Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions de valor
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
DataVisualization. Anàlisi predictiu de seguretat i accidentabilitat.
Horus. Anàlisi preventiu analític multifactorial.
Meeting point. Canal d'intercanvi bidireccional d'informació amb proveïdors i empreses col·laboradores.
Integra. Intercanvi de bones pràctiques i aprenentatges mitjançant la col·laboració amb empreses col·laboradores.
Spear. Programa de gestió de la seguretat de consumidors i comunitats.
Kepler. Projecte d'innovació aplicat a la prevenció.
Pla d'ajuda a l'empleat en baixa laboral per motius de salut.
Optimitzar l'abordatge dels casos de càncer de còlon.
Consolidació del model d'empresa saludable en els països ja certificats i obtenció de la certificació a Xile.
Optimitzar l'abordatge de les lesions osteomusculars.
Grau d’acompliment::
Acabat Avanç elevat Avanç intermedi Avanç escàs No iniciat

 

Reconeixement a la feina ben feta

Naturgy considera la gestió de la seguretat i salut com un factor clau de lideratge empresarial, sent una pedra angular de tota l'estratègia de negoci implantada amb els mateixos estàndards de qualitat en totes les activitats i països. Per això, s'ha vist recompensada amb el reconeixement internacional a través de diverses iniciatives, guardons i premis rellevants.

 

La seguretat i salut amb els grups d'interès de Naturgy

Segons l'anàlisi realitzada per la companyia per a la identificació dels assumptes més rellevants, les persones, els proveïdors, els clients i la societat són els grups d'interès més sensibles a la gestió de la seguretat i salut en Naturgy.

La responsabilitat de la companyia en aquest aspecte no es limita als seus empleats, instal·lacions o processos, sinó que també compta amb el compromís dels seus col·laboradors externs. Per això, Naturgy treballa transmetent la seva cultura a les empreses amb les quals col·labora i estableix els mecanismes adequats de selecció i avaluació dels proveïdors que aconsegueixin el millor acompliment en seguretat i salut.

L'estratègia en seguretat i salut de Naturgy

La seguretat com a estratègia guia la manera d'actuar de Naturgy. Aquesta premissa s'ha consolidat durant 2018 a partir d'una cultura comuna en què tots els nivells de la companyia, liderats pel Consell d'Administració, han adquirit un compromís ferm per la prevenció i la millora contínua en aquest àmbit.

L'estratègia en seguretat i salut pivota sobre quatre pilars, a partir dels quals s'han desenvolupat diferents objectius estratègics i metes a aconseguir.

Els Comitès de Seguretat i Salut celebrats en 2018 s'han convertit en el canal més adequat per demostrar el compromís visible de l'Alta Direcció. Al seu torn, la seguretat i la salut continuen sent l'àrea de coneixement amb més quantitat de formació impartida a tota la companyia, amb 195.526 hores, i l'extensió de la cultura de seguretat i salut a les empreses col·laboradores es garanteix per mitjà de les 32.826 inspeccions o supervisions de treballs que s'estableixen com a mecanisme d'ajuda al compliment de la disciplina operativa.


Pilars estratègics

 

Consolidar la seguretat i la salut com a palanca estratègica per alinear i capturar eficiències.

Mantenir Naturgy com a referent mundial en matèria de seguretat i salut.

Reduir de forma dràstica la sinistralitat de les empreses col·laboradores.

Implantar el compromís en tots els països que es van integrant a la companyia.

Evolució del Compromís de Seguretat i Salut

Des de 2017 s'ha treballat en l'establiment dels nous passos de l'estratègia mantenint cinc eixos d'actuació basats en lideratge, empleats, empreses col·laboradores, gestió de seguretat de processos i instal·lacions i societat.

Lideratge en seguretat i salut

El lideratge es considera el motor del canvi cultural en la companyia. Aquest suposa un esforç a tots els àmbits organitzatius i es promou des de la direcció, de manera sòlida i ferma, perquè es percebi en totes les preses de decisions de la companyia. El compromís de Naturgy amb l'objectiu de zero accidents es veu reforçat per la involucració de l'Alta Direcció en la gestió de la seguretat al llarg de totes les seves activitats.

L'Alta Direcció i els diferents comitès componen l'estructura de gestió de seguretat i salut, que compten amb les eines necessàries i la potestat per controlar i aplicar les mesures oportunes davant qualsevol indici o anomalia en matèria de seguretat en totes les activitats i geografies.


Estàndards de seguretat d'acord amb la nova cultura

El canvi cultural ha estat fruit de la implantació i el manteniment dels estàndards més alts en matèria de seguretat i salut. Aquests estàndards són procediments dirigits al personal per potenciar comportaments i formes de treballar segures, que s'han alineat amb la nova estratègia i cultura de Naturgy per garantir l'adequat marc normatiu que un entorn canviant necessita.


Prevenció de riscos

Per garantir la seguretat en les activitats de Naturgy, s'han establert actuacions orientades a la prevenció d'accidents i incidents. La prevenció de riscos és un factor clau que regeix el lideratge empresarial.

Aquest és el compromís de Naturgy i també aquell que han de compartir i aplicar les seves empreses col·laboradores.

Naturgy ha adoptat Vision Zero, un enfocament transformador de la prevenció impulsat per l'Associació Internacional de la Seguretat Social (AISS) a favor de zero accidents, malalties i danys a la feina, a la qual també s'ha unit l'EU-OSHA, l'objectiu de la qual és fomentar la cultura preventiva a les organitzacions.

Així mateix, s'han desenvolupat mecanismes que permeten aprendre dels successos ocorreguts per evitarlos en el futur. Aquestes actuacions s'han configurat entorn dels principals eixos culturals de seguretat i salut de la companyia.


Indicadors de sinistralitat d'empleats 
Objectiu 2019 Objectiu 2018 2018 2017 2016
      Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Accidents amb baixa1 27 41 28 25 3 45 40 5 65 55 10
Dies perduts2 1.448 1.537 1.524 1.497 27 1.708 1.605 103 2.424 1.870 554
Víctimes mortals3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índex de freqüència4 0,95 1,19 1,00 1,30 0,35 1,30 1,65 0,49 1,72 2,04 0,91
Índex de gravetat5 0,052 0,05 0,055 0,078 0,003 0,05 0,07 0,01 0,06 0,07 0,05
Índex d'incidència6 1,89 2,41 1,99 2,58 0,69 2,65 3,34 0,99 3,48 4,14 1,85
Taxa d'absentisme7 - 2,15 2,68 - - 2,18 - - 2,15 - -

 

Nota 1: descens generalitzat en tots els indicadors que referma el compromís amb la Seguretat i Salut del grup:
– Descens del 24% en accidents amb baixa in labore i el 14% en l’Índex de Freqüència respecte a 2017.
– Descens del 18% en l'Índex d'Incidència.
Nota 2: cal destacar que, des de l'inici del compromís, s'ha produït un descens acumulat del 80% en l'Índex de Freqüència (5,60-1,12).
Nota 3: No inclou les dades de les societats de Moldàvia, Kenya i Sud-àfrica. Els indicadors de sinistralitat incloent Moldàvia i Sud-àfrica són: núm. accidents amb baixa:: 34; dies perduts: 1.745; víctimes mortals: 1; índex de freqüència: 1,138; índex de gravetat: 0,058; índex de freqüència: 2,204.

1 Accidents amb baixa: nombre d'accidents de treball in labore que causen una baixa laboral.
Dies perduts: jornades en què no s'ha treballat a causa de baixes per accidents de treball. Es calculen des del dia següent al de la recepció de la baixa i se'n consideren els dies naturals.
3 Víctimes mortals: nombre de treballadors que han mort per accidents de treball.
4 Índex de freqüència: nombre d'accidents amb baixa in labore ocorreguts durant la jornada de treball per cada milió d'hores treballades.
5 Índex de gravetat: nombre de jornades perdudes a conseqüència dels accidents de treball in labore per cada 1.000 hores treballades.
6 Índex d'incidència: nombre d'accidents de treball in labore per cada 1.000 treballadors.
7 Taxa d’absentisme: absències dels treballadors dels seus llocs de treball.


Activitats que Naturgy desenvolupa en cadascuna de les etapes de la gestió de la seguretat

Gestió de riscos

Naturgy compta amb un procediment general que permet l'avaluació i el control dels riscos, sent aquest un procés d'aprenentatge continu en el qual es busca la prevenció i mitigació de les conseqüències d'aquests.

Avaluació del risc i mecanismes de gestió

El procés d'avaluació de riscos laborals té per objectiu estimar la magnitud d'aquells que no han pogut evitar-se, reunint la informació necessària per a l'adopció de mesures preventives efectives. Així mateix, es busca la detecció i la minimització de riscos en activitats, productes i serveis que puguin afectar les instal·lacions de la companyia o el seu entorn.

Naturgy disposa d'altres mecanismes específics de gestió per fer efectiu l'objectiu de reduir al mínim el nombre d'accidents. En 2018, aquests mecanismes han estat els següents:

Observacions Preventives de Seguretat
16.392
Inspeccions documentades de seguretat en treballs
32.826
Registres de Tolerància Zero
4.308
Pauses de seguretat
2.408
Plans d'Acció Personal
3.835
Seguiment de
28.216
accions
investigació del
100%
dels accidents i incidents ocorreguts
Lliçons
apreses
Contactes de
seguretat

Mapa de riscos i gestió de seguretat de processos

Naturgy disposa d'una eina pròpia d'avaluació de riscos per a determinades tipologies d'instal·lacions industrials en explotació que permet detectar punts de risc i possibles afeccions per després prevenir i minimitzar els impactes en el medi.

Protecció contra incendis (PCI)

Durant l'any 2018 s'ha continuat amb el desenvolupament, l'ajustament i la implantació del model de PCI, per disminuir els incidents i els accidents d'incendis, i reduir les seves conseqüències en utilitzar les millors pràctiques i solucions operatives en les instal·lacions.

D'altra banda, cada dia, s'enforteix més el paper de Naturgy en els diferents fòrums i associacions expertes en PCI, com CEPREVEN (Espanya), compartint experiències i coneixement.

Prevenció de riscos en empreses col·laboradores: proveïdors, contractistes i subcontractistes

La seguretat és condició indispensable de contractació per a totes les empreses col·laboradores, tenint-se en compte en la valoració i la resolució de les licitacions i concursos, i en la vigència del contracte i l'homologació del proveïdor.

Naturgy desenvolupa mecanismes orientats a garantir que el nivell de seguretat de les empreses col·laboradores sigui el mateix que el de personal propi.

En 2018, s'han registrat en el sistema de gestió documental de seguretat i salut de Naturgy 3.743 empreses col·laboradores que han tingut un total de 89.334.998 hores treballades entre contractistes i subcontractistes, per a la realització, entre d'altres, d'activitats de construcció, operació o manteniment. 

Gestió i investigació dels accidents i incidents

Un dels pilars preventius bàsics de Naturgy és la reducció de situacions de risc. En aquest sentit, són peces indispensables les accions derivades de les investigacions d'accidents i incidents, i els aprenentatges derivats d'aquests. La distribució ràpida i eficaç de les lliçons apreses dels successos rellevants en tots els àmbits de la companyia i una implantació ràpida i homogènia de les mesures preventives identificades són les claus per aconseguir l'erradicació de les situacions que els originen. En 2018 s'ha rebut la comunicació de 3.640 incidents.

Com a principals fites, en anys anteriors es va aconseguir arribar a la unificació de criteris d'informe i investigació de successos per a tots els països i negocis, i es van desenvolupar nombrosos plans d'actuació específics i accions encaminades a evitar la seva repetició. A més, en 2018, s'han celebrat 15.370 reunions i comitès de seguretat i salut, en què s'han avaluat els indicadors d'accidentabilitat, s'han distribuït aprenentatges i s'ha actualitzat el seguiment de les accions encaminades a la reducció d'aquests.


Comunicació a empleats i plans d'acció

El Compromís de Seguretat i Salut recull com a principals objectius de comunicació reforçar-ne el compromís i reconèixer-ne l'esforç. Aquests dos objectius de comunicació s'han assolit mitjançant les accions següents:

 • Posant el focus en els riscos existents i principalment en el risc de caigudes al mateix nivell, la conscienciació de la seguretat viària i en la seguretat de les empreses col·laboradores.
 • Proporcionant un valor afegit a l'empleat mitjançant accions participatives.
 • Donant protagonisme a l'empleat mitjançant el reconeixement.

Consulta i participació

La gestió de la seguretat i la salut en Naturgy requereix el compromís de tots els empleats de la companyia. Per aquest motiu, el grup disposa de canals de transmissió de la informació, consulta i participació que permeten fomentar-ne la sensibilització i donar resposta a les seves necessitats d'informació en la matèria.

Un dels mecanismes de consulta i participació directa és la reunió periòdica de seguretat i salut. Se celebra a tots els àmbits de la companyia, sent representats en aquests el 100% dels empleats, sense servir de substitut dels diferents comitès de seguretat i salut que, per legislació laboral, corresponen a cada país.

Els assumptes principals, formalment tractats durant 2018 en aquest tipus de reunions amb els representants dels treballadors han estat:


Principals assumptes formalment tractats durant 2018

Divulgació

Cal destacar, dins del Compromís de Seguretat i Salut, la difusió interna entre tot el personal de la companyia de successos propis o aliens, lliçons apreses i millors pràctiques. Tots els aprenentatges estan disponibles a la plataforma de la intranet i els casos més rellevants són difosos de manera individualitzada. El contingut d'aquestes difusions està arribant a les empreses contractistes a través dels negocis.

Reconeixements i assoliments dels empleats
III Premi Lideratge en Seguretat i Salut

Els Premis Lideratge amb la Seguretat i Salut reconeixen als empleats els comportaments dels quals en matèria de seguretat i salut són referent per als seus companys. Tots els empleats, a nivell global, hi poden participar proposant el candidat/a que millor compleixi els atributs valorats.

La definició i l'organització dels III Premis en Seguretat i Salut de Naturgy s'han dut a terme parant especialment atenció al compliment dels principis de globalitat, equitat i diversitat.

Formació i sensibilització

El canvi cultural aconseguit en la companyia durant els darrers anys en matèria de seguretat i salut es deu en gran part als esforços realitzats per oferir una formació de qualitat, tant a empleats propis com a empreses col·laboradores.

En 2018 s'ha aconseguit definir el nou model de gestió de formació de seguretat i salut en l'àmbit global de la companyia, mitjançant el qual s'aconsegueix una gestió homogènia de la formació en totes les àrees geogràfiques on està present Naturgy.

Per proporcionar la formació adequada, la companyia es recolza en l'Aula de Prevenció de Riscos Laborals, eina amb la qual compta la Universitat Corporativa per complir amb els objectius establerts.

En 2018, aquesta matèria ha estat l'àrea de coneixement en què s'han impartit més hores, i se n'han format un total de 34.497 participants, per mitjà de 2.664 sessions, cosa que es tradueix en 195.526 hores de formació.

Formació de les empreses col·laboradores

Per assegurar el compromís de les empreses col·laboradores amb la seguretat i la salut, Naturgy exigeix contractualment que tots els seus proveïdors i contractistes certifiquin que els seus empleats han rebut formació específica en seguretat i prevenció de riscos laborals per als treballs que els són encomanats.

Pel que fa a les empreses col·laboradores, en 2018, el 100% ha certificat que els seus empleats han rebut formació sobre seguretat i salut.

A més, s'ha establert normativa interna d'aplicació global en la qual es fomenta la coordinació entre les unitats operatives de negoci i les seves empreses col·laboradores mitjançant tallers de lideratge i sensibilització en matèria de seguretat i salut.


Seguretat entre els empleats, els clients i la societat

La seguretat de les persones és un dels compromisos fonamentals de la política corporativa de Naturgy, involucrant no només els empleats sinó també els proveïdors, les empreses col·laboradores, els clients i altres grups d'interès. Aquest deure de protecció implica la identificació dels riscos de security als quals es veuen exposades les persones en la seva operativa de treball o en els seus desplaçaments, i les mesures o actuacions necessàries per a mitigar-los, que inclouen:

 • Protecció en desplaçaments i a expatriats:
  • Informació sobre riscos de security en països, i consells i recomanacions d'actuació, amb 107 guies de security-país actualment disponibles.
  • Prestació de serveis de protecció específics en països de destinació, amb més de 1.000 serveis realitzats durant 2018.
  • Monitoratge dels empleats durant els seus viatges, amb més de 7.300 desplaçaments monitorats durant 2018.
  • Servei 24h d'atenció a empleats davant incidències.
 • Evacuació:
  • Coordinació del procés d'evacuació de països davant de situacions que suposin una amenaça per a la seguretat personal.
 • Suport a l'operativa:
  • Avaluació de riscos de treballs en zones conflictives.
  • Dispositius de protecció, en coordinació amb forces i cossos de seguretat, per a la realització de treballs en entorn d'alt risc, amb 106 actuacions comptabilitzades durant 2018 a Espanya.

Així mateix, Naturgy realitza campanyes de prevenció d'accidents per als seus clients a través de la difusió de consells i comunicats mitjançant canals globals de comunicació. Addicionalment, la companyia utilitza la factura com un altre canal de comunicació directe amb el client.

Durant 2018 s'han impartit jornades de conscienciació en aquest àmbit a més de 42.000 persones a tot el grup.

En relació amb els actius de distribució, i d'acord amb els registres de les diferents companyies del grup, el 2018 s'han produït lamentablement 65 accidents públics, que han provocat 11 morts i 120 ferits. Al final de l'exercici constaven onze accions legals contra Naturgy.

Certificacions, auditories de seguretat i diagnòstics de processos

La companyia té un Pla de Certificació Global del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, l'objectiu del qual consisteix a aconseguir la certificació global segons la norma internacional OHSAS 18001. Per al compliment d'aquesta s'han creat grups de treball multidisciplinaris assessorats pel Servei de Prevenció.

Amb la finalitat de verificar el compliment de la reglamentació i la normativa vigent del país, al llarg de 2018, s'han realitzat 68 auditories internes per part d'auditors qualificats i 37 auditories externes del sistema de gestió d'acord amb OHSAS 18001.

De la mateixa manera, s'han realitzat auditories de seguretat dels diferents processos tècnics de la companyia, dels procediments tècnics establerts pel grup i de la normativa interna pròpia de la unitat de negoci.

Amb l'objectiu d'aportar valor a les línies de negoci i ajudar en la millora contínua dels processos, es realitza un seguiment i control dels riscos operacionals relatius a tecnologia, accidents i avaries i impactes sobre el medi ambient, i dels paràmetres rellevants de gestió.

Pel que fa a diagnòstics, aquests es realitzen sobre processos tècnics i a petició de les diferents unitats de negoci. Amb això es pretén posar de manifest el grau de control que tenen els negocis dels mecanismes de supervisió dels processos perquè, en cas que es trobin anomalies, es puguin realitzar les accions oportunes per a la seva correcció.


Salut

Naturgy treballa des de l'excel·lència i la innovació contínua per posar al servei d'empleats, familiars, empreses col·laboradores, clients i entorn social, una estratègia global de salut i benestar, que abasti tot allò necessari per al seu benefici. Això inclou la prevenció, la promoció i l'atenció de la salut, i la formació i la informació respecte a hàbits saludables, tenint en compte tant les necessitats individuals com les particularitats de cada país.


Pla Director de Salut

Aquest pla defineix les línies estratègiques i estableix el marc general d'actuació de Naturgy en matèria de salut, ergonomia i psicosociologia. Les responsabilitats derivades del pla corresponen a totes les àrees de negoci i països que integren el grup.

Accions per a la salut dels empleats

En Naturgy, en general, es duen a terme activitats relacionades amb l'ergonomia i la psicosociologia aplicada, campanyes de promoció de la salut i reconeixements mèdics.

Campanyes de prevenció i promoció de la salut

En 2018, s'ha continuat amb el desenvolupament de campanyes de prevenció i promoció de la salut, donant continuïtat a campanyes anteriors com La teva salut sempre a la teva agenda, i desenvolupant-ne de noves. L'objectiu és sensibilitzar i mobilitzar els treballadors per generar una cultura de prevenció de les malalties, promoure hàbits de vida saludables i controlar els factors de risc que provoquen les diverses patologies.

Al llarg de 2018, el dispositiu de prevenció de l'estrès posttraumàtic s'ha anat activant a Espanya, tant per atendre circumstàncies de l'entorn personal dels empleats com a circumstàncies de negoci. En l'àmbit internacional, s'han incorporat noves campanyes de promoció i prevenció de la salut i s'ha elaborat un pla de salut integral anual.

Vigilància de la salut

Naturgy realitza anualment la vigilància de la salut de tots els seus empleats posant l'accent en aquells que desenvolupen activitats d'especial risc. La companyia realitza de manera contínua un treball d'anàlisi i avaluació de metodologies de gestió, avenços científics i tecnològics, validant així la posició i el lideratge del Grup en matèria de salut i benestar.

Model d'empresa saludable

Naturgy va ser la primera empresa energètica a Espanya en obtenir la certificació com a empresa saludable, compromís renovat en 2018 amb l'assoliment de recertificació que impulsa un nou cicle de millora contínua per als propers anys.

Aquesta renovada certificació estableix els requisits d'un sistema de gestió per a organitzacions compromeses amb els principis i recomanacions internacionals existents sobre empreses saludables, i que volen promoure i protegir de manera continuada la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors, i la sostenibilitat de l'ambient de treball dels treballadors propis, els seus familiars i la comunitat en la qual es desenvolupa la seva activitat empresarial.

L'abast de la implantació internacional d'aquest model s'estén actualment a: l'Argentina, el Brasil, Marroc, Mèxic i la República Dominicana. Xile està en procés de certificació, esperant l'assoliment d'aquesta per al primer trimestre del 2019. A més, en l'àmbit internacional, s'ha treballat en la inclusió del model d'empresa saludable en el Sistema Integrat de Gestió de Naturgy, emprant per a la gestió de la seva activitat l'eina Enablon i l'Informe de Revisió de la Direcció.

 

Plantilla participant en campanyes de prevenció (%)

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar