Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English

Naturgy s'ha basat en els estàndards de Global Reporting Initiative (GRI), coneguts com GRI Standards, per a l'elaboració d'aquest Informe de Responsabilitat Corporativa 2018.

La companyia considera que l'informe s'ha elaborat d'acord amb els GRI Standards en el seu nivell comprehensive. Un any més s'ha aplicat la metodologia Materiality Disclosures, que revisa la definició dels aspectes materials, l'abast que té i la informació sobre el compromís de les parts interessades.

Com a novetat, l'any 2018, i davant l'aprovació de la Llei 11/2018 en matèria d'informació no financera i diversitat, s'ha realitzat una anàlisi de materialitat atenent les recomanacions del Reial Decret-Llei 18/2017, alineat amb els compromisos i l'estratègia de la companyia en responsabilitat corporativa i integrant l'anàlisi del grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en els països on la companyia té presència.

Així mateix, s'ha realitzat una identificació d'assumptes materials en esdeveniments i notícies a través de les eines KPMG Eye on Earth i Buzzsumo, que recullen informació de més de 300.000 fonts diferents, entre les quals es troben diaris digitals de 190 països de tot el món, xarxes socials, webs de multinacionals o webs governamentals.

Els assumptes materials identificats en l'àmbit corporatiu són aquells que:

Resulten de major rellevància des del punt de vista de la responsabilitat corporativa i el reporting.

Poden promoure un canvi més significatiu en termes d'impacte econòmic, ambiental i social.

Són considerats de major rellevància per als grups d'interès de la companyia.

Llista d'assumptes materials a nivell corporatiu

Naturgy ha identificat 11 assumptes materials de màxima rellevància, a més d'altres quinze assumptes rellevants.

 


#Assumptes identificatsCaràcter de
l'assumpte
Assumptes de màxima
rellevància
1Emissions i canvi climàtic.Ambiental.
2Seguretat i salut ocupacional.Social.
3Accés a energia.Social.
4Desenvolupament de les comunitats locals i acció social.Social.
5Innovació i tecnologia sostenible.Econòmic.
6Atenció i satisfacció del client.Econòmic.
7Biodiversitat.Ambiental.
8Retenció i desenvolupament del talent.Social.
9Eficiència energètica i consum d'energia.Ambiental.
10Avaluació de la cadena de subministrament.Econòmic.
11Diversitat i igualtat.Social.
Altres assumptes d'interès12Compres responsables.Econòmic.
13Ocupabilitat i ocupació.Social.
14Seguretat i salut dels consumidors i de la societat.Social.
15Anticorrupció.Econòmic.
16Gestió de fuites, abocaments i residus.Ambiental.
17Avaluació dels drets humans.Social.
18Gestió d'aigua.Ambiental.
19Pràctiques de competència.Econòmic.
20Fiscalitat.Econòmic.
21Compliment socioeconòmic i ambiental.Econòmic.
22Influència política i lobby.Econòmic.
23Impactes econòmics indirectes.Econòmic.
24Materials utilitzats, reciclats i reutilitzats.Ambiental.
25Llibertat sindical i gestió de relacions amb els treballadors.Social.
26Ciberseguretat i seguretat de la informació.Econòmic.
Nota: cada país té una priorització diferent en funció de la seva agenda en responsabilitat corporativa.

Procés per a la identificació d'assumptes materials

Per a l'actualització dels assumptes materials realitzada en 2018, s'ha partit dels 33 estàndards específics definits per GRI, i s'han adaptat a les característiques pròpies de la companyia.

Així mateix, per a la priorització i definició dels assumptes materials s'han realitzat entrevistes amb diferents àrees de la companyia i amb grups d'interès externs, i s'hi han inclòs altres inputs, tant interns com externs.

Per a cadascun dels onze assumptes materials identificats, Naturgy ha recopilat, identificat i analitzat la informació següent en el seu estudi de materialitat:

 • Què és material:
  • Definició i descripció de l'assumpte.
  • Subassumptes materials.
  • Rellevància per al negoci, per al sector, l'impacte que hi pot produir en les activitats i la regulació.
  • Esdeveniments rellevants per als grups d'interès relacionats amb l'assumpte.
 • Referències formals de reporting::
  • Indicadors dels GRI Standards relacionats amb l'assumpte.
  • Línies estratègiques del Pla de Sostenibilitat que consideren l'assumpte.
 • Enfocament de gestió, responent als GRI Standards i a la ISO 19600 de gestió de compliance::
  • Com gestiona Naturgy l'assumpte (polítiques, estratègies, eines, iniciatives i objectius).
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) associat amb l'assumpte.
  • Grup d'interès vinculat amb l'assumpte.

Fonts i grups d'interès consultats

En la identificació i priorització dels assumptes materials es van tenir en compte les fonts següents:

 • Marc de referència per a l'elaboració d'informes de sostenibilitat: 33 estàndards específics de Global Reporting Initiative (GRI Standards) i informe GRI Sustainability Topic for Sectors.
 • Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Materiality Map.
 • Entrevistes internes: entrevistes amb les principals àrees de la companyia.
 • Entrevistes externes: entrevistes amb grups d'interès externs.
 • Anàlisi de reputació: riscos reputacionals identificats per la companyia.
 • Política de Responsabilitat Corporativa: assumptes recollits en la política.
 • Temes rellevants identificats i analitzats.
 • Inversors: assumptes materials identificats per RobecoSAM per al Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i assumptes materials identificats per altres analistes com FTSE4Good, MSCI, Sustainalytics i Vigeo Eiris.
 • Notícies en premsa i xarxes socials: anàlisi dels principals esdeveniments a nivell mundial d'interès per a cada assumpte produïts durant l'any.
 • Principals riscos: The Global Risks Report 2018 i Global Risks of Highest Concern for Doing Business de World Economic Forum.
 • Benchmark: companyies del sector amb alt acompliment en responsabilitat corporativa.
 • Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Regulació: Projecte de Llei d'Informació No Financera i Diversitat.

Revisió dels assumptes materials per país on té activitat Naturgy

Naturgy ha identificat la rellevància de cada assumpte material en cadascun dels països en els quals té operació, segons l'agenda de cada país, tenint en compte el grau de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als països i establint els objectius prioritaris en els quals la companyia s'ha d'enfocar a través de compromisos en l'àmbit local per contribuir a la consecució d'aquests.

La companyia ha analitzat els països següents: Alemanya, Algèria, l'Argentina, Austràlia, Bèlgica, el Brasil, Xile, Costa Rica, Egipte, Espanya, França, Holanda, l'Índia, Irlanda, Itàlia, Jamaica, el Japó, Jordània, Luxemburg, el Marroc, Mèxic, Oman, Pakistan, Panamà, el Perú, Portugal, Puerto Rico, el Regne Unit, la República Dominicana, Singapur i Sud-àfrica.


Mapa d'assumptes materials

Amb l'objectiu de donar resposta als requeriments dels GRI Standards, es presenta un mapa d'assumptes materials en què s'identifica què és material per a Naturgy i on és rellevant. Respecte a aquest últim criteri, Naturgy identifica la materialitat de l'assumpte sota tres punts de vista:

 • Punt de la cadena de valor en què l'assumpte és material.
 • Impacte de l'aspecte dins o fora de la companyia i, en conseqüència, el grup d'interès afectat.
 • Localització geogràfica. Per determinar els països en els quals els assumptes són materials, cal fer un encreuament de la taula següent amb el mapa d'activitat situat a l'inici d'aquest informe. D'aquesta manera, i sota la filosofia de gestió integrada i homogènia que regeix en Naturgy, l'assumpte serà material en aquells països en els quals es desenvolupi l'activitat de la cadena de valor en què aquest és material.
# Aspectes materials per Naturgy GRI Standard relacionat amb l'assumpte material Caràcter Etapes de la cadena de valor on els assumptes materials tenen més impacte Impacte de l'aspecte dins i/o fora de l'organització per grup d'interès Capítol de l'Informe de Responsabilitat Corporativa 2018 que tracta l'assumpte
        Generació Distribució Comercialització Proveïment Transport Distribució Comercialització    
1 Emissions i canvi climàtic 305: Emissions. MA     Societat i administracions. Gestió responsable del medi ambient.
2 Seguretat i salut ocupacional 403: Seguretat i salut ocupacional.
EU25: Ferits o víctimes entre el públic a causa d'activitats de la companyia.
SO     Empleats i proveïdors. Seguretat i salut.
3 Accés a energia EU26: Població sense servei en àrees la llicència de distribució o servei de les quals ha estat concedida a la companyia.
EU27: Desconnexions a clients residencials per impagaments.
EU28: Freqüència de talls d’energia elèctrica.
EU29: Durada mitjana de talls d’energia.
EU30: Disponibilitat mitjana de les centrals, desglossada per font d’energia i règim regulador.
SO Clients, societat, administracions i organismes reguladors. Compromís social.
4 Desenvolupament de les comunitats i acció social 413: Comunitats locals.
EU22: Persones físiques o econòmicament desplaçades i compensació rebuda.
OG10: Descripció de disputes significatives amb les comunitats locals i els pobles indígenes.
OG11: Instal·lacions que han estat desmantellades i instal·lacions en procés de desmantellament.
SO Societat. Compromís social.
5 Innovació i tecnologia sostenible OG2: Quantitat total invertida en energies renovables. EC Clients Innovació avantguardista i sostenible / Excel·lència en el servei.
6 Atenció i satisfacció del client 417: Màrqueting i etiquetatge. EC       Clients Excel·lència en el servei.
7 Biodiversitat 304: Biodiversitat
EU13: Biodiversitat dels hàbitats d'àrees circumdants.
OG4: Nombre i percentatge d'ubicacions d'operació en què s'ha avaluat i controlat el risc per a la biodiversitat.
MA     Societat. Gestió responsable del medi ambient.
8 Retenció i desenvolupament de talent 102-7: Dimensió de l'organització (nombre d'empleats).
102-8: Informació sobre empleats i altres treballadors.
404: Formació i educació.
SO Empleats i proveïdors. Interès per les persones.
9 Eficiència energètica i consum d'energia 302: Energia. MA Clients i societat. Gestió responsable del medi ambient.
10 Avaluació de la cadena de subministrament 102-9: Cadena de subministrament.
102-10: Canvis significatius en l'organització i la seva cadena de subministrament.
308: Avaluació ambiental dels proveïdors.
404: Formació i educació.
414: Avaluació social de proveïdors.
EC Proveïdors. Cadena de subministrament responsable.
11 Diversitat i igualtat 401: Ocupació.
405: Diversitat i igualtat d'oportunitats.
406: No discriminació.
SO Empleats i proveïdors. Interès per les persones.

Abast de la informació

Les dades financeres i no financeres de Naturgy presentades en aquest informe són consolidades i fan referència a totes les activitats dutes a terme durant l'any 2018 com a operador global de gas i electricitat, encara que existeixen particularitats en alguns capítols.

Com a conseqüència del procés de desinversió del negoci de mineria a Sud-àfrica formalitzat en l'exercici 2018 descrit a la Nota 11 “Actius no corrents i grups alienables d'elements mantinguts per a la venda i activitats interrompudes” dels comptes anuals consolidats, el compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l'exercici 2017 i les magnituds operatives del període 2017 han estat reexpressades, a efectes comparatius amb la informació relativa a l'exercici 2018, en aplicació de la NIIF 5.

En 2018, aquesta informació d'activitats interrompudes fa referència a les societats de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Les societats de Kenya i Sud-àfrica s'han venut abans de la finalització de l'any, la qual cosa ha suposat una dificultat addicional per obtenir alguns dels indicadors. Amb l'objectiu d'aclarir el perímetre utilitzat en els indicadors i proporcionar la major transparència possible, en cada capítol de l'informe de responsabilitat corporativa s'especifiquen amb una nota a peu de pàgina aquells indicadors per als quals no ha estat possible obtenir dades d'algun d'aquests països.

En l'àmbit de recursos humans, la informació reportada correspon als països en què Naturgy és present i té constituïdes societats amb personal contractat adscrit a elles i on la companyia realitza una gestió centralitzada de les seves polítiques de recursos humans, excepte el nombre d'empleats i el percentatge d'homes/ dones que té en compte tots els empleats del grup segons perímetre de consolidació. Aquells indicadors que representin l'evolució al llarg de l'any recolliran la informació de les societats mantingudes per a la venda, sempre que no s'especifiqui el contrari en nota a peu de pàgina, mentre que els indicadors que representin informació a tancament d'any no inclouran la informació d'aquestes societats.

En l'apartat de medi ambient, la informació presentada fa referència únicament a aquelles societats o activitats en què la participació és igual o superior al 50%, que tenen capacitat d'influència en la gestió ambiental, que tenen una capacitat d'impacte significatiu, considerant les dades globals.

Quant a la informació en matèria de compliment, l'informe presenta les multes superiors a 60.000 euros imposades a 2018 i fermes en via administrativa.

La relació completa d'empreses que integren Naturgy el 31 de desembre de 2018 figura en l'Annex I “Societats de Naturgy” dels comptes anuals consolidats.

Així mateix, les variacions en el perímetre de consolidació es descriuen en l'Annex II dels comptes anuals consolidats.


Compliment amb els estàndards de referència

La companyia ha elaborat el seu informe d'acord amb els GRI Standards, i inclou la informació addicional aplicable requerida pels suplements d'“Utilities” i “Oil and gas”. Amb això, la companyia considera que l'informe s'ha elaborat d'acord amb els GRI Standards en el seu nivell comprehensive. L'elaboració de l'informe també s'ha basat en la norma AA1000 AP (2018) i en el United Nations Guiding Principles Reporting Framework.

 • Norma AA1000 AP (2018). El propòsit d'aquesta norma és proporcionar a les organitzacions un conjunt de principis amb l’objectiu d’emmarcar i estructurar la forma en què entenen, governen, administren, implementen, avaluen i rendeixen comptes del seu acompliment en matèria de sostenibilitat.
 • Global Reporting Initiative.D'acord amb les recomanacions de Global Reporting Initiative, la presentació equilibrada i raonable de l'acompliment de l'organització requereix de l'aplicació de certs principis per determinar el contingut de la informació pública elaborada en la matèria i per garantir la qualitat d'aquesta.
 • United Nations Guiding Principles Reporting Framework.L'objectiu d'aquest marc és que les companyies reportin tota la informació relacionada amb els drets humans, en línia amb els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans.

La consideració dels principis exposats en la taula següent garanteix que la informació reuneix les degudes garanties exigides pels estàndards anteriors.

 

Aplicació de la norma AA1000 AP (2018)
 • Inclusivitat. En relació amb aquest principi, resulta especialment rellevant la informació presentada per Naturgy en el capítol d'aquest informe sobre les accions de diàleg amb grups d’interès.
 • Rellevància. Els temes prioritaris per a Naturgy són aquells inclosos en la seva Política de Responsabilitat Corporativa, aprovada al desembre de 2015. Aquest informe s'estructura d'acord amb aquests. A més, l'estudi de materialitat determina el contingut d'aquest informe.
 • Capacitat de resposta. S'inclouen els principals indicadors d'acompliment de la companyia, així com les seves principals polítiques i sistemes de gestió en els àmbits considerats.
 • Impacte. Les organitzacions han de vigilar, mesurar i ser responsables de com les seves accions afecten els seus ecosistemes més amplis.

 

Principis per a l'elaboració d'aquest informe (GRI)
 • Participació dels grups d'interès. La companyia ha identificat els seus grups d’interès i les seves expectatives i ha concretat accions per a establir amb ells un diàleg bidireccional. Aquest procés es detalla en els apartats corresponents al diàleg amb els grups d’interès i al govern de la responsabilitat corporativa.
 • Context de sostenibilitat. L'informe analitza l’acompliment de la companyia en el context de les exigències econòmiques, ambientals i socials del seu entorn social i de mercat. Els apartats corresponents al Model de Negoci, Estratègia i Oportunitats Sostenibles aprofundeixen específicament en aquest àmbit.
 • Materialitat. S'han considerat com materials els assumptes identificats en l'estudi de materialitat i que han estat inclosos en l'Informe de Responsabilitat Corporativa 2018..
 • Exhaustivitat. L’esquema de continguts ha estat definit amb la participació dels responsables de les principals àrees de gestió de la companyia. Això assegura que s'hagin considerat els principals aspectes i impactes de cadascuna de les àrees d'activitat de Naturgy sobre el seu entorn i sobre els seus propis objectius de negoci.

 

Qualitat de la informació divulgada (GRI)
 • Precisió. Tota la informació descrita en l'informe és necessària i es presenta prou detalladament perquè els grups d'interès de la companyia puguin valorar adequadament l'acompliment d'aquesta.
 • Equilibri. L'informe exposa clarament els aspectes positius i negatius del desenvolupament de l'organització, cosa que permet fer-ne una valoració raonable.
 • Claredat. La informació presentada s'exposa d'una manera entenedora i accessible. Per facilitar-ne la correcta comprensió, s’evita l’ús de tecnicismes. Així mateix, es fan servir gràfics, esquemes, taules i indicadors per descriure els impactes més rellevants de la companyia i agilitzar la lectura del document.
 • Comparabilitat. La informació continguda en aquest informe és consistent i permet analitzar l'evolució en l'acompliment de la companyia al llarg del temps.
 • Fiabilitat. Les dades recollides en aquest informe han estat verificades per EY. Per a l'elaboració d'aquest s'han tingut en compte els quatre principis exigits per la norma AA1000 AP (2018) d'AccountAbility, i si el que s'ha exposat respon als requeriments i les preocupacions dels grups d'interès.
 • Periodicitat. Naturgy publica els seus informes de responsabilitat corporativa amb caràcter anual, tan bon punt la informació està disponible, per tal que els grups d'interès puguin fer una lectura adequada de la companyia.

 

United Nations Guiding Principles Reporting Framework
 • Establir els drets humans en el context del negoci.
 • Complir un llindar mínim d'informació.
 • Demostrar la millora contínua.
 • Enfocament en el respecte als drets humans.
 • Abordar els impactes més severs en drets humans.
 • Proporcionar exemples equilibrats de zones geogràfiques rellevants.
 • Explicar qualsevol omissió d'informació important.

Verificació

La integritat, robustesa i veracitat de la informació continguda en aquest informe són preservades per les polítiques i els procediments incorporats en els sistemes de control intern de Naturgy i tenen per objecte, entre d’altres, assegurar davant tercers la correcta presentació de la informació de la companyia.

Dins de les polítiques esmentades, i en el marc de les recomanacions de Global Reporting Initiative, Naturgy encarrega anualment una verificació externa dels continguts del seu informe.

Aquesta revisió és realitzada per un expert independent, EY, que revisa l'adaptació dels continguts de l'Informe de Responsabilitat Corporativa a allò assenyalat en les recomanacions de Global Reporting Initiative i l'estàndard AA1000 AP (2018).

Com a resultat del procés, s'elabora un informe d'assegurament independent on s'inclouen els objectius i l'abast de la revisió, així com els procediments de verificació utilitzats i les conclusions d'aquests, que es pot consultar en el capítol “Informació addicional” d'aquest mateix informe.


Consultes i informació addicional

A més d'aquest informe, Naturgy ha publicat, en 2018, l'Informe Anual Integrat, l'Informe de Govern Corporatiu i l'Informe de la Comissió d'Auditoria i Control, tots corresponents a l'exercici 2018.

Cal ressaltar, a més, que Naturgy publica informes de responsabilitat corporativa a l'Argentina, el Brasil, Xile, Mèxic i Panamà.

Els lectors poden dirigir els seus dubtes, consultes o sol·licituds d'informació a través de la pàgina web corporativa: https://www.naturgy.com/inicio

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar