Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions de valor
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Nou model organitzatiu del grup.
Aplicació del nou model de persones.
Escalar l'ús de People Analytics a l'elaboració de diagnòstics i a la presa de decisions relatives a persones.
DigitalTEAM. Projecte de noves formes de treball.
Implementar noves formes de treballar i noves maneres de col·laboració que acompanyin l'evolució dels negocis.
Llançament de Transformational Leadership Academy.
Consolidar la digitalització de la gestió del talent cap a un model just in time.
Pla de comunicació interna Naturgy focalitzat en prioritats de la companyia, paper executiu en la comunicació i foment de la participació.
Grau d’acompliment:
Acabat Avanç elevat Avanç intermedi Avanç escàs No iniciat

Compromís amb les persones

El model de persones de Naturgy

Durant 2018, l'estratègia de gestió de persones ha girat entorn de la transformació i la creació de valor, com marca el full de ruta de la companyia. L'empoderament de les persones és una de les palanques que accionen aquesta transformació i, en aquest sentit, la companyia ha centrat els seus esforços en definir el seu model de gestió, connectant els nous objectius estratègics amb les persones i simplificant els seus processos per acompanyar la creació de valor.

El model de persones de Naturgy es concep com un ecosistema dinàmic que permet a les persones ser part de l'evolució de la companyia. Aquest model integra tres grans àrees (compromís i fidelització, formació i recompensa) on conflueixen una sèrie d'eixos i els seus processos associats, que asseguren la coherència i la solidesa d'aquest.

Resum de reconeixements obtinguts en 2018

Segells i certificacions

Rànquings

Premis

L'equip humà

Naturgy ofereix una ocupació estable i de qualitat, i una carrera professional sòlida, estructurada i atractiva, on el 98% dels contractes són de caràcter indefinit. La companyia compta amb un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on opera, amb la qual cosa garanteix les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El rigor i la professionalitat de les persones que formen part de Naturgy, l'interès per l'aprenentatge continu i l'autodesenvolupament, l'esperit innovador, així com el compromís sostenible i la implicació en els objectius de la companyia, són característiques del perfil dels professionals en totes les geografies i negocis. En aquest sentit, cal destacar que el 84% dels empleats manifesta tenir un alt grau de compromís amb la companyia.

Magnituds de l'equip

L'activitat de Naturgy es desenvolupa en més de 27 països. Al tancament del 2018, la companyia comptava amb la implicació directa de 12.7001 persones, de les quals un 52,5% desenvolupaven la seva activitat a Europa, un 46,1% a Amèrica i el restant 1,4% en altres continents.

La plantilla estava composta per un 31% de dones i un 69% d'homes, l'edat mitjana se situava en els 43,9 anys, amb una mitjana d'antiguitat de 14,2 anys, considerant que la companyia realitzava una gestió centralitzada de les seves polítiques de persones (12.508 empleats).

1. Plantilla a tancament d'exercici amb gestió centralitzada i no centralitzada pel seu percentatge de participació.

Índex de plantilla (nombre d'empleats) 

Nota 1: Les societats que consoliden per posada en equivalència i de les quals no s'inclou el detall de plantilla sumarien un total de 4.085 empleats repartits de la manera següent: Colòmbia 1.451, l'Argentina 862, Espanya 757, Egipte 148, Kenya 79, Moldàvia 707 i Puerto Rico 81.

 

Desglossament de la plantilla per categoria professional i gènere plantilla (%) 

Gestió del talent

En 2018 el nou model de persones de Naturgy defineix la gestió del talent com un dels seus tres eixos estratègics, on el model de lideratge, la valoració i la segmentació de professionals per adequar el seu desenvolupament als diferents perfils, així com els processos d'identificació i desenvolupament de successors, són peces fonamentals de l'atracció, la fidelització i el compromís de les persones.

Nou model organitzatiu del grup

La gestió del talent ha estat un dels elements que han definit la implantació del nou model organitzatiu, com a element de transformació de la companyia. Els canvis han estat profunds i globals, per tal de reduir l'àmbit de control i la complexitat, evitar el solapament de funcions, dotar les unitats de negoci de plena responsabilitat i optimitzar el suport que reben de les funcions corporatives, així com alinear l'organització amb el nou Pla Estratègic.

Plantilla promocionada (%)

Atracció del talent

Naturgy disposa d'un planter de joves professionals amb sòlida formació tècnica i de gestió.

Iniciatives per a l'atracció del talent

Programa de pràctiques professionals

Naturgy manté aliances amb les principals universitats i centres de cicle superior en els països on té activitat. Amb aquests, realitza la selecció dels joves que s'incorporen en pràctiques. La formació a tot el grup es dirigeix anualment a més de 125 universitaris i a més de 100 estudiants de Formació Professional (FP) o equivalent.

FP Dual

El compromís de Naturgy amb l'FP Dual ha continuat el 2018 amb la incorporació d'un cinquè centre de formació professional. Durant aquest any han estat 133 els alumnes matriculats entre primer i segon curs que, juntament amb els 27 que ja van completar anteriors promocions, sumen un total de 160 persones formades. Durant el curs 2018-2019 es comptarà amb més de 140 alumnes cursant els cicles formatius específics de Naturgy.

L'aposta per la inclusió de joves en el negoci ha permès renovar el 2018 el segell d'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove.

On boarding

Basant-se en els resultats del Projecte d'Experiència d'Empleat desenvolupat durant 2017, la companyia ha treballat en la redefinició i l'optimització del procés d'onboarding, l'objectiu del qual és l'acompanyament als nous professionals que s'integren en l'organització. Durant 2018, s'ha posat en pràctica el nou model, donant com a resultat una millora de l'experiència de l'empleat.

Tipus de contractes (%)

 Contracte fix homes.
  Contracte fix dones.
  Contracte temporal homes.
  Contracte temporal dones.

Noves contractacions per gènere i grup d'edat

 Homes.
 Dones.
  Total.

Desenvolupament del talento

En Naturgy, la gestió del talent és una funció homogènia en tots els negocis, que es regeix per uns objectius compartits definits en el model de lideratge. Aquest marc, orientat a la consecució de resultats del grup, defineix les competències i els comportaments esperats dels professionals de Naturgy, d'acord amb els principis d'ètica, col·laboració, igualtat d'oportunitats i respecte a la diferència.

Les eines per a la gestió del talent, que tenen com a finalitat conèixer els professionals, promoure el seu desenvolupament i optimitzar la mobilitat i la promoció, s'integren en quatre pilars: avaluació, desenvolupament, successió i job posting.

La profunda transformació organitzativa en 2018 ha suposat que un 87% de l'equip directiu hagi canviat de funcions. D'aquests canvis, un 44% ha tingut lloc entre diferents direccions, és a dir, mobilitat transversal. Així mateix, durant 2018, un total de 853 vacants han estat cobertes durant el procés de mobilitat.

La gestió del talent vetlla també per la incorporació de planter extern, assegurant l'atracció de professionals d'alt potencial a través de programes com el Management Staff, que en 2018 ha implicat a més de 75 professionals de 14 nacionalitats, dels quals un 60% ha estat promocionat a posicions de gestió i un 12% ocupa posicions d'estructura.

Nova Proposta de Valor a l'Empleat (EVP) – Protagonistes del canvi per construir el futur

Dibuixar un projecte reptador: sent protagonistes de la transformació, afrontar reptes dia a dia, en cada negoci, a cada país, a cada racó. Dibuixar un projecte de futur i innovador en què créixer com a persones i professionals.

L'energia sorgeix de l'equip: moltes persones i un sol equip. Un equip professional i divers que comparteix inspiració i aprenentatge. Un equip en el qual recolzar-se per créixer, imaginar el futur i aconseguir-lo.

Aportar valor gràcies a l'empleat: creure en la seva energia, en la seva responsabilitat i autonomia com a clau del negoci. Creure en el seu esforç diari per deixar empremta en els clients i en la recerca d'una societat més sostenible i pròspera.

Liderar el propi destí: ser la clau del propi destí com a empresa, com a equip i com a persones. Liderar el canvi està en mans de tots aquells que fan possible que Naturgy sigui real.

En el marc de la transformació iniciada per Naturgy el 2018, l'adaptació de la Proposta de Valor a l'Empleat (Employee Value Proposition, EVP) ha estat una tasca prioritària per reorientar la política d'employer branding i sincronitzar-la amb el model de persones. La nova EVP incorpora els atributs i les raons que defineixen Naturgy com a lloc per treballar.

Aquesta adaptació s'ha realitzat abordant els quatre eixos bàsics de tota proposta de valor: retribució, atracció, compromís i reputació, i ha involucrat els empleats de Naturgy en totes les geografies. El procés parteix de l'anàlisi del Pla Estratègic de la companyia, de les principals tendències i pràctiques en employer branding dins del sector i de l'IBEX 35, i del context econòmic i social lligat a la sostenibilitat.

Índex de rotació i índex de rotació voluntària (%) (*)

 Rotació.
 Rotació voluntària.
(*)Rotació: baixes/plantilla mitjana. Rotació voluntària: baixes voluntàries/plantilla mitjana.
Nota: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest informe.

 

Índexs de rotació per gènere i franja d'edat (%) (*)

Índex de rotació Índex de rotació voluntària
18-35 Homes 16,96 6,26
Dones 15,67 6,27
36-50 Homes 9,46 1,82
Dones 8,46 2,32
>50 Homes 35,02 0,79
Dones 28,25 0,37
(*) Rotació: baixes/plantilla mitjana. Rotació voluntària: baixes voluntàries/plantilla mitjana.
Nota: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest informe.

Diversitat i igualtat

Per Naturgy és fonamental fomentar la diversitat i la igualtat d'oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest últim compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Pla Integral de Diversitat

En 2018, el compromís de la companyia per la diversitat continua sent ferma, de manera que es consolida el Pla Integral de Diversitat que aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones, classificades en tres àmbits d'actuació: gènere, discapacitat i edat.

Iniciatives i eines del Pla Integral de Diversitat
Gènere Continuïtat del pla de desenvolupament específic per al talent femení amb els següents eixos d'actuació: incorporació de talent, impuls al lideratge (Take the Lead, Fes-te visible, Mentoring) i formació en línia en diversitat (Women Empowerment, lideratge inclusiu i gestió de la diversitat).
Discapacitat Des de la direcció de Naturgy s'impulsen diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora i Certificat Bequal Plus.
Edat Naturgy treballa la diversitat generacional a través d'accions dirigides i planificades: Junior Talent, acceleració del talent, monitoratge de la mobilitat i la promoció.
Take the Lead i Fes-te visible

Els programes han estat dissenyats per impulsar una visió global i diversa en les directives i subdirectives de la companyia, per empoderar-les en el seu rol de lideratge amb la seva marca personal i professional.

Els objectius que persegueixen aquests programes són:

  • Connectar les participants amb la necessitat de liderar la seva carrera i animar-les a ser les protagonistes del seu desenvolupament.
  • Desenvolupar una marca personal sòlida, alineada amb la visió i el propòsit professional.
  • Construir una visió compartida i descobrir els atributs, els valors i les habilitats que defineixen i fan única cada directora.
  • Augmentar la visibilitat del col·lectiu de subdirectores i potenciar el seu networking en l'organització.

L'impacte i el grau de satisfacció dels programes són:

Dones en càrrecs de direcció (%)

2016: 25,7

2017: 26,2

2018: 28,3

Salari mitjà d'homes i dones per categoria professional. Espanya (euros)

 Homes.
 Dones.
Nota 1: el desglossament d'aquest indicador per localització geogràfica està disponible en l'annex d'aquest informe.
Nota 2: la diferència salarial que mostren els resultats està en línia amb el context sectorial i està generada principalment per la composició històrica de gènere de la companyia, que es tradueix en una major antiguitat mitjana dels homes davant de les dones.
Nota 3: les dades es calculen sobre la retribució fixa.

 

Empleats amb discapacitat (%)

Espanya: 2,40

Flexibilitat

Naturgy aposta per l'equilibri entre la vida professional i personal mitjançant l'aplicació de mesures de flexibilització laboral, serveis i beneficis adaptats a les necessitats dels empleats.

El certificat EFR Global, revisat el 2018, reconeix a Naturgy com un referent de la nova cultura sociolaboral i empresarial, gràcies a les mesures corporatives i locals en matèria de conciliació i a espais i serveis que posen a disposició dels seus empleats, com ara el Banc de temps.

 

Comparativa d'empleats amb dret a baixa per maternitat/paternitat i els que es van acollir a aquest dret


Flexibilitat i suport a l'entorn personal

Satisfacció dels empleats

Conèixer la satisfacció de l'empleat iel valor que li assigna a les accions i alsproductes que la companyia posa a laseva disposició és un element clau delcompromís amb les persones.

Eines com l'enquesta de clima,realitzada cada dos anys, donen lloca accions i plans de millora que tenenel seu reflex en els resultats d'anyssegüents. Actualment, el percentatgede compromís se situa en el 84%(aquest resultat s'ha obtingut en donesi homes de manera separada), estantper sobre de la mitjana del benchmark.

Servei d'Atenció a l'Empleat (SAE)

El servei, implantat a Espanya iAmèrica Llatina, ha complert el seu sisèaniversari el 2018, consolidant-se coma punt de contacte únic i centralitzatde l'empleat amb l'organització.

El SAE permet la consolidació demodels globals i únics en matèriad'atenció als professionals durant el seucicle de vida a la companyia. El serveité un enfocament multicanal, gràciesa la plataforma en línia, i d'atenciópersonalitzada i accessible des dequalsevol dispositiu.

L'any 2018 ha estat de creixementen el SAE, amb la incorporació denous serveis i l'evolució tecnològicade l'eina per millorar la funcionalitat il'experiència de l'empleat.

Actualment, el NPS del servei és de67,21%, s'han atès 121.164 peticionsd'empleats i s'han resolt en termini el90,22% de les peticions.

Cultura i Employee Experience

En el marc de la transformacióde Naturgy, i acompanyant lavisió estratègica de la companyia,l'empoderament de les persones és unade les tres palanques clau juntamentamb els clients i els accionistes en lacreació de valor.

La cultura Naturgy emmarca elsprocessos del model de personesdes de la coherència, la globalitat i ellideratge, donant sentit i projecció a latransformació cap a la creació de valor.

En els últims anys, la implantació denoves formes de treballar a travésde metodologies àgils (scrum, designthinking o lean start-up), novestecnologies i entorns d'innovació obertaha permès donar passos importants peradaptar la cultura del grup.

Així mateix, durant l'any 2018, s'hainiciat l'actualització de l'anàlisi de lacultura Naturgy, un anàlisi basat en eldiagnòstic del model Denison i alineatamb els missatges de l'Alta Direcció,posant el focus en el concepte detransformació com a element clau idonant sentit a les quinze paraules ques'han identificat com l'estructura sobrela qual construir el model de cultura deNaturgy.

L'anàlisi ha estat completat amb lainvolucració dels empleats en totes lesgeografies i ha donat com a resultat lesclaus Naturgy: equip, innovació i formesde treball.

 

Claus Cultura Naturgy

Equip: cohesió, col·laboració,lideratge, il·lusió

Innovació: evolució, digitalització,, agilitat

Formes de treball: flexibles, col·laboratives, simplicitat

 

Actualment, Naturgy té en marxadiversos projectes transversals, quepermeten els empleats visibilitzar lesclaus culturals, com la implantaciód'eines cloud, l'adaptació dels espaisde treball a models col·laboratius iflexibles, o els projectes DigitalTEAM iLEAN, que impulsen la transformacióen honor d'aportar formescol·laboratives i digitals de treball,eficiència i agilitat en els negocis.

 

15 paraules clau

Universitat Corporativa

La formació és una altra de les tres àrees clau del model de persones. El pla de formació i desenvolupament s'articula a través de la Universitat Corporativa, sent aquesta una palanca estratègica de transformació al servei del negoci per crear valor i aconseguir els objectius marcats en el Pla Estratègic.

La missió de la Universitat Corporativa és contribuir a desenvolupar professionals que facin realitat la visió de Naturgy, i el seu objectiu és garantir l'adequació entre el lloc i la persona, l'adquisició de coneixements vinculats a les noves necessitats de l'organització i el desenvolupament d'habilitats i competències relacionades amb el model de lideratge i cultura de Naturgy.

En 2018 s'ha consolidat la implantació d'Evolution com a plataforma en línia de formació i el nou model de formació en base a tres palanques: experiència d'empleat, customització de l'oferta formativa i operativa global centralitzada.

El model de gestió de la universitat corporativa dona resposta a les necessitats de formació a través de:

  • La Tech Academy garanteix la transferència del coneixement tècnic específic en cada negoci, permetent el seu desenvolupament eficient i assegurant la qualitat i l'homogeneïtat a tots els països. Entre els programes més rellevants: Reglament General de Protecció de Dades, Transformació Digital de Serveis Tècnics, Projecte Smile i Nova Llei de Contractes del Sector Públic.
  • Transformational Leadership Academy: orientada a la transformació a través del lideratge de l'equip executiu, directiu i gerencial, enfortint el seu rol d'acceleradors naturals del canvi organitzatiu i cultural. Ofereix una proposta formativa diversificada i personalitzada gestionada a través d'aliances amb els millors centres nacionals i internacionals. Entre els programes més rellevants: Take the Lead, Transformational Leadership, Saba 4.0, Programa Avança, Programa d'Innovació.

Evolució hores de formació per empleat

Nota 1: en 2017 es produeix un descens en les hores mitjanes per empleat i, en general, a tots els indicadors de formació per la consolidació de dades de Xile, amb un volum formatiu menor al de la resta del grup; per la reducció del nombre de programes transversals per a tota la companyia respecte a exercicis anteriors; i per la interrupció de l'activitat de la Universitat Corporativa durant els tres mesos que va durar la implantació de la nova plataforma.

Xifres de la Universitat Corporativa 2018
Enquestes de satisfacció respostes 43.204
Satisfacció mitjana dels participants (0-10) 8,3
Grau d'aplicació mitjà dels coneixements i habilitats en el lloc de treball (%) 77%
Nombre de programes amb avaluació de l'aplicació 38
Índex mitjà de percepció (0-10) 8,0

 

Indicadors de formació Naturgy [404-1]

2018 2017 2016
Plantilla formada (%) 91,0 93,7 87,4
Hores de formació per empleat  49,9 38,4 51,0
Total d'hores lectives  645.311 613.623 889.625
   Homes 438.412 430.995 656.880
   Dones 206.899 182.628 232.746
Inversió en formació anual (euros)  10.454.626 14.322.806 14.014.713
Inversió en formació per persona (euros) 809,2 897,4 803,1
Assistents 93.379 97.604 138.872
Hores en línia 204.622 176.995 330.213
Persones que es van formar a través del canal en línia (%) 77,1 69,3 69,7
Grau de satisfacció dels participants (sobre 10)  8,3 8,4 9,0
Puntuació de Net Promoter Score (NPS) 35,6 35,9

 

Hores de formació per empleat i categoria professional

  Equip directiu Caps Intermedis Tècnics Llocs operatius
Plantilla formada (%) Homes 88,7 94,8 92,5 86,1
Dones 89,3 91,6 93,3 93,6
Total 88,9 94,1 92,8 88,3
Hores de formació per empleat 49,9 86,7 54,3 48,2 39,2
Total d'hores lectives 645.311 113.262 137.823 204.617 189.609

Compensació i retribució

El concepte de recompensa és la tercera de les àrees sobre les quals es construeix el model de persones de Naturgy i té per objectiu oferir un marc de classificació, retribució, beneficis i entorn de treball que impulsi i alineï l'actuació professional amb l'estratègia de Naturgy.

Política retributiva

La política retributiva es regeix per l'equitat en l'àmbit intern i per la competitivitat des del punt de vista del mercat. Es distingeixen dos models retributius: un per a empleats inclosos en el conveni col·lectiu i un altre per a empleats no inclosos.

En 2018 s'ha implantat un nou model de classificació professional per a aquells empleats que estiguin exclosos del conveni i s'ha iniciat el procés de valoració de les posicions de la nova estructura.

Retribució variable

La retribució variable anual ha estat transformada en una estructura d'objectius homogenis per a tot el col·lectiu, amb mètriques diferenciades en funció de la unitat de negoci, corporació o projecte de pertinença. Les esmentades mètriques inclouen objectius economicofinancers, així com qüestions de seguretat i qualitat. Addicionalment, es valora un objectiu qualitatiu que mesura el “com” en la consecució dels objectius.

La direcció per objectius aplicada a directius i empleats exclosos de conveni i la retribució variable aplicada a comercials són les metodologies desplegades en Naturgy per incentivar la implicació dels empleats en l'assoliment dels objectius de la companyia i en la participació directa en els resultats.

 

Desglossament de despeses de personal
(milions d’euros)
2018 2017 2016
Sous i salaris 882 877 823
Costos Seguretat Social 123 134 128
Plans d’aportació definida 36 44 42
Plans de prestació definida 9 9 9
Remuneracions basades en accions 5 - -
Treballs realitzats per l’immobilitzat de la companyia (115) (122) (109)
Altres 70 67 81
Total 1010 1009 974

Beneficis socials i retribució flexible

El paquet retributiu dels empleatsde Naturgy es complementa ambun sistema de previsió social en elqual està inclòs el pla de pensionsi altres beneficis socials. En l'àmbitinternacional i d'acord amb els marcslegals de cada país, Naturgy ha acordatamb els representants dels empleatsl'establiment de beneficis socials imesures de conciliació.

En 2018 s'ha establert una borsaflexible sense substitució salarial,amb l'objectiu que l'empleat puguipersonalitzar la seva retribució total.Així, els empleats disposaran d'unaborsa, en funció del cost dels seusbeneficis actuals, que podran destinara la contractació dels beneficis que ellsestableixin.

A més, els empleats a Espanyadisposen d'un sistema de retribucióflexible que permet dissenyar lacomposició del paquet retributiuutilitzant l'oferta de productesexistents.

En el cas d'Espanya, el Pla de Pensionsde Promoció Conjunta dels Empleatsdel Grup Naturgy és un pla depensions d'aportació definida per a lacontingència de jubilació i de prestaciódefinida per a les contingències demort i incapacitat en actiu. L'adscripcióa aquest es produeix de maneraautomàtica en causar alta.

El Pla compta actualment amb unpatrimoni de prop de 500 milionsd'euros, que es reparteix enaproximadament 6.300 empleatsactius (99% de la plantilla) i més de2.000 beneficiaris.

En l'àmbit internacional, la políticadel grup té com a directriu disposard'instruments d'estalvi per a la jubilaciói cobertures de defunció i incapacitaten actiu, considerant les particularitatsi necessitats de previsió social decadascun dels països.

 

Indicadors de Gestió de l'Acompliment i Direcció per Objectius (DPO) (*)


(*) Percentatge de persones participants en el sistema DPO. El desglossament per gènere per a aquest indicador estàdisponible a l'annex d'aquest informe.

Relacions laborals

Naturgy, a través del seu Codi Ètic, estableix els principis i les pautes de comportament que regeixen els criteris d'actuació de tots els empleats. D'acord amb ells, amb la legislació internacional i amb el marc jurídic vigent de cadascun dels països on és present, Naturgy respecta els valors de les seves respectives cultures i es compromet amb el compliment de la normativa laboral aplicable.

Especial consideració per Naturgy mereixen la llibertat sindical, els drets fonamentals, la negociació col·lectiva i la cultura de l'acord. Així, a Espanya s'han signat diversos acords amb la representació dels treballadors en matèries com el Pla de Pensions d'Ocupació dels treballadors.

En l'àmbit internacional s'han culminat 26 processos de negociació, entre els quals destaquen: Xile (7 processos de negociació col·lectiva), Panamà (2 acords de negociació col·lectiva) i Mèxic (7 negociacions, entre acords salarials i negociacions de conveni).

Com a resultat global, en tots els àmbits en què Naturgy està present s'han assolit 32 acords col·lectius.

Pel que fa a la representació sindical, en el conjunt de totes les societats pertanyents a Naturgy el 2018, hi ha un total de 62 sindicats amb representació diversa en els seus àmbits d'actuació, 7 a Espanya i 55 en l'àmbit internacional.

Finalment, cal assenyalar que, a 31 de desembre de 2018, s'han comptabilitzat 15.493 visites, consultes i descàrregues d'“Informació Laboral” a NaturalNet a tot el grup, i s'han realitzat 98.134 consultes, incidències i peticions a través del SAE, ateses directament per l'esmentat servei o a través dels diferents Departaments de Persones en tots els països en els quals està implantat.

Per a més informació sobre Persones, siusplau consulti aquí.

Comunicació interna

Naturgy compta amb nombrosos canals per a la comunicació amb els seus empleats, com són la intranet corporativa NaturalNet, la revista Natural, que es distribueix a nivell internacional, i la xarxa social corporativa Yammer. Durant 2018 s'ha posat en marxa un nou canal, Naturalnews, que funciona com el diari digital de Naturgy. En 2018, aquest canal ha estat operatiu a l'Argentina, Espanya, Mèxic i Panamà, i està previst que al llarg de 2019 s'incorpori a la resta de països.

La transformació que ha portat a terme la companyia durant 2018 ha comptat amb una intensa campanya de comunicació. En l'apartat de campanyes de sensibilització, els assumptes més destacats han estat el Compromís de Seguretat i Salut, el voluntariat energètic, la ciberseguretat, el compliance, el customer experience i la lluita contra la violència de gènere.

A més, s'han celebrat nombroses iniciatives en 2018 destinades a fomentar la participació activa de l'empleat i la proximitat a l'Alta Direcció, a través de diàlegs presencials com el Programa Dialoga amb més de 1.200 participants.


Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar