 0
Clients desconnectats per impagament classificats segons la durada total entre el pagament del deute i la reconnexió  Negoci de gas Menys de 24 hores 15.744 80.880 - 434 - - -
Entre 24 hores i una setmana 76.149 33.310 - 1.349 - - -
Més d’una setmana 82 - - 416 - - -
Negoci elèctric Menys de 24 hores - - 620.013 20.243 131.456 - 44.058
Entre 24 hores i una setmana - - 20.734 2.730 45.583 - 8.491
Més d’una setmana - - 125 145 817 - 837
Durada mitjana dels talls elèctrics (hores)  2016 - - 14,00 1,13 - 2,99 59,14 -
2017 - - 17,00 1,19 - - 63,09 -
2018 - - 12,4 - - - 54,87 -
Núm. d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada (NIEPI)  2016 - - 5,80 0,80 - 2,57 17,04 -
2017 - - 6,00 0,86 - - 19,08 -
2018 - - 5,10 0,78 - - 15,78 -
Índex de satisfacció dels principals processos. Clients residencials (en una escala de l'1 al 10)1 Continuïtat del subministrament de gas 8,73 9,27 6,61 8,90 9,06 - - -
Continuïtat del subministrament d’electricitat - - 5,93 8,22 - 8,89 7,47 -
Facturació i cobrament 7,54 8,75 5,92 sin medición 8,36 9,76 8,17 -
Atenció telefònica 8,04 8,12 5,55 7,70 7,51 - 7,94 -
Centres 7,88 8,86 5,55 8,02 8,24 - - -
Urgències 7,65 8,92 5,68 8,24 8,92 - - -
Inspecció/revisió - - - 8,79 - - - -
Nous clients/posada en servei - - - 7,72 - - - -
Índex de satisfacció dels principals processos. Clients majoristes (en una escala de l'1 al 10) Satisfacció global - - - 7,38 - - - -
Negociació i contractació - - - 7,64 - - - -
Qualitat del subministrament de gas - - - 8,40 - - - -
Qualitat del subministrament elèctric - - - 7,86 - - - -
Gestió comercial - - - 7,64 - - - -
Gestor comercial - - - 8,47 - - - -
Ràtios d'atenció al client2 Sol·licituds del client resoltes immediatament (%) 45,5 83,6 10,4 92,86 99,4 86,39 - -
Temps mitjà de resolució de sol·licituds (dies) 21,5 2,7 16,0 7,90 0,9 5,08 12,1 -
Trucades ateses abans de 20 segons (%) 90,6 83,8 89,0 75,73 76,8 63,91 83,5 -
1A Xile s'utilitza l'escala 1-7
2A Espanya, la ràtio es calcula atenent les trucades ateses abans de 15 segons.

 

Clients de gas i electricitat (milers)* 
2018 2017 2016
Clients gas      
Tarifa d’últim recurs 1.289 1.306 1.337
Mercat liberalitzat (consums >50.000 kWh/any fins a 500 MWh/any a alta pressió i fins a 1.000 MWh/any a baixa pressió) 30 31 32
Mercat liberalitzat (resta consums) 2.855 2.904 2.893
Total 4.174 4.241 4.262
Clients electricitat      
Tarifa d'últim recurs/PVPC 2.233 2.257 2.313
Mercat liberalitzat (potència <10kW) 2.014 2.067 1.970
Mercat liberalitzat (potència >10kW i vendes fins a 0,75 GWh)) (pimes i altres) 242 281 285
Total 4.489 4.605 4.568
*Dades d’Espanya.

Indicadors de Gestió responsable del medi ambient

Emissions directes de GEH. Total Naturgy (ktCO2eq) 

CO2 CH4 N2O SF6 HFC PFC Total grup
Gas i electricitat 16.551,6 7,9 21,1 1,9 2,6 0,0 16.585,3
EMEA 249,4 443,4 0,1 19,5 0,0 0,0 712,4
LatAm Nord 0,0 194,3 0,0 5,2 0,0 0,0 199,6
LatAm Sud 235,8 500,4 0,2 4,3 0,0 0,0 740,6
Corporació 20,0 0,2 0,3 0,0 10,8 0,0 31,3
Total 17.056,9 1.146,2 21,7 31,0 13,4 0,0 18.269,2

 

Emissions indirectes de CO2. Total Naturgy (ktCO2) 

2018 2017 2016
Fonts fixes. Emissions indirectes de CO2. Abast 2 1.102 1.323 1.631
Emissions gas natural comercialitzat a tercers. Abast 3 105.557 109.476 101.409
Emissions carbó extret mina Kangra. Abast 3 0 3.707 4.002
Total 106.658 114.506 107.062

 

Ràtios d'intensitat d'emissions d'energia per segment d'activitat 2018 

Gas i electricitat EMEA LatAm Nord LatAm Sud Corporació Total
Emissions de GEH (ktCO2eq) 16.585,3 712,4 199,6 740,6 31,3 18.269,2
INXN (milions d'euros) 19.560 2.419 1.367 5.080 0 28.426
Ràtio (ktCO2eq / milions d'euros de INXN) 0,85 0,29 0,15 0,15  - 0,64

 

Emissions atmosfèriques específiques totals (g/kWh) 

2018 2017 2016
SO2 0,23 0,46 0,43
NOx 0,37 0,70 0,73
Partícules 0,03 0,04 0,04

 

Consum energètic total dins de l'organització (GWh) 

2018 2017 2016
Combustibles no renovables 97.254 103.060 98.187
Gas natural 69.984 68.952 64.645
Carbó 10.202 15.713 15.346
Derivats del petroli 3.844 4.661 4.807
Urani 13.224 13.734 13.389
Combustibles renovables 0 0 0
Electricitat adquirida per a consum 2.850 3.479 5.158
Electricitat renovable generada (no inclosa en el consum de combustibles) 7.187 4.582 7.690
Electricitat i vapor venut (46.677) (42.078) (42.099)
Total 60.614 69.043 68.936
Nota: s'han mantingut els consums de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica el 2016 i 2017.

 

Consum d'energia fora de l'organització (GWh) 

2018 2017
Ús final del gas natural comercialitzat 577.647 602.295
Ús final del carbó extret 0 10.885
Consum total 577.647 613.181
Nota: s'ha mantingut el consum de Sud-àfrica el 2017.

 

Captació d'aigua per font i compliment d'objectius (hm3) 

2018 2017 2016
Aigua superficial captada (mar) 753,62 874,19 772,49
Aigua superficial captada (resta) 15,31 25,36 37,04
Aigua subterrània captada 0,07 0,13 0,14
Aigua residual utilitzada procedent d'una altra organització 6,76 7,01 6,8
Aigua captada de la xarxa de proveïment 1,73 0,25 0,19
Volum total d'aigua captada del medi 777,48 906,96 816,66

 

Consum d'aigua i compliment d'objectius (hm3)

Valor objectiu senda 2018 2018 2017 2016
Consum d'aigua en refrigeració   21,49 24,06 20,44
Consum d'aigua en cicle aigua/vapor   0,69 0,83 0,76
Consum d'aigua en altres processos   2,45 2,47 1,96
Consum d'aigua en serveis auxiliars i edificis   1,92 0,63 0,63
Consum total d'aigua 31,00 26,54 28,00 23,79

 

Abocament d'aigua i compliment d'objectius (hm3)

2018 2017 2016
Aigua abocada a la mar 744,88 865,22 766,39
Aigua abocada a llit fluvial 8,41 14,21 16,72
Aigua abocada a la xarxa pública 0,40 0,23 0,23
Aigua abocada a fossa sèptica 0,01 0,01 0,005
Aigua abocada per a recarrega d'un aqüífer 0,01 0,02 0,02
Volum total abocament 753,72 879,68 783,37


Principals indicadors de Moldàvia i Kenya

A continuació es mostren els principals indicadors de les societats de Moldàvia, que es troben en situació de mantingudes per a la venda, i de Kenya, que va ser venuda abans del tancament d'exercici, en desembre 2018, pel que només s'han obtingut els indicadors més rellevants, tal com s'esmenta en el capítol “Abast” d'aquest informe.

 


Moldàvia Kenya
Consum materials (t) 77 100
Consum directe d’energia (GWh) 254 211
Emissions abast 1 (tCO2eq) 1.923 58.844
Emissions abast 2 (tCO2eq) 124.987 0
Emissions abast 3 (tCO2eq) 0 0
Emissions SO2 (t) 0 316
Emissions NOX (t) 0 750
Emissions partícules (t) 0 20
Aigua captada (hm3) 0,01 0,03
Aigua consumida (hm3) 0,01 0,03
Aigua abocada (hm3) 0,01 0,01
Residus no perillosos (t) 3.889 32
Residus perillosos (t) 17 345

Indicadors d'Interès per les persones


  Alemanya Argentina Austràlia Bèlgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Guatemala Països Baixos Irlanda Israel Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Singapur Sud-àfrica Uganda Total
Nombre d'empleats1   7 767 8 3 478 3.046 84 20 6.532 66 0 7 40 15 0 - 93 989 - 362 21 18 5 84 4 - 51 12.700
Desglossament de la plantilla per franja d'edat (%). 2018 18-35 14,29 21,25 50,00 66,67 25,73 27,25 36,90 20,00 11,07 57,58 0,00 28,57 50,00 73,33 - - 7,53 37,11 - 37,01 52,38 38,89 20,00 19,04 75,00 - 66,67 20,08
36-50 57,14 37,42 37,50 33,33 61,51 49,08 48,81 65,00 59,89 40,90 0,00 71,43 45,00 26,67 - - 43,01 54,50 - 36,19 42,86 61,11 20,00 66,67 25,00 - 29,41 54,30
>50 28,57 41,33 12,50 0,00 12,76 23,67 14,29 15,00 29,04 1,52 0,00 0,00 5,00 0,00 - - 49,46 8,39 - 26,80 4,76 0,00 60,00 14,29 0,00 - 3,92 25,62
Desglossament de la plantilla per gènere (%). 2018  Homes 71,4 77,4 87,5 33,3 62,8 75,1 42,9 95,0 65,3 48,5 0,0 71,4 65,0 66,7 - - 83,9 73,1 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 69,0
Dones 28,6 22,6 12,5 66,7 37,2 24,9 57,1 5,0 34,7 51,5 0,0 28,6 35,0 33,3 - - 16,1 26,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0,0 - 15,7 31,0
Dones en càrrecs de direcció (%) 2016 0 14,7 0 0 38,1 17,3 44,6 0 25,5 22,2 0 0 7,7 - 19,4 - 25,0 20,6 38,5 31 100 100 0 66,7 - - 0 25,7
2017 0 17,6 0 0 34,8 19,8 45,5 0 26,7 20,0 0 0 0 - - - 25,0 18,8 - 32,1 100 100 0 66,7 50 - 0 26,2
2018 0 17,6 0 0 35,9 25,3 55,0 0 28,6 22,2 0 0 16,7 0 - - 25,0 18,6 - 33,3 100 100 0 66,7 0 - 0 28,3
Alts directius procedents de la comunitat local (%) 2016 0 100,0 0 0 40,0 25,0 50,0 0 99,4 50,0 0 0 100 - - - 0 50,0 - 66,7 0 0 0 0 - - 0 92,6
2017 0 87,5 0 0 40,0 81,3 0 0 98,9 50,0 0 0 100 - - - 0 42,9 - 66,7 0 0 0 0 0 - 0 92,1
2018 0 75,0 0 0 66,7 73,3 0 0 98,8 50,0 - 0 50,0 0 - - 0 28,6 - 50,0 0 0 0 0 0 - 0 91,5

      Alemanya Argentina Austràlia Bèlgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Guatemala Països Baixos Irlanda Israel Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Singapur Sud-àfrica Uganda Total
Desglossament de la plantilla per categoria professional i gènere (%). 2018 [102-8] Equip directiu Homes 0,0 3,7 0,0 33,3 5,2 2,2 10,7 5,0 11,1 10,6 - 14,3 12,5 0,0 - - 3,2 5,8 - 5,0 0,0 0,0 40,0 1,2 25,0 - 2,0 7,4
Dones 0,0 0,8 0,0 0,0 2,9 0,8 13,1 0,0 4,4 3,0 - 0,0 2,5 0,0 - - 1,1 1,3 - 2,5 4,8 11,1 0,0 2,4 0,0 - 0,0 2,9
Caps intermedis Homes 0,0 13,7 0,0 0,0 12,8 12,6 6,0 5,0 15,2 6,1 - 14,3 12,5 13,3 - - 39,8 16,5 - 21,3 14,3 0,0 40,0 23,8 0,0 - 39,2 14,8
Dones 0,0 3,5 0,0 33,3 7,1 3,2 9,5 0,0 4,6 7,6 - 0,0 5,0 6,7 - - 2,2 4,0 - 9,9 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 - 5,9 4,5
Tècnics. Homes 71,4 15,1 25,0 0,0 15,5 26,5 17,9 10,0 19,9 28,8 - 28,6 32,5 53,3 - - 11,8 23,7 - 12,7 33,3 16,7 0,0 3,6 75,0 - 0,0 21,0
Dones 28,6 4,8 0,0 33,3 11,5 11,0 22,6 0,0 15,0 31,8 - 28,6 27,5 26,7 - - 2,1 10,5 - 11,6 14,3 44,4 0,0 7,1 0,0 - 2,0 12,8
Llocs operatius Homes 0,0 45,0 62,5 0,0 29,3 33,7 8,3 75,0 19,2 3,0 - 14,2 7,5 0,0 - - 29,0 27,2 - 25,4 9,5 5,6 0,0 50,0 0,0 - 43,1 25,7
Dones 0,0 13,4 12,5 0,0 15,7 10,0 11,9 5,0 10,6 9,1 - 0,0 0,0 0,0 - - 10,8 11,0 - 11,6 19,0 22,2 20,0 2,4 0,0 - 7,8 10,8
Desglossament de la plantilla per tipus de contracte (%). 2018  Contractes fixos Homes 71,4 77,4 87,5 33,3 62,8 75,0 20,2 95,0 64,9 48,5 0 71,4 65,0 66,7 - - 83,9 62,0 - 64,4 57,1 22,2 80,0 78,6 100,0 - 84,3 67,7
Dones 28,6 22,6 12,5 66,7 37,2 24,9 19,0 5,0 34,4 51,5 0 28,6 35,0 33,3 - - 16,1 20,9 - 35,6 42,9 77,8 20,0 21,4 0 - 13,7 30,1
Contractes temporals Homes 0 0 0 0 0 0,1 22,6 0 0,4 0 0 0 0 0 - - 0 11,1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1,2
Dones 0 0 0 0 0 0 38,2 0 0,3 0 0 0 0 0 - - 0 6,0 - 0 0 0 0 0 0 - 2,0 0,9

      Alemanya Argentina Austràlia Bèlgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Guatemala Països Baixos Irlanda Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Singapur Sud-àfrica Uganda TOTAL
Salari mitjà d'homes i dones per categoria professional (euros). 2018 Directius Homes - 59.279 - - 51.148 156.804 83.685 - 102.177 100.743 - - 99.000 - - 93.061 33.186 24.754 38.576 - - - - - - - -
Dones - 46.587 - - 39.534 96.992 75.116 - 88.797 76.888 - - 60.500 - - 88.902 31.693 24.183 46.463 - 64.411  - 73.110 - - - -
Tècnics Homes - 22.995 - - 21.571 46.327 15.804 - 45.197 52.909 - - 56.000 - - 34.577 14.442 9.609 17.256 - 38.400  - 23.216 - - - -
Dones - 20.060 - - 18.399 43.515 11.377 - 43.156 43.353 - - 45.000 - - 32.248 14.747 9.367 20.036 - 32.780  - 25.545 - - - -
Administratius Homes - 17.868 - -   28.184 6.156 - 33.347 35.231 - -   - - 13.090 6.828 9.997 18.896 - -  - 12.210 - - - -
Dones - 15.799 - - 18.494 23.125 6.305 - 31.270 32.339 - -   - - 12.155 8.646 11.786 15.899 - 31.009  - 9.439 - - - -
Operatius Homes - 20.135 - - 14.887 17.591 - - 31.711 - - -   - - 17.532 6.567 5.778 14.128 - -  - 11.946 - - - -
Dones - 16.555 - - 11.306 14.456 - - 27.498 - - -   - - - 8.544 5.901  - - -  -  - - - - -
Relació salari mínim estàndard i salari mínim local per país i gènere 2018 Total   - 3,68 - - 3,28 1,47 2,18 - 2,00 1,52 - - 1,61 - - 2,81 2,63 2,58 1,44 - 3,53 - 2,31 - - -  
Homes   - 3,82 - - 3,42 1,50 2,18 - 2,00 1,46 - - 1,61 - - 2,94 2,70 2,66 1,51 - 4,13 - 1,96 - - -  
Dones - - 3,54 - - 3,14 1,43 2,18 - 2,00 1,57 - - 1,61 - - 2,63 2,56 2,49 1,36 - 2,93 - 2,66 - - - -
Relació total anual de la persona millor pagada de la companyia amb la retribució total anual mitjana de la plantilla2

2018 - 5,40 - - 6,69 10,38 13,40 - 17,46 4,15 - - 10,74 - - 3,35 6,99 6,65 9,84 - 2,65 - 5,66 - - - - -
Relació entre l'increment percentual de la retribució total anual de la persona millor pagada de la companyia amb l'increment percentual de la retribució total anual mitjana de tota la plantilla3, 4  2018 - 1,4   - 0 0 0 - 2,84 1,74 - - 1,3 - - 1,54 0 1,02 1,72   1,58   0 - - - - -
Índex de rotació (%) (nombre de baixes / plantilla mitjana) 2018 46,0 9,8 22,8 86,7 15,0 25,0 21,4 5,0 14,4 20,9 - 50,4 33,2 18,2 - 2,5 4,2 23,6 8,4 17,8 9,3 5,4 41,5 19,4 21,3 - 9,8 17,9
Índex de rotació voluntària (%) (nombre de baixes voluntàries / plantilla mitjana) 2018 34,5 2,4 22,8 21,7 2,0 3,1 19,4 0 1,0 15,7 - 0 26,0 18,2 - 0 3,1 6,8 0 5,3 4,6 5,4 0 4,1 21,3 - 9,8 2,7

    Alemanya Argentina Austràlia Bèlgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Països Baixos Irlanda Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Sud-àfrica Uganda TOTAL
Indicadors de Gestió de l'Acompliment i Direcció per Objectius (DPO) desglossat per gènere i categoria professional. 2017  Equip directiu Homes 0 3,4 0 0 5,2 2,1 10,7 5 10,9 10,6 0 12,5 - - 3,2 5,8 2,3 5 0 0 40 1,2 25 0 7
Dones 0 0,8 0 0 2,9 0,8 13,1 0 4,4 3 0 2,5 - - 1,1 1,2 1,4 2,5 4,8 11,1 0 2,4 0 0 2,8
Caps intermedis Homes 0 9,8 0 0 7,9 12,6 4,8 5 4,3 6,1 0 5 - - 9,7 13,7 0,4 21,3 9,5 0 40 23,8 0 0 7,8
Dones 0 3,1 0 0 5,4 2,9 9,5 0 2,6 7,6 0 5 - - 2,2 3,9 0 9,9 4,8 0 0 9,5 0 0 3,1
Tècnics Homes 57,1 9,4 0 0 2,1 19,3 7,1 10 8,3 28,8 14,3 15 - - 11,8 21,6 0 12,7 9,5 16,7 0 3,6 75 0 11,4
Dones 14,3 3,7 0 0 2,1 7,5 3,6 0 5,3 31,8 0 17,5 - - 2,2 9,1 0 11,6 9,5 44,4 0 7,1 0 0 5,9
Llocs operatius Homes 0 20,6 0 0 12,1 23,4 0 10 2,2 0 0 5 - - 0 11 0 25,4 0 5,6 0 50 0 0 10
Dones 0 5,2 0 0 7,1 6,3 0 0 2,3 0 0 0 - - 4,3 9,6 0 11,6 0 22,2 20 2,4 0 0 4,2
Total Homes 57,1 43,2 0 0 27,4 57,4 22,6 30 25,7 45,5 14,3 37,5 - - 24,7 52,1 2,7 64,4 19 22,2 80 78,6 100 0 36,2
Dones 14,3 12,8 0 0 17,6 17,4 26,2 0 14,6 42,4 0 25 - - 9,7 23,9 1,4 35,6 19 77,8 20 21,4 0 0 16
Total 71,4 55,9 0 0 45 74,8 48,8 30 40,3 87,9 14,3 62,5 - - 34,4 75,9 4,1 100 38,1 100 100 100 100 0 52,2

  Alemanya Argentina Austràlia Bèlgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Guatemala Països Baixos Irlanda Israel Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Singapur Sud-àfrica Uganda TOTAL
Plantilla promocionada (%) 2016 - 1,4 - - 11,2 9,2 2,5 - 9,9 21,1 - - -   12,9 - 2,1 6,2 15,5 1,7 - - - 16,2 - - - -
2017 - 1,6 - - 11,0 5,4 11,2 - 10,2 12,5 - - 82,9   3,8 - - 5,9 14,7 3,6 - - - 2,9 - - - -
2018 - 3,39 12,50 - 12,13 5,38 13,10 - 12,62 12,12 - - 10,00   - - 5,38 4,15 12,16 1,66 -   - 9,52 - - -  
Empleats amb i sense conveni col·lectiu (%). 20182  Exclosos de conveni 0 19,3 0 33,3 25,5 4,6 47,6 0 32,0 72,7 0 0 100 0 - - 34,4 19,0 - 61,9 0 0 0 3,6 100 0 0 24,1
Inclosos en conveni 100 80,7 100 66,7 74,5 95,4 52,4 100 68,0 27,3 0 100 0 100 - - 65,6 81,0 - 38,1 100 100 100 96,4 0 0 100 75,9
Afiliació sindical (%)5 2016 - 48,00 - - 9,90 67,10 4,93 - 35,30 - - - -   42,30 45,80 67,70 21,60 60,60 37,70 - - - - - 86,70 31,40 -
2017 - 47,00 - - 11,30 68,00 3,80 - 24,63 - - - -   42,00 48,50 65,30 20,30 59,10 39,40 - - - - - 91,00 37,10 -
2018 - 48,38 - - 10,2 75,9 - - 25,84 - - - -   - 48,5 65,59 23,97 58 40,6 - - - - - 91 37,5  
Empleats en edat de retir a cinc anys (%). 2018 Equip directiu 0 20,6 0 0 5,1 13,2 25,0 0 2,1 0 - 0 0 0 - - 25,0 0,0 - 18,5 0 0 0 33,3 0 - 0 4,2
Caps intermedis 0 15,2 0 0 3,2 3,3 0 0 3,2 0 - 0 0 0 - - 23,1 0,5 - 8,8 0 0 0 3,6 0 - 0 4,1
Tècnics 0 7,8 0 0 2,3 5,0 5,9 0 2,1 0 - 0 0 0 - - 15,4 0,0 - 10,2 0 0 0 0,0 0 - 0 3,1
Llocs operatius 0 17,6 0 0 0,9 7,6 0 0 5,5 0 - 0 0 0 - - 10,8 0,8 - 29,1 0 0 0 9,1 0 - 0 7,4
Total 0 15,4 0 0 2,1 6,1 8,3 0 3,4 0 - 0 0 0 - - 17,2 0,4 - 17,4 0 0 0 7,1 0 - 0 5,0
Empleats en edat de retir a deu anys (%). 2018 Equip directiu 0 47,1 0 0 17,9 22,0 50,0 0 13,0 0 - 0 0 0 - - 100 2,9 - 40,7 0 0 0 66,7 0 - 100 15,5
Caps intermedis 0 36,4 0 0 11,6 13,3 15,4 0 13,4 0 - 0 0 0 - - 66,7 2,0 - 21,2 0 0 0 14,3 0 - 0 14,6
Tècnics 28,6 16,3 0 0 10,9 11,8 5,9 0 11,4 0 - 0 0 0 - - 30,8 1,5 - 18,2 0 0 0 0 0 - 0 10,8
Llocs operatius 0 32,6 0 0 8,4 20,8 0 12,5 23,3 0 - 0 0 0 - - 48,6 5,8 - 44,8 0 0 0 25,0 0 - 11,5 21,9
Total 28,6 30,6 0 0 10,5 16,3 16,7 10,0 15,6 0 - 0 0 0 - - 55,9 3,3 - 30,7 0 0 0 20,2 0 - 7,8 16,0

  Alemanya Argentina Austràlia Bélgica Brasil Xile Colòmbia Costa Rica Espanya França Guatemala Països Baixos Irlanda Israel Itàlia Kenya Marroc Mèxic Moldàvia Panamà Perú Portugal Puerto Rico Rep. Dominicana Singapur Sud-àfrica Uganda TOTAL
Noves contractacions.  2016 2 40 0 0 6 528 61 0 164 21 0 0 48 - 6 1 0 91 27 41 7 4 0 2 - - 7 1.059
2017 2 55 1 1 33 267 38 0 217 11 0 0 8 - 0 0 1 212 45 34 6 1 2 5 0 - 5 945
2018 3 38 7 0 6 180 0 0 87 2 - 2
13 17 - 0 0 54 58 13 4 1 0 0 0 - 18 503
Homes 0 0 0 1 8 54 0 0 136 3 - 0 3 0 - 0 5 4 19 15 1 0 0 4 0 - 5 258
Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 - 0 0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166
Total 0 1 0 1 9 131 1 0 200 7 - 0 3 0 - 0 6 8 26 19 1 0 0 5 0 - 6 424
Nombre d'empleats que es van acollir al seu dret de baixa per paternitat/maternitat. 2018  Homes 0 0 0 1 8 21 0 0 129 3 - 0 3 0 - 0 5 4 8 15 1 0 0 0 0 - 5 203
Dones 0 1 0 0 1 77 1 0 64 4 - 0 0 0 - 0 1 4 7 4 0 0 0 1 0 - 1 166
Total 0 1 0 1 9 98 1 0 193 7 - 0 3 0 - 0 6 8 15 19 1 0 0 1 0 - 6 369
Nombre d'empleats que no van tornar al seu lloc de treball un cop finalitzat el període de permís per paternitat/ maternitat. 2018  Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 - 0 9
Dones 0 1 0 0 1 26 0 0 5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 - 0 37
Total 0 1 0 0 1 26 0 0 6 0 - 0 0 0 - 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 - 0 46
Ràtio d'empleats que van tornar al seu lloc de treball després d'una baixa per paternitat/ maternitat i continuen a la companyia un any després del gaudi d'aquesta (%). 2018  Homes - - - - 100 100 100 - 99,41 100 - - 100 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 100 96,62
Dones - 100 - - 63 68 0 - 96,81 100 - - 50 - - - - 100 100 100 - - - - - - 50 87,68
Total - 100 - - 82 74 50 - 98,48 100 - - 67 - - - 100 100 100 100 - - - 100 - - 80 93,04
1 Nota: les societats que consoliden per posada en equivalència i de les quals no s'inclou el detall de plantilla, sumarien un total de 4.085 empleats repartits de la manera següent: Colòmbia 1.451, Argentina 862, Espanya 757, Moldàvia 707, Egipte 148, Puerto Rico 81 i Kenya 79.
2 Nota: relació entre la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb la retribució total anual mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent.
3 Relació entre l'increment percentual de la retribució total anual de la persona millor pagada de l'organització a cada país on es duguin a terme operacions significatives amb l'increment percentual de la retribució total anual mitjana de tota la plantilla (sense comptar la persona més ben pagada) del país corresponent.
4 Nota: les dades a zero signifiquen que un dels indicadors és igual a zero.
5 Nota: destacar l'increment d'afiliació a sindicats a Xile, a causa principalment a l'efecte Multirut. A excepció d'Espanya, a la resta de països les dades són estimades.
6 El concepte de baixa per maternitat/paternitat i els beneficis socials relacionats presenten especificitats pròpies de la legislació laboral vigent en cadascun dels països en què opera Naturgy i que s'han de tenir en compte en interpretar aquestes dades. Així, en el cas de Moldàvia, la legislació aplicable determina que la dona té dret a una baixa per maternitat de 126 dies pagats al 100% per la Seguretat Social. Transcorregut aquest període, tenen dret a prendre l'excedència per maternitat fins a 3 anys pagats al 30% per la Seguretat Social i de 3 a 6 anys una excedència no pagada, la qual cosa influeix en que el nombre de persones que no van tornar al seu lloc finalitzat el període de permís sigui alt en aquest país.

Indicadors de Seguretat i Salut

Indicadors de sinistralitat per països d'empleats

Accidents amb baixa Dies perduts Víctimes mortals Índex de freqüència Índex de gravetat Índex d’incidència Taxa d’absentisme
Alemanya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Argentina 5 105 0 3,05 0,06 6,35 3,32
Austràlia 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Bèlgica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Brasil 1 2 0 1,09 0,00 1,97 1,85
Xile 10 603 0 1,36 0,08 2,62 1,12
Colòmbia 1 1 0 4,74 0,00 10,10 1,12
Costa Rica 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,03
Espanya 9 756 0 0,67 0,06 1,32 2,80
França 0 41 0 0,00 0,30 0,00 2,66
Països Baixos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Irlanda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Kenya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,58
Marroc 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,59
Mèxic 1 5 0 0,41 0,00 0,90 0,43
Panamà 1 11 0 1,14 0,01 2,54 1,12
Perú 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,32
Portugal 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Puerto Rico 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
República Dom. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,52
Singapur 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -
Uganda 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,36
Nota: descens generalitzat en la quasi totalitat dels indicadors, destacant en l'Índex de Freqüència Mèxic (-75%), Xile (-65%) i Sud-àfrica (-20%). Increments en l'Índex de Freqüència de Colòmbia i Sud-àfrica amb igual nombre d'accidents a causa de les desinversions realitzades en aquests països.

 

Indicadors de sinistralitat de contractistes i subcontractistes

2018 2017 2016
Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Accidents amb baixa1 357 335 22 491 459 32 856 769 87
Dies perduts2 9.587 9.021 566 12.674 11.789 885 17.465 15.819 1.646
Víctimes mortals3 6 6 0 2 2 0 5 4 1
Índex de freqüència4 4,00 4,56 1,39 4,41 4,87 1,88 7,72 8,12 5,37
Índex de gravetat5 0,11 0,12 0,04 0,11 0,13 0,05 0,16 0,17 0,10
Índex d'incidència6 6,52 7,44 2,26 7,41 8,19 3,15 13,99 14,76 9,56

Nota 1: descens generalitzat en quasi tots indicadors que referma el compromís amb la seguretat i salut del grup:

  • Descens del 27% en accidents amb baixa in labore.
  • Descens del 24% en jornades perdudes respecte 2017.
  • Descens del 12% en l'Índex d'Incidència.

Nota 2: s'ha refermat el descens generalitzat des que s'ha implantat el Compromís de Seguretat i Salut, reduint des de 2013 un 78% l'Índex de Freqüència (de 18,24-3,71).                                                                                              

1Accidents amb baixa: nombre d'accidents de treball in labore que causen una baixa laboral.

2Dies perduts: jornades en què no s'ha treballat a causa de baixes per accidents de treball in labore. Es calculen des del dia següent al de la recepció de la baixa i se'n consideren els dies naturals.

3Víctimes mortals: nombre de treballadors que han mort per accidents de treball in labore.

4Índex de freqüència: nombre d'accidents amb baixa in labore ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores treballades.

5Índex de gravetat: nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball in labore per cada 1.000 hores treballades.

6Índex d'incidència: nombre d'accidents de treball in labore per cada 1.000 treballadors.

 

Indicadors de sinistralitat per país i negoci de públic afectat a causa d'activitats de la companyia 

Accidents Ferits Defuncions Accions legals
Negoci de gas 44 104 6 9
Argentina 1 4 0 2
Brasil 0 0 0 1
Espanya 43 100 6 6
Negoci d’electricitat 21 16 5 2
Xile 14 10 4 1
Espanya 6 6 0 0
Panamà 1 0 1 1
Total 65 120 11 11

Nota: a Austràlia, Colòmbia, Costa Rica, Egipte, França, Guatemala, Irlanda, Itàlia, el Marroc, Mèxic, Moldàvia, Portugal, Puerto Rico, la República Dominicana i Uganda, el nombre d'accidents i els indicadors de sinistralitat de públic afectat han estat zero.

 

Indicadors de sinistralitat per països de contractistes i subcontractistes

Accidents amb baixa Dies perduts Víctimes mortals Índex de freqüència Índex de gravetat Índex d’incidència
Alemanya 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Argentina 24 1130 0 2,06 0,10 2,86
Austràlia 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Bèlgica 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Brasil 41 945 2 4,67 0,11 8,32
Xile 135 2296 1 7,15 0,12 11,56
Colòmbia 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Costa Rica 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Espanya 87 4387 1 2,70 0,14 5,18
França 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Països Baixos 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Irlanda 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Israel 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Kenya 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Marroc 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Mèxic 6 156 0 0,64 0,02 0,84
Panamà 60 656 2 15,48 0,17 25,50
Perú 4 17 0 2,53 0,01 4,77
Portugal 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Puerto Rico 0 0 0 0,00 0,00 0,00
República Dom. 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Singapur 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Uganda 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Nota 1: descens generalitzat en quasi tots els indicadors, destacant-ne el dels accidents amb baixa in labore a Colòmbia i Uganda (-100%), Mèxic (-40%) i el Perú (-8%).

Nota 2: increment al Perú a causa de l'increment de l'activitat, reduint-se l'Índex de Freqüència en un 8%.

 

Formació en matèria de seguretat a empleats

2018 2017 2016
Assistents sobre el total de la plantilla (%) 69,77 78,66 78,76
Actuacions formatives realitzades 2.224 2.236 3.518
Hores de formació per empleat 7,70 9,99 15,32

Nota: durant 2018 s'ha realitzat un ajust de les hores de formació en haver finalitzat del tot la formació de Lideratge en Seguretat i Salut en tots els països. No inclou dades de Kenya i Moldàvia.

Indicadors quantitatius de salut

Participants en campanyes de salut laboral

2018 2017 2016
Campanyes de prevenció o detecció precoç 24.452 29.501 30.067
Campanyes de vacunació 2.110 3.183 4.547
Reconeixements 9.041 11.139 12.095
Tasca assistencial 22.039 28.843 34.857

Indicadors d'Integritat i transparència

Contribució fiscal per països
Tributs propis Tributs a tercers
País Impost sobre beneficis1 Altres2 Total IVA Impostos sobre hidrocarbur Altres3 Total  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Espanya 62 112 621 537 683 649 1.056 845 409 342 270 228 1.735 1.415 2.418 2.064
Argentina 10 15 17 67 27 82 9 19 - - 39 34 48 53 75 135
Brasil 52 51 46 67 98 118 73 74 - - 13 7 86 81 184 199
Colòmbia - 60 - 57 - 117 - - - - - 11 - 11 - 128
Xile 31 101 13 11 44 112 60 81 - - 47 22 107 103 151 215
Mèxic 71 66 2 4 73 70 39 57 - - 13 19 52 76 125 146
Panamà 6 10 7 9 13 19 - - - - 4 4 4 4 17 23
Resta LatAm 7 8 2 1 9 9 5 4 - - 8 4 13 8 22 17
Total LatAm 177 311 87 216 264 527 186 235 - - 124 101 310 336 574 863
Europa 24 15 8 35 32 50 161 170 80 111 3 14 244 295 276 345
Total 263 438 716 788 979 1.226 1.403 1.250 489 453 397 343 2.289 2.046 3.268 3.272
1. Correspon a l'Impost sobre beneficis efectivament pagat en l'exercici que figura en l'“Estat de fluxos d'efectiu” dels comptes anuals consolidats. No inclou quantitats meritades. La informació sobre la conciliació entre l'“Impost sobre beneficis” registrat i aquell que resultaria d'aplicar el tipus nominal de l'Impost vigent al país de la societat dominant (Espanya) sobre el “Resultat abans d'impostos” es detalla en la Nota 21 “Situació Fiscal” dels comptes anuals consolidats.
2. Inclou tributs energètics que a Espanya ascendeixen a 306 milions d'euros en 2018 (260 milions d'euros en 2017), tributs locals, la seguretat social per la quota empresarial i altres tributs propis específics de cada país.
3. Inclou bàsicament retencions a treballadors i seguretat social per la quota de l'empleat.

Glossari d'indicadors de responsabilitat corporativa

Indicador clau de Responsabilitat Corporativa Descripció
Excel·lència en el servei
Satisfacció global amb la qualitat de servei Grau de satisfacció dels clients amb la qualitat del servei global en un rang de l'1 al 10 (a Xile de l'1 al 7), desglossat per país o regió geogràfica.
Compromís amb els resultats
Import net de la xifra de negocis (milions d’euros) Ingressos de la companyia.
Benefici operatiu brut. Ebitda (milions d'euros) Beneficis de la companyia abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions.
Evolució del percentil en DJSI Puntuació total obtinguda per la companyia en l'avaluació anual de l'Índex Dow Jones de Sostenibilitat.
Gestió responsable del medi ambient
Emissions directes de gasos d'efecte hivernacle (GEI) (MtCO2eq) Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) originades per fonts que posseeix o controla la companyia.
Factor d'emissió amb nuclear (tCO2/GWh) Taxa d'emissió com a resultat de l'activitat de generació elèctrica resultant del quocient entre la quantitat de contaminant atmosfèric emès (tones de diòxid de carboni) i l'energia produïda (GWh).
Generació de residus perillosos (kt) Quantitat de residus perillosos més representatius generats.
Inversions i despeses ambientals (milions d'euros) Despesa per actuacions ambientals realitzades en l'exercici, corresponents a inversions i despeses incorregudes en la gestió ambiental de les instal·lacions, excloent els drets d'emissió.
Interès per les persones
Índex de plantilla Nombre d'empleats en la companyia a tancament d'exercici.
Homes/dones (%) Nombre d'homes en la plantilla respecte al total d'empleats de la companyia a tancament d'exercici, en percentatge / Nombre de dones en la plantilla respecte al total d'empleats de la companyia a tancament d'exercici, en percentatge.
Dones en càrrecs de direcció (%) Percentatge de dones que es troben exercint un càrrec directiu respecte al total d'empleats de la companyia en llocs directius a tancament d'exercici.
Despeses de personal (milions d’euros) Quantitat monetària que representen les despeses de la plantilla per a la companyia (sous i salaris, costos de Seguretat Social, plans d'aportació definida, plans de prestació definida, treballs realitzats per a l'immobilitzat de la companyia, i altres).
Inversió en formació anual (euros) Quantitat monetària total invertida per la companyia en formació dels empleats.
Empleats inclosos en conveni col·lectiu (%) Percentatge d'empleats que són representats en un conveni col·lectiu respecte al total d'empleats en plantilla, a tancament d'exercici.
Seguretat i salut
Accidents amb baixa Nombre d'accidents de treball que causen una baixa laboral.
Dies perduts Jornades en les quals no s'ha treballat per baixes per accidents de treball. Es calculen des del dia següent al de la recepció de la baixa i se'n consideren els dies naturals.
Víctimes mortals Nombre de treballadors que han mort per accidents de treball.
Índex de freqüència Nombre d'accidents amb baixa ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores treballades.
Índex de gravetat Nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball per cada 1.000 hores treballades.
Índex d’incidència Nombre d'accidents de treball per cada 1.000 treballadors.
Taxa d’absentisme (%) Absències dels treballadors en els seus llocs de treball com a conseqüència de malalties comunes i accidents no laborals, mesures com el quocient entre el nombre total d'hores laborals perdudes entre el total d'hores teòriques laborables en l'exercici.
Cadena de subministrament responsable
Proveïdors amb contractes en vigor existents Nombre de proveïdors als quals se'ls ha contractat algun producte o servei durant l'últim exercici.
Volum total de compra adjudicat (milions d’euros) Quantitat monetària total utilitzada per cobrir les compres de la companyia.
Pressupost de compra destinat a proveïdors locals (%) Quantitat de pressupost que es destina a la compra de proveïdors ubicats a la zona geogràfica des d'on es realitza la compra sobre el pressupost total de compres.
Avaluació de proveïdors ESG (nombre) Nombre de proveïdors que han estat avaluats en matèria ambiental, social i de bon govern (Environmental, Social and Governance).
Compromís social
Evolució de l’aportació de Naturgy (milions d'euros) Aportació econòmica a programes d'acció o inversió social i patrocini i mecenatge.
Distribució per tipus d’acció (%) Distribució de les inversions segons el motiu de les iniciatives, desglossat d'acord amb la metodologia London Benchmarking Group (LBG).
Activitats de patrocini i acció social Nombre d'activitats dutes a terme per la companyia de patrocini, mecenatge i acció social.
Integritat i transparència
Comunicacions rebudes per la Comissió del Codi Ètic Nombre de comunicacions realitzades per empleats i proveïdors relacionades amb el Codi Ètic i la Política Anticorrupció que han estat rebudes per la Comissió de Codi Ètic.
Comunicacions per cada 200 empleats Ràtio del nombre de comunicacions realitzades relacionades amb el Codi Ètic i la Política Anticorrupció que han estat rebudes per la Comissió del Codi Ètic per cada 200 empleats de la companyia.
Temps mitjà de resolució de les comunicacions (dies) Nombre de dies de mitjana des que la companyia rep les comunicacions fins que les resol.
Projectes d'auditoria analitzats en base a riscos operacionals Nombre de projectes d'auditoria que han sigut analitzats en funció dels riscos operacionals.
Comunicacions rebudes en matèria de drets humans Nombre de comunicacions que ha rebut la companyia en matèria de drets humans.
Persones formades en la Política de Drets Humans Nombre d'empleats que han realitzat una formació sobre la Política de Drets Humans.

Informe sobre el Bo Verd

Indicadors d'ús de fons

El número total de proyectos, asignados a 31 de diciembre de 2018 al Bono Verde emitido el 15 de noviembre de 2017, ha sido de 63, con una inversión total de 446,34 millones de euros y con un porcentaje de fondos asignado respecto del total del importe obtenido mediante la emisión del bono verde del 55,79%, quedando 353,66 millones de euros pendientes de asignar.

Tecnologia Localització Nom del projecte Any deposada enmarxa Estat Finançamentassignat BoVerd (M€) % finançatamb BoVerd Emissionsevitades (tCO2)
Eòlica Espanya P.E. BALCÓN DE BALOS 2018 Operació 6,09 50% 17.465,82
Eòlica Espanya P.E. DORAMÁS 2018 Operació 1,14 50% 4.254,26
Eòlica Espanya P.E. FUERTEVENTURA II 2018 Operació 2,72 50% 7.159,81
Eòlica Espanya P.E. LA HARÍA 2018 Operació 1,97 50% 4.729,37
Eòlica Espanya P.E. LA VAQUERÍA 2018 Operació 1,93 50% 4.907,52
Eòlica Espanya P.E. MONTAÑA PERROS 2018 Operació 1,89 50% 5.200,33
Eòlica Espanya P.E. TRIQUIVIJATE 2018 Operació 3,40 50% 9.415,37
Eòlica Espanya P.E. VIENTOS DEL ROQUE 2018 Operació 3,42 50% 10.580,28
Fotovoltaica Espanya C.F. CARPIO DE TAJO 2019 Construcció 25,33 100% 24.870,11
Fotovoltaica Espanya C.F. LA NAVA 2019 Construcció 27,13 100% 27.903,09
Fotovoltaica Espanya C.F. PICON I 2019 Construcció 19,08 100% 29.554,70
Fotovoltaica Espanya C.F. PICON II 2019 Construcció 18,01 100% 29.554,70
Fotovoltaica Espanya C.F. PICON III 2019 Construcció 5,86 100% 29.554,70
Eòlica Espanya P.E. AMPLIACIÓN EL HIERRO 2019 Construcció 12,84 100% 39.049,51
Eòlica Espanya P.E. BARASOAIN 2019 Construcció 23,99 86% 35.311,74
Eòlica Espanya P.E. MERENGUE 2019 Construcció 32,00 100% 45.270,35
Eòlica Espanya P.E. MIRABEL 2019 Construcció 15,14 100% 25.434,18
Eòlica Espanya P.E. MONCIRO 2019 Construcció 10,68 100% 39.779,13
Eòlica Espanya P.E. PEÑAFORCADA - CATASOL II 2019 Construcció 6,75 100% 8.324,33
Eòlica Espanya P.E. PILETAS I 2019 Construcció 9,18 50% 26.914,83
Eòlica Espanya P.E. SAN BLAS 2019 Construcció 24,58 100% 35.000,95
Eòlica Espanya P.E. TESO PARDO 2019 Construcció 20,67 100% 30.321,81
Eòlica Espanya P.E. TESORILLO 2019 Construcció 20,18 100% 24.075,45
Eòlica Espanya P.E. TIRAPU 2019 Construcció 9,35 87% 12.612,85
Eòlica Espanya P.E. MONTEJO DE BRICIA (AMPLIACIÓN) 2019 Construcció 5,45 90% 5.829,63
Eòlica Espanya P.E. CARRATORRES 2019 Construcció 14,44 75% 35.406,33
Eòlica Espanya P.E. FRÉSCANO 2019 Construcció 7,85 100% 23.550,17
Eòlica Espanya P.E. SAN AGUSTÍN 2019 Construcció 5,25 100% 32.683,10
Eòlica Espanya P.E. MONTE TOURADO - EIXE 2019 Construcció 29,14 100% 42.147,08
Eòlica Espanya P.E. PASTORIZA - RODEIRO 2019 Construcció 10,42 100% 44.451,04
Eòlica Espanya P.E. SERRA DO PUNAGO - VACARIZA 2019 Construcció 8,67 100% 32.696,13
Eòlica Espanya P.E. TOROZOS A 2019 Construcció 14,68 100% 38.913,76
Eòlica Espanya P.E. TOROZOS B 2019 Construcció 11,51 100% 33.182,57
Eòlica Espanya P.E. TOROZOS C 2019 Construcció 13,99 100% 38.892,52
Eòlica Espanya P.E. MOURIÑOS 2019 Construcció 6,73 100% 11.670,00
Eòlica Espanya INFRAESTRUCTURAS COMUNES 2019 Construcció 8,81 70% -
440,27 866.667,49
Tecnologia Localització Nom del projecte Any de posada en marxa Estat Finançament assignat Bo Verd (M€) % finançat amb Bo Verd Emissions evitades (tCO2)
Fotovoltaica Espanya C.F. CANREDONDO 2021 Desenvolupament 0,08 100% 454.691,40
Fotovoltaica Espanya C.F. LAS JARAS 2021 Desenvolupament 0,27 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. MIRAFLORES 2021 Desenvolupament 0,16 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. PUERTO DEL ROSARIO 2021 Desenvolupament 0,07 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. SALINETAS 2021 Desenvolupament 0,02 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. TABERNAS I 2022 Desenvolupament 0,26 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. TABERNAS II 2022 Desenvolupament 0,26 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. EL ESCOBAR I 2021 Desenvolupament 0,07 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. EL ESCOBAR II 2021 Desenvolupament 0,07 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. SURESTE SOSTENIBLE I 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. SURESTE SOSTENIBLE II 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. SURESTE SOSTENIBLE III 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. SURESTE SOSTENIBLE IV 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. AGUAYRO SOLAR I 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. AGUAYRO SOLAR II 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. AGUAYRO SOLAR III 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. AGUAYRO SOLAR IV 2021 Desenvolupament 0,05 100%
Fotovoltaica Espanya C.F. ALDEA BLANCA 2021 Desenvolupament 0,02 100%
Eòlica Espanya P.E. PICATO 2021 Desenvolupament 1,33 100%
Eòlica Espanya P.E. EL MORALITO 2022 Desenvolupament 0,00 50%
Eòlica Espanya P.E. LA TABLADA 2022 Desenvolupament 0,01 50%
Eòlica Espanya P.E. PUNTA REDONA 2021 Desenvolupament 0,02 60%
Eòlica Espanya P.E. TRES TERMES 2021 Desenvolupament 0,02 60%
Eòlica Espanya P.E. LOS BARRANCS 2021 Desenvolupament 0,02 60%
Eòlica Espanya P.E. AGÜIMES 2021 Desenvolupament 0,14 100%
Eòlica Espanya P.E. PUERTO DEL ROSARIO 2022 Desenvolupament 0,38 100%
Eòlica Espanya P.E. TOROZOS II 2021 Desenvolupament 2,45 100%
          6,07  

Els fons nets de l'emissió del bo han estat gestionats dins el portafoli de liquiditat de la tresoreria de Naturgy, en caixa o altres instruments de liquiditat de curt termini que no inclouen activitats intensives en gasos d'efecte hivernacle o altres activitats controvertides.* Naturgy ha mantingut al tancament de l'exercici un nivell mínim de caixa equivalent als fons pendents d'adjudicar del Bo Verd.

Indicadors de beneficis ambientals

El benefici mediambiental estimat del Bo Verd s'espera que sigui d'1.321.358,89 tCO2/any evitades, en funció d'un total d'aproximadament 1.419 MW de potència que es preveu instal·lar amb finançament del Bo Verd, amb una producció associada d'uns 3.988 GWh/any.

Actuacions en matèria mediambiental i social

En els projectes s'ha considerat la sostenibilitat al llarg de tot el seu cicle de vida, en coordinació amb les administracions competents, amb la participació dels diferents grups d'interès.

En l'etapa de disseny, s'ha realitzat en tots els projectes un estudi ambiental on s'ha recollit informació de l'entorn (medi físic, biològic, socioeconòmic i cultural). Aquest estudi ha servit de partida per definir les alternatives de projecte més sostenible, tant de manera ambiental com social, per identificar i valorar els impactes associats i per definir les mesures de prevenció, mitigació i, si escau, compensació necessàries.

Durant la fase de construcció, es porta a terme un exhaustiu seguiment ambiental i arqueològic a fi d'assegurar que el projecte s'executa amb les garanties ambientals i socials establertes.

Durant l'etapa d'operació, les instal·lacions s'acullen al sistema de gestió ambiental de Naturgy, que està certificat i auditat externament UNE-EN ISO 14001, que assegura el control i el compliment dels requisits ambientals, la prevenció d'accidents ambientals i la millora contínua en la reducció dels nostres impactes.

Glossari d'indicadors

Indicadors d'ús dels fons
Descripció dels projectes finançats Descripció dels projectes finançats amb el Bo Verd, detallant tecnologia de generació, localització (país), nom del projecte, any de posada en marxa, estat d'execució (1. Desenvolupament, 2. Construcció, 3. Operació i manteniment), a data de tancament.
Finançament assignat Bo Verd: quantitats assignades (en EUR) per projecte i total Import atribuïble al Bo Verd invertit en projectes que compleixen els criteris d'elegibilitat del Bo Verd, recollits en el Naturgy Green Bond Framework, en milions d'euros, a data de tancament.
% finançat amb Bo Verd Percentatge de la inversió del projecte atribuïble al Bo Verd a data de tancament.
Nombre de projectes Núm. de projectes el finançament dels quals és atribuïble als fons procedents del Bo Verd, a data de tancament.
Total de quantitats assignades respecte al total de fons (en %) Percentatge de l'import total de la inversió atribuïble al Bo Verd en tots els projectes, respecte de l'import total obtingut amb l'emissió del Bo Verd (fons del Bo), a data de tancament.
Descripció de l'ús dels fons no invertits Descripció de la gestió dels fons obtinguts amb l'emissió del Bo Verd, que no han estat assignats a cap projecte, a data de tancament, d'acord amb el Naturgy Green Bond Framework.
Indicadors de beneficis ambientals
Emissions evitades de gasos d'efecte hivernacle (GEH) Emissions de CO2 (tones de CO2/any) que es preveu evitar anualment mitjançant els projectes d'energia renovable (eòlica i solar), calculades multiplicant la producció energètica prevista per un factor d'emissió mitjà per regió (Península i Canàries). Aquest factor d'emissió s'ha calculat segons les metodologies dels projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN) d'UNFCCC, que permeten utilitzar o bé un factor d'emissió mitjà de la regió excloent les emissions de les centrals low cost/must run quan la generació a partir d'aquestes centrals representi menys del 50% del total del sistema elèctric (mètode SIMPLE), o bé un factor d'emissió mitjà del mix elèctric total de la regió (incloent-hi les emissions de les centrals low cost/must) quan la generació a partir d'aquestes centrals representi més del 50% del total del sistema elèctric (mètode MITJÀ). Les dades utilitzades per al càlcul dels factors d'emissió aplicats procedeixen de fonts d'informació pública sobre la base d'estadístiques oficials.
Capacitat energètica Potència total (MW) corresponent als projectes que es preveu finançar amb el Bo Verd.
Producció energètica Generació d'energia elèctrica estimada anual (GWh/any), calculada multiplicant la capacitat energètica per les hores mitjanes estimades de funcionament anual per projecte, corresponent als projectes que es preveu finançar amb el Bo Verd.

Informe de revisió independent sobre el Bo Verd

Informe de revisió independentEnvia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar