Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English

Naturgy considera la innovació la funció que la capacita per orientar i impulsar els avenços precisos, accedir-hi i aplicar-los eficaçment d'acord amb els objectius establerts en el seu Pla Estratègic. Per això, compta amb una política d'innovació basada en principis que proporcionen el marc d'actuació per establir directrius, objectius i metes, que serveixen de guies per a tots els empleats del grup.

El Model d'Innovació, impulsat per l'Alta Direcció, es basa en el concepte d'“innovació sincronitzada”, en el qual s'han definit els roadmaps, els plans i els programes d'actuació en tots els negocis i àmbits d'activitat: tecnologia, mercat, comercial, regulació i social. A més d'abastar la innovació en el producte i el procés, la companyia inclou la innovació en aquelles àrees transversals i de suport, com són màrqueting, organització i social.

La companyia fomenta que la innovació formi part de l'activitat habitual de les persones, desenvolupant ambients de treball motivadors que afavoreixin la generació d'idees i impulsant programes d'emprenedoria que li permetin innovar de forma més àgil i transformar-se d'acord amb els canvis de l'entorn.

Així mateix, Naturgy obre els seus processos d'innovació compartint els seus reptes a través d'aliances i participacions en fòrums orientats a la cadena de valor i enfocats a l'obtenció d'objectius comuns. Així, col·labora amb administracions públiques en la identificació de les necessitats generals de desenvolupament i en la definició de plans d'innovació en el seu àmbit d'actuació. La companyia continua present en les diferents entitats i institucions líders en el sector energètic, així com en diferents plataformes tecnològiques, com la plataforma tecnològica espanyola de xarxes elèctriques (FutuRed), la plataforma tecnològica espanyola d'eficiència energètica (PTE-EE) o la interplataforma de ciutats intel·ligents (GICI), entre d'altres.

D'aquesta manera, a través de la innovació, Naturgy contribueix a la captura d'eficiències, al desenvolupament de nous models de negoci i a la visió del client en el centre, sent aquesta un element clau per obtenir avantatges competitius en els mercats i aconseguir un desenvolupament sostenible de la seva activitat.

Enfocament de la innovació

El Model d'Innovació de Naturgy s'estructura a través de línies d'innovació prioritàries, alineades amb els objectius del Pla Estratègic que esponsoritzen i suporten els negocis. La companyia defineix quatre àrees d'innovació estratègiques: transició energètica, digitalització, client al centre i nous models de negoci.

Per desenvolupar aquest pla, Naturgy empra un model d'innovació amb dos enfocaments: push & pull. El primer, centrat en el desenvolupament de solucions tecnològiques pròpies que responguin als reptes plantejats en la visió estratègica. El segon, busca la tracció de l'ecosistema d'innovació oberta per trobar oportunitats de negoci, idees i talent.

Aquest model d'innovació es basa en el concepte d'innovació sincronitzada, definida per uns roadmaps que recullen els principals insights de l'entorn i que orienten les actuacions per aprofitar els avenços de la tecnologia. Els roadmaps incorporen una estratègia d'implantació i comercialització, una regulació i suport legal, i una comunicació orientada al fet que la societat percebi el valor de les actuacions de la companyia.

La informació que contenen els roadmaps es vertebra en quatre eixos:

 • Els aspectes que esdevenen clau a l'àmbit tecnològic, les tendències més rellevants i les implicacions per a la companyia.
 • Els objectius als quals s'aspira orientats al compliment del Pla Estratègic i dels reptes plantejats en horitzó superior.
 • El mapa d'activitats en els cinc eixos de la innovació (tecnologia, mercat, comercial, regulació i social) i els seus indicadors de maduresa.
 • El pla de treball a tots els nivells, destacant els programes (projectes i proves de concepte), els grups de treball i els plans d'actuació.
Línies d'Innovació estratègica

Gas renovable
Residus
Hidrògen
Solucions GNL
Bunk. Small scale
Platf. Flotants
Renovables
Design to win
O&m optmizac.

Emmagatzematge
GN, GNR, P2G
Electroquímic
Hidràulic
Mobilitat sostenible
Vehicle elèctric
Vehicle GNC/GNL
Vaixells, trens,etc.

Solucions i serveis al client
Eficiència energètica
Centre o&m client
Generació distribuïda i l'autoconsum

Innovació customer experience
Nous canals d'atenció (chatbots) Nous productes i serveis basats en IoT i IA

Gestió avançada d'actius Manteniment basat condició
Supervisió remota
Sensorització, IoT i IA Robots, UGV i UAV
Control d'energia

Nous models de negoci
Agregació de demanda
Serveis al sistema

Inversió en innovació [OG2]
(milions d’euros)

Pla d'Innovació

El Pla d'Innovació s'estructura a través de línies d'acció prioritàries per contribuir a assolir els objectius marcats en el Pla Estratègic. Aquest pla vertebra la innovació al voltant de cinc xarxes de treball multidisciplinaris i vuit àmbits d'innovació tecnològica.

Gas Natural Liquat (GNL)

Tenint en compte que l'ús del GNL redueix les emissions de diòxid de carboni (CO2), de diòxid de sofre (SO2) i de partícules contaminants respecte a altres combustibles, Naturgy està portant a terme accions concretes per a la millora del GNL, ja que és el combustible de i per a la transformació, tal com el considera la Unió Europea en els seus últims plans estratègics.

Aquesta energia és la tecnologia de seguretat de la generació elèctrica renovable, i l'única solució real i viable mentre es desenvolupen investigacions per a l'emmagatzematge.

L'objectiu principal de la companyia en aquest àmbit és reforçar la infraestructura de transport, emmagatzematge i distribució del GNL, a totes les escales, per impulsar el seu ús com a combustible alternatiu als derivats del petroli tradicionals. Com a exemple d'això, destaca el projecte LNG on Wheels.

El projecte DirectLink LNG, Sistema de Transferència Universal Flotant (UTS) desenvolupat entre 2016 i 2017, ha estat guardonat amb el Premi Platts al millor projecte en la categoria “Emerging technology”. Es tracta d'una solució integral patentada per a la transferència i el bunkering de GNL de vaixell a terra, i amb mínim impacte mediambiental.

Projecte de noves solucions de distribució de GNL

LNG on Wheels (2017-2018)

L'objectiu del projecte és possibilitar el subministrament fiable de GNL a clients industrials de fins a 50 MWe, fins i tot en ubicacions remotes.

Consisteix en un vaixell portacamions cisterna de GNL, capaç de reabastar-se des d'un small carrier off-shore proper al port comercial més pròxim al client. Un cop al port, el GNL es distribueix directament a través de camions cisterna.

Generació: renovables i emmagatzematge

Energia renovable

Naturgy aposta per l'eficiència energètica i les energies renovables, dins el marc de transició global cap a una economia baixa en carboni, tant a Espanya com a nivell mundial.

Energia eòlica

Les activitats s'han centrat en l'arquitectura de monitoratge de parcs eòlics, en el paper de la generació renovable en serveis complementaris del sistema i en el major control sobre la vida útil dels actius.

Projecte de generació renovable: eòlica
Windex (2017-2019)

L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema capaç de valorar en temps real el consum de vida estructural d'un aerogenerador, recolzant-se en el desenvolupament de models aeroelàstics, d'instrumentació estructural i en la confecció de models intel·ligents.

Energia hidràulica

Durant 2018, la companyia ha mantingut la seva aposta en la implantació de noves tecnologies, tant en àrees de control mediambiental com en l'establiment de sistemes de mobilitat i monitoratge remot, sense oblidar la millora del rendiment de les seves instal·lacions hidràuliques.

Energia solar

En 2018, s'ha continuat amb les proves sobre les diferents cèl·lules disponibles per a la seva utilització en noves plantes solars. A més, s'ha innovat en l'operació i el manteniment de les plantes existents.

Projecte de generació renovable: solar
Laboratori Solar Fotovoltaic Durango, Mèxic (2017-2018)

Aquest laboratori té com a objectiu la realització de proves sobre diferents panells solars, entre les solucions més comercialitzades, analitzant els paràmetres d'operació i manteniment més importants.

A més de seguir amb les activitats d'assaig, en la segona fase del projecte s'han instal·lat seguidors solars, s'han adquirit i instal·lat nous mòduls bifacials i s'ha desenvolupat una aplicació de programari per a monitoratge i anàlisi de dades.

Emmagatzematge

Naturgy aborda la innovació en l'emmagatzematge d'energia com a millora i integració de les energies renovables. També participa de manera activa en diferents grups de treball on es discuteix l'ús de la tecnologia d'emmagatzematge en les àrees d'interès per a la companyia.

Projecte de emmagatzematge
Hibridació Renovable- Emmagatzematge Parc eòlic de la Vega I & II (2017-2020)

L'objectiu és provar, en condicions reals, el funcionament del sistema i el comportament de diferents tecnologies d'emmagatzematge, per així millorar la gestionabilitat de l'energia lliurada al sistema en aquest tipus de plantes. Començarà amb la instal·lació d'una bateria de flux de vanadi en el primer quadrimestre de 2019.

Generació: reducció d'emissions i eficiència energètica

Generació termoelèctrica

La companyia, sensibilitzada amb l'impacte que pugui ocasionar l'activitat industrial on opera, està realitzant diferents desenvolupaments tecnològics a les seves instal·lacions a través de projectes com Turbo-reflex. Especialment, continua treballant en la millora de l'eficiència en les seves plantes de carbó i cicle combinat, i adapta solucions que els permetin optimitzar diferents maneres de funcionament.

Projecte de reducció d'emissions i eficiència en generació termoelèctrica
Turbo-reflex (2017-2020)

La missió de Turbo-reflex és el desenvolupament i l'optimització de tecnologies aplicables als equips principals dels cicles combinats, per modernitzar tant els existents com els nous, de manera que permetin un funcionament més flexible, proporcionant el suport adequat per a la generació renovable. En concret, Turbo-reflex avaluarà l'impacte tècnic i econòmic en els costos d'operació i manteniment.

Xarxes: posada en valor de xarxes de gas

En aquesta línia, els reptes principals de la companyia segueixen centrats en aconseguir una major automatització de la xarxa (actuació en remot, reducció de talls i interrupcions, millora en l'eficiència de l'operació i manteniment i increment del rendiment energètic) i una major interacció amb el client (eficiència energètica i gestió activa de la demanda).

Gas renovable

Per promoure l'ús de gas natural renovable, les actuacions s'han centrat en la producció de biometà a partir de biogàs, a la metanació amb hidrogen i en la gasificació de biomassa sòlida.

Naturgy participa en diversos projectes nacionals i europeus, l'objectiu dels quals és obtenir gas natural renovable a partir de recursos renovables, i que mitjançant diferents processos permeti injectar-lo a la xarxa de distribució de gas natural, amb la qualitat adequada per a la seva posterior aplicació.

Automatització de la xarxa de distribució de gas

Naturgy treballa, en col·laboració amb partners tecnològics, en el desenvolupament de nous sensors de baix consum i baix cost que puguin desplegar-se en les diferents tipologies de xarxa. De la mateixa forma i amb l'ajuda de les noves tècniques i tecnologies de tractament de dades, s'estan emprenent diferents solucions per tractar les operacions de forma predictiva.

Control d'energia

Desenvolupament de solucions que permetin disposar d'un control de l'energia per assegurar els correctes balanços d'aquesta. Els objectius són, entre d'altres, millorar la detecció de frau i la transferència dels millors resultats entre els diferents pilots.

Distribució de gas a petita escala

Permet proveir a petits nuclis allunyats de les infraestructures de transport i introduir gasos no convencionals a les xarxes, aconseguint esquemes d'economia circular.

Projectes de posada en valor de xarxes de gas
Smart Green Gas (2014 – 2018)

El principal objectiu és l'obtenció d'un sistema intel·ligent de mesura de la qualitat del biometà durant el procés integrat de producció.

Aquest projecte estudia la depuració del biogàs obtingut en les plantes de tractament de residus i la seva conversió en biometà d'alta qualitat, amb un 95% de concentració, perquè pugui ser injectat a la xarxa de gas o utilitzat com a combustible d'automoció.

Xarxes: xarxes elèctriques 4.0

Naturgy continua invertint esforços en la digitalització de les xarxes de distribució d'electricitat. L'augment del grau de monitoratge i el control de les xarxes de mitja i baixa tensió permetrà una millor integració dels nous clients i podrà transformar-los, si la regulació acompanya, en nous recursos per a l'operador del sistema de distribució.

Nou rol del distribuïdor

El canvi en el paradigma de la distribució d'electricitat i l'aparició de fluxos bidireccionals d'energia fan que el distribuïdor assumeixi un nou rol. La millora en l'observabilitat i la controlabilitat de les xarxes és crucial per a la integració i la gestió òptima dels fluxos d'energia. Naturgy ha de preparar les xarxes per facilitar aquestes noves formes de generació i consum d'energia, per, en últim terme, desenvolupar nous models de negoci. Amb aquest propòsit està provant solucions innovadores.

Automatització de les xarxes elèctriques

L'automatització de les xarxes d'electricitat, juntament amb la innovació tecnològica i la interacció amb el client donen lloc a un nou model de xarxa digital en què es posa en valor la infraestructura digital desplegada, millorant la precisió de la informació, fent una gestió activa de la infraestructura i incloent al client en els processos.

Gestió avançada dels actius de la xarxa elèctrica

Per poder gestionar la xarxa d'una manera eficient i assignar els recursos de manera òptima, cal disposar de major i millor informació dels actius i fer una correcta gestió del risc d'aquests.

Projecte de xarxes elèctriques 4.0
Projecte GALA - Gestió Avançada de Línies Aèries (2019-2020)

L'objectiu és aconseguir una inspecció més segura i eficient i una gestió de la vegetació pròxima a les línies elèctriques més precisa i respectuosa amb el medi ambient, aprofitant les noves tecnologies de digitalització 3D, l'anàlisi automàtic d'imatges i la gestió avançada del risc. Comprèn les següents fases:

 • Digitalització de la xarxa aèria, embarcant tecnologia làser LiDAR.
 • Desenvolupament d'un model de riscos tenint en compte la predicció de creixement de les diferents espècies.
 • Monitoratge del creixement de la vegetació i de l'evolució dels riscos mitjançant l'ús d'imatges de satèl·lit i anàlisi automàtic de la informació.

Client: Smart Client

En l'àrea de Smart Client, la companyia es manté centrada en proporcionar productes i serveis d'alt valor afegit per a les diferents tipologies de clients finals.

GEDIS y Autoconsum

Es basa en implementar i validar solucions per optimitzar tant la gestió energètica de clients residencials i terciaris com l'ús de la flexibilitat d'aquests per donar serveis a la xarxa.

Integració de noves solucions

A partir de solucions digitals i productes IoT que permetin segmentar i conèixer millor els nostres clients, se'ls oferiran recomanacions, productes i serveis personalitzats.

Data Analytics

El seu principal objectiu és dotar de la importància necessària a les dades a través d'eines innovadores i arribar a aconseguir casos d'ús molt beneficiosos per als diferents negocis de la companyia.

Projecte de Smart Client
GrowSmarter (2015 - 2019)

L'any 2018, les accions més rellevants han estat:

 • Finalització de les rehabilitacions energètiques en edificis residencials i terciaris.
 • Continuació de la instal·lació de panells fotovoltaics i d'equips Smart Home en edificis residencials.
 • Validació dels resultats de 2017.
 • Desenvolupament del sistema de gestió per a la maximització de l'autoconsum.
 • Desenvolupament d'una plataforma de gestió de dades.

Client: eficiència energètica i mobilitat

L'eficiència energètica segueix sent una àrea clau per Naturgy. La companyia se centra en millorar els processos per augmentar l'eficiència energètica en totes les baules de la cadena, de manera que presta total informació als seus clients i serveis que els ajudin a millorar la seva eficiència energètica i a reduir l'impacte ambiental dels seus hàbits i consums energètics.

A través de diferents projectes relacionats amb els edificis, Naturgy desenvolupa solucions passives i actives per adequar el catàleg de productes als nous requeriments d'eficiència. Així mateix, la recuperació de calor en el sector industrial ha estat objecte de diferents desenvolupaments durant 2018 i ho seguirà sent en el futur.

Alhora, Naturgy continua la seva aposta per les solucions de mobilitat sostenible. La companyia està implementant a nivell nacional una infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic. A més, participa en diversos programes de la Unió Europea que tenen com a objectiu crear corredors per al transport per carretera de camions que utilitzin GNL. A més, la companyia presta una atenció especial a la millora de l'eficiència energètica i econòmica de les pròpies estacions de subministrament.

Dins del sector ferroviari, Naturgy està treballant en una iniciativa per dur a terme la primera prova pilot de tracció ferroviària amb GNL d'Europa. En l'àmbit marítim, Naturgy està testejant nous sistemes de propulsió que, gràcies a la combinació de motors a gas, propulsors elèctrics i sistemes de empenta, permetin millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat d'aquest tipus de transports.

Finalment, en l'àmbit de la mobilitat elèctrica, també ha desenvolupat les seves primeres experiències en el desenvolupament d'infraestructures de càrrega de diferents tipologies.

Flotes i estacions de servei de GNL i GNC
2018 2017 2016
Vehicles d'estacions públiques 5.815 3.030 2,070
Estacions de servei de càrrega pública 32 30 27
Estacions de servei privades 19 20 17
Vendes GNL i GNC en estacions de servei (GWh)
2018 2017 2016
  707 626 605
Projectes d'eficiència energètica i mobilitat
PIDIM Plataforma Intel.ligent de Dimensionament i Disseny d'Instal·lacions Multigeneració (2017-2019)

El seu objectiu és dissenyar, desenvolupar i implementar una plataforma intel·ligent de dimensionament i disseny d'instal·lacions de generació distribuïda d'electricitat, calor i fred. Aquesta plataforma informàtica operarà en el núvol, rebent dades, com ara el consum, i responent amb les solucions energètiques més adequades per al client. En 2018, la seva activitat s'ha centrat en el disseny i el desenvolupament de la major part de mòduls de l'eina i a finals d'any s'ha obtingut una primera versió plenament funcional. A més, s'han afegit funcionalitats extra, com el càlcul i la integració de la demanda associada a la càrrega de vehicles elèctrics.

Automatització i gestió de la informació

L'àrea de robòtica, sensorització i gestió avançada de la informació és una àrea transversal que pretén aglutinar els projectes que ja s'estan desenvolupant a la companyia amb l'objectiu de guanyar en sinergies i potenciar els resultats. És en aquest departament on tenen lloc les tecnologies més disruptives que formaran part de l'ecosistema tecnològic: robòtica, intel·ligència artificial sensorització, IoT, blockchain, etc.

Automatització i sensorització

Desenvolupament de solucions tant de programari com de maquinari que permetin l'automatització de la xarxa de gas i electricitat via sensorització i gestió avançada de la informació.

Control d'energia

Desenvolupament de solucions que permetin disposar d'un control de l'energia per assegurar els correctes balanços d'aquesta en tota la xarxa de gas i electricitat.

Treball assistit amb robots i drons

L'objectiu principal consisteix a aplicar solucions automàtiques per realitzar determinades operacions, principalment aquelles pesades, repetitives i perilloses, de manera autònoma i amb la finalitat de facilitar aquestes tasques.

Serveis complementaris del sistema i paper de la generació renovable

Anàlisi del paper de la generació renovable en el mercat de serveis complementaris.

Arquitectura de monitoratge de parcs eòlics

Disseny de l'arquitectura de monitoratge i desenvolupament del model d'allargament de vida útil en parcs eòlics.

Realitat virtual, realitat augmentada i BIM

Aquesta línia persegueix implicar transversalment a tota la companyia en l'avaluació de l'aplicació de les tecnologies de RV/RA i BIM al seu àmbit d'activitat.

Projecte de digitalització de xarxes de gas
Energy Harvesting UP4 (2017-2018)

L'objectiu del projecte és captar l'energia per a alimentació de sensors que s'instal·laran a la xarxa de gas. El projecte pilot ha consistit en la prova, en el laboratori, d'un dispositiu basat en una làmina de material piezoelèctric per generar petites quantitats d'energia elèctrica. El dispositiu s'introdueix en la canonada de gas i, mitjançant la interacció flux-estructura, es produeix la generació d'energia.

Planificació de la innovació

Durant 2018 s'ha continuat amb el desenvolupament d'un sistema de gestió digital de la innovació, capaç d'incorporar polítiques, metodologies, processos i eines necessàries per a l'execució de l'activitat d'innovació a la companyia. L'objectiu és implantar una metodologia altament flexible, capaç d'incorporar les millors pràctiques i d'actualitzar-les segons convingui.

Suport i transferència tecnològica

El Departament de Suport i Transferència de Tecnologia dona suport a les unitats i els negocis del grup en l'optimització de la seva explotació, per la via de la incorporació de nova tecnologia i coneixement tecnològic.

En 2018, destaca la continuada col·laboració amb institucions de l'entorn tecnològic, entre les quals cal ressenyar Electric Power Research Institute (EPRI), Gas Technology Institute (GTI) i American Gas Association (AGA). En àmbits més generals, també cal citar l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Les activitats de suport, orientades a identificar i creuar necessitats i possibilitats, tenen la seva continuació mitjançant aquelles de transferència per obtenir el coneixement oportú i incorporar la tecnologia més actual. Durant 2018, aquestes activitats han requerit el treball de 35 grups ad hoc desplegats en diferents unitats.

Vigilància i observatoris tecnològics

La vigilància tecnològica constitueix un element clau com a font d'informació, ja que permet la presa de decisions en la gestió de les tecnologies prioritàries i crea una base de coneixement pròpia per l'organització. En Naturgy, s'articulen els observatoris tecnològics, en els quals participen uns 160 experts de les diferents unitats de la companyia, i abasten des d'aspectes purament tecnològics a aquells de caràcter comercial, regulador, social o de mercat.

Durant 2018 s'ha consolidat l'activitat d'aquests grups, que han augmentat de forma gradual les seves activitats i la seva aportació de valor; per exemple, amb la creació de fulls de ruta tecnològica o amb la participació en fòrums i associacions de referència en la seva àrea. A més, s'han realitzat les Jornades Pathways, en què els diversos observatoris van posar en comú l'anàlisi que estan realitzant, l'estat d'actualització de les diferents tecnologies i el seu impacte i aplicabilitat en Naturgy.

Foment de la innovació

Durant 2018, Naturgy ha impulsat diferents iniciatives que afavoreixen l'emprenedoria i el desenvolupament de projectes innovadors. Per a això, ha col·laborat amb startups, universitats, organismes de recerca, emprenedors i administracions públiques, amb l'objectiu d'accelerar el desenvolupament de nous productes i serveis, i desplegar noves tecnologies per transformar els processos i les operacions de la companyia.

Intraemprenedoria

En la seva aposta per l'intraemprenedoria, per tal d'aprofitar tot el talent intern, Naturgy ha creat, al llarg del 2018, quatre grups amb reptes concrets d'alt impacte en els negocis, que han treballat, mitjançant metodologia Agile, posant en valor la seva aplicació en tota la cadena de valor dels negocis.

Innovació oberta

La innovació oberta és un model de relació de les companyies amb els actors externs, com són les universitats, les startups, els centres de recerca i els emprenedors, per promoure la col·laboració i l'intercanvi d'idees.

Naturgy ha treballat durant el 2018 per millorar la innovació oberta identificant els pols d'emprenedoria del sector.

Patrocini i participació en Iniciatives d'innovació oberta
South Summit 2018 (Madrid, Espanya)

Naturgy ha participat en l'esdeveniment més important de l'ecosistema innovador i emprenedor del sud d'Europa, que es va celebrar a Madrid a primers d'octubre. Per tercer any consecutiu, com a Innovation Partner, Naturgy va presentar les seves iniciatives d'emprenedoria i el seu model d'innovació oberta. La trobada va permetre l'anàlisi de més de 60 startups, de les quals 22 van presentar un potencial interès: iniciatives d'intraemprenedoria que podran contribuir a la solució dels diferents reptes d'innovació plantejats per la companyia.

Programa destacat de l'acceleradora i incubadora corporativa
Cleantech Camp 

Es tracta d'un programa d'emprenedoria impulsat per InnoEnergy i Naturgy l'objectiu del qual és promoure la transferència tecnològica i l'emprenedoria en el camp de les energies netes.

En la tercera edició del Cleantech Camp es van presentar un total de 70 projectes d'empreses en fase emergent d'Espanya i Portugal. Entre tots els projectes rebuts, se'n van seleccionar 15, que durant quatre mesos han pogut seguir el programa guiats per experts per desenvolupar el seu pla de negoci. Naturgy ha tingut especial seguiment en cinc de les startups seleccionades.

InnovaHub

Els InnovaHub de Barcelona i Madrid són espais creats per fomentar la innovació oberta a la companyia a través de l'obertura i la tracció de l'ecosistema, per tal d'identificar noves solucions i models de negoci, fomentant el coneixement, organitzant activitats que donin a conèixer les últimes tendències tecnològiques, connectant amb l'ecosistema emprenedor i facilitant un espai per a la cocreació de nous serveis i solucions que redefineixin el futur del sector energètic.

Centre Tecnològic

El Centre Tecnològic té com a missió iniciar i facilitar la innovació en Naturgy. Té tres objectius principals:

 • Crear i gestionar entorns de trobada amb l'ecosistema tecnològic.
 • Implantar i explotar recursos per al desenvolupament tecnològic, mitjançant l'experimentació i el pilotatge de solucions tecnològiques.
 • Demostrar l'activitat d'innovació de la companyia.

En els diferents espais creats en anys anteriors, les activitats més destacades de 2018 han estat:

 • InnovaHub@MAD: s'ha portat a terme el desplegament d'una xarxa de comunicacions robusta que permet donar suport als projectes d'automatització i big data que s'allotgen en els sistemes d'informació del InnovaHub.
 • Laboratori de Robòtica: ha estat un recurs fonamental que ha donat suport a projectes en els àmbits de robòtica, sensorització i realitat virtual, entre altres.
 • Centre de Control: ha finalitzat la seva construcció amb un nou entorn i una millora de les prestacions dels equips, com és la incorporació d'un sistema de gestió de continguts que dona suport, agilitza i flexibilitza l'operació dels recursos audiovisuals.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar