Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English

Naturgy és present a 30 països, té més de 18 milions de clients i prop del 50% dels seus empleats treballa fora d'Espanya. La seva presència internacional li garanteix una posició privilegiada per capturar el creixement de noves regions en procés de desenvolupament econòmic, per la qual cosa s'ha convertit en un dels principals operadors del món.

Contribució de l'Ebitda per activitats

Gas i electricitat

34%
Ebitda Espanya, Europa i Amèrica Llatina
Nota: –5% altres activitats

Infraestructures EMEA

45%
Ebitda Espanya i Àfrica

Infraestructures Latam Sud

20%
ebitda Amèrica Llatina.

Infraestructures Latam Nord

6%
ebitda Amèrica Llatina.
Principals magnituds de Naturgy [102-7]
Operacions 2018 2017 2016
Vendes d’activitat de distribució de gas (GWh) 449.259 460.014 426.510
Transport de gas/EMPL (GWh) 117.526 100.371 111.720
Punts de subministrament de distribució de gas (en milers) 10.605 10.491 10,224
Punts de subministrament de distribució d’electricitat (en milers) 7.569 7.447 7.324
Xarxa de distribució de gas (km) 119.998 116.181 113.083
Longitud de línies de distribució i transport d'electricitat (km) 215.532 214.399 215.894
Energia elèctrica produïda (GWh) 46.658 46.389 46.361
Personal 2018 2017 2016
Nombre d'empleats1 12.700 14.718 15.502
Financer (milions d’euros) 2018 2017  2016 
Import net de la xifra de negocis 24.339 23.207 21.908
Benefici operatiu brut (Ebitda) 4.019 3.903 4.664
Inversions totals 2.321 1.782 2.157
Benefici net (2.822) 1.360 1.347
Dividend meritat 1.301 1.001 1.001
Dades per acció (euros per acció) 2018 2017 2016
Cotització a 31 de desembre 22,26 19,25 17,91
Benefici2 (2,83) 1,36 1,35
(1) No inclou el nombre d'empleats en els negocis classificats com a “operacions interrompudes” (786 persones en 2018 i 2.053 persones en 2017).
(2) Calculat considerant el nombre mitjà ponderat d'accions pròpies al llarg de l'exercici.

Un model de negoci integrat i sostenible

Naturgy està present en els negocis de l'electricitat i el gas, des de l'obtenció fins a la distribució i la comercialització. Per això, Naturgy s'ha convertit en la major companyia integrada de gas i electricitat d'Espanya, i S & P Global Platts la reconeix com la distribuïdora de gas amb millor acompliment financer a nivell global.


Proveïment i transport de gas

Naturgy disposa d'una cartera de subministrament de 30 bcm flexible, diversificada i competitiva. Té una infraestructura de gas única i integrada en la qual destaca la gestió de trams de gasoductes i una flota pròpia de sis vaixells metaners. Els països d'aprovisionament de Naturgy són:

 Altres (GNL).
  Algèria.
  Nigèria.
  Perú.
  Trinitat i Tobago.
  Oman/Egipte/altres.*
  Estats Units.
  Qatar.
  Altres (GN).
  Noruega.
* Gas provinent d'Unión Fenosa Gas.
Generació d’electricitat

La capacitat de producció d'electricitat de Naturgy és de 15,6 GW i se sustenta en un mix de generació equilibrat, competitiu i respectuós amb el medi ambient. Així, la companyia desenvolupa la seva activitat amb diferents tecnologies: renovables (hidràulica i eòlica), cicle combinat, cogeneració, carbó i nuclear.

 Tèrmica.
  Hidràulica.
  Eòlica.
 Minihidràulica (0,7%) - Solar (1,0) - Cogeneració (0,4).
  Cicle combinat.

 

Producció d’electricitat mitjançant fonts renovables per país (GWh)

 

 Espanya.
  Mèxic.
  Panamà.
 Austràlia.
  Brasil.
  Costa Rica.
Distribució de gas i electricitat

La companyia distribueix gas natural al mercat domèstic comercial i al mercat industrial de grans clients, tant dins d'Espanya com a l'exterior. És líder en el mercat espanyol i en el llatinoamericà.

Longitud de la xarxa de distribució de gas [EU4] Total Variació % 2017-2018
Xarxa de distribució (km) 119.998 3,29%

Així mateix, Naturgy realitza activitats de distribució elèctrica a Espanya, l'Argentina, Xile i Panamà. Aquesta línia de negoci inclou la distribució d'electricitat a petits i a grans usuaris: consumidors residencials, pimes i grans empreses.

Longitud de la xarxa de distribució i transport d'electricitat [EU4] Total Variació % 2017-2018
Xarxa de distribució i transport (km) 215.532 0,53%
Comercialització de gas i electricitat

L'activitat de comercialització de Naturgy comprèn els segments majorista i minorista de gas i electricitat en els mercats liberalitzats, tant a Espanya com a la resta del món. A Espanya, és la companyia líder en el mercat de comercialització d'energia: gas, electricitat i altres productes en tots els segments, des del residencial fins a l'industrial.

Gas
Milions de clients


11

Electricitat
Milions de clients


7,4

Altres línies de negoci

Serveis energètics: que afavoreixen diversificació de les activitats i els ingressos, s'anticipen a les noves tendències del mercat, atenen les necessitats específiques dels clients i els ofereixen un servei integral no centrat únicament en la venda d'energia.

Indicadors clau de Responsabilitat Corporativa
Excel·lència en el servei 2018 2017 2016
Satisfacció global amb la qualitat de servei (escala 0-10)
Espanya1 7,42 7,27 7,11
Amèrica Llatina 7,96 8,30 7,63
Xile CGE2 5,67 5,60 5,48
Moldàvia 8,23 8,04 7,94
Portugal 7,51 7,29 7,06
Compromís amb els resultats 2018 2017 2016
Import net de la xifra de negocis 24.339 23.207 21.908
Benefici operatiu brut, Ebitda (milions d’euros) 4.019 3.903 4.664
Evolució del percentil en DJSI 100 100 94
Gestió responsable del medi ambient 2018 2017 2016
Emissions directes de gasos d'efecte hivernacle (GEH) (MtCO2eq) 18,3 20,5 22,4
Factor d'emissió amb nuclear (tCO2/GWh) 342 388 371
Generació de residus perillosos (kt) 8,3 9,8 9,4
Inversions i despeses ambientals (milions d'euros)3 494 96 60
Interès per les persones 2018 2017 2016
Nombre d'empleats4 12.700 14.718 15.502
Homes/Dones (%) 69/31 71/29 71/29
Dones en càrrecs de direcció (%) 28,3 26,2 25,7
Despeses de personal (milions d’euros) 1.010 1.009 974
Inversió en formació anual (euros) 10.454.626 14.322.806 14.014.713
Empleats inclosos en conveni col·lectiu (%) 75,9 77,2 79,5
Seguretat i salut4 2018 2017 2016
Accidents amb baixa 28 45 65
Dies perduts 1.524 1.708 2.424
Víctimes mortals 0 0 0
Índex de freqüència 1,00 1,30 1,72
Índex de gravetat 0,055 0,05 0,06
Índex d’incidència 1,99 2,65 3,48
Taxa d’absentisme (%) 2,68 2,18 2,15
Cadena de subministrament responsable 2018 2017 2016
Proveïdors amb contractes en vigor existents 8.670 9.877 12.072
Volum total de compra adjudicat (milions d’euros) 3.147 3.428 3.599
Pressupost de compra destinat a proveïdors locals (%) 94,94 90,75 91,9
Avaluació de proveïdors ESG (nombre)5 6.906 4.758 -
Compromís social 2018 2017 2016
Evolució de l’aportació de Naturgy (milions d'euros) 11 12,86 9,98
Distribució per tipus d’acció (%)
Social 30,04 61,00 27,00
Mediambiental 26,48 8,00 22,00
Cultural 43,48 31,00 51,00
Activitats de patrocini i acció social (nombre) 253 361 403
Integritat i transparència 2018 2017 2016
Comunicacions rebudes per la Comissió del Codi Ètic 199 141 178
Comunicacions per cada 200 empleats 3,18 1,67 1,92
Temps mitjà de resolució de les comunicacions (dies) 26 44 63
Projectes d'auditoria analitzats en base a riscos operacionals 58 77 88
Comunicacions rebudes en matèria de drets humans6 0 0 0
Persones formades en la Política de Drets Humans7 7.508 10.132 10.180
(1) Dades corresponents a clients residencials.
(2) Dada mitjana en una escala de l'1 al 7.
(3) La dada de 2018 inclou la inversió en energies renovables.
(4) No inclou el nombre d'empleats en els negocis classificats com a “operacions interrompudes” (786 persones en 2018 i 2.053 persones en 2017).
(5) Environmental, Social and Governance (ESG). L'avaluació ESG de proveïdors es realitza en les principals filials del grup on està implantada l'eina Achilles, mitjançant la qual es realitza la classificació empresarial de proveïdors.
(6) Les matèries de drets humans a què fa referència aquest indicador són la llibertat d'associació i negociació col·lectiva, el respecte dels drets de les minories ètniques i el rebuig del treball infantil i, en general, qualsevol forma d'explotació.
(7) Amb anterioritat a 2017, el criteri de mesurament incloïa les persones que havien estat formades, estiguessin o no en la companyia, i la dada inclosa en aquest informe considera la plantilla actual en actiu.
Esquema de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
 Qualitat
 Sistema integrat de gestió
 Medi ambient
 Seguretat i salut
Nota: (*) Canvis recents.
El sistema integrat de gestió

Naturgy compta des de fa anys amb un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient, seguretat i salut (SIG) en contínua evolució i millora, certificat segons els requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001, que és auditat externament tots els anys.

Els processos certificats per aquest sistema són:

  • Extracció i injecció de gas natural
  • Transport i operació del gasoducte Magrib-Europa
  • Generació d'electricitat (origen tèrmic, hidràulic i fonts renovables)
  • Distribució de gas natural i electricitat
  • Comercialització majorista i minorista de gas natural i electricitat
  • Desenvolupament i execució de projectes d'enginyeria
  • Gestió de l'energia en els mercats ibèrics organitzats d'electricitat
  • Activitats corporatives de servei a clients, facturació i cobrament, formació i gestió d'edificis d'oficines

Respecte a l'exercici anterior, durant l'any 2018 s'ha completat la certificació de les activitats de distribució i comercialització d'electricitat a Xile, s'ha obtingut la certificació de seguretat i salut i SIG en Comercialització Majorista Espanya. Addicionalment, en el procés de distribució de gas a Espanya, s'ha ampliat l'abast de distribució de gas mitjançant la incorporació del procés de conversió de GLP a GN.

Associat al sistema integrat de gestió, cal ressenyar que s'ha obtingut a Espanya la certificació de Gestió de l'Energia segons ISO 50001 en l'àmbit de Comercialització, i la certificació de Seguretat Viària segons ISO 39001.

Present i futur de Naturgy: bases estratègiques

Al juny de 2018, Naturgy va presentar el seu nou Pla Estratègic 2018-2022, en el qual estableix com a prioritat la generació de valor a través de la simplicitat i l'accountability, l'optimització, la disciplina financera i la retribució a l'accionista.

La companyia està simplificant la seva estructura societària, així com els seus òrgans de govern i la seva organització. La nova gestió de la companyia dota les unitats de negoci de responsabilitat plena en el seu àmbit d'actuació, al mateix temps que s'adequa l'organització a les necessitats de la companyia.

Dins el context del seu nou Pla Estratègic, Naturgy estableix un ambiciós Pla d'Eficiències, en el qual es compromet a reduir les seves despeses operatives anuals en 500 milions d'euros acumulats el 2022, per així millorar notablement la seva rendibilitat.

Així mateix, en l'horitzó del Pla 2018-2022, la companyia preveu invertir 8.400 milions d'euros, dels quals 5.300 corresponen a inversions de creixement ja identificades. D'aquesta manera s'incrementa la proporció d'inversions dedicades al creixement, que representen més del 60% del total del període.

A més, la companyia preveu millorar substancialment la remuneració a l'accionista augmentant el seu dividend a 1,3 euros per acció el 2018, la qual cosa suposa un 30% d'increment respecte a 2017. Pel que fa al dividend per acció, Naturgy es compromet a augmentar-lo un mínim d'un 5% anual a partir de 2018, aconseguint 1,59 euros per acció el 2022. Per reforçar la nova política de retribució a l'accionista, i en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d'inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d'euros en el període a la recompra d'accions pròpies (share buy back) amb un màxim de 400 milions per any.

Quant als objectius financers, el nou pla fixa per 2022 un Ebitda de 5.000 milions d'euros i un benefici net de 1.800 milions.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar