Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Llançament de la Política de Conflicte d'Interès.  
Llançament del Pla de Comunicació de Compliance.
Desenvolupament del Pla de Comunicació de Compliance.
Auditar la implantació de la Política de Drets Humans.
 
Aprovació de l'actualització del text de la política de drets humans als conceptes i terminologia dels Principis Rectors sobre empreses i Drets Humans de Nacions Unides.

Actualització de la Política de Drets Humans.

Grau d’acompliment:
Acabat , Avanç elevat, Avanç intermedi, Avanç escàs, No iniciat

La integritat és clau en l'èxit de la companyia

La companyia disposa d'un enfocament de gestió basat en diverses polítiques, procediments i eines específiques, emmarcats en el Codi Ètic de Naturgy. Entre aquests mecanismes, destaquen el Model de Gestió del Codi Ètic, el Model de Prevenció Penal, les polítiques i plans antifrau i anticorrupció, les polítiques fiscals i la Política de Drets Humans de la companyia.

Aquests elements persegueixen assegurar que les activitats de Naturgy i les dels seus empleats i proveïdors compleixen amb les lleis i estàndards aplicables a tots els països en què duu a terme alguna activitat de negoci. A més, aspiren a generar un comportament impecable, basat en els valors ètics i els compromisos formals de conducta, així com a prevenir i detectar qualsevol incompliment en temps i forma.

D'aquests es deriven indicadors per a la gestió, el control i la supervisió del comportament ètic de la companyia, cosa que permet mesurar l'efectivitat dels programes implantats i el desenvolupament de nous plans de millora adaptats a les necessitats específiques del negoci.Model de Gestió del Codi Ètic

El Codi Ètic de Naturgy, formulat i aprovat pel Consell d'Administració, és el document que estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels administradors i empleats de Naturgy en el seu acompliment diari, pel que fa a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès.

Des de la seva aprovació el 2005, el Codi Ètic ha estat renovat periòdicament per adaptar-lo a les noves realitats a què s'enfronta la companyia. S'hi recullen els compromisos assumits per Naturgy en matèria de bon govern, responsabilitat corporativa i qüestions relacionades amb l'ètica i el compliment normatiu. Així mateix, Naturgy disposa d'una Política Anticorrupció, com a extensió del capítol 4.7. “Corrupció i suborn” del Codi Ètic, donant compliment a la legislació nacional i internacional en aquesta matèria.

La companyia compta, a més, amb un Model de Gestió del Codi Ètic i de la Política Anticorrupció, liderat per la Unitat de Compliance, els objectius de la qual són vetllar per la seva difusió, el coneixement, l'aplicació i el compliment.

 

Components del model de gestió

Aquest model de gestió estableix que la Comissió d'Auditoria, pel que fa al Consell d'Administració, ha de rebre informes periòdics del Comitè d'Ètica i Compliment, en els quals es tracten les matèries més rellevants relacionades amb la difusió i el compliment del Codi Ètic i la política Anticorrupció.


Comitè d'Ètica i Compliment

En 2018 la Comissió del Codi Ètic ha cessat la seva activitat i les seves funcions han estat assignades íntegrament al Comitè d'Ètica i Compliment, que reporta les seves actuacions a la Comissió d'Auditoria i Control.

Així mateix, aquest comitè, presidit pel Chief Compliance Officer (CCO), ha canviat la seva composició en l'any 2018 i ha passat a estar format pels màxims responsables d'algunes de les unitats més directament involucrades en els assumptes previstos en el Codi Ètic.

Les funcions del Comitè d'Ètica i Compliment en aquesta matèria són:

 • Fomentar la difusió i el coneixement del Codi Ètic.
 • Interpretar el Codi Ètic i orientar les actuacions en cas de dubte o conflicte.
 • Facilitar i gestionar una via de comunicació a tots els empleats, proveïdors i empreses col·laboradores.

A nivell internacional, Naturgy compta amb comitès locals en els països de major activitat de la companyia, que permeten assegurar l'existència de procediments de salvaguarda en aquests països.

En 2018, el Comitè d'Ètica i Compliment va celebrar cinc reunions de treball.


Naturgy espera de tots els seus empleats un alt nivell de compromís amb el compliment del seu Codi Ètic i la seva Política Anticorrupció i, per això, remarca transmetre la cultura d'integritat de la companyia. L'incompliment d'aquests s'analitza d'acord amb els procediments disciplinaris interns, la normativa legal i els convenis vigents.

Després de l'entrada en vigor de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i de conformitat amb allò que aquesta preveu, el canal de denúncies de Naturgy permet realitzar consultes i denúncies anònimes. En 2018:

 • Un 24% de les notificacions va tenir relació amb el respecte a les persones i totes es van resoldre de manera adequada.
 • No es van rebre denúncies relatives a qüestions d'explotació laboral o infantil, o en relació amb els drets de les comunitats locals i els drets humans.

Durant 2018, Naturgy ha gestionat diverses situacions disciplinàries per suposats derivats de denúncies davant el Comitè d'Ètica i Compliment, o propis de situacions regulades en el Codi Ètic o en la Política Anticorrupció. En total, s’han gestionat 5 faltes lleus, 17 faltes greus i 9 faltes molt greus, de les quals 8 van derivar en acomiadaments.

En 2018, no va ser necessària la reparació de danys relativa a impactes relacionats amb casos detectades en matèria de drets humans.

Model de prevenció penal i polítiques

La companyia disposa d'un model de prevenció penal que és actualitzat anualment. Així, l'any 2018, el model ha estat objecte d'un procés d'adequació a la nova estructura organitzativa operada en el si de Naturgy.

Des d'un punt de vista organitzatiu, el Consell d'Administració ha assignat les funcions d'òrgan autònom, descrites en la Llei Orgànica 1/2015, al Comitè d'Ètica i Compliment, com a responsable de la presa de decisions significatives en relació amb la vigilància i la supervisió periòdica del funcionament i el compliment del Model de Prevenció Penal.

Cada any, aquest model és avaluat per un tercer independent. En 2018, aquest procés d'avaluació es va completar al mes de desembre i l'informe emès sobre el disseny i l'eficàcia del model va ser satisfactori.

Així mateix, en 2018 el model també ha estat objecte d'un gap analysis per part d'un expert independent per tal d'identificar elements de millora que permetin sotmetre el model al procés de certificació d'acord amb les normes UNE 19601 (sistemes de gestió de compliance penal ) i ISO 37001 (sistemes de gestió antisuborn).

Durant 2018, s'ha seguit amb el curs en línia de formació, obligatori per a tots els empleats, sobre el Model de Prevenció Penal, Codi Ètic i Política Anticorrupció. El curs emfatitza en la rellevància del seu compliment, assegura l'execució d'activitats preventives de control i dona a conèixer a tots els empleats l'estat actual en aquestes matèries. 

Plans antifrau i anticorrupció

La política anticorrupció estableix els principis que han de guiar la conducta de tots els empleats i administradors de les empreses de Naturgy pel que fa a la prevenció, detecció, investigació i el remei de qualsevol pràctica corrupta en el si de l'organització.

Així, queden sota un únic instrument totes les accions realitzades en aquest àmbit per evitar qualsevol conducta que pogués constituir frau o corrupció i que derivés en situacions perjudicials per a la companyia, els administradors i els empleats d'aquesta des del punt de vista legal o de reputació. Aquests plans i mesures preveuen la investigació dels episodis, la definició de solucions i l'establiment de mesures disciplinàries.

 

Mesures adoptades per a la prevenció del blanqueig de capitals

El Model de Prevenció Penal de Naturgy se sustenta en una anàlisi dels riscos penals, incloent la relativa al blanqueig de capitals, establint els controls necessaris per evitar la comissió d'aquest delicte.

 1. Prevenció: Codi Ètic, Política Anticorrupció, Procediment de Due Diligence de Contrapart, Norma General de Contractació Externa, Procediment sobre atorgament del Nivell de Signatura, Procediment de Control Intern
 2. Detecció: Revisió i auditoria del Model de prevenció penal per un tercer independent, Revisions de l'àrea d'Auditoria Interna, Sistema de control intern de la informació financera, Canal de denúncies
 3. Reacció i resposta: Protocol d'investigació i resposta, Règim sancionador, Col·laboració amb les autoritats competents de cada país davant de situacions sospitoses

Àrees clau contemplades en l'enfocament del Programa Anticorrupció de Naturgy

 • Establiment d'una cultura antifrau i anticorrupció mitjançant la formació i conscienciació.
 • Implantació de mesures proactives per a l'avaluació del risc de frau i corrupció, el monitoratge i els controls.
 • Desenvolupament de mesures i plans de resposta davant de situacions que constitueixin frau i corrupció.

Cal assenyalar que Naturgy, dins del seu Programa Anticorrupció, desenvolupa accions recurrents de formació a fi de divulgar el seu compromís en la lluita contra la corrupció i assegurar que els seus administradors, empleats i proveïdors disposin de la informació adequada i suficient per actuar en aquesta matèria.

Així mateix, Naturgy té implantada una Política d'Atencions Empresarials, en el marc del Codi Ètic i la Política Anticorrupció, l'objecte de la qual és regular les condicions en què administradors i empleats de Naturgy poden acceptar o oferir atencions empresarials a contraparts de negoci en el marc de l'exercici de les seves funcions professionals, de manera que s'asseguri el compliment efectiu dels principis establerts en el Codi Ètic i en la Política Anticorrupció, per evitar així el fet d'influir de manera impròpia en les seves relacions comercials, professionals o administratives, tant amb entitats públiques com privades. L'any 2018 s'ha realitzat una campanya de divulgació específica sobre aquesta política, adreçada a tots els empleats.

A més, en totes les operacions de risc, la companyia compta amb un procediment de due dilligence de contrapart que s'aplica de forma sistemàtica, amb l'objectiu d'assegurar que s'executin les anàlisis i avaluacions del risc reputacional i de corrupció d'una manera eficient i homogènia quan intervinguin tercers en les relacions de negoci de les companyies que formen Naturgy.

Fiscalitat

En 2018, el Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió d'Auditoria, ha aprovat l'Estratègia Fiscal i Política de Control i Gestió de Riscos Fiscals que regula els principis bàsics que han de guiar la funció fiscal de Naturgy, així com les principals línies d'actuació per mitigar i guiar el control correcte dels riscos fiscals. Les polítiques fiscals de Naturgy es troben alineades amb la Política de Responsabilitat Corporativa de la companyia i amb el seu Codi Ètic, el Codi de Bones Pràctiques Tributàries (CBPT) i les directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) per a empreses multinacionals.

Sense presència en paradisos fiscals

Al tancament de l'exercici 2018, Naturgy no té cap societat en cap territori considerat paradís fiscal, segons la normativa espanyola que determina quins països són considerats com a tals (Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol i Reial Decret 116/2003, de 31 de gener).

Per a la participació del 95% en Buenergía Gas & Power, Ltd., societat tenidora indirectament d'una única participació industrial que desenvolupa l'activitat de generació elèctrica per cicle combinat de gas a Puerto Rico, Ecoeléctrica, L,P,, que es trobava domiciliada a les Illes Caiman, el 2 de febrer de 2018 va completar el canvi de domicili social a Puerto Rico.

Així mateix, per a la participació del 52,2% al Gasoducto del Pacífico (Cayman), Ltd., societat sense activitat incorporada al grup com a conseqüència de l'adquisició del Grup CGE, que es trobava domiciliada a les Illes Caiman el 12 de gener de 2018, va completar la liquidació de la societat i la seva dissolució es va produir amb la baixa efectiva del registre públic de companyies el 12 d'abril de 2018.

Contribució fiscal

Naturgy presta una atenció prioritària al compliment de la seva obligació de pagar els impostos que, d'acord amb les normes aplicables, s'hagin de deure en cada territori. En 2018, la contribució fiscal total de Naturgy ha ascendit a 3.268 milions d'euros.

Política de Drets Humans 

Des de 2011, Naturgy té una Política de Drets Humans aprovada pel Comitè de Direcció. En 2018, es va realitzar una anàlisi exhaustiva de la política per tal d'assegurar el complet alineament d'aquesta amb els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empresa i Drets Humans.

Aquesta política és la resposta de la companyia a les creixents exigències de l'entorn i adquireix tot el seu sentit en aquelles ubicacions en què la legislació local no ofereix un nivell adequat de protecció dels drets humans. En aquests casos, Naturgy es compromet a garantir una protecció equivalent a la de la resta d'àrees en què desenvolupa la seva activitat.

El coneixement i compliment de la política es reforça a través d'un curs en línia d'obligat seguiment per tots els empleats. Fins a finals de 2018, 7.508 persones* havien fet el curs.

A més, tal com estableix aquesta política, la companyia treballa activament per incorporar els assumptes relacionats amb els drets humans en els processos d'anàlisi de noves inversions i introdueix aquesta variable en les avaluacions d'impacte social que es realitzen.

*El descens respecte a 2017 es deu a les desvinculacions i a la venda de filials del grup.

 

Formació en drets humans a responsables de seguretat

La formació en matèria de drets humans està enfocada a les característiques de cadascun dels països on Naturgy té contractats serveis de vigilants de seguretat i a les activitats que exerceix la companyia en aquests, de manera que es permet una formació més específica i efectiva.

En 2018, han prestat servei actiu 633 vigilants de seguretat a Espanya, el Marroc, Moldàvia, l'Argentina, el Brasil, Xile, Mèxic, Panamà i la República Dominicana, dels quals 597 (94,31%) han participat en els diferents cursos d'actualització en matèria de seguretat privada i 431 (68,09%) en cursos d'actualització de coneixements i formes d'actuació en el respecte dels drets humans, dedicant un total de 2.941 hores.

A més, s'adopten les millors pràctiques vigents, prenent com a referència iniciatives com els Principis Voluntaris de Seguretat i Drets Humans, i els Principis Bàsics de les Nacions Unides sobre l'ocupació de la força i d'armes de foc per al personal pertanyent a empreses de vigilància i seguretat que la companyia contracta.

Incompliments i multes

A Espanya, en l'àmbit de minoristes, en 2018 s'ha registrat una multa de 600.000 euros (en ferm) per no complir amb el requeriment de l'Administració pel qual s'ordenava donar de baixa un contracte.

A més, el 2018 han estat confirmades dues sancions (imposades el 2014) a les centrals nuclears de Trillo i Almaraz, per no adaptar-se a la legalitat en termini, per un import de 1.035.000 euros i 339.000 euros, respectivament.

A Xile, CGE ha estat objecte d'una multa administrativa, per un import de 413.681 euros, confirmada per la Cort d'Apel·lacions i pendent de presentació davant la Cort Suprema, per una infracció a l'article 139 de la Llei General de Serveis Elèctrics (manca de manteniment) per una falla en la línia 66 kV Los Peumos - Curacautín, que ha afectat 11.002 clients durant quatre hores i tres minuts.

No hi ha hagut sancions per pràctiques monopolístiques.


Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar