Informe Anual Integrat 2018
Español English

Reducció d'emissions de CO2 i creixement de les energies renovables

Els acords de París presos en la XXII Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic (COP21) persegueixen minimitzar l'impacte del canvi climàtic, la qual cosa implicaria una reducció d'emissions només possible amb una transformació energètica a llarg termini. La transformació energètica pot ser una oportunitat, ja que requerirà incrementar la inversió, però reconfigurarà l'atractiu dels negocis i les inversions.

Tot i que no hi ha una única via per al compliment dels objectius climàtics, els escenaris més ambiciosos implicarien reptes molt rellevants per als combustibles fòssils.

Les renovables, gràcies a la reducció de costos d'inversió, consoliden el seu lideratge i seran la font d'energia primària de més creixement a mitjà i llarg termini. S'espera que el pes de les energies renovables sobre la demanda primària d'energia passi del 2%, que representava en 2016, al 6% en 2040.

Per la seva banda, s'espera en aquesta data que el gas natural tingui un pes del 20% en el mix d'energia primària, sent la principal font d'energia compatible amb els compromisos assolits.

Pes energies renovables
2%
·····>
6%
2016
 
2040

Increment de la demanda elèctrica i l'eficiència energètica

En el consum final d'energia, l'electricitat creixerà un 62%, passant d'una demanda elèctrica mundial de 21.000 TWh en 2016 a una demanda de 34.000 TWh en 2040. D'una banda, el desenvolupament d'economies emergents requereix un major ús d'aplicacions elèctriques —motors, sistemes de refrigeració, tecnologies d'informació, etc.— i, d'altra banda, la major electrificació a la llar i en el transport, així com la digitalització, contribuiran a aquest creixement de l'electricitat com a energia final.

S'espera que el percentatge que representa l'electricitat sobre la demanda d'energia total passi del 19% en 2016 al 23% en 2040.

Pes electricitat sobre energia total
19%
·····>
23%
2016
 
2040

Big data i analítica de dades

La digitalització, referida al sector energètic, com a desenvolupament d'aplicacions i serveis que transformin la relació amb el client per una connectivitat més gran permetran optimitzar la gestió de la demanda (smart devices) i incrementar la cartera de productes i serveis.

S'espera un increment de 27 bilions en el nombre de dispositius connectats al món entre 2017 i 2020. D'altra banda, l'increment de vendes a través de canals digitals en l'esmentat període s'espera que sigui de més d'1 trilió d'USD.

Dispositius connectats
27 bilions
2017-2020

Riscos

Model de Gestió de Riscos

El Model de Gestió de Riscos de Naturgy busca garantir la predictibilitat de l'acompliment de la companyia en tots els aspectes rellevants per als seus grups d'interès. Això requereix establir la tolerància al risc per mitjà de la fixació de límits per a les categories de risc més rellevants. Amb això, la companyia pot anticipar-se a les conseqüències de la materialització de certs riscos, i és percebuda en els mercats com una companyia sòlida i estable, amb tots els beneficis que això comporta.

Naturgy disposa d'un marc que integra la visió de Govern, Riscos i Compliment de la companyia de manera que possibilita una visió integrada dels processos del grup, els controls existents sobre aquests i el risc que s'hi associa.

Òrgans de gestió de riscos

Garantir la predictibilitat i la sostenibilitat en l'acompliment operatiu i financer de la companyia és un dels aspectes clau de la gestió del risc en Naturgy, i compta per a això amb diferents organismes, amb àmbits de responsabilitat clarament identificats.

Unidades de negocio, corporativas y de proyecto
Negocis
Unitats de Control de Riscos
Comitè de Riscos
Comissió d'Auditoria

Comissió d'Auditoria

Supervisa l'eficàcia del control intern i dels sistemes de gestió de riscos de la companyia. Vetlla perquè aquests identifiquin els diferents tipus de risc i les mesures previstes per a mitigarlos i per a abordar-los en cas que es materialitzin en un dany efectiu.

Comitè de Riscos

Responsable de determinar i revisar el perfil de risc objectiu de la companyia. Garanteix l'alineament amb la posició estratègica d'aquesta i vetlla pels interessos dels seus grups d'interès. Així mateix, supervisa que tota l’organització comprengui i accepti la seva responsabilitat en la identificació, l'avaluació i la gestió dels riscos més rellevants.

Unitats de Control de Riscos

Responsables de monitorar i reportar el risc assumit, i es vetlla perquè aquest es trobi dins dels límits definits pel perfil de risc objectiu establert pel Comitè de Riscos. Destaquen tres unitats:

  • Riscos i Assegurances: identifica, segueix i controla el perfil de risc global del grup, a través de la definició de polítiques i mètriques en coordinació amb les unitats dels negocis. Dona suport al Comitè de Riscos en la determinació i el seguiment del perfil global de risc.
  • Riscos Gas & Power: controla i proposa mesures per a la mitigació de riscos en funció de les polítiques del grup reduint la volatilitat per aconseguir la rendibilitat esperada.
  • Auditoria Interna: realitza la revisió i el seguiment del sistema de control intern establert per l'Alta Direcció i avalua els riscos operacionals vinculats als processos. Dona suport a la Comissió d'Auditoria en les seves funcions de supervisió.

Negocis

Responsables de la gestió del risc en els àmbits d'actuació corresponents. Identifiquen les tendències i posicions que puguin implicar risc i les reporta a les Unitats de Control de Riscos. Així mateix, s'apliquen les directrius i els criteris de gestió dictaminats per aquestes.

Unitats de Negoci, Corporatives i de Projecte

Responsables de l'aplicació dels principis generals establerts en la Política de Control i Gestió de Riscos i de la gestió del risc en els seus àmbits de responsabilitat: observen, reporten, gestionen i mitiguen els diferents riscos.

Categories de risc

Cada unitat de negoci té informació específica dels principals tipus de riscos que poden afectar-li. Amb això, es busca facilitar el procés de presa de decisions, la qual cosa, al seu torn, redunda de manera positiva en la companyia, ja que en millora la rendibilitat, la predictibilitat en el seu comportament i la seva eficiència.

El sistema inclou fonamentalment tres categories de risc:

  • Risc de mercat: entès com la incertesa relacionada amb els preus de les matèries primeres, tipus de canvi i tipus d'interès, els quals poden incidir sobre els balanços de la companyia, els costos de proveïment o la capacitat de finançament en els mercats de capitals. El focus del mesurament és doble: de curt termini orientat al compte de resultats, i de llarg termini orientat al valor de la companyia, incorporant la capacitat de generació de recursos de l'actiu i l'estabilitat d'aquest, la variabilitat de l'estructura financera exigible i la volatilitat de factors de descompte aplicables.
  • Risc de crèdit: entès com el risc de solvència financera de la cartera comercial de la companyia. Addicionalment, incorpora el mesurament a curt termini de les rendibilitats obtingudes en la col·locació d'excedents a entitats financeres, orientat a seleccionar carteres més eficients.
  • Risc operacional: entès com la possible ocurrència de pèrdues financeres originades per errors en processos, sistemes interns o altres factors. Permet l'objectivació del risc, determinant en la presa de consciència en la companyia i en la millor gestió de l'exposició d'aquesta, claus en la percepció del mercat reassegurador en relació amb l'excel·lència operativa en Naturgy.

Principals riscos

Tipus de risc Descripció Gestió Mètrica   Tendència
Riscos de mercat          
Preu de les matèries primeres Gas Volatilitat en els mercats internacionals que determinen el preu del gas. Cobertures físiques i financeres. Gestió de la cartera. Estocàstica Desacoblament entre els contractes de llarg termini i els preus en hubs.
Electricitat Volatilitat en els mercats d'electricitat a Espanya i Portugal. Cobertures físiques i financeres.
Optimització del parc generació.
Estocàstica Penetració de renovables amb cost marginal zero i producció intermitent.
Volum Gas Desajust entre l'oferta i la demanda de gas. Optimització de contractes i actius a escala global. Determinista/Estocàstica   Pressió de la demanda agregada a Espanya sota un context d'eficiència energètica.
Electricitat Reducció del buit tèrmic disponible.
Incertesa en el volum de producció hidràulica.
Optimització del balanç comercialització/ generació. Estocàstica Pressió de la demanda agregada a Espanya sota un context d'eficiència energètica.
Regulatori   Exposició a la revisió dels criteris i nivells de rendibilitat reconeguda per a les activitats regulades. Intensificació de la comunicació amb organismes reguladors.
Ajust d'eficiències i inversions a les taxes reconegudes.
Escenariss Diferents unitats de negoci amb diferents nivells de maduració.
Tipus de canvi Volatilitat en els
mercats internacionals
de divisa.
Diversificació
geogràfica. Cobertures
mitjançant finançament
en moneda local i
derivats.
Seguiment de la
posició neta.
Estocàstica   Incertesa sobre
les perspectives
de creixement a
l'Amèrica Llatina.
Tipus d'interès i spread
creditici
Volatilitat en els tipus de
finançament.
Cobertures
financeres.
Diversificació
de les fonts de
finançament.
Estocàstica   Incertesa respecte al
nivell d'escenari del tipus
d'interès.
Fiscal Ambigüitat o
subjectivitat en la
interpretació de la
normativa fiscal vigent,
o bé per l'alteració
rellevant d'aquesta.
Consultes a
organismes experts
independents.
Contractació de
signatures assessores de
primer nivell.
Adhesió al Codi
Bones Pràctiques
Tributàries.
Dotació de
provisions amb
criteris de prudència.
Escenaris   Diferents unitats de
negoci amb diferents
nivells de maduració.
Risc de crèdit
Crèdit Incertesa sobre la
evolució de les ràtios de
morositat condicionades
pel cicle econòmic.
Anàlisi de solvència
de clients per
definir condicions
contractuals
específiques.
Procés de recobrament.
Estocàstica   Es preveu fer més
eficient el procés de
recobrament.
Risc operacional
Operacional: riscos
assegurables
Accidents, danys o
indisponibilitats en els
actius de Naturgy.
Plans de millora
continua.
Optimització del
cost total de risc i
de las cobertures.
Estocàstica Tensió creixent en el
mercat assegurador front
exposició de catàstrofes
naturals.
Operacional: imatge i
reputació
Deteriorament de la
percepció de Naturgy
des de diferents grups
d'interès.
Identificació i
seguiment de
potencials esdeveniments
reputacionals.
Transparència en la
comunicació.
Escenaris   Estabilització de les
puntuacions de l'índex
MERCO.
Operacional:
medi ambient
Danys a l'entorn natural
o social.
Evolució de la regulació
ambiental.
Plans d'emergència
en instal·lacions amb
risc d'accident
ambiental.
Pòlisses d'assegurança
específiques.
Gestió integral
ambiental.
Escenaris Implantació d'un
sistema integrador
de gestió, que serà
certificat i auditat
anualment per AENOR.
Operacional: canvi
climàtic
Evolució de factors
mediambientals
com a conseqüència del canvi
climàtic.
Regulació orientada a
combatre'ls.
Posicionamiento
corporativo frente al
cambio climático.
Estocàstica/
Escenaris
IIncertesa sobre les
polítiques a desenvolupar
orientades al foment de
l'eficiència energètica.
Mètriques emprades
Estocàstica: generació de camins d'evolució de les magnituds més rellevants, prenent com a risc la màxima desviació respecte a l'escenari de referència, d'acord a un nivell de confiança predeterminat. Les magnituds esmentades són, típicament, l'ebitda, benefici després d'impostos, cash flow o valor.
Escenarios: anàlisi de l'impacte respecte a l'escenari de referència d'un nombre limitat de possibles incidències. Els riscos de caràcter financer (tipus d'interès, tipus de canvi, preu de les matèries primeres o commodities, risc de crèdit, risc de liquiditat) es desenvolupen en la nota 18 de la Memòria Consolidada.

Oportunitats

Les oportunitats principals amb què compta Naturgy són les següents:

Generació renovable

Generació renovable: increment de la capacitat de generació renovable internacionalment, donada la competitivitat en costos de les energies renovables i la presència de Naturgy a mercats en creixement.

Mix de generació

Mix de generació: el parc de generació de Naturgy, dominat per centrals de cicle combinat, té la flexibilitat necessària per adaptar-se a diferents situacions de mercat, de manera que resulta un actiu valuós en l'aprofitament d'oportunitats relacionades amb la volatilitat dels preus i volums demandats en els mercats de gas i electricitat.

Portfolio de proveïment de gas natural y GNL

Cartera de clients de proveïment de gas natural y GNL: la gestió de gasoductes, la participació en plantes i la flota de vaixells metaners permet cobrir les necessitats dels diferents negocis del grup de manera flexible i diversificada, optimitzanr-se per als diferents escenaris energètics. Naturgy se situa com un dels operadors de GNL més grans del món i un referent a les conques Atlàntica i Mediterrània.

Equilibrada posició

Equilibrada posició estructural en negocis i àrees geogràfiques, amb fluxos estables, independents del preu de les commodities, que permeten optimitzar la captura dels creixements de demanda energètica i maximitzar les oportunitats denous negocis en nous mercats.

Desenvolupaments tecnològics i innovació

Desenvolupaments tecnològics i innovació: Naturgy aposta pels projectes d'investigació i desenvolupament i innovació com a mitjà per generar un subministrament d'energia fiable i sostenible. 

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar